Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06101 Ақпараттық жүйелер в Гуманитарлы-техникалық академиясы

 • Математика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты - мәліметтер қорын жинақтау (анықтамалар, теоремалар және олардың дәлелдері, олардың арасындағы байланыстар, практикалық есептерді шешу әдістері). Математикалық ұғымдарды ғылыми негіздеу және дамыту, оқшауланған жеке зерттеулерді жалпы жүйелі әдістерге ауыстыру, нақты міндеттерді шешуді көру қабілеті. Логикалық және абстрактілі ойлауды, өзіндік ғылыми жұмыс дағдыларын, жалпы математикалық мәдениетті дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология, экономика негіздері, құқық және ғылыми зерттеулер әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл курста негізгі экономикалық ұғымдар, кәсіпкерлік туралы түсінік, кәсіпкерлік істі жүргізудің нысандары мен әдістері туралы білім берілген. Экология, тіршілік қауіпсіздігі негіздері мәселелері зерттелуде. Қоршаған ортаға антропогендік әсер ету, табиғатты қорғау мәселелері туралы түсінік беріледі. Мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы білім жүйесін қалыптастыру, құқықтық мәдениетті дамыту, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті дамыту. Негізгі ұғымдар, дағдылар мен білімдері, оларды өз бетінше орындау үшін қажетті ғылыми зерттеулерді жүргізу кезеңдері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ықтималдық теориясы және математикалық логика
  Несиелер: 5

  "Ықтималдық теориясы және математикалық логика" пәнін оқу студенттердің Ықтималдық теориясы мен математикалық логиканы практикада қолдану бойынша білім мен дағдыларды қалыптастыруға және сол арқылы оларды бағдарламалауда ықтималдық-статистикалық модельдерді пайдаланумен байланысты бейіндік пәндерді оқуға дайындауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Алгоритмдеу және бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пән есептерді Алгоритмдеу негіздерін, бағдарламалау тілдерінің жіктелуін, Турбо Паскаль және Delphi тілі операторларының жіктелуі мен мәліметтер типтерін , кіші бағдарламаларды, стандартты модульдерді, бағдарламалау стилін, бағдарламалау сапасының көрсеткіштерін, бағдарламаларды жөндеу және сынау әдістерін, объектілі-бағытталған бағдарламалау негіздерін, қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін зерделеуді қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шет тілі
  Несиелер: 4

  Әзірленген курс студенттерге өз профилінің кәсіби терминологиясын оқып, дұрыс қолдануға, арнайы лексиканы жинақтауға, Профильді мәтіндерде қолданылған грамматикалық құрылымдарды меңгеруге мүмкіндік береді. Жағдаяттық-шартталған қарым-қатынастың әр түрлі түрлеріне қатысу дағдыларын меңгеру, мамандық бойынша мәтіндерді, көркем әдебиетті оқу және аудару

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бағдарламалау технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу мақсаты программалау тілдерінің жіктелуін, деректер типтерін, операцияларды, СИ бағдарламалау тілінің операторларын, кіші бағдарламаларды, стандартты модульдерді, бағдарламалау стилін, бағдарламалау сапасының көрсеткіштерін, бағдарламаларды жөндеу және сынау әдістерін, объектілі-бағытталған бағдарламалау негіздерін, жадыны ұйымдастыру және адресация, көрсеткіштерді пайдалана отырып бағдарламаларды әзірлеу, С++тілінде бағдарламалау ерекшеліктерін оқып үйрену

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сандық әдістер
  Несиелер: 5

  "Сандық әдістер" пәнін игерудің мақсаты-математиканың, физиканың, механиканың және т. б. түрлі салалары бойынша теорияда да, қосымшаларда да пайда болатын әртүрлі математикалық есептерді шешу әдістерін практикада қолдану және әзірлеудің негізгі тәсілдерін оқу болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ДББЖ және деректердің моделдері
  Несиелер: 5

  Курс деректер қорын басқарудың қазіргі заманғы жүйелерін (ДББЖ) оқып, практикалық меңгеруге бағытталған. Студенттер ДББЖ ұйымдастырудың негізгі принциптерін, деректер базасын құру технологиясын, деректерді сақтау және ДББЖ құралдарымен деректерді өңдеуді үйренеді. Курстың практикалық бөлімі нақты ДББЖ қолдану арқылы есептерді шешуге арналған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 4

  Пәнді оқыту мемлекеттік тілді кәсіби салада табысты меңгеруге ықпал етеді, студенттердің коммуникативтік қабілеттерін дамытады, ресми-іскерлік құжаттарды ресімдеуге көмектеседі. Болашақ қызметінде жиі қолданылатын кәсіби салада терминдерді меңгеру, кәсіби тілді қалыптастыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты-білім алушылардың техникада, табиғатта және тұрмыста болатын құбылыстар мен процестерді түсіну үшін қажетті ғылыми білімдер мен іскерліктерді қалыптастыру және дамыту болып табылады. Дене теориясының негіздерін білу. Стандартты және стандартты емес есептерді шешу үшін осы білімді қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Электротехника
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты білім алушыларды жалпы Электротехниканың теориясымен таныстыру, Электротехниканың негізгі заңдарын, тұжырымдары мен формулаларын, негізгі міндеттерін оқып білу. Электр энергиясын алу және тұтыну принциптерін білу және электр пайдаланушылар білуі тиіс

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс
  Несиелер: 4

  Тәртіп сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс ұғымы мен функцияларын қарастырады, оның мақсаты ұйым мен оның қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы ҚР заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету болып табылады. Қоғамның әл-ауқаты мен қауіпсіздігіне әсер ететін сыбайлас жемқорлықтың зияндылығы мәселелерін қарастырады. ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл негіздеріне басты назар аударылады, бұл студенттерге жеке құқықтары мен міндеттерін жақсырақ бағдарлауға және оларды жеке өмірінде және кәсіби қызметінде шебер қолдануға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Салалар бойынша цифрлық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын енгізу, сондай-ақ іске асыру кезеңдері мен тәсілдерін зерделеуге бағытталған. Пәннің басты міндеті түрлі салалардағы цифрлық технологияларды зерделеу, мемлекеттік электрондық қызметтерді көрсету үшін негізгі цифрлық платформаларды пайдалану, жобаларды іске асыру үшін қолданбалы бағдарламаларды зерделеу, интернет технологияларды зерделеу болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Объектіге бағытталған бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Бұл курсты оқу барысында студенттер объектіге бағытталған бағдарламалаудың негізгі принциптерімен, объектілік тәсілдің құрамдас бөліктерімен ,объект ұғымдарымен, объектілер арасындағы қатынастармен, класспен, сыныптар арасындағы қатынастармен, жоғары деңгейдегі объектілік бағдарламалау тілдерінің құралдарымен, жалғыз және бірнеше мұрагерлікпен, конструкторлармен және деструкторлармен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кеңсе мақсатындағы қолданбалы бағдарламалар
  Несиелер: 5

  Мақсаты: студенттерді информатиканың негізгі беталысын көрсететін теориялық және практикалық мәліметтермен таныстыру, студенттердің офистік бағыттағы заманауи бағдарламалық құралдарды қолданудағы білімдері мен іскерліктерін қамтамасыз ету және алу. Осы пәнді оқыту нәтижесінде студенттер Microsoft Office-та жұмыс істеу дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бағдарламалық құралдарды әзірлеу әдістері мен технологиялары.
  Несиелер: 5

  Пән бағдарламалық өнімнің өмірлік циклін, бағдарламалық жасақтама әдістерін әзірлеу принциптерін, бағдарламалық жасақтаманы құруды қолдайтын құрал-аспаптарының жұмыс жасау принциптерін, құрылымын және әдістерін; бағдарламалық жасақтаманы жасаушылар топтарында жұмысты ұйымдастыру әдістерін, сондай-ақ бағдарламалық жасақтаманың сапасын бағалау мен тиімділігін талдауды, тестілеуді және күйін келтіруді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Техникалық ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Техникалық ағылшын тілі" пәні техникалық ақпаратты ағылшын тілінен құрастыру және аудару дағдыларын игеруге бағытталған. Пәнді зерделеу барысында ақпараттық технологиялар саласындағы ағылшын тіліндегі хабарламалар мен мәтіндерді есту және түсіну қабілеті қалыптасады. Шетелдік ІТ-өнімдердің бағдарламалық ортасын, қабықтарын, интерфейсін оқи және түсіне білу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қолданбалы экономика
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстанның ұлттық байлығы, әлемдік экономика, тауар-ақша айналымы, қаржы және банк жүйесі, қор нарығы, салықтар, мемлекеттік бюджет туралы негізгі ұғымдарды қамтиды. Сұраныс пен ұсыныс, жалақы, тұтыну тауарлары мен несиелер тауардың өзіндік құны мен құны, тауардың экспорты, монополиялар туралы түсінік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірісті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Курстың оқу нысаны-кәсіпорындардың, ұйымдардың, фирмалардың өндірістік жүйелері. Кәсіпорынның жұмысын ұйымдастыруды; уақыт пен кеңістікте өндірістік процестерді ұйымдастыруды; өндірістің ағынды әдістерін ұйымдастыруды; кәсіпорынның қосалқы цехтары мен қызмет көрсететін шаруашылықтарын ұйымдастыруды, өнім сапасын белгілеу, бұйымдардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету және қоғамдық еңбекті үнемдеу процесі ретінде өнім сапасын техникалық бақылауды ұйымдастыруды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • АЖ деректер базасы
  Несиелер: 5

  Пәнде деректер қоры жүйесі саласындағы негізгі ұғымдар қарастырылады, деректер банкінің және ДББЖ функциялары, базада қолдау көрсетілетін деректер қасиеттері, қолданылатын тілдер, мәліметтерді ұсыну деңгейлері сипатталады. Реляциялық модель үшін қатынастарды қалыпқа келтіру процесін анықтау, реляциялық алгебра, реляциялық есептеу, SQL сұраныстарының тілі енгізіледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • IT-инфрақұрылым
  Несиелер: 5

  "Кәсіпорынның IT-инфрақұрылымы" пәнін игерудің мақсаты студенттерді кәсіпорынның ақпараттық инфрақұрылымын басқарудың теориясы мен практикасы негіздеріне үйрету, сондай-ақ ақпараттық инфрақұрылым ұғымын қалыптастыру, кәсіпорынды басқарудың жалпы құрылымындағы ақпараттық инфрақұрылымның рөлін анықтау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дискреттік математика
  Несиелер: 5

  Курс математиканың өзінде де, оны қолдану саласында да пайда болатын түпкілікті сипаттағы құрылымдардың қасиеттерін зерттеумен айналысатын Дискретті математика мәселелерін зерттеуге арналған. Мұндай соңғы құрылымдарға соңғы топтар, соңғы графиктер, сонымен қатар дискретті ақпарат түрлендіргіштерінің кейбір математикалық модельдері, мысалы, соңғы машиналар, Тьюринг машиналары және т. б. жатады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ықтималдық теория және математикалық статистика
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны нақты кездейсоқ құбылыстардың сол немесе басқа жақтарын дұрыс көрсететін математикалық модельдерді құру және талдау туралы негізгі мәліметтерді баяндау болып табылады. Курстың мақсаты білім алушыға логикалық ойлау қабілетін дамыту және математикалық мәдениетке жету үшін мәліметтер қорын (анықтамалар, формулалар, теоремалар, олардың арасындағы байланыстар және есептерді шешу әдістері) хабарлау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық жүйелерді жүйелік талдау және жобалау
  Несиелер: 5

  Пән жүйелік тәсіл принциптерін, пайдаланушылардың талаптарын жинау және талдау әдістерін, әртүрлі ақпараттық жүйелердің архитектурасы мен құрылымдық компоненттерін жобалауды зерттейді. Сондай-ақ, осы пән аясында студенттер жұмысты тестілеу әдістерін , сондай-ақ ақпараттық жүйелерді енгізу және кейіннен қолдау аспектілерін үйренеді. Сонымен қатар, ақпараттық жүйенің өмірлік циклінің кезеңдері және ақпараттық технологиялар саласындағы жобаларды басқару принциптері туралы білім беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электрлік байланыс теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты байланыс арналары бойынша сигналдарды берудің негізгі заңдылықтары мен әдістерін оқып үйрену болып табылады. Онда хабарламаларды, сигналдарды және бөгеулерді математикалық ұсыну тәсілдері, сигналдарды қалыптастыру және оларды байланыс арналарында түрлендіру әдістері, байланыс жүйелерінің бөгеуілге төзімділігі мен өткізу қабілетін талдау мәселелері, бөгеуге төзімді кодтау әдістері, хабарламаларды оңтайлы қабылдау, Көп арналы тарату принциптері, байланыс жүйелерін оңтайландыру мәселелері, байланыс жүйелерін талдау және синтездеу есептерін шешу қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Электр тізбектерінің теориясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді тұрақты және айнымалы токтың электр тізбектерін, сызықты және сызықты емес электр тізбектерін есептеу әдістеріне үйрету болып табылады. Бұл оқу оларды техникалық пәндерді ары қарай оқуға, әртүрлі технологиялық процестерді есептеу үшін аналогтық жүйелерді құрастыруда осы білімді қолдануға және компьютердің және басқа да электр және электронды құралдардың жұмысымен жақын танысуға дайындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Интернет технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-студенттердің компьютерлерді Жергілікті желілерге біріктіру саласындағы білімдері мен дағдыларын қалыптастыру, жергілікті желілерді Ғаламдық телекоммуникациялық Интернет желісіне біріктіру, Интернет желісінде қолданылатын деректермен алмасу хаттамаларын қалыптастыру; студенттердің гипермәтін белгілеу тілін, стильдердің каскадтық кестелерін, клиенттік және серверлік скриптік бағдарламалау тілдерін қолдана отырып интернет-ресурстарды әзірлеу дағдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 3D моделдеу
  Несиелер: 4

  3D үлгілеу пәні 3D үлгілеу үшін бағдарламалық жасақтамамен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады, сахнаның үш өлшемді кеңістігінде бағдарлауға мүмкіндік береді; объектілерді құрудың негізгі құралдарын тиімді пайдалануға; объектілерді немесе олардың жеке элементтерін түрлендіруге, өзгертуге және редакциялауға; құрылған объектілерді функционалдық топтарға біріктіруге; нақты объектілердің қарапайым үш өлшемді моделін құруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік жүйелердің интерфейстері
  Несиелер: 5

  Курста пайдаланушы интерфейстері олардың қосымшалар деңгейінің бағдарламалық-аппараттық интерфейстерімен өзара байланысы қарастырылады. Пәнде пайдаланушылық және бағдарламалық-аппараттық интерфейстерді құру технологиялары кешенді түрде қарастырылады. Интерфейс бірнеше деңгейге бөлінеді, функциялары жалпыланған құрылымдар түрінде ұсынылады. Бұл интерпретация әрбір құрылымның қасиеттерін түсіндіруге, сондай-ақ оларды пайдаланудың қабылданған принциптерін негіздеуге көмектеседі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Web дизайн
  Несиелер: 4

  "Web-дизайн" пәні web-сайттарды әзірлеу, баптау, қолдау және сүйемелдеу бойынша білімнің негізін құрайды. Пәнді меңгеру мақсаты: web-сайтты дизайн-жобалаудың жалпы әдістемесін меңгеру, web-сайтты көркем безендіру технологияларын меңгеру, клиент пен сервер жағында бағдарламалау құралдарын web-сайтты құру технологиясын меңгеру; серверде web-сайтты құру, орналастыру, қолдау және сүйемелдеу технологиясын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жоғары дәрежедегі тілдер
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде бағдарламалау негіздерін түсінудің негізін қалыптастырады және барлық жоғары деңгейдегі тілдерде қолданылатын бағдарламалық құрылымдарды қолданудың берік дағдыларын үйретуге мүмкіндік береді; кең ауқымды есептерді шешу үшін бағдарламаларды жылдам әзірлеудің интеграцияланған орталарын қолдану саласында бастапқы түсініктерді қалыптастыру; стандартты компоненттерді пайдалана отырып, пайдаланушының интерфейсін құру бойынша бағдарламалау ортасының кең мүмкіндіктерін қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Стартаптар және технологиялық кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пән бизнес-жобаларды құру мүмкіндіктерін анықтау, бизнес-идеяны тұжырымдамалау және негізделген бизнес-жоспарды қалыптастыру және оны тиімді таныстыру бойынша практикалық дағдыларды дамытуға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мобильді қосымшаларды бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты мобильді құрылғыларға арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу саласындағы бағдарламалық инженерияның практикалық дағдыларын алу және негіздерін оқу болып табылады; студенттерді Android операциялық жүйелеріне арналған қосымшаларды әзірлеудің негізгі қағидаларымен және Java тілін қолдана отырып, мобильді қосымшаларды құру технологиясымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік жүйелердің архитектурасы және ұйымдастырылуы
  Несиелер: 5

  Пән мазмұнының бағдарламасы келесі мақсаттарға жетуге бағытталған: компьютерлік жүйелердің архитектурасы туралы жүйелендірілген білім алу, ЭЕМ құрылғылары жұмысының негізгі принциптерін оқу. Пәнді оқу барысында есептеу жүйелері теориясының негізгі ұғымдары, әдістері, алгоритмдері және құралдары; есептеу жүйесінің барлық деңгейлерінде жұмыс істеу принциптері: транзисторлық деңгейден операциялық жүйе деңгейіне дейін беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Үлкен деректермен жұмыс істеу
  Несиелер: 4

  Пәнді зерделеудің мақсаты білім алушылардың өңдеудің ақпараттық жүйелерін құру және қолдану, сондай-ақ үлкен деректер топтамасын (big data) зерттеу саласындағы кәсіби құзыреттілігін дамыту болып табылады. Олар бойынша қорытынды жасау үшін қажетті ғылыми зерттеулер нәтижесінде алынған деректерді жинау, өңдеу дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Желілерді басқару
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты қазіргі заманғы серверлік операциялық жүйелерді пайдалана отырып, жергілікті есептеу желісін пайдалану дағдыларын қалыптастыру, сондай-ақ жергілікті желілерді құрудың, жарамды күйде ұстаудың және әкімшілендірудің практикалық әдістеріне оқыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Python тілінде бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу Python бағдарламалау тілінің негізгі ұғымдарын игеруді , пайдаланушының функцияларын, файлдармен жұмыс жасауды, модульдік бағдарламалауды, стандартты және стандартты емес тілдік модульдерді, осы тілде бағдарламалау дағдыларын дамытуды, сондай-ақ Python тілінде веб-сценарийлерді жобалау мен іске асыруды қамтиды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Басқару кәсіпорын өмірінде маңызды рөл атқарады. Жобаларды басқару процестері мен функциялары. Жобалардағы мақсат қою. Күнтізбелік жоспарлау және жобаны басқару жүйесін ұйымдастыру. Жобаның тәуекелдерін басқару. Жобаларды басқарудың ақпараттық технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  "Компьютерлік графика" курсының негізгі міндеті студенттерді компьютерлік графика негіздерімен таныстыру, векторлық және растрлық графикалық редакторларды, сондай-ақ үшөлшемді модельдеу жүйелерін қолдануды үйрету. Пән Corel және Photoshop графикалық пакеттерінің негізгі аспаптық функцияларын меңгеруді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономикадағы компьютерлік технологиялар.
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты – студенттердің компьютерлік технологиялар және бухгалтерлік есеп жүйелері саласындағы теориялық білімдерінің негіздерін, Кәсіби бағдарламалық пакеттермен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын қалыптастыру, сонымен қатар студенттердің есепшінің, қаржылық талдаушының және т. б. кәсіби қызметінде ақпараттық жүйелер мен технологиялардың рөлі мен мәні туралы түсініктерін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Операционды жүйелер, салалар және қабықшалар
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың негізгі мақсаты-операциялық жүйелер мен орталардың құрылу ерекшеліктері, негізгі компоненттері және жұмыс істеу принциптері туралы білімді қалыптастыру, сонымен қатар есептеу процесін ұйымдастыруды және есептеу техникасының жұмысын қамтамасыз ету үшін операциялық жүйелер мен орталардың құралдарын қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Желілік технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты болашақ маманда компьютерлік желілердің қызмет ету мүмкіндіктері мен принциптері туралы білімдер мен ұсыныстар жиынтығын қалыптастыру, әртүрлі форматтарда ұсынылған әр түрлі ақпаратты бірыңғай ұйымдастыру және адамның осы деректерге нақты уақыт ауқымында белсенді әсерін қамтамасыз ету мүмкіндігі, сондай-ақ таратылған деректерге қол жеткізуді ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Web-технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Web-технологиялар туралы әдіснамалық және концептуалды теориялық мәліметтерді оқу, студенттердің web-беттермен жұмыс істеу және мультимедиа элементтерін тиімді біріктіру дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру, сонымен қатар болашақта кәсіби қызметте қолданылатын WEB-сайттарды әзірлеу мен сүйемелдеудің қазіргі заманғы әдістерін қолдана алатын мамандарды даярлау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 1С: Кәсіпорын бағдарламалау.
  Несиелер: 5

  Пән ақпараттық жүйелерді құру үшін "1С:Кәсіпорын" жүйесінің ерекшеліктерін, 1С:Кәсіпорын платформасында қолданбалы есептерді әзірлеу тәсілдері мен тәсілдерін, түрлендіруді зерттейді. Пән бухгалтерлік және басқарушылық құжат айналымын құруды және мәліметтер базасындағы ақпарат негізінде әртүрлі есептер шығаруды, электронды кәсіпорынның архитектурасын жобалауды, конфигуратордың негізгі компоненттерін қолдана отырып, кәсіпорында басқару есебін жүргізу үшін жеке конфигурацияны жасауды қамтамасыз ететін қосымшаларды жасауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру мақсаты Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау мәнін ашу, ақпараттың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің теориялық, әдіснамалық және ұйымдастырушылық негіздерін анықтау болып табылады. Осының негізінде ақпарат тасығыштардың түрлі түрлерін, сондай-ақ құжаттарды өңдеу мен сақтаудың әртүрлі жүйелерін қолдану жағдайында қорғалған құжат айналымының технологиясы құрылады және жетілдіріледі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Визуалды бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Көрнекі бағдарламалау принциптерін зерттеу; бағдарламаның жылдам даму ортасының құрылымы; объект, оның қасиеттері, әдістері; қоршаған орта объектілерінің мақсаты, қасиеттері, оқиғалары мен әдістері; визуалды бағдарламалау тілінің операторлары; бағдарламаның құрылымы. Жобаның жаңа нысандарын құру; Нысандарды формаларға орналастыру; ішкі бағдарламаларды қолдана отырып оқиғаны өңдеу; ақпаратты енгізу мен шығаруды, анимация элементтері бар графикалық ақпаратты шығаруды басқару, оқиғаларды өңдеу әдістерін игеру, компоненттер кітапханасын пайдалану және жасалған күйін келтіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіби конструкторлық бағдарламалар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты автоматтандырылған жобалау саласында теориялық негіздерді зерделеу және практикалық дағдыларды алу, сондай-ақ автоматтандырылған жобалаудың қазіргі заманғы жүйелерін құру қағидаттарын тану және осы жүйелер арқылы инженерлік жобаларды құру дағдыларын алу болып табылады. Осы пәнді зерделеу нәтижесінде студенттер ArchiCAD және AutoCAD бағдарламаларында жұмыс істеу дағдыларына ие болады және 2D сызбалар мен жоспарлардың әртүрлі түрлерін суреттеуді, сондай-ақ ғимараттар мен құрылыстардың үш өлшемді виртуалды үлгілерін әзірлеуді, жобаны көрнекілендіруді жүзеге асыра алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Windows операциялық жүйесі
  Несиелер: 5

  Студенттерде операциялық жүйелерді құру концепциялары, олардың рөлі мен міндеттері, қазіргі заманғы ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуі шеңберінде орындалатын міндеттері туралы тұтас түсінік қалыптастыру; әр түрлі қызмет салаларында ақпараттық технологияларды жүзеге асыру үшін Кәсіби бағытталған ақпараттық жүйелерде қазіргі операциялық жүйелерді, орта мен қабықшаларды қолдану әдіснамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік желiлер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: компьютерлік желілер - компьютерлік желілердің тағайындалуы, құрамы, құрылу принципі және жұмыс істеуі туралы түсініктерді қалыптастыру, компьютерлік желілерді қолдану тиімділігінің көздерін, компьютерлік желілерді құру құралдары мен тиімді қолдану әдістерін түсіну, желі технологиялары мен дағдылары туралы білімдерді қалыптастыру, оларды жұмыстың басында желі маманы ретінде қолдануға болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • С++ бағдарламалау тілі
  Несиелер: 5

  "C++ бағдарламалау тілдері" пәнін оқытудың мақсаты бағдарламалау тілдерін құру және қолданудың жалпы қағидаларымен танысу арқылы болашақ мамандардың кәсіби және жалпы білім беру құзыреттіліктерін қалыптастыру, сонымен қатар С++тілінде практикалық есептерді шешу алгоритмдерін жобалау және жүзеге асыру дағдыларын дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON6

  сандық схемотехника саласында (жартылай өткізгіш аспаптар мен жүйелік техника элементтерінің параметрлері, схемотехниканың элементтік базасы туралы жалпы мәліметтер, микросхемалар базистеріндегі логикалық элементтер мен логикалық жобалау) білім мен түсініктерді көрсету; электроника және микроэлектроника саласындағы білім мен түсініктерді көрсету

 • Код ON4

  компьютерді қолдана отырып физикалық жағдайларды моделдеу, қатаң логикалық қорытындылар мен дәлелдер жүргізу қабілеті, есептерді шешу үшін математикалық аппаратты қолдану, әртүрлі деңгейлерде іске асырылатын жобалық шешімдердің пайда болатын салдарын болжау және бағалау

 • Код ON5

  Физика, электр тізбектерінің теориясы саласындағы білім мен түсініктерді көрсету қазіргі есептеуіш техниканы пайдалана отырып физика есептерін шешу;тізбектің жұмысын сипаттайтын тізбек күй теңдеуін құру, және берілген параметрлер кезіндегі учаскелердегі кернеуді есептеу, өтпелі бір және бірнеше энергия жинағыштары бар тізбектердегі процесстер

 • Код ON10

  компьютерлік желілердің, желілік технологиялардың, операциялық жүйелердің, орта мен қабықшалардың білімі мен түсінігін көрсету, Windows операциялық жүйесі саласындағы білімдерді меңгеру; аргументтер мен қорытындыларды қалыптастыру, есептер қою және олардың бағдарламалық/ практикалық іске асырылуын жүзеге асыру

 • Код ON1

  кәсіби қарым-қатынас деңгейінде мемлекеттік және шет тілдерінің бірінде бизнесті ұйымдастыру және әлеуметтік-коммуникативтік міндеттерді шешу дағдыларын меңгеру, офистік мақсаттағы қолданбалы бағдарламаларды қолдану саласында білімдерін көрсету және дағдыларын меңгеру

 • Код ON8

  Офистік мақсаттағы бағдарламалардың, бухгалтерлік есеп бағдарламаларының білімі мен түсінігін көрсету. Кеңседе жұмыс істеу кезінде құжаттарды ресімдей білу. ДК-де іс жүргізу негізінде талданады

 • Код ON2

  мемлекет пен құқықтың қоғам өміріндегі орны мен рөлін білу, Заңдылықты,құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету туралы түсінікке ие болу. Салауатты өмір салтын, жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету дағдыларының жүйесін меңгеру

 • Код ON9

  графикалық құралдарды, 3D модельдеуді, Flash-технологияларды қолдану саласындағы білім мен түсініктерді көрсету. Оқуды жалғастыру үшін қажетті материалды өз бетімен меңгере білу

 • Код ON7

  WEB дизайн, интернет технологиялар, бағдарламалау тілдері, Flash – технологиялар бойынша білімін және түсінігін көрсету; заманауи WEB – технологиялар негізінде бағдарламалық қосымшаларды жасай білу, тәжірибеде интернет технологияларын, бағдарламалу тілдері, Flash – технологиялар бойынша білімдерін қолдана білу; оқуды жалғастыру үшін қажетті материалды өз бетінше меңгере білу

 • Код ON11

  Ақпараттық жүйелер негіздерін, ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау негіздерін білу және түсінуді көрсету; АЖ қызметін оңтайландыру үшін ақпаратты қорғау құралдарын қолдану бойынша нақты міндеттерді қою және шешу, АЖ қауіпсіздік деңгейін бағалау; ЭЕМ-ді қорғау объектісі ретінде білу, ЭЕМ-ді вирустардан және ЭЕМ-ге рұқсатсыз кіруден қорғау жүйесін қолдана білу

 • Код ON3

  ақпарат теориясы, математика, эконометрика саласында білім мен түсініктерді көрсету, сапалы математикалық зерттеулер жүргізе білу; математикалық іс-әрекеттің тиімділігін арттыру үшін қолда бар білімді интеграциялау; компьютерді пайдалана отырып физикалық жағдайларды моделдей білу, қатаң логикалық қорытындылар мен дәлелдер жүргізу, есептерді шешу үшін математикалық аппаратты қолдану

6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B06101 Компьютерлік ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Қазақстан-Британ техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06101 Ақпараттық бағдарламалау жүйелері
Бакалавриат

Қайнар академиясы

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Индустриалды ақпараттық жүйелер (ағылш.)
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06101 Ақпараттық жүйелерді жобалау және сүйемелдеу
Бакалавриат

Ө.А.Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Мұнай-газ саласындағы ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06101 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Университет КИМЭП

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top