Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01102 Педагогика және психология в Еуразия гуманитарлық институты

 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны адамдардың өмір іс-әрекетінің педагогикалық аспектілеріне студенттердің зейінін аудару, педагогикалық үдерісті тұлғаның өзінің тиімді дами алуын мүмкін ететіндей ұйымдастыруды педагогикалық білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру. Сонымен қатар, педагогикадан алған білімдерін тәжірибеде өз бетімен қолдануды, мектептегі педагогикалық процесті жобалауды және жүзеге асыруды, студент мектепте педагогикалық дағдылану қажет.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Окушылардың даму физиологиясы
  Несиелер: 3

  Осы пәнді оқыту барысында, талқылауға шығару, идеяларын бағалай білу және жасаған қорытындыларын қалыптастыру қабілеттілігі: Ауызша және жазбаша логикалық, аргументті дәлелдеу сөзді дұрыс және анық құрау,жеке жетістіктерімен жетіспеушіліктерін сынай бағалауды білу. Психология - жалпы және психологиялық мәдениетті жетілдіру, әлеуметтік- психологиялық заңдылық тарының негізін білу, кәсіби мамандыққа бағыттау үшін қажет.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономика мен құқық негіздері
  Несиелер: 5

  «Экономика мен құқық негіздері» курсының мақсаты құқықтың және мемлекеттің, мемлекет типтерінің, формаларының және қызметтерінің шығу теориясының негізін, құқықтың жеке және қоғамдық салаларға бөлінуінің жалпы ерекшеліктерін және олардың өзара байланысын қарастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дінтану
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты діннің мәндік анықтамаларын, шығу алғышарттарын, қоғамда алатын орны мен ролін, оның құрылымы мен әлеуметтік қызметтерін зерделеу. Студенттердің діннің шығу және таралау тарихымен таныстыру, діннің қоғамда алтын орны мен атқаратын қызметтерін анықтау, діннің тарихи формаларын, әлемдік діндерді және олардың даму эволюциясын зерттеу болып келеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жас ерекшелік психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді зерттеу адамның дамуына қатысты білімді игеру, адам психикасының дамуының жас ерекшелігін зерттеу, психикалық процестердің онтогенезі және психологиялық тұлғаның қасиеттерін зерттеу, адам өмірінің әртүрлі жас кезеңдерінде сапалы өзгеру болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Педагогика тарихы
  Несиелер: 5

  Зерттеу курсы педагогикалық ойды дамытудың негізгі кезеңдері мен тәсілдерімен танысады, ғаламдық тарихи-педагогикалық үдерістің мән-маңызын, негізгі үрдістері мен қарама-қайшылығын айқындайды, әлемдегі ең көп таралған білім беру жүйелерінің негізгі педагогикалық санаттарының пайда болу шарттары қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Сөйлеу және коммуникативтік қызметтің барлық аспектілерінде шет тілін кәсіби меңгеру; кәсіби-маңызды мәселелердің кең шеңбері бойынша еркін кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті мен біліктілігі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психологиялық профайлингтің негіздері
  Несиелер: 5

  Зерттеудің бұл түрі профильдеу ерекшеліктерімен танысуды қамтиды - көпшілікке танымал ерекшеліктерді, ауызша емес және ауызша мінез-құлықтың сыртқы сипаттамаларын талдау негізінде адам мінез-құлқын бағалау және болжау әдістерінің жиынтығынан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Практикалық психология
  Несиелер: 5

  Пәндерді зерттеу практикалық психология тұжырымдамасын зерттеуге бағытталған. Жеке тұлғаның психологиясын талдау. Топтық іс-әрекеттердің, қарым-қатынастың және жанжалдардың ерекшеліктерін айқындайды. Кәсіби және кәсіпкерлік қызметті, инженерлік шығармашылықты, қауіпсіздік техникасы мен жарнаманы талдауды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл курс білім беру теориясының жалпы мәселелерімен және әдіснаманың жеке аспектілерінен тұрады; эстетикалық, экологиялық, экономикалық, моральдық, патриоттық, отбасылық тәрбие. Олардың тиімділігін сандық және сапалық бағалау критерийлері қарастырылды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Психология тарихы
  Несиелер: 5

  Зерттеудің бұл бағыты антикалықтан бастап бүгінгі күнге дейін отандық және шетелдік психология тарихын таныстырудың ерекшеліктерін, психологиялық білімдердің тақырыптарын, әдістерін және негізгі проблемаларын өзгерту процесі ретінде қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ/орыс тілі
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты мемлекеттік тілді меңгеру, сөйлеу және коммуникациялық қызметтің барлық қырларында; кәсіптік маңызды мәселелердің кең ауқымы бойынша еркін кәсіби қарым-қатынас жасау қабілетін және қабілеттілігін арттыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Зерттеудің бұл курсы қазіргі заманғы білім беру менеджментінің теориялық және әдіснамалық негіздерімен, Қазақстанда және шетелде білім беру жүйесін дамытудың үрдістері мен стратегияларын, білім беру ұйымын басқарудың құқықтық негіздерін, қарастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік психология
  Несиелер: 3

  Курс әлеуметтік психологияның негізін жүйелі түрде таныстыруға бағытталған. Ол адамның әлеуметтік психологиясы, жеке тұлғаның және топтың өзара ықпалдасуы, коммуникациялық және әлеуметтік таным, тұлғааралық әсер сияқты негізгі мәселелерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Әлеуметтік педагогикасы
  Несиелер: 5

  Курс әлеуметтік педагогиканың заманауи жетістіктеріне, әсіресе, субкультураның ерекшеліктерін және мәдениет қажеттіліктерін ескере отырып, балалар мен жасөспірімдердің, жастардың, ата-аналардың кейбір санаттарымен жұмыс істеуде әлеуметтік-педагогикалық технологияларды енгізу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ұйымдастыру психологиясы
  Несиелер: 3

  Бұл курс ұйымдастырушылық психологияның жетекші проблемалары бойынша негізгі тұжырымдамалық позицияларды зерттеуді, теориялық және әдісна��алық тәсілдерді, психологтардың ұйымдық психологтарды қолдаудағы тәжірибеге бағдарланған қызметін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Салымастырмалы педагогика
  Несиелер: 5

  Қазақстандағы және әлемдегі педагогика мен білім берудің салыстырмалы тұрғысынан және талдауында меңгеруге бағытталған. Педагогикалық идеялар, тұжырымдамалар мен теориялар, жалпы және жоғары білім беруді реформалау бағыттары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 3

  Курсты оқып-үйрену адамның дамуына рухани және моральдық құндылықтардың, өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытудың маңыздылығын білу мен түсінуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өзін-өзі танудың әдістемесі
  Несиелер: 3

  Курс адамның рухани әлемін дамытуға және байытуға көмектеседі. Өздерінің жеке басын және мақсатын білуге, құндылықтың жеке және кәсіби жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Этнопсихология
  Несиелер: 3

  Бұл курс этникалық және мәдениетаралық психологиядағы эмпирикалық зерттеулердің негізгі теорияларын және нәтижелерін зерттеуді қамтиды. Курста этнопсихологтар практикасы (этномәдени құзыреттілік және толеранттылықты оқыту әдісі, этномәдени құзыреттілік әдістері және толеранттылық тренингтері) бар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Этнопедагогика
  Несиелер: 5

  Тәрбие этнопедагогика ғылымы ретінде халық мәдениетіндегі балаларды тәрбиелеу тәжірибесіне негізделген тұжырымдаманы меңгеруге бағытталған. Қазіргі заманғы және дәстүрлі мәдениетте білім беру үрдісі салыстырылады, этнопедагогиканың оң жетістіктеріне ерекше назар аударылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Конфликтология
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі қоғамдағы қақтығыстарды түсінудің идеологиялық және идеологиялық негіздерін игеруге бағытталған. Қақтығыстардың негізгі классикалық және қазіргі заманғы теорияларын анықтайды. Әлемдік перспективадағы адамның жанжалында заманауи әлеуметтік көзқарасты ұсынады және жаһандық қақтығыстың негізгі ұғымдарын айқындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепте психологиялық қызмет
  Несиелер: 5

  Бұл курста студенттер Қазақстан Республикасының білім беру мекемелерінде практикалық психологиялық көмек пен қолдау дәстүрлерімен та��ысады. Мектептегі психологтың түрлі салаларында түрлі бағдарламалар мен әдістерді ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл курсты зерттеу орта және жоғары оқу орындарында психологияны оқыту принциптері мен ерекшеліктерін ашуға мүмкіндік береді. Студенттер мен студенттермен өткізілетін сабақтардың мақсаттары, міндеттері, пәндері қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жеке тұлғаны психологиялык -педагогикалық диагностикалау
  Несиелер: 5

  Курс психологиялық-педагогикалық диагностиканың негізгі теориялық мәселелерін, сондай-ақ оның нақты құралдарын таныстырады, бұл тұлғаны дамытудың диагностикалық процедураларына байланысты базалық құзыреттерді дамытуға ықпал етеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психологиялық қызмет ұымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән психологиялық қызметтің психологиялық қызметтерінің, денсаулық сақтау, құқық қорғау органдарының, спорт және коммерциялық ұйымдардың қызметінің ұйымдастырушылық-әдістемелік аспектілерін игеруге бағытталған, психологиялық қызметті ұйымдастырудың негізгі теориялық, әдістемелік және практикалық мәселелерін жүйелі түрде ұсынуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Патопсихология негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс әр түрлі психикалық аурулардағы психикалық белсенділіктің және жеке қасиеттердің ыдырау заңдылықтарын зерттейтін медициналық психология секциясын зерттеуді қамтиды. Сана, тұлға, қабылдау, есте сақтау, ойлау, ойлау қабілетінің бұзылуын жүйелендіру ұсынылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс педагогиканы оқыту әдіснамасына, педагогиканың мазмұнын жетілдіруге және жетілдіруге, педагогикадағы бастауыш, семинарлық және зертханалық сабақтарды дайындауға және өткізуге дидактикалық талаптарға бағытталған. Педагогиканың бөлімдерінің әдістемелік сипаттамаларын және оларды зерттеуге арналған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психологияның кеңес беру негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курста психологиялық кеңес берудің теориялық және әдіснамалық негіздерін зерттеу, практикалық тұрғыдан, консультация психологы мен клиент арасындағы өзара қарым-қатынас технологиясы талданып, түзету және дамудың тетіктері мен әдістері ұсынылған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағалаудың өлшемдік технологиялары
  Несиелер: 3

  Осы курсты оқып үйрену студенттердің оқу жетістіктерінің критериалды бағалау технологиясын игеру, оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың заманауи моделдерін қолдану, студенттерді критерийлік бағалау жүйесін ұйымдастыру, психологиялық және білім беру қызметінің мақсаттары мен мазмұнын қанағаттандыратын бағалау құралдарын меңгеру мүмкіндіктерін ашады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мұғалімнің зерттеу мәдениеті
  Несиелер: 3

  Бұл пән жаңа педагогикалық парадигманың даму контекстінде білім беруді түсіну құралы ретінде мұғалімнің зерттеу мәдениетін теориялық және әдіснамалық негіздерін зерттеуді қамтиды. Курстың шеңберінде мұғалімнің зерттеу мәдениетін қалыптастырудың тұжырымдамасы мен әдістемесі ұсынылды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Пәнді зерттеу білім беру жүйесінде мүгедектер мен мүгедектерді оқытуды ұйымдастыру мәселелерін зерттеуге бағытталған. Инклюзивті білім берудің әр түрлі аспектілері: тарихи даму, философиялық және нормативтік база және білім беруді енгізудің халықаралық үлгілері қарастрылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Педагогикалық инновациялар
  Несиелер: 5

  Пәнде білім берудің инновациялық қажеттіліктерінің себептері және оларды қазіргі заманғы жағдайларда мектепке енгізу қажеттілігі туралы материалдар бар; негізгі ұғымдардың мазмұны, олар негізделген теориялар мен ұғымдар; педагогикалық инновацияның мәні мен құрылымы қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ауытқұшылық мінез-құлық психологиясы
  Несиелер: 3

  Бұл курс әр түрлі психикалық аурулардағы психикалық белсенділіктің және жеке қасиеттердің ыдырау заңдылықтарын зерттейтін медициналық психология секциясын зерттеуді қамтиды. Сана, тұлға, қабылдау, есте сақтау, ойлау, ойлау қабілетінің бұзылуын жүйелендіру ұсынылған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сын тұрғысынан ойлау
  Несиелер: 3

  Бұл курс қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды сыни ойлауды дамытуға мүмкіндік береді. Рационалды білімдердің формалары мен әдістерімен қамтамасыз етеді. Кәсіби қызмет саласында қолданылатын логикалық әдістер мен тәсілдерді жалпы түсінуді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқытудың белсенді әдістері
  Несиелер: 3

  Бұл курс оқу үрдісінде инновациялық жабдықтарды (интерактивті тақталар, электронды оқулықтар және т.б.) пайдалану тұрғысынан белсенді оқыту әдістерінің (АМО) қалай өзгеретінін талдауды қамтиды. Курста ұйымдағы және сыныптағы кеңістіктегі өзгерістер, сабақ құрылымы және оқу үрдісінде АМО орны қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскери қарым-қатынас психологиясы
  Несиелер: 3

  Бұл курс әрбір маманның іскерлік қарым-қатынас тұрғысынан кездесетін мәселелерді шешуге бағытталған тәжірибеге бағдарланған көзқарасты қамтиды. Іскерлік келіссөздерде, ауызша және жазбаша іскерлік мәтіндерде, қатысушылардың үйлесімділігімен және мінез-құлық этикасы мен гендерлік айырмашылықтар контекстің проблемалары талданады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Эксперименталды психология
  Несиелер: 3

  Пәндерді зерттеу психологиялық зерттеулердің әдістемелік негіздерін меңгеруге, эмпирикалық әдістердің классификациясы мен сипаттамаларына бағытталған. Психологиялық эксперименттің тәртібі мен ұйымдастырылуы, айнымалыларды бақылау әдістері, эксперименталдық жоспарлар схемасы қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арт-терапияны оқыту
  Несиелер: 5

  Пәндер арт-терапия техникасын оқытуға бағытталған: Арт-терапияда диагностикалық құралдарды қолдану, Арт-терапия әдістері, Құм терапиясы арт-терапияға мультимодальді тәсіл: музыка терапиясы, ертегі терапиясы, драматериапия, фототерапия, кинотерапия тәсілдерін оқытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жарнама психологиясы мен маркетинг зерттеулеріннің әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл курс әлеуметтік-психологиялық білімді қолданудың сұранысқа ие қосымшаларының бірі - маркетинг пен жарнаманың тәжірибелік психологиясын зерттеуді қамтиды, сонымен қатар осы пәнаралық салада зерттеудің нақты мәселелерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дағдарыстық жағдайды психологиялық көмек көрсету
  Несиелер: 5

  Тәртіп адамдарға төтенше жағдайларда және оның алыс кезеңдерінде тікелей психологиялық көмек көрсету теориясын және практикасын меңгеруге бағытталған. Төтенше жағдайдың пайда болуындағы психологтың жұмысының әртүрлі аспектілері, төтенше жағдайлар салдарымен психологиялық жұмыс әдісі, қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Отбасымен психологиялық-педагогикалық жұмыс жүргізу
  Несиелер: 5

  Бұл курс отбасылық педагогиканың проблемаларына тұжырымдамалық көзқарастарды, қазіргі отбасының психологиялық-әлеуметтік проблемаларын және оның негізгі сипаттамаларын, Қазақстан Республикасының мемлекеттік отбасылық саясатының құқықтық және нормативтік базасын, отбасылар мен балалармен психологиялық-педагогикалық жұмысты ұйымдастыру жүйесін жетілдіруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дүниежүзілік психологиялық теориялар
  Несиелер: 5

  Бұл курс әртүрлі тәсілдер шеңберінде психологиялық зерттеулер әдіснамасы мен әдістері туралы идеяларды қалыптастыруды қамтиды; әртүрлі ғылыми салалардың өкілдері әзірлеген адамның, топтың және ұйымның психологиялық мәселелерін шешудің жаңа әдістерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дифференциалды психология
  Несиелер: 5

  Бұл курс дифференциалды психологияның жалпы жағдайын зерттеуді қамтиды. Жеке айырмашылықтар психологиясының тарихы, дифференциалды психология саласындағы пәннің, нысанның және міндеттердің қалыптасуындағы тарихи тұрақсыз және жаңа идеялардың дамуы зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психологиядағы гендерлік зертеулер
  Несиелер: 5

  Тәртіп гендерлік қатынастарды зерттеуге қатысты кең ауқымды мәселелерді қамтиды. психологиядағы гендерлік зерттеулердің пайда болуы мен қалыптасу тарихы, негізгі институттар, гендерлік әлеуметтенудің факторлары мен мазмұны қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Психологиялық тренингтер мен супервизия
  Несиелер: 5

  Бұл курста кәсіби мамандарға көмек көрсету саласында жұмыс істейтін мамандарға психологиялық көмек көрсету психологиялық қадағалауды зерттеудің ерекше түрі ретінде қарастырылады. Басқарушылардың басшыларының аспектісі, ғылыми жетекшінің қажетті тұлғасы мен қасиеттерін дамыту кеңінен қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түзету педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі теориялық қағидаттарды іске асырудың негізгі бағыттарын игеруге бағытталған; Қазақстандағы арнайы білім беру құрылымы және дамудың келесі бұзылуларымен балаларды оқытудың ерекшеліктері: ұсталған, бұрмаланған, зақымдалған, жетіспеген, дисгармониялық дамуы және дамымау мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жеке және топтык психокоррекция негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс жеке, топтық және отбасылық психокоррекцияның негізгі принциптері, тәсілдері мен әдістерімен танысуды қамтиды. Психокоррекциялық жұмыстардың негізгі түрлері, оның ерекшелігі, топтық психокоррекция түрлері мен әдістері мен ересектермен топтық психокоррекциялық жұмыстар ерекшелігіне назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогика мен психологиядағы математикалық әдістер
  Несиелер: 5

  Пәндер мен педагогиканың математикалық әдістерін меңгеруге бағытталған пән - ғылыми және тәжірибелік қорытындыларды статистикалық түрде негіздеу мақсатына қол жеткізген зерттеушілер үшін тәжірибелік нұсқаулықпен таныстырылады. Әдістер нақты мысалдар болып саналады және алгоритмдермен және графикалық иллюстрациялармен қатар жүреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 5

  Бұл курс білім беру психологиясының тарихы, пәні, міндеттері, құрылымы мен әдістерін зерттеуді қамтиды. Оқудың негізгі мәселелері, мұғалім және студент өз пәні ретінде, білім беру және педагогикалық қызмет, білім беру және педагогикалық ынтымақтастық және байланыс мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  ОN1 педагогика және психология негіздері мен санаттарын қалыптастыру;

 • Код ON2

  ОN2 инновация мен инновацияның тиімділігін талдау, жеке психологияны модельдеу;

 • Код ON3

  ОN3 педагогика және психология саласында статистикалық талдауды және мониторингті жіктеу;

 • Код ON4

  ОN4 әлеуметтік-мәдени және мәдениетаралық қарым-қатынасты ұйымдастыру ерекшеліктерін саралау, әлеуметтік және кәсіби байланыстардың жеткіліктілігін қамтамасыз ету;

 • Код ON5

  ОN5 педагог-психологтің эксперименталды жұмысында диагностикалық, психологиялық кеңес беру және психокоррекциялық жұмысты әзірлеу;

 • Код ON6

  ОN6 негізгі жұмыс сипаттамалары бойынша оқу-тәрбие үдерісін диагностикалауға сәйкес жұмыс нәтижелерін ұсыну және одан әрі дамытуды болжау;

 • Код ON7

  ОN7 педагогика және психологиядағы білім беру, тәрбиелік және даму міндеттерін жетілдіру;

 • Код ON8

  ОN8 әлеуметтік-психологиялық қызмет саласындағы білім беру және психологиялық қызметтің нәтижелерін қорытындылау

Top