Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері курсында тіл тарихының даму жолдарының қыр-сыры талдау процесімен тікелей байланысты болғандықтан тілдің туу және қалыптасу кезеңдерін тіл тарихына жанастыра көрсету, лингвистиканың өзекті мәселелерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Шет тілін С1, С2 деңгейінде меңгеру (тілдік мамандықтар), LSP монологиялық және диалогтық формада (баяндама, презентация, әңгімелесу, пікірталас). Ғылыми стильдің грамматикасын ауызша, жазбаша түрде оқу. Ақпараттық және кәсіби хабарламаларды есту арқылы қабылдау. Ғылыми мақалаларды, баяндамаларды, жобаларды жазу, рәсімдеу. Екі жақты аударма дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Басқару психологиясы - басқару құрылымындағы психология бөлімі. Психологиялық жағдайларды талдау, басқару ерекшеліктері. Күйін диагностикалау және болжау және басқару ішкі жүйесінің өзгеруі; бағынысты қызмет бағдарламаларын қалыптастыру; шешімді орындауды ұйымдастыру. Басқарушылық басқару қажеттіліктері мен қабілеттері. Диагностикалық құралдарды құру, менеджерлерді оқытудың белсенді әдістерін әзірлеу, басқару консалтинг түрінде практикалық іске асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Педагогикалық теория мен педагогикалық шеберліктің теориялық негіздері, жоғары мектепте оқыту үшін оқу-тәрбие үрдісін басқару туралы білім беру, педагогиканың негізгі категориялары туралы, жоғары мектеп педагогикасының адам және педагогтың практикалық қызметі туралы ғылым жүйесіндегі орны, рөлі мен маңызы туралы түсінік беру, жоғары мектептің педагогикалық міндеттерін шешуде заманауи тәсіл.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Қазақ әдебиеті тарихының әдеби даму жолдарының қыр-сырын аңғару, талдау процесімен тікелей байланысты болғандықтан әдебиетінің туу және қалыптасу кезеңдерін әдебиет тарихына жанастыра көрсету, әдебиеттанудың өзекті мәселелерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  Ғылым философиясы. Мәдениеттегі ғылым, өркениет. Ғылымның пайда болуы, дамуы. Ғылыми білімнің құрылымы. Ғылыми революциялар. Ғылыми ұтымдылық. Қазіргі ғылымның ерекшеліктері. Ғылым әлеуметтік институт ретінде жаратылыстану ғылымдары. Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар тарихы. Ғылыми қызметті ұйымдастыру. Білім эволюциясы. Қазіргі ғылымның этикалық аспектілері. Коммуникативтік технологиялар, қазіргі ғылымдағы ақпараттық процестер. Жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиетінен жаңартылған білім мазмұнын меңгерту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Магистранттарды жоғарғы мектепте әдебиетті оқытудың теориялық, методологиялық, әдістемелік негіздерімен қаруландыру; Әдебиет теориясы ұғымдарын практикалық қолдану деңгейде меңгерту; Қазақ аудиториясындағы әдебиет пәні мұғаліміне қажетті әдеби білім, білік, дағды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ тілінен жаңартылған білім мазмұнын меңгерту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Білім берудегі жаңа тенденцияларды негізге алып, қазақ тілін жоғары оқу орындарында оқытудың философиялық, педагогикалық, методологиялық негіздерімен таныстыру. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің дамуын әлеуметтік-қоғамдық талаптармен ұштастыра қарау. Осыған сай қазақ тілін меңгертудің жаңа жүйесін зерттей отырып, білім алушылардың маман ретінде кәсіби тұрғыдан дамуына жағдай тудыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиетіндегі модернизм және постмодернизм
  Несиелер: 5

  Қазақ әдебиетінде модернизм және постмодернизм ағымдарының ерекшелігіне, пайда болу мен даму сипатына; қазіргі көрінісіне жан-жақты тоқталып, постмодернизм құрайтын интертекстуалдылық, ойын, метапроза, пастиш т.б. секілді элементтерін талдау. Шетел әдебиетінің тарихына тән ХХ-ХХІ ғасырлар тоғысындағы Батыс және Шығыс әдебиеттеріндегі қазіргі заманғы үрдістермен таныстыру, әдебиеттанудың бүгінгі жетістіктеріне толық жауап беретіндей білім жүйесін беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тілдік мотивация негіздері
  Несиелер: 5

  «Тілдік мотивация негіздері» курсы бойынша қазақ тілін оқыту үдерісіндегі оқу мотивтерін қалыптастырудың әдіснамалық негіздерін таныту, оқушы әрекетін ұйымдастырудағы мәнін, рөлін, білім сапасын арттырудағы қызметін түсіндіріп, әдістемелік жолдарын меңгерту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 5

  Білім алушы тілдік қатынастың түрлерін меңгеріп, ғылыми бағытта жазылатын жұмыстардың ерекшелігін, академиялық мәтіннің түрлері және олардың құрылымымен танысады. Академиялық мәтіннің түрлері, формалары: зерттеу туралы есеп, оқу жұмысы, эссе, реферат, ғылыми мақала, ғылыми жоба, академиялық мәтінде екі жақты мәселені талдау жолдары, мәселені шешудің жолдарын ұсыну бағытында жазылатын ғылыми жұмыстардың құрылымын талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәтін лингвистикасы
  Несиелер: 5

  Мәтіннің мағыналық, құрылымдық жақтарын зерттеу, саласын, нысанын, өзіндік басты белгілерін, тұлға-бірліктерін теориялық тұрғыда да, практикалық жағынан да жүйелі білім беру. Ондағы мәтінді құраушы тұлға-бірліктерді айқындау; негізгі категорияларын сипаттау; түрлі тілдік бірліктердің мәтіндегі қолданымдық сипатын, қызметін анықтау; мәтін бөліктері арасындағы байласымды жүзеге асыратын тілдік бірліктерді анықтау; логика-семантикалық қатынастарын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тіл біліміндегі антропоцентристік бағыттар
  Несиелер: 5

  «Тіл біліміндегі антропоцентристік бағыттар» пәнінің мақсаты магистранттарға: қазақ тіл біліміндегі антропоөзекті зерттеулердің бағыттарын, айтулы жетістіктерін саралап, осы бағыттар бойынша ғылыми мектептерді, ғылыми идеяларды сындарлы талдау жасауға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Көркем шығармадағы психологизм
  Несиелер: 5

  Көркем шығармадағы психологизм ұғымы туралы түсінік қалыптастырып, көркем әдебиет шығармаларында алатын орны мен құрылымдық, стильтүзушілік, пішіндік қызметтерін айқындау. Психологизмнің өнердегі «тектік» белгі екенін таныту; психологизмнің ойлау типі, стильдік компонент ретіндегі мәнін анықтау; бейнелеу ұстанымдары мен формаларын зерделеу; көркем шығарма құрылымындағы рөлін ашу; психологиялық талдауда зерттеу әдістерін үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Көркем әдебиеттегі ұлттық ментальдік
  Несиелер: 5

  Көркем әдебиеттегі ұлттық ментальдік курсында білім алушы төмендегідей мазмұнда меңгереді. Қазақ әдебиетіндегі ұлттық ерекшеліктерді , ментальдылық ұғымының көркем әдебиетте берілуін, көркем әдебиеттегі дәстүр мен ментальдылықтың аражігін ажыратуға дағдыланады. Қазақ поэзиясындағы ұлттық ментальдылық ұғымын кеңінен талдай отырып, практикада талдайды. Ментальдылықтың берілу тарихы; жыраулар поэзиясындағы ментальдылық; ақындар поэзиясындағы ментальдылық мәселелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Педагогикалық практика
  Несиелер: 4

  Педагогикалық қызметте оны пайдалану мақсатында ақпаратты іздестіру және интерпретациялау үшін заманауи ғылым құралдарына ие болған магистрант-зерттеушідің біліктілігін қалыптастыру. Оқу мақсаттарын белгілеу дағдыларын игеру, түрін, түрін таңдау, студенттердің оқу іс-шараларын ұйымдастырудың әр түрлі нысандарын қолдану; диагностика, мониторинг және білім беру қызметінің тиімділігін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Зерттеу практикасы
  Несиелер: 9

  Ғылыми-зерттеу практикасының мақсаты магистранттардың ғылыми-зерттеу іс-әрекетіне қажетті кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады. Ғылыми-зерттеу практикасы магистранттардың оқу кезінде алған теориялық білімдерін бекітуге және тереңдетуге, өзіндік ғылыми-зерттеу жұмысы мен педагогикалық қызмет дағдыларын меңгеруге және дамытуға ықпал етеді. Практика теориялық және практикалық материалды зерделеуде сабақтастықты және бірізділікті қамтамасыз етеді, зерттеу пәніне кешенді көзқарасты қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Код ON1

  - білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша оқытуға қажетті материалдарды өз бетімен оқып үйрену, оқытудың жаңа формалары мен әдістерін табу;

 • Код ON2

  владеть технологиями критериального оценивания, критического мышления, информационными технологиями, здоровьесберегающими технологиями; применять инновационные технологии (в том числе ИКТ) обучения для повышения эффективности профессиональной деятельности и учебного процесса;

 • Код ON3

  - этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарды, қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін, ұлттық білім берудің заңдары мен қағидаларын ескере отырып, көп мәдениетті ортада кәсіптік қызметті ұйымдастыруға арналған тәсілдерді меңгеру;

 • Код ON4

  лингвистика мен қазақ әдебиетінің, когнитивтік лингвистика, лингвистикалық мәдениеттанудың қазіргі заманғы мәселелерін терең біледі; оларды шешу әдістерін ұсынуға және дәлелді түрде негіздеуге дайын

 • Код ON5

  өзі ой-пікірлерін еркін білдіру, тиісті ақпаратқа назар аудару үшін түрлі тілдік құралдарды қолдана алу; ресми, бейтарап және бейресми байланыс регистрінің негізгі ерекшеліктерін меңгеру;

 • Код ON6

  дәстүрлі ақпараттық тасымалдаушылармен жұмыс істей білу, дерекқорлар мен білім тарату; ғаламдық дерекқорларда және компьютерлік желілерде ақпаратпен жұмыс істей білу;

 • Код ON7

  филология және қазіргі лингвистика саласында ғылыми зерттеулер жүргізу; теориялық және әдіснамалық талдау дағдыларына ие; болжау және жоспарлау әдістерін тәжірибеде қолдану; лингвистика және әдебиеттану саласындағы білімін синтездей білу және ғылыми және практикалық мәселелерді шешу үшін пәнаралық білімді меңгеру;

 • Код ON8

  кәсіптік және ғылыми саладағы мәселелерді шешу үшін қазақ тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасау;

 • Код ON9

  ақпаратты талдау және тиісті тұжырымдар мен тұжырымдар қазақ тілінде дұрыс тұжырымдау;

 • Код ON10

  зерттеу материалын іздеу, талдау және өңдеудің өздерінің стандартты әдістерін меңгеру;

 • Код ON11

  Кәсіби міндеттерді шешуде пәнаралық және ведомствоаралық ынтымақтастыққа қатысу; оқушыларды өзгермелі еңбек нарығына бейімдеу үшін қажетті құзыреттерді дамытуды үйрену және ұтқырлыққа қабілетті болу;.

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (Бейінді)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701701 7M01701701-Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (н/п)
Магистратура

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Орталық- Қазақстан Академиясы

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті педагогін даярлау
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Қайнар академиясы

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (1 жыл)
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті педагогтерін даярлау
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті бейіндік
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (Ғылыми-педагогикалық бағыт)
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top