Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02302 Аударма ісі в Yessenov University

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты: -толық, сапалы кәсіби білім алуға, аударма саласындағы кәсіби құзыреттілікке жағдай жасау; - дамудың жоғары жалпы интеллектуалдық деңгейіне, сауатты және тіл байлығының дамуы, гуманитарлық ойлау мәдениеті мен еңбекті ғылыми ұйымдастыруда дағдыға ие болу үшін жағдай жасау; - жалпы тілдік және прагматикалық-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру; - шығармашылық әлеуетті, бастамашылдық пен инновацияны дамыту үшін жағдай жасау; - мамандық түлектерінің еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B036 Аударма ісі
 • Дайындық бағыты 6B023 Тілдер және әдебиет

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Терең іргелі білімге ие: - отандық тарихтың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері, құқықтық және демократиялық мемлекеттің құндылықтары, қоғамдағы саяси қатынастардың қазіргі жағдайы; - қоғамдық пікірге, әдет-ғұрыптарға, әлеуметтік нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды анықтайды және кәсіби қызметінде оларға назар аударады; - заманауи қоғамның әлеуметтік даму тенденцияларын атап көрсетеді және әртүрлі әлеуметтік жағдайларға дұрыс қарай біледі;
 • - Мәдениетке, қоғамдық пікірге, әдет-ғұрыптарға, әдет-ғұрыптарға, әлеуметтік нормаларға негізделген этикалық құндылықтарға бағдарланған, өз көзқарасын ұстануға, жаңа шешімдер ұсынуға, өз пікірін топтың пікірімен салыстыруға және ұжымдық шешім қабылдауға бағдарланған топта жұмыс істей білу. - Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін көре білу, қоршаған ортаны қорғау, экологиялық проблемалар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және т.б.
 • Өзінің білімін қолданады: - Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі мен заңнамасының негізідерінде; - адамнынң адаммен, қоғаммен және қоршаған ортамен қарым-қатынасын реттейтін құқықтық ережелер қалыптастырады; - әлемдік экономикадағы қарқынды өзгеретін үрдістерге бейімделуді растайды; - мәселені шешу кезінде туындайтын экономикалық жағдайды талдайды және экономикалық тұрғыдан адамның оңтайлы тактикасын таңдайды; - шаруашылық қызметтің қоғамдық-экологиялық салдарының негіздерін көрсетеді; - әр жанрлық мәтіндер мен құжаттардың жазбаша аудармасын, ауызша аударманы тұжырымдайды; - іскери хат алмасуды, есептерді, болжамдар мен мәтінді өңдеуде ақпараттық-аналитикалық қызметті дамытады;
 • -адамның адаммен, қоғаммен және қоршаған ортамен қарым-қатынасын реттейтін құқықтық ережелер қалыптастырады; -экономикалық білім негіздерін, менеджмент, маркетинг, қаржы және т.б. туралы ғылыми идеяларды қолданады; -экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін табады; -экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдау және белгісіздік пен қауіп-қатер жағдайында және кәсіби қызметке байланысты түрлі шарттар мен жағдайларда икемді және ұтқыр болу дағдыларын көрсетеді; -әлемдік экономикадағы қарқынды өзгеретін үрдістерге бейімделуді растайды; -мәселені шешу кезінде туындайтын экономикалық жағдайды талдайды және экономикалық тұрғыдан адамның оңтайлы тактикасын таңдайды; -шаруашылық қызметтің қоғамдық-экологиялық салдарының негіздерін көрсетеді; -әр жанрлық мәтіндер мен құжаттардың жазбаша аудармасын, ауызша аударманы тұжырымдайды;
 • -гнесология, методология, педагогика және психология саласында, білім беру саласы жалпы адами құндылық ретінде, психиканың негізгі механизмдерінің сферасы, тұлғаның қалыптасуындағы факторлардың арақатынасы, адамның мінез-құлқындағы, қарым-қатынасындағы және қызметіндегі, тұлғаның қалыптасуындағы сана мен сана сезімінің рөлі; адам өміріндегі мәдениеттің рөлі қолданады; -психологиялық-педагогикалық білімді іздеу, формалау, құрылымдау және жүйелеу дағдыларымен, жүйелік ойлау тәсілдерімен және педагогикалық шындықты біртұтас қабылдау дағдыларымен жұмыс істейді; -Мәдениетаралық байланыстың негізгі құзіреттері, қазіргі ақпараттық технологиялардың дамуы, мәдениеттер мен дәстүрлердің тарихи әртүрлілігі, зерттелетін тілдің елі туралы түсінік қалыптастырады;
 • -сөйлеу әрекетінің байланысу әдістері мен формаларын талдайды; -коммуникативті жағдайды құрайтын компоненттерді ескере отырып, қарым-қатынас салалары мен жағдаяттарына сәйкес коммуникативті ниетті жүзеге асыру үшін тілдік құралдарды бөледі: мағыналық блоктарды түсіну және білдіру, сөйлеу әрекетін жоспарлау және келісімді, логикалық негізделген тұжырымдамаларда ақпаратты беру; -оқылатын тілдің елдің тілдік-мәдени және әлеуметтік-мәдени ерекшеліктеріне сәйкес өзінің сөйлеу және сөйлеу емес мінез-құлқын қалыптастырады, зерттелетін тілдерді меңгеруде өзін-өзі тәрбиелеуді және өзін-өзі жетілдіруді жүзеге асырады; -аударма теориясы мен тәжірибесінің, тіл теориясының, мәдениетаралық коммуникацияның негізгі тұстарын түсіндіреді; -шет тілінің аудару әдістемесін ана тілінің әдісі сияқты құрылымдайды;
 • -қарым-қатынас жағдайын ескере отырып, шет тілінде сөйлеу тілін фонетикалық және интонациялық қалай дұрыс құрастыру керектігін ажыратады; -өндірістік және рецептивті шет тілінің қызметі үшін қажетті және жеткілікті сөздік қорын, шет тіліндегі мәтіндерді оқу және тыңдау дағдыларын меңгеру; -шет тіліндегі ауызша және жазбаша сөйлеу мәдениетінің функционалды және стилистикалық ерекшеліктері туралы білімді таңдайды; -оқытылатын шет тіліндегі ауызша және жазбаша қарым-қатынас стратегиясын зерттелетін тілдің әлеуметтік-мәдени ерекшеліктеріне сәйкес көрсетеді; -өз елі және зерттелетін тіл туралы ел туралы қоғамдық-саяси, аймақтық, тарихи және мәдени мәліметтерді түсіндіреді; -Әр түрлі күрделіліктегі арнайы, ғылыми, әдеби мәтіндермен жұмыс жасайды;
 • -оның қызмет ету процесінде мәдениет пен тілдің байланысын көрсететін тілдік және мәдени құзіреттіліктерді таңдайды, студенттерге басқа лингвистикалық және мәдени қоғамның өкілдерімен тілдік және мәдени тұрғыдан барабар қарым-қатынас жасайды, әлемнің қайталама тұжырымдамасының негізін қалайды. Айналадағы шындықты өз сөйлеушілері тұрғысынан көрсете алатын қабілет ретінде түсіндірілетін әлеуметтік-мәдени құзыреттілік, осылайша, қайталама танымдық сана болып табылады
Top