Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05102 Биотехнология в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Жануарлар мен өсімдіктердің морфологиясы мен физиологиясы бойынша теориялық және практикалық дағдыларды меңгеру; ұлпалардың, мүшелердің микроқұрылымын және олардың өзара байланысын ажырату; морфология мен физиологияның басқа пәндермен логикалық байланысын түсіну және оларды кәсіби қызметпен байланыстыру; тіршілікті ұйымдастырудың молекулалық-генетикалық және жасушалық деңгейлеріндегі айырмашылықтарды талдау; гендік, хромосомалық және геномдық деңгейде тұқым қуалайтын материалдың құрылымдық-функционалдық ұйымдастырылуы; жасушааралық әрекеттесулерді қамтамасыз етудегі биологиялық мембраналардың рөлі
 • Органикалық, бейорганикалық қосылыстардың маңызды кластарының қасиеттерін және идентификациясын зерттеу үшін химиялық эксперимент дайындау және жүргізуді білу; физикалық және химиялық заттардың тұрақтылығын анықтау; зерттеу барысында қажетті құралдар мен зертханалық жабдықтарды қолдануға, тәжірибелік нәтижелерді өңдеуге және оларды әдеби деректермен салыстыру барысында оларды бағалауға мүмкіндік береді. Биохимияның негізгі бөлімдері мен түсініктерін білу; тірі ағзалардың негізгі химиялық құрамының ерекшеліктерін; биоорганикалық қосылыстардың негізгі қосылыстарын; зерттелетін кластардың биоорганикалық қосылыстарының құрылымын; зат алмасудың негізгі бағыттарын білу.
 • Жануарлар биотехнологиясын зерттеудің бағыттары мен әдістерін тану; меншікті молекулалық-генетикалық, жасуша мәдениеті, эмбриондық инженерия және трансплантация әдістері. Жасанды ұрықтандыру, жануарларды клондау, химерикалық дараларды алу дағдыларын меңгеру; ДНҚ-секвенсер, микротехнологиялар, өнімділігі жоғары жануарларды сұрыптаудың заманауи жолдары мен әдістері. Жануарларды ұрықтандыру, криоконсервациялау, өсіру және клондау кезінде практикалық дағдыларды меңгеру және алған білімдерін пайдалану
 • Студенттердің экономика және құқық саласындағы құзыреттіліктерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздерін, экология және өмір қауіпсіздігін, сонымен қатар кәсіпкерлік дағдыларды, көшбасшылық, инновацияларды қабылдау қабілетін қалыптастыру. Экономиканы мемлекеттік реттеудің мәнін, мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін білу. Кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативтік құжаттарды, құқықтық және құқықтық ақпаратты, олардың барлық қажетті және пайдалы қызмет түрлерін шығара білу.
 • Биотехнологиялық өндірістің әртүрлі объектілерінің табиғаты мен әртүрлілігін ажырату; өндірістік қызметте биотехнология объектілерін пайдалану, ауаның, судың, топырақтың ластану дәрежесін анықтау, микроскопия жүргізу, аспаптар мен жабдықтарды пайдалану, әртүрлі объектілерді өсіру үшін қоректік орталарды дайындау және кейбір мақсатты өнімдерді алу технологиясын іс жүзінде қайта шығару. Жалпы, жеке микробиология және вирусология, микробиологиялық зерттеудің заманауи әдістері, микроорганизмдердің қызметі және олардың табиғаттағы рөлі туралы білімдер бойынша практикалық дағдыларды меңгеру. Микробиологиялық синтез өнімдерін алу үшін биокатализ және нанобиотехнологиялардың гендік және жасушалық инженериясының нәтижелерін тәжірибеде қолдану мүмкіндіктерін бағалау; гендік және жасушалық инженерияда қолданылатын негізгі ұғымдар мен әдістерді оқу;
 • B2- (IELTS 5.5-6.5) деңгейінде шет тілін (ағылшын тілі), ағылшын тілінде жазбаша академиялық сөйлесудің кәсіби терминологиясын қолдана отырып, академиялық ортада өз ойларын және пікірлерін білдіруге, қорғауға қажетті нормаларын білу керек.
 • Экологиялық биотехнологияның жағдайын тұжырымдау, экологиялық биотехнологияның теориялық және қолданбалы аспектілерін шешу. Микроорганизмдерді, өсімдіктерді немесе жануарларды биотехнологияның әртүрлі салаларында қолдану мақсатында ғылыми зерттеу және практикалық жұмыстардың объектілері ретінде таңдауды негіздеу. Микроорганизмдер туралы білімдерін қолдану. Азық пен тағамдық ақуызды, иммунобиологиялық препараттарды, органикалық қышқылдарды, спирттерді, биологиялық белсенді қосылыстарды алу дағдыларын меңгеру. Тамақ өндірісінің негізгі кезеңдері мен процестерін білу. Микроорганизмдер дақылдарымен жұмыс істей білу, продуценттердің өсуін бақылау; микроорганизмдерді қолдану арқылы алынатын тамақ өнімдерінің негізгі түрлерін дайындау. Стартерлік дақылдарды өндіру үшін өндірістік микроорганизмдерді таңдау және таңдаудың өзіндік әдістері
 • Фармакогнозияның негізгі түсініктерін түсіндіру, фармакогностикалық талдау әдістерін, дәрілік өсімдік материалдарын жинау принциптерін көрсету, негізгі биологиялық белсенді заттарға сапалық және микрохимиялық реакциялар жүргізу; биотехнологиялық өндірісте қолданылатын мақсатты өнім топтарын, өндірушілерді өсірудің негізгі әдістерін таңдау; (антибиотиктер, ферменттер, полисахаридтер, витаминдер, амин қышқылдары және т.б.); өндірушілерді өсіру әдістерін жүргізу дағдыларын меңгеру. Қолданбалы биотехнологияның әртүрлі салаларында теориялық және эксперименттік зерттеулер жүргізу, техникалық, аналитикалық, ғылыми және есеп беру құжаттамасын дайындауға және ресімдеуге қатысу
 • Матрицалық алгебраның, аналитикалық геометрияның және математикалық талдаудың формалды және қолданбалы мәселелерін шешуге, математикалық модельдерді құруға және экономикалық мазмұнмен проблемаларды шешуге; қолданбалы міндеттерді шешуде ықтималдық және статистикалық әдістерді, статистикалық деректерді жинауды және өңдеуді жүзеге асырады және алынған мәліметтерді талдау әдістерін қолданады. Биологиялық деректерді талдау кезінде қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру; Биотехнологиялық тәжірибеде биостатистика және биоинформатика әдістерін қолдана отырып ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді; курстық жұмыстар мен диссертацияларды орындау барысында өз зерттеулерінің нәтижелерін өңдеу және талдауды білу.
 • Иммунологиялық зерттеу әдістері мен тәсілдерінің кең спектрін және антигендер мен антиденелерді анықтау үшін иммунологиялық тесттерді қолдана отырып иммунологиялық әдістердің кең ауқымы және зерттеу тәсілдерін меңгеру. Биоматериалдармен жұмыс істеуде жалпы эпизоотология негіздері, инфекция, ветеринарлық-профилактикалық және диагностикалық биопрепараттарыд дайындуа әдістерін, оларды бақылау әдістерін, заманауй вакцина және балау жүйелерін жасау үшін гендік инженерия әдісін пайдаланылады және биологиялық қауіпсіздікті сақтау негіздерін білу. Гибридомдық технологиямен байланысты кешенді операцияларды жүзеге асыру, жануар-продуценттерді гиперимунизация жүргізіп, поликлоналды антиденелерді және МКА алу.
 • Ауыл шаруашылығында молекулярлық-генетикалық әдістер мен технологияларды қолданудың негізгі принциптерін меңгеру. Өсімдік өнімділігі мен жануарлардың көбеюін қалыптастыру факторларын бағалау үшін молекулалық-генетикалық процестер туралы білімін пайдалану; молекулярлық-генетикалық зерттеулерге қажетті негізгі жабдықта жұмыс істеу; биологиялық объектілерге молекулалық-генетикалық зерттеу жүргізу
 • Өсімдік шаруашылығында оқшауланған ұлпалар мен мүшелерді өсіру әдістері туралы білімін құнды генотиптерді сақтау және көбейту, қоздырғыштардан отырғызу материалын жақсарту, екінші реттік метаболизм өнімдерін алу, абиотикалық және биотикалық факторларға төзімді өсімдік формаларын жасау және т. гендік инженерия және геномдық редакциялау. Өсімдіктердің генетикалық құрылымдарын және трансформациясын құрудың өзіндік әдістері. Микроорганизмдердің біріншілік және екіншілік метаболиттерін алу әдістерін қолдану
Top