Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01504 Химия в Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

 • Академиялық хат негіздері
  Несиелер: 5

  Академиялық қарым-қатынас дәстүрлерін, академиялық хат ерекшеліктерін, академиялық хат ғылыми сөйлеу стилі ретінде, академиялық хаттың негізгі жанрларын, академиялық сауаттылықты және хатты бағалау критерилерін, баяндамаларды, рефераттарды, жобаларды, эсселерді, мақалаларды, тезистерді, аннотацияларды, рецензияларды жазу процесін, ақпарат көздерімен жұмыс істеу принциптері мен тәсілдерін, академиялық хатта қайта жазу, қарыз алу және дәйексөздер жасауды, академиялық мәтіндердегі типтік қателіктерді меңгертін

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары
  Несиелер: 7

  Химияның негізгі ұғымдары мен заңдарын, бейорганикалық қосылыстардың жіктелуі мен номенклатурасын, атом құрылысы мен периодтық заңын зерттейтін пән. Химиялық реакциялардың жылдамдығы, химиялық тепе-теңдік, ТЭД негізгі жағдайлары, тұздардың гидролизі, тотығу-тотықсыздану реакциялары, электролиз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика (Жалпы педагогика, Дидактика, Этнопедагогика, Тәрбие теориясы мен әдістемесі)
  Несиелер: 8

  Арнайы педагогиканың философиялық, әлеуметтанулық, клиникалық, психологиялық, лингвистикалық және психолингвистік, әлеуметтік-мәдени, құқықтық, экономикалық негіздерін, принциптерін, әдістерін, формаларын, тәсілдерін және арнайы білім беру технологияларын меңгеруге бағытталған пән, сондай-ақ ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды арнайы оқыту мен тәрбиелеудің ерекшеліктері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Адам дамуының физиологиясы және психологиясы
  Несиелер: 7

  Пән психологиялық білім мен физиологиялық білімнің теориялық негіздерін, тәрбиелеу мен оқытуға байланысты психикалық даму заңдылықтарын, психикалық даму кезеңдерін, адам психикасының жас және жеке ерекшеліктерін оқытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бейорганикалық химияның теориялық негіздері
  Несиелер: 7

  Табиғаттағы химиялық процестер мен элементтердің алуан түрлілігін, жеке элементтердің және олардың қосылыстарының қасиеттерін, олардың периодтық жүйедегі орнын және атомдардың электрондық құрылымын, атомдардың, қарапайым заттардың және негізгі және қосалқы топшалардың элементтерінің қосылыстарының қасиеттерін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Химиядан есептерді шығару әдістемесі
  Несиелер: 5

  Есептерді шешуге қойылатын жалпы әдістемелік талаптарды, ӨҚ негізгі бірліктерін, есептерді жіктеуді, есептерді шешуге оқытудың әдістемелік принциптерін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химиялық эксперименттің теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Химиядағы өлшеулерді, нәтижелерді статистикалық өңдеуді, заттарды алу және тазалау кезінде қолданылатын зертханалық тәсілдерді, заттарды тазарту және шоғырландыру әдістерін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Координациялық қосылыстар химиясы
  Несиелер: 8

  Координациялық қосылыстар химиясының негізгі ұғымдарын, координациялық қосылыстардың номенклатурасы мен жіктелуін, координациялық қосылыстардағы химиялық байланысты, координациялық қосылыстардың құрылысы мен қасиеттерін зерттеудің негізгі физика-химиялық әдістерін қарастыратын пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химиялық элементтердің периодтық жүйесі
  Несиелер: 8

  Негізгі және жанама кіші топтардың элементтерін және олардың қосылыстарын: құрылысы, физикалық және химиялық қасиеттері, алу тәсілдерін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құрамалық есептерді шешу бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Құрамдастырылған түрдегі есептерді шешуге қойылатын жалпы әдістемелік талаптарды, құрамдастырылған түрдегі есептерді шешу тәсілдерін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Инклюзивті білім беру моделін, инклюзивті кеңістікті құру үшін педагогикалық жағдайларды, ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың әр түрлі санаттағы инклюзивті білім беруді ұйымдастыру шарттарын зерттейтін пән.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Әлемдегі ғылыми-техникалық және педагогикалық ақпарат жүйесін, химиялық білім беру саласындағы бастапқы және қайталама құжаттарды, библиографиялық және реферативтік басылымдарды зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Топырақ химиясы
  Несиелер: 5

  Негізгі топырақ формаларын қалыптастыратын қосылыстарды, химиялық қосылыстардың әртүрлі формаларының өсімдіктердің тіршілік әрекетіне әсерін, топырақтың ластануын: себептері, салдарын зерттейтін пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Зерттеудің физика-химиялық әдістері
  Несиелер: 5

  Электрохимиялық талдау әдістерін, талдаудың кондуктометриялық әдісін, талдаудың потенциометриялық әдісін, талдаудың оптикалық әдістерін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Химиялық білім берудің даму кезеңдерін, химиялық білім және тәрбие теориясының қазіргі мәселелерін, мектептегі химиялық білім берудің құрылымын, оқытудың әдістері мен формаларының жалпы сипаттамасын, оқушыларды бағалау өлшемдерін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Физикалық химия
  Несиелер: 5

  Физико-химиялық зерттеу әдістерін, химиялық термодинамиканың теориялық негіздерін, Гельмгольц, Гиббс энергиясын, Гиббс-Гельмольц теңдеуін, ерітінділер теориясын, Гиббс ережесін, Клайперон-Клаузиус теңдеуін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік химия
  Несиелер: 5

  Компьютерлік химияның негізгі бағыттарын, химиялық ақпараттың электрондық көздерін, компьютерлік химияның есептеуіш математикамен, бағдарламалаумен, зат құрылысы теориясымен байланысын, компьютерлік химияда қолданылатын негізгі бағдарламалық өнімдерді зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қарым-қатынас психологиясы және қақтығыстарды басқа
  Несиелер: 5

  Пән қарым-қатынасты психология тұрғысынан феномен ретінде, қарым-қатынастың қызметі, типтері мен түрлері, қарым-қатынастың стратегиясы мен тактикасы, іскерлік қарым-қатынастың бір түрі ретінде, қарым-қатынас процесіндегі қақтығыстар, себептері, түрлері, даулы жағдайларды шешу тәсілдерін қарастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химиялық зерттеулердің құрал-сайман әдістері
  Несиелер: 5

  Зерттеудің спектроскопиялық әдістерін, зерттеудің электрохимиялық әдістерін, зерттеудің радиометриялық әдістерін, зерттеудің кинетикалық әдістерін, зерттеудің масс-спектрометриялық әдістерін, хроматографиялық талдауды, зерттеудің калориметриялық әдістерін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 5

  Процестер мен құбылыстардың термодинамикасын, қышқылдық-негіздік өзара әрекеттесуді, қышқылдар мен негіздер ерітінділерінде рН есептеуді, буферлік жүйелерді, тотығу-тотықсыздану процестерін, Нернст теңдеуін, тотығу-тотықсыздану реакцияларының химиялық тепе-теңдік константасын зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Элементтерді айқындау әдістері
  Несиелер: 5

  Сапалық химиялық талдауға қосымшадағы негізгі химиялық процестерді, сапалық талдау әдістерін, реакциялардың сезімталдығын және оның көрсеткіштерін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепте химиялық экспериментті жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мектептегі химиялық эксперименттің әдістемесін, демонстрациялық тәжірибелерді, зертханалық және практикалық сабақтарды өткізу әдістемесін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Нанокомпозиттер
  Несиелер: 5

  Нанотехнологияның негізгі ұғымдарын, Нанохимия объектілерінің жіктелуін, наноқұрылымды материалдар мен нанокристалды ұнтақтарды синтездеу әдістерін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химияны оқытудың стратегиялары мен технологиялары
  Несиелер: 5

  Химиялық білімнің жалпы методологиясын және оларды оқытудағы заманауи педагогикалық тәсілдерді, химияны оқыту технологиясын, жеке оқыту технологиясын қалыптастыру негізінде химия пәні мұғалімдерінің кәсіби қасиеттерін дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биологиялық белсенді заттардың химиясы
  Несиелер: 7

  Табиғи шикізатты, эфир майларын, терпендерді, стероидтарды, жүрек гликозидтерін, флавоноидтарды, антоцианаларды, хинондарды, алкалоидтарды, липидтерді зерттеу әдістерін оқытатын пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Органикалық химия
  Несиелер: 8

  Органикалық қосылыстар құрылысының теориясын, атом орбиталдарының гибридизациясын, органикалық қосылыстар кластарын және олардың қасиеттерін: көмірсутектер, құрамында оттегі бар органикалық қосылыстарды, құрамында азот бар органикалық қосылыстарды зерттейтін пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Органикалық заттардың химиясы мен физикасы
  Несиелер: 8

  Органикалық заттардың химиясы мен физикасының негізгі бағыттарын, мұнайдың химиялық құрамын зерттеудің жалпы принциптерін, көмірсутектердің термиялық және термокаталитикалық айналуының химиялық негіздерін, полимерлердің жіктелуін және олардың қасиеттерін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Коллоидтық химия
  Несиелер: 5

  Заттың коллоидтық күйін, беттік құбылыстар мен адсорбцияны, дисперсті жүйелердің қасиеттері мен зерттеу әдістерін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биохимия
  Несиелер: 7

  Пән өмірдің молекулалық негіздерін оқытады: организмдердің құрамына кіретін заттардың химиялық құрамы, құрылымы, қасиеттері және орналасуы, олардың түзілу жолдары мен заңдылықтары, айналудың жүйелілігі мен механизмдері, сондай-ақ ауыл шаруашылық жануарларының биомолекулаларының функционалдық рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Молекулалардың симметриясы
  Несиелер: 5

  Симметрия элементтері мен операцияларын зерттейтін пән; симметрияның әртүрлі топтары, симметрия топтарының теориясы; атомдық және молекулалық орбитальдардың симметриясы, әртүрлі молекулалардың симметриясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Органикалық синтез
  Несиелер: 5

  Органикалық қосылыстарды тазартудың негізгі әдістері туралы маңызды химиялық түсініктерді зерттейтін пән; органикалық синтез методологиясы, химиялық реакциялардың типтері және синтезді жүргізу кезінде тиісті еріткіштер мен катализаторларды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түрлі типті мектептерде химияны оқыту ерекшеліктері
  Несиелер: 8

  Білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық актілерді, педагогикалық технологияларды және оларды мектеп түріне байланысты қолдану ерекшеліктерін зерттейтін пән.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қоршаған орта объектілерінің химиясы
  Несиелер: 5

  Элементтер мен заттардың биогеохимиялық циклдерін, атмосфера, гидрофера және литосфера химиясын, ластанған орта объектілерінің сынамаларын алуды зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиялық технология
  Несиелер: 5

  Химиялық өндірістің жалпы ғылыми принциптерін, химиялық өндірістің маңызды топтарын, металдар мен қорытпаларды өнеркәсіптік алудың жалпы тәсілдерін, органикалық және бейорганикалық заттарды өндіру технологиясын зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заттың құрылысы
  Несиелер: 5

  Молекулалар геометриясын, молекулалардың электрлік және магниттік қасиеттерін, молекулалардың электрондық, тербелмелі және айналмалы күйін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Электрондық білім беру өнімдерін пайдалану
  Несиелер: 5

  Ақпараттық электрондық білім беру ресурстарын, электрондық білім беру ресурстарының компоненттерін, ашық білім беруде қолданылатын білім беру электрондық басылымдарының ерекшеліктерін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектептегі компьютерлік химия сабақтары
  Несиелер: 5

  Компьютерлік техниканың дидактикалық мүмкіндіктерін және оларды оқу үрдісінде қолдану механизмдерін, компьютерлік оқыту бағдарламаларының типтерін, әртүрлі үлгідегі сабақтарда компьютерлік бағдарламаларды қолдану ерекшеліктерін, қашықтықтан оқыту мүмкіндіктерін және оны оқу процесінде қолдану перспективаларын зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жоғары молекулярлық қосылыстар химиясы
  Несиелер: 5

  Полимерлердің жіктелуін, макромолекулалардың конфигурациясын және конфигурациялық изомерияны, конформациялық изомерияны және макромолекулалардың конформациясын, полимерлердің химиялық қасиеттері мен химиялық айналуын зерттейтін пән.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиялық экология
  Несиелер: 5

  Қоршаған ортаның материалдық құрамын, қоршаған ортадағы химикаттарды, ластағыштарды тасымалдауды, табиғи жағдайларда ластаушы заттардың айналуының химиялық негіздерін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Психологиялық-педагогикалық пәндер әдіснамасы, даму концепциялары мен теориялары, әртүрлі жас кезеңдерінде тұлғаны тәрбиелеу және психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу саласындағы білімді, іскерлікті, құзыреттілікті көрсету.

 • Код ON2

  Көпшілік алдында сөйлеу және сөйлеу этикетінің, кәсіби-бағытталған және ғылыми мәтіндерді құрастырудың дағдыларын көрсету, өз көзқарасын логикалық ақылға қонымды және ашық қорғау, өз ұстанымын білдіру және негіздеу.

 • Код ON3

  Креативтілігін, ой-өрісінің кеңдігін, өзін-өзі жетілдіруге, оның ішінде кәсіби жетілдіруге, ұмтылысын, командада жұмыс істеуге, шешім қабылдауға, даулы жағдайларды шешуге қабілеттілігін көрсету.

 • Код ON4

  Кәсіби қызметте ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, ақпаратты өңдеу, талдау және ұсыну.

 • Код ON5

  Химия мұғалімінің педагогикалық қызметін жоспарлауды, болжауды жүзеге асыру, білім алушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып оқытудың әртүрлі әдістері мен тәсілдерін қолдану, оқыту әдістемесі мен тәрбие жұмысы бойынша теориялық білімді практикада қолдану. Заманауи ақпараттық оқыту құралдарын пайдаланудың тиімділігін бағалау.

 • Код ON6

  Химия саласында терең білім көрсету. Әртүрлі практикалық-бағытталған тапсырмаларды шешу үшін эксперименттік және есептеу әдістерін қолдану.

 • Код ON7

  Зертханада және оқу сыныптарында аспаптармен, химиялық ыдыстармен, реактивтермен және құрал-жабдықтармен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын көрсету.

 • Код ON8

  Химиялық процестерге әсер ететін факторларды анықтау үшін алған іргелі білімді қолдана білу; химиялық процестердің өту заңдылықтарын түсіндіру.

 • Код ON9

  Оқу-тәрбие процесінде сыни тұрғыдан ойлауды дамытуға ықпал ететін оқыту мен бағалау стратегияларын пайдалана отырып, білім алушылардың білімін, іскерліктерін, құзыреттіліктерін критериалды бағалаудың инновациялық технологияларын қолдану.

 • Код ON10

  Қойылған міндеттерге, білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына және химиялық бағыттағы пәндер бағдарламаларына сәйкес оқу-тәрбие процесінде қолданылатын әдістемелік құралдарды әзірлеу және таңдау.

 • Код ON11

  Өзінің жобалық қызметін және білім алушылардың жобалық қызметіне басшылық етуді, химия бойынша олимпиадалық дайындықты жүзеге асыру.

 • Код ON12

  Химияны оқытудың ерекшеліктерін ескере отырып, зертханалық зерттеулерді қолдана отырып, оқытудың заманауи технологиялары мен интерактивті әдістерін жүйелеу, қолдана білу.

6B01504 Химия
Бакалавриат

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01504 Химия
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01504 Химия
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01504 Негізгі мектептегі химия және биология (көп тілде білім беру)
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01504 Химия мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01504 Химия
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01504 Химия мұғалімдерін оқыту
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01504 Химия мұғалімін даярлау
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01504 Химия
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01504 Инженерлік профиль бойынша химия пәні мұғалімі
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01504 Химия мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01504 Химия
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01504 Химия мұғалімдерін оқыту
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top