Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B06107 Криптология в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Алгебра
  Несиелер: 5

  Группалар, сақиналар, өрістер. Комплекс сандар өрісі. Ауыстырулар мен алмастырулар.Матрицалар мен анықтауыштар. Сызықтық теңдеулер жүйесі. Көпмүшелер сақинасы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математикалық талдау I
  Несиелер: 5

  Нақты сандар, логиканың элементтері, бір айнымалы функция, тізбектер, тізбектер шегі, функцияның шегі, функцияның үзіліссіздігі, бір айнымалы функцияның дифференциалдық есептелуі, Тейлор формуласы, функцияның қасиеттерін зерттеуде туындыны пайдалану

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • С++ тілінде объектті-бағытталған бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Мақсаты студенттерді C++ тілінде объектілі бағытталған бағдарламалаудың негіздерімен таныстыру, сонымен бірге математикалық және компьютерлік пішіндеу тәсілдерін қолдана отырып жаратылыстанудың заңдылықтарын ұғыну

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сандар теориясы және криптография негiздерi
  Несиелер: 5

  Сандар теориясы әдістері мен заманауи криптография негіздерінің негізгі түсінігі заманауи хэш-функцияларға, алгаритмдерге және ЭСҚ хаттамаларына қойылатын талап; сандар теориясы әдістері мен заманауи криптография есептерін шеше білу, заманауи криптография жүйесін талдау; сандар теориясы әдістері мен криптография дағдысына ие болу, жаңа шифрлеу алгаритмдері мен ЭСҚ құру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 6

  Негізгі түсініктермен танысу: оқиға, сынау, ықтималдық, кездейсоқ шама, үлестіру функциясы, ықтималдық тығыздығы,сандық сипаттамалары, үлкен сандардың заңы, үлгі, үлгіні бөлу, полигон, гистограмма, статистикалық бағалар, эмпирикалық үлестіру, регрессия, корреляция, кездейсоқ процесс, процестің түрі;-математикалық модельдеудің қолданбалы мәселелерін шешу үшін алынған білімді қолдану қабілетін беру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математикалық талдау II
  Несиелер: 6

  «Математикалық талдау-II» пәнінің барлық бөлімдеріндегі теориялық ережелерін, анықталмаған интеграл, анықталған интеграл, көп айнымалыдан тәуелді функция, қатарлар теориясын игеру. Экономикалық және инженерлік мазмұндағы тапсырмаларды шешу кезінде алған білімдерін қолдана алатындай болуы керек.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дискреттi математика
  Несиелер: 6

  Дискретті математика теориясының классикалық бөлімдерімен танысу. Дискретті математиканың негізгі ұғымдарын, тұжырымдары мен әдістерін білу; негізгі нәтижелерді дәлелдеуге және тұжырымдауға, дискретті математиканың мәселелерін шешу әдістерін меңгеру; зерттелетін теориялық материал негізінде шешілген типтік мәселелерді шешу дағдыларына ие болу, сондай-ақ қолданбалы есептерді шешуде зерттелген материалды қолдану

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  ЭАдамзаттың басты құндылықтарына бағынышты жеке тұлғаның экологиялық мәдениетін дамыту, экологиялық көзқарасты қалыптастыру арқылы экологиялық ақпараттың жариялылығына сай қазіргі кездегі қоршаған ортаның көптеген экологиялық мәселелерін шешу қоғамның саналы іс-әрекеті мен әрбір адамның жоғары деңгейде экологиялық ой-санасына байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ақпараттарды техникалық тұрғыда қорғау
  Несиелер: 5

  Ақпараттарды жіберудің техникалық арналары, оларды жіктеу, техникалық ақпараттардың әртүрлі құралдары және ақпаратты қорғаудың техникалық құралдары қарастырылады. Техникалық құралдарды пайдалана отырып ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастыру әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Алгоритмдер және деректер құрылымы
  Несиелер: 5

  Студенттерді негізгі деректер құрылымдарымен (массивтер, файлдар, тізімдер, ағаштар, хэш кестелері) таныстыру және C ++ бағдарламалау тілінде деректер құрылымын қалай ұсыну керек; ақпаратты іздеу және сұрыптау міндеттерінің мысалдарын пайдалана отырып, студенттерді әр сыныпқа арналған кейбір алгоритмдермен таныстыру. Ұсынылған курсты оқып-үйрену нәтижесінде студент мынадай дағдыларды меңгеруі тиіс: пәндік тапсырмаларды дұрыс тұжырымдау; мәселенің математикалық моделін таңдау (немесе қайта құру); тапсырма деректерін ұсыну үшін деректер құрылымын дұрыс және дұрыс таңдау; C ++ бағдарламаларын бағдарламалау және күйге келтіру; сол мәселені шешу үшін әртүрлі алгор��тмдерді бағалау және салыстыру дағдыларына ие болу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Анализ бен алгебраның сандық әдiстерi
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерді талдау мен алгебраның сандық әдістерінің негізгі түсініктері мен идеяларын оқытуға, практикалық есептерді шығарудың амалдарын игеруге, қарапайым математикалық пішімдерді ЖЭЕҚ-да қажетті сандық әдістерді қолдануды үйретуге бағытталған

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Физика
  Несиелер: 5

  Әлемнің қазіргі заманғы физикалық бейнесі туралы түсінікті қалыптастыру. Физикалық құбылыстардың негізгі тұжырымдамасын, олардың ағынын ерекшеліктерін, математикалық модельдерін білу. Физикалық шамаларды өлшеу және деректерді өңдеу үшін физиканың заңдарын және негізгі әдістерін қолдана білу керек. Физикалық құбылыстарды эксперименталды зерттеу және физикалық заңдар негізінде өлшеу қателіктерін бағалау дағдылары болуы керек

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – практикалық ойлау жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Желілер және ақпаратты жіберу жүйелері
  Несиелер: 5

  Негізгі желілік модельдер (TCP / IP, ISO OSI), құрылыс желілерінің негізгі архитектуралық принциптері зерттеледі. Қазіргі заманғы желілік технологиялар мен хаттамалар Ethernet, коммутация, маршруттау, STP, ARP, IP, TCP, UDP, ICMP, DNS, HTTP, RIP, OSPF хаттамаларында егжей-тегжейлі зерттеледі. EIGRP, BGP, MPLS, QoS технологиясы. Жүктемелерді теңгеру хаттамаларына шолу жасалады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәліметтер базасын басқару жүйелері
  Несиелер: 5

  Кеңінен таралған МББЖ – реляциялық МББЖ, оның математикалық негізі, атап айтқанда Кодда алгебрасы, нормаландыру теориясы қарастырылады. Бұл курста мәліметтер базасын құруға, оны өзгертуге арналған МББЖ SQL көңіл бөлінеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет" пәні "Әлеуметтік ғылымдар, журналистика, ақпарат" бағытындағы білім алушыларда сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған. "Қазақстан-2050" стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сынды мемлекеттік құжаттар сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтерді. Бұл пәннің мақсаты ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларын, аталған бағыт бойынша тереңдете зерделеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан Республикасының «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың негізгі кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің сандық платформаларын, әртүрлі кәсіби салаларда цифрлық ақпаратты өңдірудің түрлі әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қорғалған деректер базасын құру негіздері
  Несиелер: 6

  Дерекқорды басқару жүйелерін, сыртқы және ендірілген қорғау механизмдерін басқаруға қатысты жалпы мәселелерді қарастырамыз. Заманауи ДҚБЖ мысалында ACID (Atomicity Consistency Isolation Durability) тұжырымдамалары, деректерді кластерлеу, кіруді бақылау қарастырылады. Курс белгілі бір жағдайларда қорғалатын дерекқорды құру үшін қаралған механизмдерді және тұжырымдамаларды қолдану бойынша тәжірибелік жұмыстарды қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Есептеудің күрделілігі теориясы
  Несиелер: 6

  Ақпараттық қауіпсіздік жүйелеріндегі алгоритмдердің есептеу күрделілігін бағалауға студенттердің қабілеттілігін дамыту. Алгоритмдердің есептеу күрделілігін және оны есептеу және криптографиялық алгоритмдерге қолдану үшін математикалық аппаратты оқып үйренеміз. Алгоритмдер мен проблемаларды классификациялау, NP толықтық тұжырымдамасы, криптография бағытына арналған заманауи және өзекті болып табылады - жалпы қиындық теориясы қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Java тiлiнде бағдарламалау
  Несиелер: 6

  Пән – Java бағдарламалау тілінің негізгі түсініктерін және конструкторларын үйренуге, нысанға бағытталған бағдарламалаудың ұғымдарын және олардың қолданбалы бағдарламаны әзірлеуде қолданылуын үйренуге арналған. Оқу бағдарламасы класстарды құру, графикалық қосымшаларды және апплеттерді әзірлеу, оқиғалар негізінде басқару, желідегі жұмыс, Swing және AWT библиотекаларын үйрену, Java-ның басқа технологияларымен танысу деген сұрақтарды қамтиды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қауіпсіз компьютерлік желілерді құру негіздері
  Несиелер: 6

  Негізгі классикалық желілік шабуылдар зерттеледі: ARP Spoofing, MAC Flooding, MAC Spoofing, VLAN Hopping, IP Spoofing, TCP Hijacking, DoS және DDoS шабуылдары. Екінші бөлікте желілік шабуылдардан қорғаудың негізгі хаттамалары, технологиялары мен тетіктері талқыланады: VPN, IDPS, Firewall, Proxy, Load Balancing, Post Security. Курстың үшінші бөлігі компьютерлік желінің қауіпсіздігін талдау технологиясымен байланысты: құрылғыны сәйкестендіру, ашық порттарды анықтау, желілік қызметтер мен бағдарламалық қамтамасыз етуді анықтау, осалдықтар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Web технологиялары
  Несиелер: 6

  Кәсіби қызметтегі веб-қосымшаларды дамытуға тікелей қатысы бар веб-беттер құрудың заманауи технологияларымен танысу. Веб-қосымшаларды әзірлеу, қолдау, дамыту және пайдалану үшін заманауи технологияларды біліңіз. Қарапайым java-апплеттерді құра білу; деректерді өңдеудің негізгі алгоритмдерін қолдану; қосымшалардың графикалық интерфейсін қолдану. Веб-қосымшаларды әзірлеуге, веб-сайттарды басқаруға және WWW-ны навигациялауға, сондай-ақ интернет-технологиялар бойынша мамандандырылған әдебиеттерге (соның ішінде онлайн-ресурстарға) арналған бағдарламалық жасақтама нарығына шығу дағдыларына ие болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Эллиптикалық қисықтардағы криптография
  Несиелер: 6

  Ақырлы өрістердегі эллиптикалық қисықтардың теориясы мен оны криптографиялық ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін талдау және синтездеудегі математикалық аппараты зерттеледі. Пәннің бағдарламасы келесі бөлімдерден тұрады: өріс бойынша эллиптикалық қисық сызықты анықтау; эллиптикалық қисық нүктелерінің қоспа тобы; эллиптикалық қисығы бойынша дискретті логарифм; Diffie-Hellman хаттамалары, эллиптикалық қисығы бойынша Diffie-Hellman мәселесі; шифрлау жүйесі 16 ElGamal; Menezes - Vanstone; санның факторизациясының Lenstra эллиптикалық алгоритмі; Фробениус бейнелеуі және оның қасиеттері

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелер
  Несиелер: 6

  х86 процессоры мысалында процессорлардың негізгі жұмыс режимі, жадымен жұмыс және оны ұйымдастыру, жүйедегі процесстердің бір-бірімен байланысы қарастырылады. Практикалық сабақта ОЖ тототипі құрылады, опреациялық жүйені жүктеуші, қорғалған режимге ауысу, қорғалған режимде экранға мәлімет шығаруды қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Криптоалгоритмдерді аппараттық жүзеге асыру
  Несиелер: 5

  FPGA (Бағдарламаланатын логикалық интегралдық схемалар) негізінде криптографиялық алгоритмдерді аппараттық іске асырумен байланысты мәселелердің кең ауқымы қарастырылады. Біріншіден, біз FPGA технологиясының негіздерін және FPGA-лерге негізделген цифрлық құрылғыларды жобалау негіздерін зерттейміз, содан кейін біз VHDL аппараттық түсіндірме тілінің негіздерін және CAD Xilinx ISE WebPack-пен жұмыс істеу негіздерін зерттейміз, содан кейін FPGA-лерге негізделген шифрларды және ақпаратты қорғау құралдарын аппараттық іске асыру негіздерін оқимыз

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық және құқықтық тұрғыдан қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Кәсіпорындарда ақпарат қауіпсіздігін ұйымдастырудың практикасы қарастырылады. Негізінен ақпаратты қорғаудағы заңдар мен заңнамалардың қолданысына көңіл бөлінеді. Ақпаратты қорғауға байланысты лицензиялау мен оны бағалауды ұйымдастыру қарастырылады. Мемлекеттік атқарушы мекемелердің ақпаратты қорғауда құқықтық актілерді реттеу мәселелері қарастырылады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Криптографиядағы ақырлы автоматтар
  Несиелер: 5

  Мақсаты - студенттерді ақпараттық қорғау мәселелерін шешу үшін дискретті математика аппаратын дамытуға мүмкіндік жасау. Ақырлы автоматтың криптографиялық қасиеттері және оларды ақпараттарды қорғауға арналған түпкілікті-автоматты криптожүйелерді талдау және синтездеуде қолдану. Пәннің бағдарламасы келесі бөлімдерден тұрады: крипто-автомат; ақырлы автоматтағы симметриялық шифрлік жүйелер; түпкілікті автоматтың ауыспалығы; ашық кілті бар ақырлы автоматтағы криптожүйе

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Операциялық жүйелердегі қорғау
  Несиелер: 5

  Операциялық жүйелермен қамтамасыз етілген ақпаратты қорғаудың әртүрлі механизмдері Linux ашық операциялық жүйелерінде осы тетіктерді іске асыру тұрғысында зерттеледі. Мәселелердің ауқымы мыналардан тұрады: OS аутентификациясы, операциялық жүйеде кіруді бақылау, құпия сөз туралы ақпаратты сақтау, қатты дискілерді шифрлау және деректерді берудің қауіпсіз арналары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпаратты қорғаудың теориялық-сандық әдістері
  Несиелер: 6

  Үлкен сандар, полиномдар, сандарды шығару әдістері, сандар мен полиномалар үшін факторизациялау әдісі, дискретті логарифм мәселесі қарастырылады. Теориялық негіздермен қатар бұл мәселелерді шешудің практикалық алгоритмдері зерттеледі. Зертханалық жұмыстарда студенттер зерттелген алгоритмдерді іске асырады, түзетеді және зерттейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кодтау теориясы, ақпараттарды сығымдау және қалпына келтіру
  Несиелер: 5

  Курс қазіргі кодтау теориясының негізгі тақырыптарына қатысты: кодтар, сызықты және циклдік кодтардың шекараларын, мінсіз кодтарды, кодтық кодтарды, көпшілік декодтауды, кодтық конструкцияларды және т.б. арнайы кодтар қарастырылады: Хамминг, Рид-Мюллер, Рид-Соломон кодтары, Рид-Соломон, Бозе-Чаудхури-Хоквенгем және басқалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ассемблер бағдарламалау тілі
  Несиелер: 6

  Ассемблер тілі - бұл машина тілінің символикалық көрінісі. Ассемблер қысқа және жылдам бағдарламаларды жазуға мүмкіндік береді. Алайда, бұл процесс өте көп уақыт алады. Ең тиімді бағдарламаны жазу үшін сізге монтаждау тілінің командаларын, назарын және дәлдігін білу қажет

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Криптографиялық протоколдар
  Несиелер: 5

  Кіріспе бөлімінде криптографиялық хаттамалардың классификациясы беріледі және криптографиялық хаттамаларға шабуылдар зерттеледі. Одан кейін, хабарламаны түпнұсқаландыру хаттамалары зерттеледі, содан кейін сәйкестендіру хаттамалары зерттеледі, содан кейін негізгі тарату хаттамалары зерттеледі, одан кейін жасырын ортақ пайдалану схемалары зерттеледі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электрондық төлем жүйелеріндегі ақпараттық қауіпсіздік
  Несиелер: 6

  EPS жеке түйіндері туралы ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету үшін іске асырылуы тиіс қорғау тетіктері қарастырылады: соңғы жүйелерде кіруді бақылауды қамтамасыз ету; хабардың тұтастығы мен құпиялылығын бақылау; абоненттердің өзара сәйкестігін қамтамасыз ету; хабардың авторын міндетті түрде көрсету; кепілдік хабарламаларын жеткізу; хабарлама бойынша міндетті іс-қимыл; хабарларды тіркеу және тұтастығын бақылау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Желілік шабуылдар және қорғау әдістері
  Несиелер: 7

  Мынадай мәселелер қарастырылады: қол жеткізуді бақылау (пайдаланушының рұқсат етілмеген материалдарға қол жеткізуіне тыйым салу); - сәйкестендіру және түпнұсқаландыру (пайдаланушының мәртебесін тексеру үшін парольдерді немесе басқа механизмдерді пайдалану); - есепке алу (желідегі барлық қолданушы әрекеттерін жазу); - бақылау журналы (журналы бұзылудың қайда және қашан орын алғанын анықтауға мүмкіндік береді); - дәлме-дәлдік (кез-келген кездейсоқ бұзушылықтан қорғау); - сенімділік (жүйелік ресурстарды бір пайдаланушының монополизациялауының алдын алу); - Деректермен алмасу (барлық коммуникацияларды қорғау)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кванттық криптография
  Несиелер: 7

  Криптографиялық құралдардың математикалық криптографиясының және мемлекеттік стандарттарының әдістері, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінде қолдану ерекшеліктері зерттелді. Пәннің бағдарламасы келесі бөлімдерден тұрады: шифрлар; ЭЦҚ схемалары; хеш функциялары; Шеннонның құпиялық теориясы; Симмонстың имитациялық қарсыласу теориясы; аутентификация кодтары және ортогоналды массивтер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жалған-кездейсоқ генераторлар теориясы
  Несиелер: 6

  Псевдо-кездейсоқ тізбекті генераторлардың теориясы мен криптографиялық қасиеттері, оларды құру әдістері және ақпараттық қауіпсіздік криптожүйелерінде қолдану ерекшеліктері зерттеледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Криптоанализдің негізгі әдістері
  Несиелер: 5

  Курс криптотализдің негізгі әдістерін қарастырады: жиілік анализі, Касиски әдісі, индекстік сәйкестік әдісі, симметриялық және асимметриялық алгоритмдерді талдау. Сондай-ақ, криптондық шабуыл түрлері келтірілген: белгілі шифрленген мәтінмен шабуылдау, шифр мәтінін таңдаумен шабуыл жасау, белгілі ашық мәтінді таңдап шабуылдау, байланысқан кілттерге негізделген шабуыл және т.б.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Желілік қосымшаларды бағдарламалау
  Несиелер: 7

  Оқу пәні Ассамблер тілінде бағдарламалау сабақтарын үйренуге арналған. Операциялық жүйенің Linux сокетінің құралдарын қарастырады. Клиенттік және серверлік қосымшалардың архитектурасын зерттейміз. Толық ақпарат параллельді серверді бағдарламалау үшін пайдаланылатын көп функцияны қолдау үшін амалдық жүйе құралдарын пайдалану туралы талқыланды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бұлттық есептеулер
  Несиелер: 6

  Пәнді оқып-үйрену барысында білім алушылар бұлтты есептеулерді ақпараттық технология тұжырымдамасы ретінде түсініп отырады, бұл кез-келген уақытқа дейін ең аз операциялық шығыстармен немесе шығындармен шығарылатын конфигурациялық есептеу ресурстарының (мысалы, деректер желілері, серверлер, сақтау құрылғылары, қолданбалар және қызметтер - бірге және бөлек) ортақ пулына сұраныс бойынша кеңжолақты және ыңғайлы желіге қол жеткізуді немесе провайдерге қоңырау шалуды білдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері
  Несиелер: 7

  Криптографиялық құралдардың математикалық криптографиясының және мемлекеттік стандарттарының әдістері, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінде қолдану ерекшеліктері зерттелді. Пәннің бағдарламасы келесі бөлімдерден тұрады: шифрлар; ЭЦҚ схемалары; хеш функциялары; Шеннонның құпиялық теориясы; Симмонстың имитациялық қарсыласу теориясы; аутентификация кодтары және ортогоналды массивтер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік жүйелердің қауіпсіздік модельдері
  Несиелер: 6

  Компьютерлік жүйелердің негізгі қауіпсіздік модельдерінің ережелері қарастырылады: дискрециялық, тіркелгі деректері, ролі, атрибутқа қол жеткізуді бақылау, ақпараттар ағынын қамтамасыз ету және оқшауланған бағдарлама ортасы. Қол жеткізуді бақылау тетіктерін әзірлеу және енгізу мәселелері қаралды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  АКТ саласындағы дағдылар мен бизнесті ұйымдастыруды мемлекеттік және шет тілдерінде игере білу

 • Код ON2

  Ашық сөйлеу дағдыларын меңгеру және өз көзқарастарын жазбаша түрде нақты дәлелдей білу

 • Код ON3

  Философиялық және тарихи мазмұнды мәтіндерді талқылау әдістерімен және пікірталастарды қолдана отырып, талдау дағдыларын меңгеру

 • Код ON4

  Әлеуметтік ортада тұтас тұлғаны қалыптастыруға және жеке тұлғаның жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсете білу

 • Код ON5

  Қоғамдық қауіпсіздік әдістерін қолдана білу

 • Код ON6

  Іргелі математика мен физика бөлім-дерінің негізгі ұстанымдарын, математиканың базалық идеялары мен әдістерін, негізгі математикалық құрылымдарын және аксиоматикалық әдістерін көрсету

 • Код ON7

  Ақпараттық қауіпсіздік теориясымен тығыз байланысты негізгі математикалық пәндердегі білімдерге ие болу

 • Код ON8

  бағдарламалау тілдері мен жүйелерін, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында кәсіби, зерттеу және қолданбалы міндеттерді шешуге арналған құралдарды пайдалана білу

 • Код ON9

  Қазақстан Республикасының ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді ұйымдастыру саласындағы негізгі заңдарды, нормативтік құқықтық актілерді және басқа да реттеуші құжаттарды білу.

 • Код ON10

  Қазіргі заманғы криптографияның заманауи білімдерін және қазіргі жағдайын білу, қолданбалы есептерді шешу үшін математика саласындағы жүйеленген теориялық және практикалық білімдерді қолдана білу

 • Код ON11

  компьютерлік жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігін, соның ішінде қорғалған операциялық жүйелерді, деректер қорын басқару жүйелерін, компьютерлік желілерді, вирусқа қарсы қорғау жүйелерін, ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын қамтамасыз ету үшін заманауи бағдарламалық және аппараттық құралдарды орната алады, реттей алады

6B06107 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Бакалавриат

М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06107 Киберфизикалық жүйелер
Бакалавриат

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B06107 Mobile computing
Бакалавриат

Қазақстан-Неміс университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B06107 Ақпараттық жүйелер
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06107 Ақпараттық жүйелер және технологиялар
Бакалавриат

Рудный Индустриальдық Университеті (РИУ)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі:
6B06107 Data Science
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06107 Математикалық және есептеу ғылымдары
Бакалавриат

Astana IT University

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top