Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04101 Әлемдік экономика в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Әлемдік экономика мен халықаралық экономикалық қатынастарды терең білетін, қазіргі заманғы әлемдік экономиканың проблемаларын зерделеудегі ғылыми әдістерді қолдануға қабілетті, шет тілдерін білетін, ғылыми білімдердің құралдарына ие білікті ғалым, халықаралық экономист дайындау; халықаралық сауданың, нарықты, халықаралық валюталық және қаржылық қатынастарды терең меңгерген, халықаралық бизнеспен айналысатын кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметін талдау және басқара алатын маман. Әлемдік экономика саласындағы, халықаралық сауда және қаржы саласындағы, халықаралық экономикалық интеграция саласындағы халықаралық, іскерлік және халықаралық компаниялар, банктер мен жетекші халықаралық экономикалық ынтымақтастық ұйымдарының халықаралық экономистерінің функцияларын орындауға қабілетті жоғары білікті маман даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M070 Экономика
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Кеден ісі және кеден құқығы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: халықаралық саудадағы кедендік заңдар мен кедендік нормаларды қолдану мүмкіндігін қалыптастыру, жаһандық экономикадағы кедендердің рөлін өзектендіру қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - жаһандық экономикадағы негізгі элементтері, кедендік ерекшеліктері туралы білімдерін көрсету; - халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, әртүрлі елдердегі кедендерді ажырата білу; - Қазақстан Республикасында және шетелде сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу әдістерін қолдану; - тарифтік және тарифтік емес реттеудің құқықтық механизмдерін қолдану; - түрлі елдердегі кедендік реттеу ерекшеліктерін анықтау және бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: әртүрлі елдердің кедендік және кеден заңдарының нормалары, қағидаттары мен ерекшеліктері, Қазақстан Республикасында және шетелде сыртқы экономикалық қызметті кедендік реттеу әдістемесі, кедендік реттеудің әлемдік тәжірибесін жинақтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық экономикалық интеграциясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: халықаралық экономикалық интеграцияның әртүрлі формаларының артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау үшін қабілеттілікті қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттарда келесi қабілеттер қалыптасады: - халықаралық экономикалық интеграция теорияларын, экономикалық заңдарды, тұрақты даму заңдылықтарын және интеграция үдерістеріндегі олардың көрініс түрлерін түсіндіру; - әлемдік экономикалық жүйеге елдердің тиімді интеграциялану принциптерін түсіндіру; - әлемнің маңызды интеграциялық бірлестіктеріндегі экономикалық өзара іс-қимыл процесінің ерекшеліктерін зерттеу; - әлемде болып жатқан қазіргі интеграциялық үдерістердің мазмұны мен үрдістерін талдау; - халықаралық экономикалық интеграцияның әртүрлі нысандарының артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: халықаралық және аймақтық интеграцияның экономикалық алғышарттары; халықаралық интеграциялық бірлестіктер құру мазмұны, нысаны мен мақсаты; Еуропа, Солтүстік Америка, Еуразия, дамушы елдердегі Азия, Африка және Латын Америкасындағы негізгі интеграциялық бірлестіктер; интеграциялық топтар және жекелеген елдердің қарым-қатынасындағы ерекшелік пен экономикалық эффектілері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық инвестициялаудың теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: халықаралық инвестициялаудың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қолдану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - халықаралық инвестициялаудың теориялық принциптері, ережелері туралы білімдерін көрсету; - ТҰК-ның халықаралық инвестициялық үдерістегі негізгі субъектілер ретіндегі рөлі мен қызметін негіздеу; - халықаралық инвестициялаудағы тәуекелдердің себептері мен түрлерін талдау; - қаржылық инвестициялардың кірістілігі мен тәуекелін негіздеу - іс жүзінде нақты инвестициялық жоба үшін тәуекелдерді басқару әдістерін қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: халықаралық инвестициялаудың теориялық және практикалық аспектілері, мәселелері, заңдылықтары, халықаралық инвестициялаудың ережелері, ТҰК құрылымдық-инвестициялық саясаты және мемлекет саясаты, халықаралық инвестициялық қызметті қаржыландыру көздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистраннтың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету. Пәндерді меңгеру нәтижесінде студенттер келесі құзыреттерге ие болуы керек: • жаңа іс-шараларға қатысу және жаңа ақпараттарды өз білім жүйесіне енгізе білу; •шетел тілінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құрамын және функционалдық жұмыс істеу принциптерін түсіне білу; • өз бетінше жаңа біліктері мен дағдыларды үйрену және өмірде қолдана білу. •кәсіби білімді алу барысында шетел тілін тиімді қолдана білу; • нақты функцияларды орындау үшін шетел тіліндегі ауызша және жазбаша біліктіліктерді қолдана білу; • пікірталаста өз ойларын жеткізе білу және өз көзқарасын шетел тілінде дәлелді түрде қорғай білу; • кәсіби және ғылыми мәселелер бойынша өз бетімен жұмыс істей алу; • ғылыми ақпаратты талдау, жинақтау және жүйелеу; зерттеу мақсатын қойып, оған қол жеткізудің ең жақсы жолдары мен әдістерін таңдай білу; • күнделікті өмірде, кәсіби салада, қоғамда тиімді қарым-қатынас жасай алу; • кәсіптік және кәсіби емес тақырыптарды талқылау барысында өз көзқарасын дәлелді түрде қорғай алу. Шетел тілі (кәсіптік)» пәнінің оқу бағдарламасы еңбек нарығында бәсекеге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлауға арналған. Болашақ магистр шетел тілі біліктілігін академиялық білімді, жаңа технологияларды және заманауи ақпаратты игеру жолында тиімді құралы ретінде қолдана алады және шетел тілі біліктілігі магистранттың мамандық және ғылыми қызметін табысты болуына үлес қосады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тауарлар мен қызметтердің халықаралық саудасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әлемдік сауда, әлемдік тауар нарықтарының құрылымын, ерекшеліктерін, реттеу ережелерін теориялық талдау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - тауарлар мен қызмет көрсетулердің халықаралық саудасын реттеудегі ДСҰ және басқа да халықаралық ұйымдардың рөлі мен қызметін негіздеу; - әлемдік тауар нарықтарындағы өзгерістерді және олардың халықаралық саудаға әсерін бағалау; - тауарлар мен қызметтердің халықаралық сауданың ережелері, үрдісі және сипаттамалары туралы білу; - қызметтердің халықаралық сауданың ерекшеліктері мен айырмашылықтарын анықтау; - заманауи халықаралық саудадағы өзгерістерді, проблемаларды және тенденцияларды бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: тауарлар мен қызметтердің халықаралық сауданың негізгі қағидаттары мен ерекшеліктері, халықаралық сауданы реттеудегі ДСҰ рөлі мен қызметі, жағдайдың өзгеруі, әлемдік тауар нарықтарының жұмыс істеу ерекшеліктері, халықаралық сауданың ережелері, формалары мен тетіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық сауда саясаты
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі сауда саясатының құралдарын практикада түсіну, талдау және қолдану қабілеттерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистран төмендегідей білімдерді меңгереді: - тез өзгеретін көпжақты және өңірлік реттеу ортасында сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру және жүргізу саласында еркін бағдарлануы; - халықаралық сауданы реттеу құралдарын пайдалану және талдау, - сауда келіссөздерін жүргізу және билік органдарымен, өңірлік және халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау; - ЕАЭО шартын сыни бағалау және қайшылықтарды көрсету; - ЕО елдерінің бірлескен сауда саясатының құралдарын сыни бағалау Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: халықаралық сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселелері; экономикалық дипломатияның негізгі қағидалары мен ережелері; сыртқы сауданы тарифтік және тарифтік емес реттеу; ЕО және жеке елдердің сауда саясаты; халықаралық саудадағы келісім-шарттық қатынастарды құқықтық реттеу мәселелері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық қаржылар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әлемдік экономикадағы халықаралық қаржының мәнін, рөлін жүйелі талдау қабілетін қалыптастыру, практикалық қызметте қаржы орталықтарының жұмыс істеу тәжірибесін қолдану. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - халықаралық қаржы нарығының жұмыс істеу механизмін талдауды жүзеге асыру; -халықаралық қаржы түрлері мен нысандарын салыстыру және бағалау; - іс жүзінде валюталық және қаржылық операцияларды білуді қолдану; - халықаралық қаржы нарығында және валюталық операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын стратегияларды ашу; - халықаралық қаржы операцияларының субъектілері мен объектілеріне талдау жүргізу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: халықаралық қаржы айналысының түсінігі, түрлері және механизмі; валюталық және қаржылық операциялардың ережелері мен ерекшеліктерін зерттейді; халықаралық қаржылық операциялар субъектілерінің қызметі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - ғылыми және жобалық зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін қою тәсілдерін көрсету; - тәжірибелік зерттеулер, нәтижелерді өңдеу және талдау әдістемесін жүргізу; - машина жасау өндірісі саласындағы зерттеулер бағыты бойынша отандық және шетелдік тәжірибені жүйелеу, ұйымдастыру кезінде мақсаттар қою және міндеттерді айқындау, ғылыми және жобалық зерттеулерді жүргізуді жоспарлау; - қазіргі ғылыми-техникалық ақпараттарды талдау, мұнай-газ саласы саласында тәжірибелік зерттеулер ұйымдастыру және жүргізу (магистрлік диссертация тақырыбы бойынша), ғылыми зерттеу нәтижелерін таныстыру және ғылыми дискуссияны жүргізу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Пән ғылыми әдістің негіздерін, әдеби және эксперименталды зерттеулерді жүргізу әдіснамасын, ғылыми жарияланымдар мен жобаларды дайындау және рецензиялау ережелерін зерттеуге бағытталған. Ғылыми әдебиеттерді іздеу мен талдауға, зерттеу тақырыбын таңдауға, эксперименттерді жоспарлауға, зерттеу нәтижелерін ұсыну мен коммерцияландыруға, ғылыми жобаларды дайындау мен беруге, ғылыми дәрежелер мен атақтарға қойылатын талаптарға, ғалымдар жұмысының тиімділігін бағалауға және ғылыми этика нормаларына ерекше назар аударылатын болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық сауданың теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жаһандық сауданы сипаттайтын маңызды индикаторларды талдаудың тұжырымдамалық тәсілдерін әзірлеу үшін зерттеу дағдыларын қалыптастыру. Курсті оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - халықаралық сауда теориясын оқып үйрену үшін зерттеу дағдыларын қолдануы, - Қазақстан Республикасының сыртқы сауда және сыртқы саудасын сипаттайтын аса маңызды көрсеткіштердің теориясы мен талдауына негізгі тұжырымдамалық тәсілдерді әзірлеу, - Қазақстанның әртүрлі елдермен сауда қарым-қатынастарын дамытудың проблемалары мен перспективаларын анықтау; - экспорттық-импорттық операциялардың экономикалық тиімділігін анықтау және болжау; - қолданыстағы бағалар мен жеңілдіктер жүйесін ескере отырып, әртүрлі өнім топтары мен жеткізудің негізгі шарттарын ескере отырып, әлемдік бағаны есептеу Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: халықаралық сауданың классикалық теориялары, А. Смита, Д. Рикардо, Хекшер-Олин моделі, Леонтьев парадоксы, сондай-ақ оларды ГАТТ/ДСҰ әлемдік сауда институттарын зерттеу негізінде практикада қолдану және халықаралық сауда мәселелерін шешуде олардың құралдарын қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, жоғары мектеп дидактикасы, тәрбие теориясы және білім беру менеджменті, оқытушылық қызметті талдау және өзін-өзі бағалау негізінде ЖОО мен колледждердегі педагогикалық іс-әрекет қабілетін, педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - әлемдік білім беру кеңістігін және Болон үдерісін білім беруді дамытудың қазіргі заманғы стратегиясы ретінде сипаттау; - тұтас педагогикалық процесс теориясы тұрғысынан оқу-тәрбие жағдайларын талдау және бағалау (жағдайларды кешенді, жүйелі талдау); - білім беру заңдылықтары мен принциптеріне сәйкес тұтас педагогикалық процесті жобалау; - байланыс арқылы оқыту процесінің даму динамикасын және оның компоненттерінің тәуелділігін түсіндіру: жүйелік көзқарас тұрғысынан; критериалды бағалау тұрғысынан; оқыту нәтижелеріне қол жеткізу; - әдіснамалық тұғырлар (іс-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік, кредиттік жүйе және т.б.) негізінде оқыту процесін динамикалық жүйе ретінде құру; - оқытудың кредиттік жүйесі негізінде оқытудың әр түрлі стратегиялары мен әдістерін қолдана отырып, дәріс, семинар, практикалық, зертханалық сабақтарды жобалау; - оқыту әдістерін келесі критерийлер негізінде жіктеу: дәстүрлік-инновациялық; білім алушылардың танымдық іс-әрекеттік белсенділігі; дидактикалық мақсат пен нәтижеге бағыттылығы; - оқыту мен тәрбиелеудің стратегиялары мен әдістерін қолдану; - білім берудің өзекті мәселелері бойынша зерттеу жобаларын әзірлеу және нәтижелерді презентациялар, мақалалар және т. б. түрінде ұсыну; - университеттерді басқарудың әртүрлі тұғырларын сипаттау (университет менеджменті - желілік, құрылымдық, матрицалық): құрылымы, сапасы, беделі; - менеджменттің заманауи тәсілдері негізінде құрылымды, сапаны, беделін жетілдіруге бағытталған білім беру ұйымдарының процестерін бағалау және басқару; - білім беру ұйымының академиялық және зерттеу саясатының ережелерін әзірлеу Пәнді оқытуда келесідей аспектілер қарастырылады: - педагогикалық ғылым және оның адам туралы ғылым жүйесіндегі орны; - жоғары білім берудің заманауи парадигмасы, білім беруді дамытудың мегатенденциясы және Болон процесі; - Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы; -жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; -жоғары мектептегі оқыту теориясы (дидактика); -жоғары білім беру мазмұны; -білім берудің TLA-стратегиясын жобалау, оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық әдістері мен формаларын қолдану, Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары, Кредиттік технология жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру; -оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру технологиясы; - жоғары мектептің ғылыми қызметінің теориясы. СҒЗЖ - жоғары білім беру жүйесіндегі куратор-эдвайзердің қызметі; - білім берудегі менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • ХХІ ғ. Жаһанды қауіп-қатерлері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: адамзаттың экологиялық, демографиялық, азық-түлік, Әлеуметтік және басқа да мәселелерін шешуге әлемдік қауымдастықтың назарын аудару үшін қабілеттілікті қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - "Қазақстан-2050" Стратегиясында белгіленген ХХІ ғасырдың 10 жаһандық сын-қатерінің мазмұнын түсіндіру»; - адамзаттың экологиялық проблемаларын шешу үшін әлемдік қауымдастықты тарту қажеттілігін негіздеу; - адамзаттың демографиялық проблемаларын шешу үшін әлемдік қауымдастықты тарту қажеттілігін негіздеу; - адамзаттың азық-түлік, Әлеуметтік және басқа да проблемаларын шешу үшін әлемдік қауымдастықты тарту қажеттілігін негіздеу; - елдердің әртүрлі топтарының демографиялық үдерістерін салыстыру және осы саладағы мәселелерді шешу жолдарын табу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: қазіргі уақытта дағдарыстан шығу және адамзат өмірін алдағы жаһандық өзгерістерден құтқару мәселелері ең маңызды болып табылады: климаттың жылынуы, су және азық-түлік мәселелері, әлеуметтік-экономикалық, олитикалық конфликтердің және басқа да түрлі катаклизмдер, апаттар, жағымсыз үдерістер. Бұл адамзат алдында әлі күнге дейін жер өркениетін шешпеген мәселелерді қояды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлемдік тауар нарықтары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әлемдік тауар нарықтарын талдау әдістерін қолдану және оларды болжау үшін қабілеттілікті қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - нарықтық шаруашылық конъюнктурасы негіздерінің теориясы мен әдіснамасын зерттеуге ғылыми тәсілдерді қолдану; - әлемдік тауар нарықтарының конъюнктурасын болжаудың негізгі әдістерін қолдану; - тауар-шикізат нарықтарының баға белгілеу факторларын білу контекстінде "экономикалық конъюнктураның" ерекшелігін негіздеу; - тауар нарығының қазіргі заманғы инфрақұрылымын қалыптастыру қажеттілігін негіздеу, оның жай-күйі мен даму перспективаларын бағалау мақсатында; -минералдық-шикізат ресурстарының, отын-энергетикалық, азық-түлік және дайын тауарлардың сыртқы сауда нарықтары, сондай-ақ халықаралық қызметтер нарығы туралы ақпаратты жүйелеу және пайдалану Пәнді оқу нәтижесінде магистрантар төмендегі мәселелерді қарастырады: әлемдік тауар нарығындағы жағдайды алдын ала анықтайтын және сипаттайтын факторлар мен көрсеткіштерді зерттеу. Пәнді зерделеу кезінде әлемдік нарықтың құрылымына және әлемдік рыноктардың салалық белгісі, тауарды қайта өңдеу сатысы, тауардың ғылымды қажетсіну дәрежесі, бәсекелестік орта деңгейі бойынша жіктелуіне ерекше назар аударылатын болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Фирманың бәсекелесу қабілеті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: фирманың бәсекеге қабілеттілігінің негізгі факторларын жүйелеу, өнім сапасы, ҒТП, жаһандық бәсекелестік жағдайында шығындарды төмендету стратегиясы арасындағы өзара тәуелділікті негіздеу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - фирмалардың бәсекеге қабілеттілігін дамыту мәселелері мен перспективалары туралы білімді жүйелеу; - тауарлардың бәсекеге қабілеттілігі мен сапасының өзара байланысын ашу; - бәсекелестік жағдайында фирманың бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселелерінің теориялық білімін практикада қолдану; - әлемдік нарықтағы фирмалардың бәсекеге қабілеттілігін салыстыру және бағалау; - фирманың бәсекеге қабілеттілігін арттыру факторларын талдауды жүзеге асыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: әлемдік нарықтардағы бәсекелестік жағдайындағы фирмалардың қызметі, өнім сапасының мәселелері, өзіндік құнды, көлік шығындарын төмендету, фирманың бәсекеге қабілеттілігін арттырудың принциптері мен факторлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әр түрлі елдердегі инвестициялармен байланысты халықаралық жобаларды басқару әдістемелерін қолдануда теориялық білім мен практикалық дағдыларды қолдану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - жобаларды басқару әдістерінің даму тарихы мен теориясын білу; - жобаларды басқару концепцияларын салыстыру және талдау; - жобаларды басқару жүйесінің теориялық және әдістемелік негіздерін жүйелеу; - халықаралық жобаларды әзірлеу және таныстыру; Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: жобаларды басқару әдістерінің тарихы мен даму теориясы, жобаларды басқарудың заманауи тұжырымдамалары, жобаларды басқару жүйесінің теориялық және әдістемелік негіздері; нақты жобаны басқару әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Адамзаттың жаһанды мәселелерінің экономикалық аспектілері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әлемдік экономиканың негізгі қайшылықтарын анықтау және түсіндіру, Жаһандық экономикадағы проблемалардың шиеленісуіне адамзаттың экономикалық және техногендік қызметінің әсерін ашу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - жаһандық экономиканың негізгі қайшылықтарын анықтау; - адамзаттың жаһандық проблемаларының негізгі себептерін анықтау; - адамзаттың жаһандық проблемаларының әлеуметтік-экономикалық салдарын талдау; - экономиканы жаһандандыру жағдайында ұлттық экономиканың халықаралық еңбек бөлінісіне қатысуының пайдасы мен шығындарын бағалау; - адамзаттың жаһандық мәселелерін шешу жолдарын іздеу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: жаһандық экономиканың қарама-қайшылықтары; адамзаттың жаһандық проблемаларының әлеуметтік-экономикалық салдары; жаһандану жағдайында ұлттық экономиканың халықаралық еңбек бөлінісіне қатысуының пайдасы мен шығындарын зерделейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық қауіпсіздік және ұлттық мүдделер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында тек ел ішінде ғана емес, одан тыс жерлерде болып жатқан экономикалық процестерді терең талдай білу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында тек ел ішінде ғана емес, одан тыс жерлерде болып жатқан экономикалық процестерді терең талдай білу; - елдің сыртқы экономикалық байланыстарын кеңейту және халықаралық инвестициялық алмасуға қатысу жағдайында оның экономикасын дамыту үшін өңірлік және әлеуетті қатерлерді анықтау - жаһандық қоғамдық даму жағдайында ұлттық мүдделерді қорғауда және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде мемлекеттік саясаттың маңыздылығын ашу - қауіпсіздікті қамтамасыз ету, алынған ақпаратты кәсіби қызметте пайдалану тұрғысынан экономикалық процестерді талдау үшін теориялық дағдыларды қолдану. - жаһандану үдерістерін күшейту жағдайында қауіпсіздіктің шекті мәндеріне сүйене отырып, ұлттық мүдделерді қорғау және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қажеттілігіне баға беру. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: елдің сыртқы экономикалық байланыстарын кеңейту және халықаралық инвестициялық алмасуға қатысу жағдайында экономиканың дамуына әлеуетті қауіп-қатерлер; экономикалық қауіпсіздік жағдайын сипаттайтын факторлар мен көрсеткіштер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономиканы методологиялық зерттеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: теориялық талдауды жүзеге асыру және жүргізілетін зерттеулердің принциптерін, мақсаттарын, міндеттерін, нысанын, ғылыми жаңалығын және негізделген ғылыми қорытындыларын қалыптастыру қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - экономикалық үдерістерді зерттеудегі қазіргі тұжырымдамаларды, теориялар мен тәсілдерді сын тұрғысынан талдау;; - экономикалық зерттеулер дамуының әдіснамалық мәселелерін сипаттау; - сапалы библиографиялық, тарихнамалық шолу үшін дерекқорды пайдалану; - ғылыми мақалаларды, диссертацияны жазу әдістемесі мен әдістерін қолдануға; - таза дыбысты ғылыми нәтижелерін тұжырымдау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: экономикалық үдерістерді зерттеудің қазіргі тұжырымдамалары, теориялары мен тәсілдері; зерттеулерді дамытудың әдіснамалық мәселелері; сапалы библиографиялық, тарихнамалық шолу үшін деректер базасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - басқару психологиясының іргелі ұғымдарын меңгеру негізінде жоғары білікті мамандардың ғылыми дайындығын қамтамасыз ету, кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару саласының ең маңызды аспектілерін теориялық түсіну және практикалық пайдалану үшін алғышарт жасау. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - басқару психологиясының теориясы мен практикасының заманауи жағдайын кейінгі кәсіби іс-әрекетінде қолдану үшін оңтайлы көлемде түсінуге; - басқару үрдістері мен құбылыстарын психологиялық талдаудың әдіснамалық мәселелерін талдауға; -басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында жеке тұлғаларды және әлеуметтік топтарды (қауымдастықтарды) зерттеудің психологиялық әдістерін қолдануға және сипаттауға; - басқару объектілері болып табылатын жеке адамдар мен топтар іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін түсіндіруге; - басқару субъектілері іс-әрекетінің негізгі психологиялық ерекшеліктерін жүйелеуге; басқару іс-әрекеті субъектілерінің психологиялық дайындығының мәні мен мазмұнын анықтауға; -басқару тиімділігін жоғарылату мақсатында, басқару үрісінде пайда болатын әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды сипаттауға; -басқару субъектілерінің кәсіби маңызды психологиялық қасиеттерін дамыту және жетілдіру әдістері мен тәсілдерін көрсетуге; - әртүрлі басқару мәдениеттерінің байланысы барысында іскерлік және тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын дамытуға; -ұйымдағы қақтығыстық жағдайларды шешу бағдарламаларын құрастыруға; -басқару психологиясы саласында жобалық зерттеу іс-әрекетін жүзеге асыруға, оның нәтижелерін таныстыруға; -жеке өмірде және кәсіби іс-әрекетте табысты қарым-қатынас стратегияларын жүзеге асыруға; -басқару психологиясы тарапынан өмірлік және кәсіби жағдайларды сыни бағалауға; өзіндік және ұжым потенциалын дамыту үшін басқару психологиясы бойынша білімдерді тиімді пайдалануға. Курс заманауи менеджменттің негізгі бағыттарының білімін береді. Бизнес-технологиялардағы және басқарудағы психологиялық талаптарды ашады. Адамдармен өзара әрекеттестікпен байланысты басқару іс-әрекеті тиімділігінің психологиялық негіздерін анықтайды. Курс аясында басқару психологиясының пәні, негізгі қағидалары, басқару өзара әрекеттестігіндегі тұлға, тұлға мінез-құлқын басқару, құндылықтар бойынша басқару туралы заманауи көзқарастар, топтық құбылыстарды және үрдістерді басқару психологиясы, басшы тұлғасының психологиялық ерекшеліктері, жеке басқару стилі, басқару іс-әрекетіндегі ықпал ету психологиясы, қақтығыстық жағдайларды басқару қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты магистранттардың бойында рационалды-теоретикалық ойлаудағы негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді құраушы ғылыми білімнің ерекше түрі ретіндегі заманауи ғылым философиясы туралы терең түсінік қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады: 1. әлеуметтік институт пен әрекеттің, білімнің ерекше түрі ретіндегі ғылымның ерекшеліктерін анықтау; 2. ғылым дамуының заңдылықтары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің стратегиясы мен әдістері туралы пікір-таластар мен негізгі мәселелерді жүйелеу; 3. зерттеу тақырыбына неғұрлым қатысы бар зерттеу әдістерін және стратегияларын таңдап, оларды кәсіби қызметте ұстану; 4. заманауи ғылыми жетістіктерді сыни бағалауға ие болып және пәнаралық іздеудің ең тиімді стратегияларын таңдауға бағытталу; ғылымды дамытудағы қазіргі кезеңнің өзекті мәселелеріне қатысты өзінің этикалық позициясын қалыптастыру және оны сауатты түрде пікір-таласта дәлелдей алу. «Ғылымның тарихы және философиясы» курсы магистратураның барлық мамандықтары үшін міндетті. Ол магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытып, болашақ ғалымға қажетті теориялық және практикалық білімдер береді. Пәнді оқу барысында келесі тақырыптар қарастырылады: Ғылымның тарихы және философиясының пәні, Ғылымның көзқарастық негіздемелері, Ғылымның қызметтері, Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырдағы және Қайта Өркендеу дәуіріндегі ғылым, Жаңаеуропалық ғылым – ғылымның дамуының классикалық кезеңі, Ғылымның дамуының классикалық емес және постклассикалық емес кезеңінің негізгі концепциялары және бағыттары, Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері, Ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен нормалары, Ғылымның философиялық негіздемелері және дүниенің ғылыми бейнесі, Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар, Жаратылыстану ғылымдары мен техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Әлеуметтік және гумантарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Қазіргі заманғы жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Халықаралық кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: халықаралық кәсіпкерлік мәселелерін ашу қабілетін қалыптастыру, бәсекелестік ортаны, оның субъектілерінің өзара іс-қимылын талдау. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - халықаралық және Ұлттық кәсіпкерліктің ерекшеліктері мен ерекшелігін салыстыру; - халықаралық бизнестегі ұлттық және жеке субъектілердің рөлі мен орнын бағалау; - кәсіпкерліктің халықаралық тәжірибесін және оны Қазақстан Республикасы үшін қолдану мүмкіндіктерін жалпылау; - халықаралық кәсіпкерлікті дамытудың түрлі стратегияларын салыстыру және бағалау; - ҚР экономикалық субъектілерінің әлемдік экономикаға тиімді қатысу жолдарын зерттеу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: халықаралық және Ұлттық кәсіпкерліктің ерекшеліктері мен ерекшеліктері; халықаралық бизнестегі ұлттық, халықаралық және жеке субъектілердің рөлі мен орны; кәсіпкерліктің халықаралық тәжірибесі және оны Қазақстан Республикасында қолдану мүмкіндігі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлемдік демографиялық даму
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: халықтың әртүрлі қозғалыс түрлерін бағалауды жүзеге асыру қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - әлем халқының дамуының негізгі тенденцияларын, олардың Қазақстандағы ерекшеліктерін түсіндіру; - халықтың түрлі қозғалыс түрлерін бағалау; - көші-қонды зерттеу әдістерін қолдану, халықтың әртүрлі қозғалыс түрлерін бағалау; - өлім-жітімді, тууды, некелесуді, ажырасуды зерттеу үшін ықтимал кестелерді құру тәсілдерін қолдану, - демографиялық болжамдарды әзірлеу Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: жалпы халықтың қайта құрылуы және оның компоненттері; жаппай әлеуметтік процесс ретінде халықтың қайта құрылуы; сандық өзара байланысы, халықтың жыныстық-жас құрылымы, Әлеуметтік және экономикалық құбылыстарға тәуелділік; халықтың өсуінің қоғамның дамуымен өзара іс-қимыл сипаты, халықтың өсімін молайту теориясы және демографиялық болжамдар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық еңбек нарығы және еңбек миграциясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әлемдік жұмыс күшінің даму үрдістерін талдау және бағалау үшін қабілеттілікті қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - әлем елдері мен өңірлерінде еңбек ресурстарын қалыптастырудың алғышарттары мен факторларын топтастыру және қорыту; - Халықаралық еңбек нарығында "жұмыс күші" тауарын қалыптастыру ерекшеліктерін түсіндіру; - Халықаралық көші-қонның ұлттық еңбек нарығына әсерін бағалау; - жұмыс күшінің әлемдік нарығын дамытудың қазіргі заманғы үрдістеріне талдау жасау және баға беру; - жұмыс күшінің халықаралық ұтқырлығының ауқымын, нысандарын және бағыттарын бағалау Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: әлемдік еңбек нарығының қалыптасуының негізгі сипаттамалары мен факторлары; әлемдік экономикадағы еңбек ұтқырлығының мазмұны мен функциялары; Халықаралық көші-қонның ұлттық еңбек нарығына әсері; елдер мен өңірлер үшін еңбек ресурстарының халықаралық орын ауыстыруының салдары, дамушы елдер үшін "мидың ағып кетуі" салдарымен байланысты мәселелер және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық технологиялық ынтымақтастықтық
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: технологиялық ынтымақтастықтың басым бағыттары мен түрлерін және түрлерін анықтау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - технологиялық ынтымақтастықтың дамуына ықпал ететін факторларды сыни бағалау және бірлескен зерттеулердің әлемдік орталықтарын білу; - әр түрлі елдердің ғалымдары арасындағы технологиялық ынтымақтастықты жүзеге асырудың экономикалық тетіктерінің әдістері мен нысандары туралы ақпаратты түсіндіру; - әр түрлі елдердің ғылыми және технологиялық әлеуетінің даму дәрежесін және оны бағалау тәсілдерін талдау - - халықаралық технологиялық ынтымақтастықтың түрлері мен нысандарын негіздеу; - қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңдерге арналған халықаралық технологиялық ынтымақтастық жоспарларын әзірлеу Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: әлемдік экономиканың технологиялық дамуымен байланысты экономикалық қатынастар, сонымен қатар жеке елдер; инновациялық-технологиялық даму мен ынтымақтастықтың қазіргі формалары, әлем елдерінің технологиялық ынтымақтастығын жеделдетуге немесе бәсеңдетуге ықпал ететін факторлар. Технологиялар трансферті мәселелеріне ерекше көңіл бөлінеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлемдік қаржы дағдарысы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әлемдік қаржы дағдарыстарының ғаламдық экономикаға әсері мен мәнін ашу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - қаржылық дағдарыстардың себептері мен эволюциясын түсіндіру; - экономикалық және экономикалық емес тәртіптің факторларын түсіндіру; - әлемдік қаржы дағдарыстарының тарихы мен даму циклі туралы білімді көрсету; - әлемдік қаржылық дағдарыстардың мәнін, құрамдас бөліктері мен түрлерін ашу; - - ҚР экономикасына әлемдік қаржы дағдарыстарының салдарын бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: қаржылық дағдарыстардың себептері мен факторлары;дағдарыстардың табиғаты мен циклділігі; әлем елдеріндегі әлемдік қаржы дағдарысының пайда болу механизмі, заңдылықтары мен формалары; сондай-ақ әлемдік қаржы дағдарысының ҚР экономикасына әсер ету салдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлемдік энергетикалық және тауар нарықтары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: энергетикалық нарықтардың рөлі мен орнын теориялық талдауды жүзеге асыру қабілетін, "Жасыл экономикаға" көшу проблемаларын, тауарлық және шикізат нарықтарының құрылымын қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлемдік энергетикалық нарықтардың рөлі мен жаһандық экономиканың дамуына әсерін негіздеу; - ТНК энергия тасығыштарды өндіру мен өңдеуге әсерін талдау; - энергетикалық және тауар нарықтарының конъюнктурасына әртүрлі факторлардың әсерін сыни бағалау; - энергетикалық және тауар нарықтарында баға белгілеу ерекшеліктерін зерттеу; - әлемдік энергетикалық тауар нарықтарындағы Қазақстанның рөлі мен орнын бағалау. The main purpose of course: to form the ability to carry out a theoretical analysis of the role and place of energy markets, the problems of transition to a “green economy”, the structure of commodity and commodity markets. During the study of course, students should be competent in: - substantiate the role and influence of world energy markets on the development of the global economy - analyze the influence of TNCs on the extraction and processing of energy carriers; - critically evaluate the influence of various factors on the state of the energy and commodity markets; - explore the pricing features in the energy and commodity markets; - evaluate the role and place of Kazakhstan in the global energy commodity markets.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық қаржы нарықтары мен мекемелер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: халықаралық қаржы нарықтарын реттеудегі әлемдік қаржы институттарының мақсатын, рөлін және қызметін негіздеу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: халықаралық қаржы нарықтарының құрылымы мен институционалдық ортасының терең білімін көрсету; - әлемдік қаржы нарықтары мен институттарының даму динамикасына сыни талдау жүргізу; - қаржы нарықтарында қаржылық және экономикалық қатынастарды реттейтін субъектілер мен институттардың өзара іс-қимылын ашу; - халықаралық қаржы нарықтарындағы әртүрлі елдердің рөлі мен қызметін бағалау; - оффшорлық қаржы нарықтарының пайда болу себептері мен факторларын зерттеу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: халықаралық қаржы нарықтарының құрылымы мен институционалдық ортасы; қаржы нарықтары дамуының конъюнктура және өзгермелі серпіні; қаржылық және экономикалық қатынастарды реттейтін түрлі субъектілер мен институттардың өзара іс-қимылы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық макроэкономика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: халықаралық макроэкономиканың негізгі көрсеткіштері мен компоненттерін талдауды жүзеге асыру, олардың өзара байланысын және ұлттық экономикалардың дамуына әсерін қалыптастыру қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: экономикалық секторлардың, ұлттық кіріс пен ұлттық өнім шоттарының өзара байланысын негіздеу; - ашық экономиканы талдау үшін макроэкономикалық көрсеткіштерді қолдану; - әртүрлі елдер мен Қазақстанның макроэкономикалық көрсеткіштерін салыстыру; - валюта бағамдарының ауытқуының төлем балансының құрылымына және ел экономикасына әсерін бағалау; - әлемдік экономикадағы негізгі үрдістерді талдау және зерттеу үшін макроэкономикалық әдістерді қолдану Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: экономикалық секторлардың өзара байланысы; валюта бағамдарының ауытқуының төлем балансының құрылымына және ел экономикасына әсері; әлемдік экономикадағы негізгі үрдістерді талдау және зерттеу үшін макроэкономикалық әдістер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жаһандану жағдайындағы трансшекаралық ынтымақтастық
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: шектес мемлекеттердің трансшекаралық ынтымақтастығының басымдықтарын таңдауда баға беру қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - шекара маңындағы экономикалық аймақтарды қалыптастыру мен оның жұмыс істеуіне тұжырымдамалық тәсілдерді қолдану; - трансшекаралық ынтымақтастықты тереңдету жағдайында шектес мемлекеттердің дамуының стратегиялық бағыттарын таңдау контекстінде ұлттық экономикалардың дамуына салыстырмалы талдау жүргізу; - трансшекаралық ынтымақтастықты дамыту факторларын анықтау және топтастыру (жіктеу) - сауда қатынастарын дамыту негізінде шекара маңындағы сауданың тиімділігін бағалауды жүргізу; - жергілікті және өңірлік шекара маңы аумақтарының пайда болуы жағдайында трансшекаралық ынтымақтастықтың модельдері мен нысандарын әзірлеу және бейімдеу Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: трансшекаралық ынтымақтастық мемлекет аймақтары арасындағы саяси, экономикалық, әлеуметтік-мәдени байланыстарды қарқындату тәсілі ретінде; шекаралас экономикалық аймақтарды қалыптастыру және қызмет етуге концептуалды тәсілдер; шекаралас мемлекеттердің дамуының стратегиялық бағыттарын таңдау контекстінде ұлттық экономикалардың дамуына салыстырмалы талдау жүргізу әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық маркетинг
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: кәсіпорынның халықаралық нарықтарда нарықтық бағдарлануы үшін қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - фирманың халықаралық нарықтағы жағдайына және оның алдында тұрған проблемаларға талдау жүргізу; - сыртқы нарық туралы ақпаратты жинауды және өңдеуді ұйымдастыру; - халықаралық маркетинг ортасы элементтерінің маркетингтік шешімдер қабылдауға әсерін бағалау; - халықаралық стратегияны таңдауда шешім қабылдаудың ғылыми әдістерін қолдану - сыртқы нарықтағы маркетингтік қызметтің тәуекелін және тиімділігін бағалау Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: нарықтық конъюнктураға және кәсіпорынның мүмкіндіктеріне сәйкес белгілі уақыт кезеңінде әр нарық және әр тауар бойынша кәсіпорынның мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру және жүзеге асыру әдістері; нарық конъюнктурасын зерттеу және болжау негізінде маркетингтік стратегиялар және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жаһандық логистикалық жүйелер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ғаламдық логистикалық жүйелерді басқару қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей қабілеттерді меңгереді: - ғаламдық логистикалық жүйелерді басқару әдістерін қолдану; - логистикалық жүйелерді талдауға жүйелік тәсіл дағдыларын қолдану; - логистикалық жүйелерді құру және қызмет ету кезінде әртүрлі есептеу әдістерін қолдану; - жеке буындар мен барлық логистикалық жүйе үшін логистикалық шығындарды есептеу; - логистикалық жүйелердің аудитін жүргізу Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: көлікті, өндірісті, бөлуді, қойма шаруашылығын, қорларды, кадрлармен басқаруды қамтитын ғаламдық логистикалық жүйе элементтері; логистикалық жүйелерді құру және қызмет ету кезіндегі әртүрлі есептеу әдістері; логистикалық шығындарды жеке буындар үшін де, барлық логистикалық жүйе үшін де есептеу әдістері; сонымен қатар логистикалық жүйелердің аудит әдістерін зерттейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық сақтандыру және тәуекелдерді басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: сақтандыру және тәуекелдерді басқару мақсаттарын, міндеттері мен әдістерін теориялық талдауды жүзеге асыру, осы саладағы әлемдік тәжірибені жинақтау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - табиғат және тәуекелдердің пайда болу себептері туралы білімді практикада қолдану; - тәуекел түрлерін, нысандарын жүйелеу және бағалау; - болашақ кәсіби қызметте сақтандыру және тәуекелдерді басқару әдістерін қолдану; - халықаралық сақтандыру және тәуекелдерді басқару ерекшеліктерін анықтау; - халықаралық бизнестегі нақты жағдай үшін сақтандыру және хеджирлеу тиімділігін бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: тәуекелдердің пайда болуының мәні, табиғаты және себептері; тәуекелдердің түрлері, нысандары және оларды басқару әдістері; халықаралық бизнестегі тәуекелдерді халықаралық сақтандыру және хеджирлеу ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық саудада тәуекелдерді басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: халықаралық саудадағы тәуекелдер ұғымын, факторлары мен себептерін, бәсекелестік жағдайында тәуекелдерді басқару әдістері мен тәсілдерін ашу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - халықаралық саудадағы тәуекелдердің мәні мен пайда болу себептері туралы білімін көрсету; - халықаралық сауда операциялары барысында туындайтын тәуекелдердің ерекшеліктері мен түрлерін түсіндіру; - коммерциялық қызметтегі түрлі тәуекелдерді жүйелеу және бағалау; - халықаралық саудадағы тәуекелдерді басқару үшін тәуекел-менеджментті білуді қолдану; - халықаралық саудадағы тәуекелдерді хеджирлеу әдістерін қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: халықаралық саудада тәуекелдердің пайда болуының мәні мен себептері, тәуекелдердің ерекшеліктері мен түрлері; халықаралық саудада тәуекелдерді басқаруға арналған тәуекел-менеджмент.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Халықаралық салық салу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: әлем елдерінің салық жүйелерін кешенді талдауды жүзеге асыру, салық салудың әлемдік тәжірибесін қорыту және қолдану, ТҰК елдері мен филиалдары арасындағы қосарланған салық салу проблемасын шешу тәсілдерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - ҚР және түрлі елдердегі салық салу механизмдерін салыстыру және бағалау; - халықаралық салық салудың ерекшеліктері мен механизмдері туралы білімді практикада қолдану; - ұлттық және халықаралық салық салу арасындағы айырмашылықтарды анықтау; - халықаралық салық салуға әр түрлі факторлардың әсерін жүйелендіру; - әлемдік экономикадағы қосарланған салық салу мәселені анықтау және шешу жолдарын іздеу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: халықаралық салық салу принциптері, ерекшеліктері және тетіктері; ұлттық және халықаралық салық салу арасындағы айырмашылықтар; халықаралық салық салуға әртүрлі факторлардың әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, халықаралық сауда, кеден және халықаралық жобаларды басқару проблемаларын зерттеудің қазіргі заманғы мәселелерін тұжырымдау және негізді түрде шешу.

 • Код ON2

  Әлемдік экономика, халықаралық кәсіпкерлік, кедендік реттеу, әлемдік нарықтағы фирмалардың бәсекеге қабілеттілігі саласындағы білімді тәжірибеге енгізу.

 • Код ON3

  Әлемдік қаржы нарықтарына және институттарға, инвестицияларға, тәуекелдерді сақтандыруға және салық салуға арналған халықаралық жобаларды салыстыру, бағалау және дамыту.

 • Код ON4

  Халықаралық макроэкономиканың және кәсіпкерліктің, тәуекелдерді басқарудың, халықаралық инвестициялардың, қаржы нарықтарының және институттардың дамуының принциптері мен сипаттамаларын талдау.

 • Код ON5

  Адамзаттың ғаламдық проблемаларын анықтап, жаһандық проблемалар мен әлемдік экономиканың дамуы арасындағы қатынастарды талдап, бағалаңыз.

 • Код ON6

  Әдістеме, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, тәуекелдерді басқару, салық салу және кәсіби қызметті жүзеге асыруға жұмсалған инвестициялар саласындағы білімдерін түсіндіріңіз

 • Код ON7

  Әлемдік экономикадағы, әлемдік тауар және энергетикалық нарықтардағы жаһандық проблемаларды және қайшылықтарды талдау үшін әртүрлі әдістер мен ғылыми білім құралдарын қолданыңыз.

 • Код ON8

  Негізгі проблемаларды анықтаңыз және жаһандық энергетикада, тауар және қаржы нарықтарында фирмалардың бәсекеге қабілеттілігін ақтауға, ғылыми қоғамдастықтағы мақалалар, есептер, жобалар түрінде өздерінің ғылыми зерттеулерін көрсете білу.

 • Код ON9

  Әлемдік сауда, қаржылық дағдарыстардың, тәуекелдерді басқарудың және халықаралық салық салудың заманауи технологияларды қолданудың өзекті мәселелері бойынша аналитикалық есептер, ғылыми мақалалар және презентациялар әзірлеу.

 • Код ON10

  Әлемнің әртүрлі елдерінде орын алған күрделі процесстерді, жаһандық қаржы дағдарыстарының тәуекелдерді басқару мен халықаралық саудадағы сақтандыруға әсерін талдау және бағалау.

 • Код ON11

  Педагогикалық практика кезінде бакалавриатта педагогикалық қызметті жүзеге асыру үшін жаңа идеяларды жасайды, әдістемелік портфельді құрастырады.

 • Код ON12

  generate new ideas, to develop methodological portfolio to carry out training activities in the undergraduate during teaching practice.

7M04101 Экономика
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 2 жыл
Магистратура

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика 2
Магистратура

Л. Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (н/п)
Магистратура

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04101 Экономика (2)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Инновацияның экономикасы
Магистратура

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (бейіндік)
Магистратура

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04101 Экономика (1)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Мұнайгаз бизнесі экономикасы (2)
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Өнеркәсіп экономикасы
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика HN
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M041011 Экономика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика мен басқарудағы бизнес-аналитика
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Мұнайгаз бизнесінің экономикасы 1,5.
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика НП-2
Магистратура

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 1
Магистратура

Рудный индустриальдық институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 1,5
Магистратура

Рудный индустриальдық институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Нақты сектор экономикасы
Магистратура

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top