Жаңа білім беру бағдарламасы

7M02302 Аударма ісі в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

  • Лексикалық баламалылық нормаларын сақтай отырып, аударма мәтінінің грамматикалық, синтаксистік және стилистикалық нормалары мен бастапқы мәтіннің уақыт белгілерін сақтай отырып ауызша және жазбаша аударманы жүзеге асыру.
  • Аударматануда зерттеу жұмыстарын жүргізу; тәжірибе барысында жалпығылыми, арнайы әдістерді қолдана білу; мамандық бойынша білімдері мен пәнаралық білімдерді синтездей білу және аударма ісіндегі зерттеулер мен практикалық мәселелерді шешу
  • Аударма сапасына әсер ететін стратегиялық сыртқы және ішкі факторларды сыни тұрғыдан бағалау; нақты қарым-қатынас жағдайында қажет болатын оңтайлы аударма стратегиясын таңдау
  • Отандық және шетел аударматанудың қазіргі тенденцияларын салыстыру; аударма контекстін талдау үшін аударма ісінің теориялары мен модельдерін сыни тұрғыдан қолдану.
  • Әлеуметтік-мәдени, психологиялық өзін-өзі дамыту үшін аударматану бойынша жалпығылыми, кәсіби білімін алу; қоршаған ортаның өзгеріп отыратын жағдайларына бейімделу; әртүрлі пікірлерге қарамастан басқару шешімдерін қабылдау.
  • Қарым-қатынастағы стереотиптердің әсерін жеңу; әртүрлі мәдениеттер мен қоғам өкілдері арасындағы қарым-қатынас жағдайларын модельдеу; мәдени кедергілерді болжау, оларды жеңу жолдарын қолдану; аударманы қабылдаушы аудиториямен үйлестіре білу.
  • Аудармаға дейінгі аспектіде мәтінді талдау, баламалы аудармаға қол жеткізу үшін түпнұсқа мәтіннің лингвистикалық ақпаратын пайдалану; аударма барысында анықтамалық,арнайы әдебиеттер мен компьютерлік желілердегі ақпаратты жедел түрде табу.
  • Жоғары және арнайы орта оқу орындарында аударматану пәндерінен сабақ өткізу; дидактикалық, тәрбиелік міндеттерді шешу; білім беру үдерісінде заманауи білім беру, ақпараттық технологияларды қолдану, студенттер орындаған аударма сапасын бағалау.
Top