Жаңа білім беру бағдарламасы

7M02302 Аударма ісі в Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің бағдарламасы психологиялық сана мен ойлауды қалыптастыруға, ғылыми психология категорияларын, психологиялық зерттеудің принциптері мен әдістерін меңгеруге, болашақ маманның жеке тұлға мен топқа зерттеу жүргізу, ұйым персоналын тиімді басқару үшін нақты жағдайға барабар психологиялық өлшеу құралдарын өз бетінше және негізді таңдау және тиімді қолдану қабілетін дамытуға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты шет тілін меңгерудің бастапқы деңгейін, шетел серіктестерімен қарым-қатынас кезінде кәсіби қызметтің әр түрлі салаларында әлеуметтік-коммуникативтік міндеттерді шешу үшін коммуникативтік құзыреттіліктің жеткілікті деңгейін арттыру, сондай-ақ кәсіби қарым-қатынастың жалпы стандартты жағдайларында әңгімелесушінің пікірін толық және нақты түсіну үшін, кәсіби бағыттағы мәтіндерден қажетті ақпарат болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл білімінің жаңа бағыттары
  Несиелер: 8

  Оқу пәнінің мақсаты: тілдіңғылым саласындағы қызметін түсініп, орынды қолдана білуі, тіл теориясына қатысты материалдарды зерттеу, салыстыру. Тіл білімінің қазіргі заманғы ғылыми тұжырымдамалары мен жетістіктері туралы ғылыми мәліметтер беру, тіл біліміндегі қазіргі жетекші ғалымдардың еңбектері мен көзқарастарын саралау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Пән бағдарламасы жоғары мектептің болашақ педагогының кәсіби қызметінің теориялық және практикалық дайындығына бағытталған және магистранттарда педагогикалық ғылымның негізгі бөлімдері туралы білім жүйесін және түсініктерді заманауи білімнің маңызды салаларының бірі ретінде қалыптастыруға мүмкіндік береді, онда адам қызметінің білім беру саласына философиялық және ғылыми көзқарастар бірлігі жүзеге асырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 8

  Берілген Пәннің мақсаты: қазіргі ғылымның орталық әдіснамалық мәселелері ретінде тіл құрылысы мен тіл теориясының терең принциптерін, қазіргі лингвистиканың негізгі ағымдарын, бағыттарын, мектептері мен тұжырымдамаларын жариялау, магистранттардың кәсіби теориялық және тілдік ойлау дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 5

  Ғылыми танымның мәнін және ғылымның басқа мәдениет салаларымен арақатынасын анық және мағыналы түсінуді қалыптастыруға, қазіргі ғылымның философиялық бейнесін жасауға, зерттеудің нақты саласында қолдану үшін әр түрлі ғылым материалдарын қабылдауға, магистранттардың коммуникативтік және кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруға, магистранттардың сөздік құрамын байытуға, грамматикалық және теориялық материалдарды зерделеуге, жазбаша жұмыс жасауға, әр түрлі тапсырмалар мен жаттығуларды орындауға, білім беру ережелерін меңгеруге ықпал етеді, сөйлеуді дамыту (ауызша және жазбаша), оқу мәнерлілігі, тыңдау, еркін сөйлеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ауызшаізбе-із аударма
  Несиелер: 5

  Оқу пәнінің мақсаты: Студенттерді ауызша аудармаға бағытталған теориялық және лингводидактикалық негіздермен, жаттығу жүйесімен, ауызша жүйелі аударма әдістерімен таныстыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Заманауи лингвистикалық теориялар, олардың парадигмалары және зерттеу әдістері
  Несиелер: 7

  Оқупәнінің мақсаты: ғылыми тілдік білімдердің методологиясы мен оған тән ұғымдар мен терминология жүйесімен және когнитивті парадигмасымен таныстыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аудармашыларды кәсіби оқытудың когнитивті-лингвомәдениеттану әдіснамасы
  Несиелер: 7

  Сонымен қатар когнитивті бағытталған лингвистикалық концепциялар жалпы ұғымына біріктірілген заманауи идеялар мен қағидаттарды жүйелеуге үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Парақтан аудару практикасы
  Несиелер: 5

  Модуль мақсаты: ғылым және білім саласындағы алдыңғы қатарлы тәжірибе мен жаңалықтар туралы мәліметтерді жинау, қорытынды жасау

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жазбаша аударманың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: көркем шығармалар мен ғылыми-техникалық сипаттағы мәтіндерді ағылшын тілінен қазақшаға, орысшаға аудару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Академияылық мақсаттағы кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 5

  Аудармаға дайындық кезінде студенттердің өз бетімен жұмыс жасау дағдылары мен қабілеттерін дамыту, аударма процесінің бөлігі ретінде халықаралық, саяси, ғылыми, қоғамдық өмірдің түрлі салаларында әртүрлі мәдениеттер мен тілдердің өкілдері арасындағы өзара түсіністі қамтамасыз ету үшін студенттер арасында тілдік және аударма құзіреттіліктерін қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Терминологиямен жұмыс
  Несиелер: 5

  Қазіргі терминдер ілімінің негіздерімен, терминологияның теориялық мәселелерімен, практикалық терминологиялық жұмыстың мәселелерін шешудің әдістері мен әдістерімен, терминологиялық зерттеудің заманауи бағыттарымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Автоматтандырылған аударма теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Автоматтандырылған аударма жүйелерін,машина тілінің қоры, электронды сөздіктерді аударма барысындақолдану,болшақ мамандарға аударманың терминологиясы жүйе екендігі және оның аудармашаның негізгі «жұмыс құралы» болып табылатындығы туралы түсініктеме беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Аударманы өңдеу
  Несиелер: 8

  Алдын-ала аударманы орындау дағдыларды қалыптастыру, аударма мәтінді талдау, редакциялау және аударма мәтінін өздігінен редакциялау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аударманың функционалды- прагматикалық және дискурсивті аспектілері
  Несиелер: 5

  аудармашының кәсіби қызметі үшін қажетті аударматану саласында аударманың әр түрінде мәдениетаралық және тіларалық қарым-қатынас әдістемесі білімдері негізінде теориялық құзіретттіліктерімен қатар, оперативті технологиялық құзіреттіліктерін қалыптастыру, функционалды прагматикалық және дискурстық аспектіде барабар стратегияларды қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дағдарыстық жағдайдағы мәдениаралық қарым- қатынас
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мақсаты мәдениаралық қарым-қатынастың негізгі мәселелерін жүйелі түрде сипаттау, мәдени қабылдауды дамытудағы негізгі ұғымдар мен терминологияны игеру, мәдениаралық айланыстардың әртүрлі жағдайларында, оның ішінде дағдарыс жағдайында коммуникативті мінез-құлықтың нақты көріністерін дұрыс интерпретациялау, сонымен қатар жалпы кәсіби және кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғары оқу орнындағы граммтиканы интербелсенді оқытудың әдістері
  Несиелер: 5

  Лексикология теориясы мен әдістемесін меңгеру мүмкіндігін; грамматика теориясы мен сөз таптарына қатысты аспектілерге байланысты ғылыми еңбектерді меңгерту әдістемесін; -синтаксис туралы пікірлерді, көзқарастарды талдап, талқылай және меңгерту әдістемесін ұғындыру;-мәтін теориясы, мәтін лингвистикасының даму бағыты, қазіргі тілтанымдағы мәтін түрлері және оны талдаудың әдістері мен әдістемесін, аспектілерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Семиотика
  Несиелер: 8

  Шығармашылықты ойлауды қалыптастыру, тіл білімі саласындағы негізгі заңдар мен әдістер жұмыс бағыттарын табиғи және жасанды семиотикалық (семиотикалық) жүйелермен ұштастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Квантитативті лингвистика және ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Қолданбалы лингвистиканың негізгі бағыттары,«Код» және «шифр», «машинаны декодтау» ұғымдары, позициялық статистика белгісіз мәтіндерді зерттеудің негізгі әдісі және лингвистикалық талдау әдістерін қарастыру, жалпы мәдени және кәсіби даму,кәсіби қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құзыреттер сандық лингвистика әдістерін қолдану, ақпараттық технологиялар және әлем тілдерін сипаттауда ақпаратты математикалық өңдеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Лингвистикалық талдау әдістері
  Несиелер: 5

  ғылыми зерттеулердің әдіснамасын әзірлеумен, болашақ маманның ғылыми және филологиялық көкжиегін кеңейтумен байланысты мәселелерді қамту; студенттерге лингвистикалық зерттеудің басталу нүктесі болып табылатын қазіргі заманғы сипаттамалық (синхронды) лингвистиканың әдіснамалық принциптері мен зерттеу тәжірибесі туралы белгілі бір түсінік қалыптастыруға көмектеседі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ЖОО жаңартылған білім мазмұны бойынша тілді оқыту негіздері
  Несиелер: 5

  Жоғарғы оқу орнында шет тілі оқытудың жаңа методикасын түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Зерттеу контекстте идеяларды дамыту және (немесе) қолдануда осы саладағы озық білімдерге негізделген, зерттелетін салада білімді және түсінушілікті дамытуға қабілетті болу

 • Код ON2

  филология және әдебиеттану саласында зерттеулер жүргізу

 • Код ON3

  кәсіби бағыттағы материалдардың шет тілінен ана тіліне және туған тілінен шет тіліне жазбаша және ауызша аудармасын орындауға қабілетті

 • Код ON4

  ғылыми-педагогикалық қызметінде жоғары мектептің басқару педагогикасы мен психологиясын кәсіби деңгейде меңгеру

 • Код ON5

  Кәсіби қызметіне тікелей байланысты барлық сөйлеу және коммуникативтік қызмет аспектілерінде арнайы кәсіби терминологиясын шетел тілінде меңгеру, кәсіби және академиялық қарым-қатынас жағдайларда терминдерді шетел тілінде еркін қолдану

 • Код ON6

  ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметтегі лингвистикалық зерттеулердің қазіргі бағыттары туралы алған білімдерге басшылық жасайды

 • Код ON7

  Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізе білу

 • Код ON8

  Тіл және әдебиет жүйелерінің дамуы мен қызмет етуінің филологиялық заңдылықтарын, тіл білімінің даму бағыттары мен кезеңдерін біледі, лингвистикалық және әдебиеттанулық талдаудың әдістері мен тәсілдерін, қазіргі тіл білімінің өзекті мәселелерін талдауды меңгерген

 • Код ON9

  аударма мен шет тілдерін оқытудың әдістері мен тәсілдерін меңгерген, жаңа буынды оқыту мен тәрбиелеудің міндетіне шығармашылықпен қарауға, қалыптасатын зерттеу және оқу жағдайларында еркін бағдарлауға және оңтайлы шешімдер табуға

7M02302 Аударма ісі
Магистратура

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02302 Аударма ісі (ағылшын тілі)
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M02302 Аударма ісі
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M02302 Аударма ісі П-1,5
Магистратура

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M02302 Аударма ісі
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M056 Аударма ісі, ілеспе аударма

Жаңа білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top