Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05201 Табиғат пайдалану в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Гидросфера мен атмосфераға әсер ету түрлері мен көздері, агроэкожүйелердің экологиялық өзгергіштігінің негізгі көздері, эрозиямен күресу әдістері, жер жамылғысының деградациясы, атмосфералық ауа сапасы және суды басқару туралы білімді пайдалану.
 • Экологиялық факторлар, экожүйелердің жай-күйі, қоршаған ортаның ластануы, ластаушы заттардың химиясы туралы материалдарды жинауды, өңдеуді және түсіндіруді жүзеге асыру. Табиғат пен техносферадағы заманауи динамикалық процестерді анықтау мақсатында экология мен Табиғатты пайдаланудағы химиялық және биологиялық негіздер, биожүйелердің жұмыс істеу және тұрақты даму заңдылықтары туралы білімді пайдалану.
 • Барлық иерархиялық деңгейлердегі экожүйелердің кеңістіктік құрылымдары туралы түсінікке ие болу; ландшафттық-экологиялық Тұжырымдаманың негізгі қосымшалары; жердің барлық геосфералық қабықтарының өзара байланысын зерттеу. Карталар бойынша негізгі картометриялық және графикалық жұмыстарды орындау.
 • Аумақтардың радиоэкологиялық жай-күйін бағалау әдістерін білу; экологиялық қауіпсіздік пен ресурс үнемдеу технологияларын қамтамасыз ету үшін процестер мен аппараттарды қолдану; табиғатты ұтымды пайдалану негіздерін ескере отырып, өнеркәсіптік кәсіпорындарда табиғат қорғау қызметін ұйымдастыру.
 • ГАЖ көмегімен ақпараттық деректерді түсіндіру; агроэкожүйелердің экологиялық тепе-теңдігін сақтау үшін антропогендік жүктемелердің экологиялық нормалануын пайдалану; а-х. дақылдарының зиянкестері мен ауруларын анықтау, есепке алу, азық-түлік және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ауыл шаруашылығында технологияларды цифрландыруды дамыту үшін пестицидтерді қолданбай органикалық өнімдерді өсіру әдістерінің практикалық дағдыларын меңгеру.
 • Өсімдіктердің, жануарлардың, микроорганизмдердің экологиялық топтарының таралу сипатын талдау, биологиялық талдау әдістері арқылы экожүйелерді ұйымдастырудың популяциялық-түрлік және биоценотикалық деңгейлерінде биоәртүрлілікті бағалау. Қоршаған ортаны қорғау саласында білім мен дүниетанымды қалыптастыру үшін экологиялық білім негіздерін зерделеу.
 • Экологиялық өзара іс-қимылдың химиялық негіздерін ескере отырып, қоршаған орта объектілеріндегі химиялық элементтер мен ластаушы заттарды анықтаудың қазіргі заманғы Талдамалық әдістерін меңгере білу; топырақ ресурстарын табиғатты тиімді пайдалану шараларын әзірлеу және топырақтың әлеуетін бағалау.
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша білім жүйесін қалыптастыру және осы негізде осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастыру, сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, оның әртүрлі көріністері туралы кешенді білім беру; Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға ықпал ететін тұлғаның құқықтық мәдениетін дамыту; ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін және оларды зерттелетін салада қолдану; сыбайлас жемқорлыққа қарсы Академиялық адалдық мәдениеттері.
 • Жер шары бойынша табиғи-шикізат, биологиялық, жер ресурстарының қазіргі жай-күйі мен орналасуын бағалау және талдау; оларды сақтау және ұтымды пайдалану әдістері; биожүйелер мен биоәртүрлілікке техногендік жүктемені азайту жөніндегі шараларды әзірлеу.
 • Қоршаған орта компоненттерінің (су, ауа, топырақ) қазіргі жай-күйіне олардың құрамдас құрамы туралы ақпаратты пайдалана отырып мониторинг жүргізу және бағалау; табиғи және антропогендік экологиялық процестерді талдау және "Жасыл экономика"тұжырымдамасы шеңберінде оларды реттеудің ықтимал жолдарын болжау.
 • Мүмкін болатын қолайсыз әсерлерді анықтау, экологиялық зардаптарды бағалау, өнеркәсіптік кәсіпорындардың урбанизациядан туындаған адам денсаулығы мен өміріне әсерін азайту және болдырмау жөніндегі шараларды әзірлеу арқылы шаруашылық және өзге де қызметті іске асыру туралы экологиялық сауатты басқарушылық шешімдер қабылдау.
 • Табиғи ресурстар мен экономикалық жүйелерді, табиғатты пайдаланудың қолданыстағы экономикалық тетіктерін бағалай білу; Табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының экологиялық, әлеуметтік-экономикалық салдарын есепке алуды жүзеге асыру; қоғам дамуының экологиялық тұжырымдамаларын әлеуметтік-экономикалық ынталандыру шаралары ретінде экологиялық туризм әдіснамасын енгізу.
Top