Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01703 Орыс тілі мен әдебиеті в Yessenov University

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • Орыс тілі мен әдебиеті бойынша жаңартылған білім беру мазмұны негізінде мектеп жасындағы балалардың орыс тілінде қарым-қатынасқа бейімделуіне жағдай жасау мақсатында білім беру ортасына өз бетінше зерттеу жүргізеді, оқушылардың жеке ерекшеліктеріне диагностика жасайды.
 • Оқушылардың ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, оқытудың тиісті әдістері мен бағалау құралдарын анықтай отырып, сабақ жоспарларын жасайды.
 • Орыс тілі мен әдебиетінің теориясы мен әдістемесін оқытуда білім беру процесін ,оның ішінде сабақты зерттеуді (Лессон Стади) жетілдіру бойынша өзекті зерттеулердің нәтижелерін пайдаланады.
 • Тіл білімі теориясының түйінді мәселелерін тұжырымдайды және қазіргі филология ғылымының тәжірибедегі, өзінің ғылыми-зерттеу қызметіндегі жетістіктерін жинақтайды.
 • Қазіргі тіл білімінің теориялық тұжырымдамаларына сүйене отырып, қазіргі тілдік процестерді түсіндіре отырып, тілдік бірліктерді тіл жүйесінің деңгейлерінің параметрлеріне сәйкес жіктейді
 • Қазақстандық қоғамды жаңғырту мен цифрландырудағы рөлі контекстінде әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық ғылымдар саласындағы іргелі білім мен дағдылар негізінде көптілді ортада тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас кезінде белсенді азаматтық ұстанымды көрсетеді.
 • Озық педагогикалық практиканы зерделей отырып, экономикалық теория, Кәсіпкерлік, ойлау дизайны, шет тілі, Орыс тілі мен әдебиеті бойынша практикаға бағдарланған арнайы курстар негіздерін біле отырып, өз ісін одан әрі ұйымдастыру мүмкіндігімен өз біліктілігін арттыруды жоспарлау арқылы кәсіби қызметті жетілдірудегі өз қажеттіліктерін айқындай отырып, өз қызметінің рефлексиясын жүзеге асырады.
 • Білім беруді ұйымдастыру саясаты шеңберінде орыс тілі мен әдебиеті сабақтарында оқытудың, бағалаудың және тәрбиелеудің әдістері мен құралдарын таңдай отырып, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен пәндік-тілді білім беру технологияларын пайдалана отырып оқу-тәрбие процесін ұйымдастырады.
 • Көркем мәтінді талдауға, әдеби шығарманың идеялық-эстетикалық деңгейі мен мазмұндық мүмкіндіктерін ашуға, оқушылардың сыни және шығармашылық ойлау негіздерін қалыптастыруға қажетті зерттеу құралдарын пайдаланады.
 • Қажетті оқу-әдістемелік құжаттаманы әзірлейді, әр түрлі ақпарат көздеріне, соның ішінде интернет көздеріне сүйене отырып, шығармашылық шешімдер қабылдайды, өз көзқарасын дәлелдей отырып, жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін көрсетеді.
 • Әдебиетте бейнеленетін дүниетанымның ғылыми, философиялық, діни, тілдік суреттерін айқындай отырып, әлемдік, жалпыадамзаттық және ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтар жүйесіне араласу негізінде өзіндік азаматтық, идеялық-адамгершілік ұстанымын білдіреді.
 • Қазақстандық қоғамның қоғамдық, іскерлік, мәдени-құқықтық және этикалық нормалары шеңберінде білім алушылардың өзін-өзі бағалауын, тілді үйренуге деген ынтасын, салауатты өмір салты, азаматтық бірегейлік пен тілдік толеранттылық негіздерін қалыптастырып, құқық қорғау органдары, медициналық, әлеуметтік, экологиялық қызметтер, жастар қозғалысы, жастар бірлестіктері, қоғамдық-саяси, кәсіби қоғамдастық өкілдерін тарта отырып, тәрбиелеу қызметін жүзеге асырады.
Top