Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01404 көркем еңбек және жобалау графикасы в Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «Шығармашылық, жобалық графика және АРТ терапиясы» білім беру бағдарламасы түлек үшін әмбебап және кәсіби құзыреттілікті дамытуға бағытталған, орта, мамандандырылған орта және қосымша білім беру жүйесінде келесі бағыттар бойынша табысты және тиімді педагогикалық және шығармашылық қызмет үшін қажет - эстетикалық тәрбие, бейнелеу және сәндік-қолданбалы өнер теориясы мен практикасы саласындағы білім мен дағдыларды, сондай-ақ әр түрлі өнер туындыларында шығармашылық жұмыстарды орындауды үйрету әдістерін қамтитын білім беру мен дамыту; политехникалық білім беру, білім беру мен дамыту, оның ішінде жобалық және техникалық қызметтің білімі мен дағдылары, техникалық жобалау негіздерін оқыту әдістемесі. Қазіргі кезде, денсаулық сақтау және даму технологияларын білім беру жүйесінде қолдану маңызды болған кезде, өнермен танысу студенттерге көркем-терапиялық әсер етеді.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B007 Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау
 • Білім беру саласы 6B01 Педагогикалық ғылымдар

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Философия, әлеуметтану, саясаттану негіздерін, қазіргі мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи алғышарттарын, ҚР заңнамасының негіздерін, адамның адамға, қоғамға, қоршаған ортаға қарым-қатынасын реттейтін этикалық және құқықтық нормаларды білу, олардың мәнін түсіну, алынған қоғамдық-гуманитарлық білімді әдеттегі және кәсіби қызметте қолдана білу
 • қазақ, орыс және шет тілінің тілдік нормалары мен ережелерін білу, басқалармен тиімді қарым-қатынас жасай білу, өз көзқарасын дұрыс қорғай білу; түрлі жағдайларда, соның ішінде кәсіби қарым-қатынас жағдайында ауызша және жазбаша түрде өз ойын сауатты, мәнерлі және эстетикалық тұрғыдан тұжырымдау
 • жеке тұлғаның дамуына және ағза қызметін тиімді қолдау үшін дене тәрбиесінің рөлін, күйзеліске төзімді және дене денсаулығын сақтау; жаттығуларды, дене кешендерін орындау ережелерін, спорттық командалық ойындар ережелерін білу; әртүрлі спорт түрлерінде дене іс-әрекетінің дағдыларын меңгеру; өз бетінше дене дамуы мен өзін-өзі жетілдіру үшін әртүрлі дене жаттығулары мен кешендерін сауатты орындай білу
 • білім беру саласындағы ҚР нормативтік-құқықтық актілерін, педагогика психологиясының негізгі ережелерін, жас ерекшелік физиологиясын, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесін білу, тиімді педагогикалық іс-әрекет үшін педагогикалық теорияның маңыздылығын түсіну; білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру мен басқарудың негізгі дағдыларын меңгеру
 • орта білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында көркем және техникалық шығармашылық саласында оқу-тәрбие үдерісін тиімді ұйымдастыру үшін қажетті өнер педагогикасы мен қазіргі педагогикалық әдістер мен технологияларды меңгеру; Заманауи педагогикалық әдістер мен технологияларды, сандық технологияларды қолданудың практикалық дағдыларын, орта білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында оқу-тәрбие үдерісін тиімді ұйымдастыру үшін қажетті оқу-әдістемелік материалдарды, оның ішінде ерекше білім беру қажеттілігі бар білім алушыларға арналған педагогикалық қызметте қолдану және әзірлеу дағдыларын меңгеру
 • бейнелеу сауаты теориясының негіздері – сызықты және ауа перспективасының теориясын, жазықтықтағы объектілерді сызықтық-конструктивтік құру ережесін, композиция теориясының негіздерін, пропорция теориясын және пластикалық анатомияны, су бояуларымен кескіндеу технологиясын, пластикалық материалдармен жұмыс істеу ережесін білу, Графикалық материалдармен сурет салу мен ұзақ мерзімді қойылымдарды орындай білу; натюрморт, пейзаж жанрында су техникаларында (акварель, гуашь, акрил) қысқа мерзімді этюдтерді және аяқталған кескіндеме жұмыстарын; жазық және көлемді пластикалық композицияларды орындай білу; білім алушыларға бейнелеу жұмыстарын орындау ережелерін түсіндіре білу
 • түрлі-түсті перспективалар теориясын, үш өлшемді және екі өлшемді композиция теориясын, майлы бояулармен кескіндеме технологиясын, түрлі графикалық материалдармен жұмыс істеу ережесін, графика мен кескіндеменің әртүрлі техникасы мен технологияларын білу; әр түрлі графикалық материалдармен сурет салу мен суреттеуді және аяқталған графикалық жұмыстарды орындай білу; қысқа мерзімді этюдтерді және сюжеттік кескіндеме жанрында майлы кескіндеме техникасында аяқталған кескіндеме жұмыстарын, натюрморт, пейзаж, портретті орындай білу; білім алушыларға бейнелеу жұмыстарын
 • сызба жұмыстарын орындау нормалары мен ережелерін, жобалау графикасының сапасына қойылатын талаптарды; жазықтықтағы объектілердің перспективаларын құру тәсілдерін және көлеңкелер теориясын; негізгі геометриялық құрылымдарды, Проекциялық сызу теориясын, қосылыстар сызбаларын орындау ережелерін білу; позициялық және метрикалық есептерді шешу, сызбаларды оқу, дәстүрлі құралдар мен материалдарды, сондай-ақ компьютерлік бағдарламалар құралдарын қолдана отырып, сызбаларды сауатты орындау дағдыларын меңгеру; жобалау (дизайнерлік және декоративтік-қолданбалы) жұмыстарын орындау кезінде сызба білімі мен дағдысын; білім алушыларға сызба жұмыстарын орындау ережелерін түсіндіре білу
 • өнердің ерекше сипаттамасын және оның жеке тұлғаның дамуындағы рөлін білу, өнер түрлері мен жанрларының құрылымын, өнер қызметі мен оның эволюциясының заңдарын білу; әр түрлі аймақтардағы өнердің даму процестерінің логикасын білу және түсіну; әр түрлі стильдер мен өнер бағыттарының анықтамалары мен сипаттамаларын, олардың өзара байланысын, өзара қарым-қатынасын, олардың даму динамикасын және логикасын білу; әр түрлі шығармалардың, жанрлардың, стильдер мен өнер бағыттарының эстетикалық қасиеттерін талдау және; өнер туындыларын жазбаша және ауызша эстетикалық және мәнерлі сипаттай білу
 • ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың типологиясы мен жіктелуін, олардың қызметі мен практикалық кәсіби және шығармашылық қызметте қолдану мүмкіндіктерін білу, Photoshop, CorelDRAW кәсіби дизайнерлік компьютерлік бағдарламаларында жұмыс істеу ережелерін білу; бұлтты-мобильді Сервистерді және түрлі сандық ақпаратты практикалық кәсіби және шығармашылық қызметте қолдана білу; Photoshop, CorelDRAW заманауи бағдарламалық өнімдерін қолдана отырып шығармашылық жұмыстарды орындау дағдысын және осы компьютерлік бағдарламаларда технологиялық үрдістерді білім алушыларға түсіндіру дағдысын меңгеру
 • қолданбалы және сәндік өнер түрлерінің тарихын, спецификалық ерекшеліктерін білу; халықтық қолданбалы және сәндік өнер ерекшеліктерін және оның қазіргі өнердегі этникалық стильге әсерін білу; сәндік және қолданбалы өнер туындыларын жасау үшін материалдарды өңдеудің дәстүрлі және қазіргі заманғы техникалары мен технологияларының негіздерін білу; киімдерді құрастыру және үлгілеу негіздерін білу; сәндік және қолданбалы өнердегі стильдеу принциптерін, ою-өрнектердің типологиясы мен жіктелуін, түстің семантикасын білу.; әр түрлі дәстүрлі және қазіргі заманғы техниктер мен технологияларды (кесте тігу, ағашты ою, ағашты, металды, теріні көркем өңдеу, гобелен, кілемше, фелтинг және т. б.) қолдана отырып, әр түрлі материалдардан (қағаз, мата, киіз, жүн, ағаш, былғары, металл және т. б.) шығармашылық сәндік-қолданбалы жұмыстарды орындай білу.)
Top