Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01302 Бастауышта оқытудын педагогикасы мен әдістемесі в Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

 • Тіршілік қауіпсіздігі және экология негіздері
  Несиелер: 2

  Табиғатты пайдалану, төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс қарқындылығы жағдайында өмір сүру қауіпсіздігінің, экологияның негізгі ұғымдарын, қазіргі заманғы өркениет мәселелерін және адамның шаруашылық және басқа да қызметінің экологиялық салдарларын зерттеу. Қоршаған ортаның әртүрлі факторларынан халықты қорғаудың принциптері мен тәсілдерін, тіршілік қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық және құқықтық актілерді ашу. Қоршаған ортаны және биологиялық ресурстарды сақтау.

  Селективті тәртіп
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу ғылыми білім саласы ретінде педагогиканың әдіснамалық негіздерімен, тұтас педагогикалық үрдістің мазмұны мен құрылымымен студенттерді таныстыруға бағытталған. Қазіргі мектептегі оқу үрдісінің негізгі формалары мен құрылымы ашылады. Мектептің оқу-тәрбие процесінде қолданылатын негізгі әдістердің, нысандар мен құралдардың мазмұны мен қолданылуы анықталады. Қазіргі білім беру және тәрбие технологиялары, мектепті және мектеп құжаттарын басқару мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқу барысында адамның психикасы мен санасын тану тәсілі ретінде психологияның ерекшеліктері, психологиялық ғылым мен практиканың пәні мен міндеттері, тұлғаның жас ерекшеліктері, баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуының әртүрлі кезеңдерінде психикалық дамуының механизмдері мен факторлары ашылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жас ерекшеліктік физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Несиелер: 3

  Бұл пән болашақ педагогке балалардың, жасөспірімдердің өсу, даму заңдылықтары, ағзалар, ағзалар жүйелері және олардың жас ерекшеліктері туралы, сонымен қатар оқыту шарттарының, оқушыларға тәрбие берудің әсері, оқу бөлмелеріне қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жабдықтарына қойылатын гигиеналық талаптар, мектеп жасындағы балаларға арналған оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың гигиеналық негіздері туралы заманауи мәліметтер береді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 2

  Құқықтық қатынастардың негізгі түсініктері мен мәні, сондай-ақ құқықтық қатынастарды реттеудің құқықтық механизмдері, құқықтық қатынастарда жауапкершілікті қолдану тәртібі. Сыбайлас жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарына қатысты моральдық және құқықтық жауапкершілікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнаманы қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Нарықтық экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Экономика негіздері- экономикалық процестер, экономикалық заңдар, санаттар, өндіріс, бөлу, алмасу, материалдық игіліктерді тұтыну деңгейіндегі қоғамдағы қатынастар туралы білім жүйесі. Курс кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың принциптері, әдістері, шарттары мен формаларын зерттейді. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі элементтерімен, коммерциялық мәмілелерді ұйымдастырумен, қоғамдағы бизнестің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеумен байланысты мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кіші сынып оқушы тұлғасын психологиялық педагогикалық диагностикалау
  Несиелер: 6

  Бұл пәнді оқу барысында психодиагностикалық құралдардың жіктелуі, тесттерді құру және бейімдеу технологиясы, психодиагностикалық әдістер мен психодиагностикаға қойылатын талаптар қарастырылады. Бастауыш мектепте психологиялық-педагогикалық диагностиканы қолдану технологиясы көрсетілген. Психодиагностиканың этикалық және кәсіби мәселелері ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кіші сынып оқушыларының психологиясы
  Несиелер: 6

  Берілген пәннің мазмұны бастауыш сынып оқушыларының дамуын және білім беру тұжырымдамасын; танымдық үрдістердің психологиялық дамуының ерекшеліктерін, оқу уәждемесін, бастауыш сынып оқушыларының үлгерімсіздігінің себептерін; мектеп оқушыларының оқу-жаттығу қиындықтарының типологиясын; өзін-өзі бағалауды қалыптастыру факторларын, сондай-ақ оқытудың оқушының психикасына әсерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қиын оқушылар психологиясы
  Несиелер: 6

  Бұл пән "ауытқушылық немесе девиантты мінез-құлық" сияқты ұғымдармен таныстырады, оқушылардың мінез-құлқында қиындықтар туындауына отбасының рөлі мен әсерін ашады. Әлеуметтік-педагогикалық тұрғыда қараусыз қалған оның алдын алу туралы түсінік беріледі. Курсты оқу барысында "қиын жағдай" ұғымы қарастырылады, қиын жағдайға тап болған оқушылардың негізгі категорияларына сипаттама беріледі, оқушылардың ауытқушылық мінез-құлқының пайда болуы кезіндегі мінез-құлықтың және темпераменттің екпінінің рөлі көрсетілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психологиядағы ғылыми-зерттеу әдістері
  Несиелер: 6

  Бұл пән ғылыми танымның мәні, әдіснамасы туралы ұғымды, зерттеу әдістерін, психология әдіснамасының ерекшеліктерін, қазіргі заманғы ғылыми-зерттеу әдістерін, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырудың әдіснамалық принциптерін, әдістемелерін және әдістерін зерттейді; ғылыми зерттеуді талдау, өңдеу және интерпретациялау қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теорясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл пән тұтас педагогикалық үдерісте тәрбиелеуді қарастырады, "тәрбие", "тәрбие процесі", "мектептің тәрбие жүйесі" ұғымдары, тәрбие жұмысындағы педагогикалық технологиялар туралы түсініктерді қалыптастырады. Бұл курсты оқу барысында тәрбие жұмысының ерекшеліктері, оқушылар ұжымын қалыптастыру, мектеп ата-аналарымен педагогикалық қарым-қатынас технологиясы, тәрбие саласындағы озық педагогикалық тәжірибені зерделеу және қорыту қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шағын кешенді мектептерде оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  Бұл пән студенттерді шағын жинақты мектеп ұғымымен, аталған мектеп типтерін құруға әсер ететін жағдайлармен, олардың қазіргі жай-күйімен, шағын жинақты мектепте оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастырудың ерекшеліктерімен, оқытудың әдістемелік аспектілерімен және аталған мектептерде мұғалімнің жұмысының мазмұнымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Бұл пән менеджменттің мазмұнын кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде ашуға бағытталған. Бұл ғылымның отандық және шетелдік авторлардың жұмыстарында дамуы байқалады. Білім беру жүйесін басқарудың негізгі теориялары мен тұжырымдамаларының мазмұны, басқару қызметінің психологиялық аспектілері, принциптері мен тетіктері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бірінші сынып оқушыларымен оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  Берілген пән бірінші сынып оқушыларының психикалық дамуы туралы физиологиялық ерекшеліктерін; баланы мектепке дайындау жүйесін, оның бейімделуін; баланың солақайлығын, гипербелсенділігі мәселелерін, сондай-ақ бірінші сыныпта оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруды; сондай-ақ бірінші сынып оқушыларының ата-аналарымен жұмысты қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі заманғы қазақ (орыс) тілінің негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерді тіл білімінің негізгі ұғымдары мен тілдік терминдерінің жүйесімен, тілдің қоғамдық мәні, құрылымдық ерекшеліктері, тіл мәнерлілігі туралы білімдермен таныстырады, тілдің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық,стилистикалық нормаларын, тіл мәдениетін меңгеруге ықпал етеді; тілдің құрылымдық, жүйелік, танымдық мәні, мәні туралы түсініктерді қалыптастырады, сондай-ақ студенттерді тілдік талдау дағдыларымен қаруландырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Бұл пән денсаулық мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға инклюзивті білім берудің заңдылықтары мен мүмкіндіктері туралы, дамуында кемістігі бар балалардың ерекше білім алу қажеттіліктері туралы білімнің базалық жүйесін қалыптастырады, инклюзивті білім беру бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды қарастырады. Пәнді оқу барысында инклюзивті білім беру моделін қалыптастырудың компоненттері, критерийлері мен көрсеткіштері ашылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дефектология
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мазмұны дефектология мен логопедияның қазіргі мәселелері мен міндеттерін, Қазақстан Республикасында аномалды балаларды оқыту мен тәрбиелеудің ерекшеліктерін қарастырады. Әртүрлі тілдік бұзылыстардың негізгі сипаттамаларын және олармен түзету жұмысының принциптерін ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік педагогикалық оқытудың белсенді әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мазмұны белсенді әлеуметтік – педагогикалық оқыту әдістері туралы ұғымды қарастырады; белсенді әлеуметтік – педагогикалық оқыту әдістерінің даму тарихын; педагогикалық әсер ету әдістерін; ғылыми-педагогикаллық зерттеуді талдау, өңдеу және интерпретациялау қабілетін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогикалық шеберлік және қазіргі білім беру технологияларын қолданудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерді педагогикалық мамандықтың теориялық және практикалық негіздерімен таныстырады, олардың педагогикалық іс-әрекетінің практикалық дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді; Педагогикалық шеберлік компоненттерін, педагогикалық техника негіздерін, этиканы, қарым-қатынасты үйренеді; бастауыш мектептің оқу үрдісінде заманауи білім беру технологияларын қолдану дағдыларын меңгереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Логопедия негіздері
  Несиелер: 5

  Берілген пәннің мазмұны логопедияның қазіргі мәселелері мен міндеттерін, Қазақстан Республикасында аномалды балаларды оқыту мен тәрбиелеудің ерекшеліктерін қарастырады. Әртүрлі тілдік бұзылыстардың негізгі сипаттамаларын және олармен түзету жұмысының принциптерін үйретеді. Балалардың аномальды дамуының себептері туралы түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жазуға үйретудің теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 3

  Бұл пән студенттерді каллиграфиялық жазуға оқытудың ұйымдастырушылық және гигиеналық жағдайларымен таныстырады, бастауыш мектептегі жазуға оқытудың заманауи тәсілдеріне баға беруге, сондай-ақ бастауыш сынып оқушыларының жазудағы типтік қателіктерді ажыратуға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өзін- өзі тану және өзін- өзі тануды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу барысында студенттер өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруының шарты ретінде, өзін-өзі тану процесінің мәні, өзін-өзі тану сатылары. Өзін-өзі бағалау, адамның ішкі дүниесінің бірегейлігі, оларды одан әрі дамытудың әдістері мен тәсілдері туралы түсінік беріледі. Діннің негізгі түрлері, әлем тұтастығы және адамның, қоғам мен табиғаттың өзара тәуелділігі туралы түсінік қалыптасады. Мектепте өзін-өзі тануды оқыту әдістемесінің ерекшеліктері мен ерекшеліктері туралы түсінік беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Каллиграфияны оқыту әдістемесінің тарихы
  Несиелер: 3

  Бұл курс студенттерді каллиграфиялық хаттың даму тарихымен, хат түрлерімен, каллиграфиялық хат құралдарының даму тарихымен, шумерлік клинописпен, Египет иероглифтік хатымен, грек капиталды жазуымен таныстырады. Сондай-ақ әртүрлі тарихи кезеңдерде каллиграфияны дамыту әдістерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 5

  Бұл пән білім беруді тиімді ұйымдастыру тетіктері туралы білімді қалыптастырады. Білім беру процесі субъектілерінің ерекшеліктері, білім алушылардың оқу іс-әрекетінің жеке стиліндегі ерекшеліктері педагогтың кәсіби өзін-өзі тануын ұйымдастыру туралы білім беру процесі субъектілерінің өзара әрекеттері; оқыту, тәрбиелеу үшін ең оңтайлы жағдайларды анықтауға көмектеседі, балалар мен жасөспірімдердің жас ерекшеліктеріне сәйкес.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математикадағы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пән бастауыш мектепте оқылатын математика пәнінің мазмұнының негіздерін қарастырады: 1000000 және Ноль шегіндегі натурал сандардың арифметикасы, маңызды шамалар, сонымен қатар негізгі орта білім деңгейінде оқуды жалғастыру үшін алгебра және геометрия пропедевтикасы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ерекше білім беруге мұқтаж балалармен бастауыш мектеп мұғалімінің жұмыс мазмұны
  Несиелер: 6

  Бұл пәннің мазмұны мүмкіндігі шектеулі балалардың психологиялық-педагогикалық сипаттамаларын қарастырады, осы санаттағы балалармен бастауыш мектеп мұғалімінің жұмыс мазмұны; балалардың оқу процесіне толық және ішінара кірігуінің мәні мен мазмұны, сондай-ақ инклюзивті және интеграцияланған білім беруді ұйымдастырудың нормативтік-құқықтық базасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қарым - қатынас психолгиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән қарым-қатынас түрлері мен формалары туралы білімді қалыптастырады. Пәннің мазмұны: қарым-қатынастың стратегиясы мен тактикасын, қарым-қатынастың құралдары мен кедергілерін, іскерлік қарым-қатынастың ерекшеліктерін, қарым-қатынастың әлеуметтік-психологиялық механизмдерін, келіссөз процесінің технологияларын қамтиды. Болашақ мамандардың коммуникативтік құзырыреттілігін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жеке тұлға теориясы
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу білім алушыларда тұлғаның даму заңдылықтары мен механизмдерін, оның қасиеттері мен құрылымын, жеке тұлға мен қоғамның өзара іс-қимыл ерекшеліктерін, тұлғаны қалыптастыру принциптерін қарастыратын негізгі психологиялық теориялар мен тұжырымдамалар туралы білімді қалыптастыруға арналған. Тұлғаның феноменін қарастыратын психологиялық теориялардың алуан түрлілігіне бағдарлануға үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағалаудың өлшемдік технологиясы мен бастауыш мектепте әдебиеттік оқуды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Бұл пән студенттерде бастауыш мектептің педагогикалық үдерісіндегі критериалды бағалаудың теориялық негіздері мен технологиясы білімдерін қалыптастырады, "әдебиеттік оқу" пәнінің мазмұнымен, ауызша әдебиеттің, отандық және әлемдік балалар әдебиетінің озық үлгілерімен таныстырады, осы пән арқылы адамгершілік қасиеттерді тәрбиелейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Коррекциялық педагогика
  Несиелер: 6

  Бұл курс түзету-дамытушылық білім берудің бастауыш сыныптары мен жалпы білім беретін бастауыш сыныптарда білім беру бағдарламаларын іске асыру барысында балаларды оқыту мен тәрбиелеудің мазмұнын зеттейді; бастауыш сыныптарда өтелетін және түзетілетін-дамытушы білім алушылардың оқу және сабақтан тыс іс-әрекетін ұйымдастыру міндеттерін, мазмұнын, әдістерін, құралдарын, формалары мен үдерісін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Балалар әдебиеті
  Несиелер: 4

  Балалар әдебиеті-бұл балалар үшін олардың дамуының психофизиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып арнайы жасалған шығармалар кешені. Тұрмыста балалар оқитын барлық кітаптар Балалар әдебиеті болып саналады. Балалар әдебиеті-бастапқыда балаларға арналған әдебиет тарихын, сондай-ақ балаларға арналмаған әдебиетті оқитын пән, бірақ уақыт өте келе балалар оқу ортасына қосылады. Балалар үшін-Айболит, Корней Чуковский, ал балалар оқуы аясында - Робинзон Крузо (қызықты оқиғалы сюжет бар). Балалар әдебиеті балаларға арналған жазбаша шығармалардың жиынтығы ретінде орыс тілінде 16 в пайда болды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дарынды балалармен жұмыс
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерде дарынды балаларды анықтау және дамыту бойынша білім мен білік жүйесін қалыптастырады; бастауыш мектепте дарынды балаларды оқыту үдерісінде педагогтың рөлін арттырады; білім беру ортасындағы балалардың дарындылығын дамыту туралы қазіргі заманғы концепциялармен және әдістемелермен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тіл
  Несиелер: 3

  Кәсіби қызмет пен қарым-қатынас, кәсіби сала, кәсібилік, кәсіптік сөйлеу, маманның кәсіптік мәдениетінің құрамдас бөлігі, тіл деңгейінің прагматикалық бөліктері - сөз, тіл, сөйлемдер, мәтін, эмоционалдық және стилистикалық бояулармен сөйлеу және т.б. басқалары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлеуметтік педагогика
  Несиелер: 6

  Бұл пән студенттерді әлеуметтік педагогика негіздерімен, оның пәнімен, мазмұнымен, принциптерімен, факторларымен, әлеуметтік –педагогикалық үдерістің кезеңдерімен, сонымен қатар тұлғаның әлеуметтік даму ерекшеліктерімен, отбасының және тәрбиенің тұлғаның әлеуметтенуіне ықпалымен, оқу-тәрбие мекемелерінің өскелең ұрпақты әлеуметтендіру бағытындағы қызметімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқу үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс
  Несиелер: 6

  Бұл пәннің мазмұны студенттердің даму ерекшеліктері туралы жалпы түсініктерін қалыптастырады туралы, оларға әсер ету әдістері және олармен жұмысты ұйымдастыру тәсілдері туралы оларға үлгермейтін оқушылармен жұмыс істеуге деген қызығушылықты ынталандыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Девиантология
  Несиелер: 6

  Бұл курс девиантты мінез-құлықтың негізгі түрлерін, тұлғалық бұзылуларды, девиантты, суицидалды мінез-құлықтың себептерін, девиантты мінез-құлықты әлеуметтік бақылаудың ерекшеліктерін зерттейді; девиантты мінез-құлықты диагностикалау және коррекциялау әдістері мен технологияларын меңгеру дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жаратылыстануды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл курс жертану мен өлкетанудың пәнін, міндеттерін, зерттеу әдістері мен әдіснамалық негіздерін, жердің құрылысы мен дамуының жалпы физика –географиялық заңдылықтарын қарастырады; Қазақстан Республикасы халықтарының өмірінің басқа да жақтарын, табиғатын, тарихын, халқын, шаруашылығын, мәдениетін, өнерін және жергілікті ерекшеліктерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бағалаудың өлшемдік технологиясы мен дүниетануды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерде бастауыш мектептің педагогикалық үдерісіндегі критериалды бағалаудың теориялық негіздері мен технологиясы білімдерін қалыптастырады; дүние тану пәнінің мазмұнымен, өсімдіктер дүниесімен және сарқынды сулармен таныстырады; қоршаған табиғатқа ізгілікті қарым-қатынас жасауға, атластармен, глобуспен, метоқұралдармен және басқа да табиғи материалдармен жұмыс істей білуді қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Этнопедагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттердің педагогикалық дүниетанымын, педагогикалық мәдениетін және жалпы кәсіби құзыреттілігін Қазақстан этнопедагогикасының жалпы негіздерін, ҚР этностарының мәдениеті мен дәстүрі туралы білімдерін, сонымен қатар ҚР этностарының этнопедагогика материалдарын білім беру мекемелерінің тәрбие іс-әрекетінің тәжірибесіне енгізудің негізгі жолдарын, әдістерін, формалары мен құралдарын түсінуін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Курсты оқып-үйрену барысында А1, А2, В1 оқушыларына негізгі тілдік құзыреттілікке қол жеткізуге бағытталған негізгі лексикон тақырыптарын қамту англицерлермен еркін сөйлесуге мүмкіндік береді, ағылшын тілін / американдықты еркін қабылдауға мүмкіндік беретін тиісті деңгейдегі мәтіндерді оқуға, түсінуге, аударуға мүмкіндік береді. тыңдауға және естіген материалдардың мазмұнын жаңғыртуға арналған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқушылардың кәсіби бағытталуы және өзін-өзі анықтауы
  Несиелер: 6

  Бұл пән "психологиялық кеңістік" ұғымын, ондағы өзін-өзі анықтау орнын; кәсіби бағдар жүйесінің қалыптасу тарихын; оқушылардың кәсіби өзін-өзі анықтауды белсендіру әдістерін; әртүрлі жастағы оқушылармен кәсіби бағдар беру жұмысының технологиясын өз бетінше құруға мүмкіндік беретін практикалық білім мен іскерлікті қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кіші мектеп оқушыларын оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық-педагогикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән бастауыш сынып оқушыларының мектепте оқуға дайындығының психологиялық - педагогикалық сипаттамасын; танымдық үрдістерді және тұлғаны қалыптастыру қызметін,тұлғаның әлеуметтік қасиеттерін дамытуды, мотивацияны, оқу жетістіктерін дамытуды; өзін-өзі бағалау және тұлғааралық қарым-қатынас ерекшеліктерін зерделейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Медиапедагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пән медиапедагогика курсының негізгі ұғымдарын, заманауи техникалық құралдарды, олардың түрлері мен сипаттамаларын, жүзеге асырылатын функцияларды, осы функциялардың ықтимал девиацияларын қарастырады.; медиакомпетенцияның мәні және оны дамыту әдістері; оқу-тәрбие үрдісінде медианы тиімді пайдалану тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бастауыш мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мазмұны педагогиканың жалпы негіздерін де, сонымен қатар бастауыш мектеп педагогикасымен тікелей байланысты мәселелерді де қарастырады: балалардың жас ерекшеліктерін, бастауыш мектеп оқушыларын оқыту қағидалары мен ережелерін, оқыту және тәрбиелеу түрлері мен нысандарын, бастауыш мектеп мұғалімі алдында тұрған міндеттерін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогикалық проектілеудің теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерді ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерімен және жалпы педагогикалық жобалаумен таныстырады; педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру ерекшеліктерімен; педагогикалық жобалау ұғымымен; жоба түрлерімен; жобалау технологияларымен; гносеология, әдіснама, педагогика және психология саласындағы білімді меңгеруге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстандағы педагогика ғылымдарының қалыптасуы
  Несиелер: 5

  Бұл курс студенттерді Қазақстандағы психологиялық - педагогикалық ғылымның қалыптасу және даму тарихымен; Қазақстанның қазіргі педагогикалық ғылымының негізгі бағыттары мен даму үрдістерімен және қазақстандық қоғамның әртүрлі даму кезеңдерінде педагогиканың дамуымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Коммуникативті дағдылар тренингі
  Несиелер: 5

  Пән тренингтік жұмыстың топтық әдістерінің даму тарихын қарастырады; "тренинг" феноменіне заманауи көзқарастар, психологиялық тренинг практикалық психология әдісі ретінде, тренингтік топтардың негізгі түрлері, тренингтік топтарды құрастыру және дайындау. Тренингтерді ұйымдастыру және өткізу іскерліктерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бастауыш мектеп мұғалімінің қарым-қатынас мәдениеті
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мазмұны бастауыш мектеп мұғалімінің коммуникативтік қызметінің мәні мен мазмұнын; коммуникативтік іс-әрекетті мектепте педагогикалық қарым-қатынасты жүзеге асыру механизмі ретінде; мұғалімдердің сабақта коммуникативтік қызметті ұйымдастыруға дайындығын жетілдірудің негізгі аспектілерін ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық кеңес беру
  Несиелер: 5

  Бұл пән педагогикалық кеңес берудің мәні мен мазмұнын қарастырады; педагогикалық кеңес берудің құрылу ерекшеліктерін; педагогикалық кеңес берудің дефенициясын; бастауыш сынып оқушыларының ата-аналарына педагогикалық кеңес беру; әлеуметтік-педагогикалық кеңес берудің техника, әдістері мен тәсілдерін қолдану дағдыларын дамытуға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогиканың ғылыми - зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл пән ғылыми танымның мәнін, әдіснамасын, зерттеу әдістері туралы ұғымды, педагогика әдіснамасын, қазіргі заманғы ғылыми-педагогикалық зерттеудің ерекшеліктерін, ғылыми-педагогикалық зерттеуді ұйымдастырудың әдіснамалық принциптерін, әдістемелерін және әдістерін зерттейді; ғылыми-педагогикалық зерттеуді талдау, өңдеу және интерпретациялау қабілетін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогика тарихы
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерді ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі педагогикалық ғылымның теориялық даму негіздерімен, алдыңғы қатарлы педагогтар мен көрнекті ойшылдар ұсынған білімдермен таныстырады; тәрбие теориясы мен практикасы дамуының тарихи заңдылықтарын ұғынуға және анықтауға ықпал етеді. Қазіргі заман үшін аса көрнекті педагогтердің педагогикалық теорияларында басты және өзекті болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шет елдердегі бастауыш білім беру педагогикасы
  Несиелер: 5

  Бұл курс шетелде бастауыш білім берудің педагогикасын; қазіргі заманғы бастауыш білім берудің даму үрдістерін; АҚШ-та, Батыс Еуропада ( Германия, Франция, Ұлыбритания) бастауыш білім беру жүйесін; Қазақстанда және шетелде бастауыш білім беруді реформалауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Отбасы педагогикасы
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мазмұны отбасылық тәрбие жағдайларын, олардың әлеуетті мүмкіндіктерін, баланың тұлғасын қалыптастыру бойынша ата-аналарға ғылыми негізделген ұсыныстарды қарастырады; тәрбиенің көптеген мәселелерін шешуге көмектеседі, қиындықтарды анықтайды және дұрыс шешім табуға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Салыстырмалы педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мазмұны салыстырмалы тұрғыда әлемнің әр түрлі елдері мен аймақтарындағы педагогикалық теория мен практиканың даму жай-күйін, заңдылықтарын және үрдістерін, сондай-ақ олардың жалпы тенденцияларының, ұлттық және аймақтық ерекшеліктерінің арақатынасын қарастырады; ұлттық білім беру жүйелерін олардың шетелдік тәжірибелерін қолдану арқылы өзара байытудың формалары мен тәсілдерін анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Еңбекке оқытудың теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мазмұны бастауыш мектепте еңбекке оқытудың теориялық негіздерін қарастырады; еңбекке оқытудың түрлері мен әдістерін жіктейді; оқыту әдістері мен құралдарын дұрыс таңдауға көмектеседі; бағдарламаның барлық курсы бойынша қолдан жасалған бұйымдарды орындау дағдыларын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Көркем жабыстыру және пластилинография
  Несиелер: 5

  Берілген пәннің мазмұны апликация және пластилинография бойынша жұмыс технологиясын қарастырады; қағаздан тоқылған бұйымдар туралы мәлімет береді, көлемді тоқылған бұйымдарды жасау және қағаз және ермексаз жұмыс істеу техникаларын қолдана отырып, сабақтарды ұйымдастыру біліктерін қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Бейнелеу өнерге үйретудің теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 6

  Бұл пән кіші мектеп жасындағы балалардың бейнелеу шығармашылығының даму ерекшеліктерін; кіші мектеп оқушыларының көркем - эстетикалық тәрбие жүйесіндегі бейнелеу өнері сабақтарының рөлі мен маңызын қарастырады; студенттерде осы пән бойынша кіші мектеп оқушыларының оқу және оқудан тыс іс-әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Көрнекі құралдарды дайындаудың теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 6

  Бұл пәннің мазмұны бастауыш мектептің оқу-тәрбие үрдісіне қажетті көрнекі құралдарды дайындау теориясы мен технологиясын; көрнекіліктердің пайда болу және даму тарихын қарастырады; көрнекіліктерді пайдалана отырып, студенттерге көрнекі құралдар мен сабақтарды ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Педагогикалық мамандықтың даму бағыттарын, педагогикалық іс-әрекеттің негізгі аспектілерін, білім беру жүйесін басқару теориясы мен тәжірибесінің мазмұнын анықтау

 • Код ON2

  Қазіргі педагогикалық және психологиялық ғылымның, жас ерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасының негізгі категориялары мен ережелерін анықтау

 • Код ON3

  Кіші мектеп оқушыларының жас ерекшеліктерін танымдық үрдісінің деңгейін психикалық даму заңдылықтарын түсіндіру

 • Код ON4

  Тұлғаның өзін-өзі танудағы мәдени құндылықтарын, тұлғаның ішкі дүниесінің бірегейлігін, сенсорлық жүйелердің физиологиясы мен гигиенасының жас ерекшеліктерін тану

 • Код ON5

  Мұғалімнің педагогикалық шеберлігін жетілдіруге мүмкіндік беретін оқыту мен тәрбиелеудің тиімді әдістері мен тәсілдерін сипаттау

 • Код ON6

  Көрнекті педагог, психологтардың негізгі жетістіктерін және олардың педагогикалық еңбектерін пайдалану мүмкіндігін таңдау

 • Код ON7

  Психологиялық-педагогикалық ғылымның әр түрлі бағыттарында және педагог қызметінің түрлерінде заманауи әдістерді, технологияларды, техниканы, диагностикалық әдістерді қолдану

 • Код ON8

  Дамудың әртүрлі ерекшеліктері бар балалармен жұмыста кәсіби іс-әрекеттер алгоритмін әзірлеу

 • Код ON9

  Әртүрлі жас категорияларымен қарым-қатынас және өзара әрекеттесудің тиімді тәсілдерін қолдану

 • Код ON10

  Дамуында ауытқушылықты жіктеу және ерекше білім беруге мұқтаж балаларға психологиялық-педагогикалық көмек көрсету мақсатында алған теориялық білімді қолдану

 • Код ON11

  Оқыту мен бақылаудың қазіргі заманғы әдістерін, жеке әдістемелерді оқытудағы білім беру технологияларын қолдану, бастауыш мектеп мұғалімінің құжаттамасының әртүрлі түрлерін әзірлеу мен жетілдіру іскерліктері мен дағдыларын көрсету

 • Код ON12

  Қарым-қатынас мәдениетін, кәсіби коммуникация дағдыларын меңгеру

 • Код ON13

  Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістерін практикада апробациялау мақсатында қорыту

 • Код ON14

  кәсіби, соның ішінде кәсіпкерлік қызметте қолдану үшін құқықтық және экономикалық ақпаратты жүйелеу, жинақтау. Экономикалық ақпаратты талдау, қорыту және кәсіби қызметте қолдану үшін қауіпсіздік нормаларын жүйелеу

 • Код ON15

  Заманауи мектептің озық педагогикалық және инновациялық тәжірибесін жалпылау

Top