Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану в Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

 • Сандық білім беру ортасы: қашықтықтан оқыту жағдайында педагогтың жаңа құзыреттілігі
  Несиелер: 5

  Пән болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттіліктерін қашықтықтан оқыту жағдайында ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдарын қолдану саласында қалыптастыру және дамытуға бағытталған; білім беру үрдісін желілік бөлу, виртуалды педагогикалық мақсатты үлгілеу, модульдеу және дербестендіру үшін сандық технологиялар мүмкіндіктерін қолдану негізінде қашықтықтан оқыту үдерісін ұйымдастыру әдістемесі мен әдіснамасымен танысу; оқытудың қойылған мақсаттарына жету үшін сандық технологиялардың дидактикалық мүмкіндіктерін қолдануын қамтамасыз ететін оқыту әдістері, ұйымдастыру түрлері мен технологияларын қарастыру.

  Селективті тәртіп
 • Өзін-өзі тану пәнінің методологиялық негізі
  Несиелер: 5

  Пән өзін-өзі тану және өзін-өзі дамыту психологиясының өзекті мәселелерімен таныстырады, өзін-өзі тану және өзін-өзі дамыту түсініктерін, құрылымын, механизмдерін, кедергілерін, олардың адам өміріндегі рөлі мен маңызын ашады. Әр түрлі жас кезеңдерінде өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуды қолдау және психологиялық-педагогикалық қолдау мәселелеріне, сондай-ақ Педагогтің кәсіби қызметі саласына ерекше көңіл бөлінеді.

 • Қашықтықтан оқыту жағдайындағы бағалау қызметі
  Несиелер: 5

  Пән қашықтықтан оқыту жағдайында бағалаудың және бақылаудың заманауи әдістерін, құралдарын, формаларын меңгеруге бағытталған; объективті бағалауды қамтамасыз ететін болашақ педагогтардың кәсіби тұлғалық мәнді қасиеттерін дамыту; оқыту нәтижесін бақылау, өлшеу және қашықтықтан оқыту жағдайында оқу үрдісінің тиімді қажеттіліктері мен ақпараттандырудың жалпы әдістерімен таныстыру, сондай-ақ сабақтан тыс, ғылыми-зерттеу және ұйымдастыру-басқару әрекетімен таныстыру; болашақ мұғалімдерді білім беру саласындағы ақпараттандыру құралдарын қолданудың тәжірибелік стратегияларына оқыту.

  Селективті тәртіп
 • Әлеуметтік педагогтың коммуникативтік қызметі
  Несиелер: 6

  Пән қарым-қатынастың негізгі адамгершілік- психологиялық мәселелерін, оларды шешу және алдын алу тәсілдерін, әлеуметтік шындықты терең түсінуге мүмкіндік беретін құндылықтар, идеялармен ұғымдар туралы білімді жетілдіруге, қарым-қатынаста моральдық құндылықтарды жүзеге асыру механизмдерін қарастыруға және саналы, негізделген этикалық шешімдерді іздеуге ынталандыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
 • Педагогикалық шеберлік
  Несиелер: 5

  Пән педагогикалық іс-әрекеттің мәні, педагогикалық шеберліктің психологиялық-педагогикалық мазмұны туралы тұтас түсініктерді қалыптастыруға, кәсіби білім беру жүйесінде педагогикалық техниканы практикалық меңгеруге және педагогикалық шеберлік элементтерін құрайтын педагог тұлғасына қойылатын талаптар туралы білімді жүйелеуге, педагогикалық рефлексия, этика, эстетика, Педагогикалық шеберлік құраушы ретінде педагогикалық технология туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Балалар мен жастар ұйымдарының жұмыстарын ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән балалар қозғалысы құрылымындағы балалар ұйымдары туралы түсініктерді қалыптастыруға және олармен педагогтың кәсіби қызметіне, қазіргі қоғамдағы балалар ұйымдарының маңыздылығына, сондай-ақ студенттерде балалардың қоғамдық ұйымдарын/ бірлестіктерін жобалау және олардың қызметін жобалау іскерліктерін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Қашықтықтан оқыту жағдайында жасөспірім-девиантпен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларда жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқының мәні, диагностика әдістері, Әлеуметтік-педагогикалық жұмысты ақпараттандыру процесінде алдын алу және түзету-дамыту жұмыстарының негізгі түрлері туралы білім жүйесін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Жас ерекшелік педагогикасы
  Несиелер: 6

  Пән туғаннан бастап, кәмелеттік жасқа дейінгі адам дамуының ерекшеліктері мен заңдылықтарымен таныстырады.

  Селективті тәртіп
 • Оқыту мен бағалаудағы жаңа тәсілдер
  Несиелер: 6

  Пән болашақ педагогтарды оқыту мен тәрбиелеуді талдау, жоспарлау және ұйымдастырудың заманауи технологияларымен, субъект - субъективті өзара әрекеттесудің коммуникативтік технологияларымен, сонымен қатар білім берудің жаңартылған мазмұнының принциптерін ескере отырып, оларды мектептің білім беру үдерісінде практикалық қолданумен таныстыруға бағытталған.

 • Әлеуметтік-педагогикалық мониторинг
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде арнайы зерттеулер саласы ретінде әлеуметтік саланың мониторингі туралы біртұтас, жүйелі түсінік қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Мектеп оқушыларына этномәдени білім беру
  Несиелер: 6

  Пән студенттерді заманауи этномәдени білім беру саласындағы педагогикалық қызметке кәсіби даярлауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Дарынды балалармен жұмыс теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде әртүрлі жастағы дарынды балалармен жұмыстың психологиялық-педагогикалық негіздері туралы түсінік жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Біртұтас педагогикалық үрдістің теориясы мен практикасы
  Несиелер: 6

  Пән тәрбие жұмысының негізгі теориялары мен әдістемелерімен, заманауи мектепте білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында кәсіби міндеттерді шешу тәсілдерімен танысуға және алған білімдерін педагогикалық процесті жобалауда қолдануға, білім беру процесінің субъектілерімен өзара іс-әрекет жасауға үйретуге бағытталған.

 • Әлеуметтік-педагогикалық жобалау
  Несиелер: 5

  Пән қазақстандық қоғамда адам-адам коммуникативті саласын дамыту және қазіргі білім беру практикасының өзекті мәселелерін шешу үшін қажетті кәсіби-педагогикалық қызмет туралы тұтас түсінік қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Өзін-өзі тану пәнінің методологиялық негізі
  Несиелер: 5

  Пән өзін-өзі тану және өзін-өзі дамыту психологиясының өзекті мәселелерімен таныстырады, өзін-өзі тану және өзін-өзі дамыту түсініктерін, құрылымын, механизмдерін, кедергілерін, олардың адам өміріндегі рөлі мен маңызын ашады. Әр түрлі жас кезеңдерінде өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуды қолдау және психологиялық-педагогикалық қолдау мәселелеріне, сондай-ақ Педагогтің кәсіби қызметі саласына ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
 • Инклюзивтті білім беру
  Несиелер: 6

  Пән білім алушылардың ерекше білім алу қажеттіліктерін ескере отырып, оқушыларды тәрбиелеу және дамыту туралы, ерекше білім алу қажеттіліктері бар балаларды оқыту және диагностикалау әдістері мен технологиялары туралы түсініктерді алуға бағытталған, ұйымдастыру-басқару, оқу-тәрбие, әлеуметтік-педагогикалық, мәдени-ағартушылық іскерліктерін қалыптастырады.

 • Әлеуметтік психология
  Несиелер: 5

  Пән әлеуметтік-психологиялық білімдердің қалыптасу және даму тарихын, әлеуметтік психологияның әдістері мен әдіснамасын, әлеуметтік тұлғааралық өзара әрекеттесу және қарым-қатынас психологиясын, әлеуметтік психологиядағы топтардың мәселелерін зерттейді.

 • Педагогтың электрондық портфолиосы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мазмұнында орта білім беру бағдарламасын қамтитын таңдалған пәнге қатысты біртұтас сандық ресурс қалыптастыру көзделген. Пән құрылымында мектеп бағдарламасының таңдалған пәнінің қысқамерзімдік, ортамерзімдік және ұзақмерзімдік жоспарларын қамтитін ресурстарды әзірлеп апробациядан өткізу, қолданылған әдіс тәсілдерді талдау, тәжірибелік нәтижелерді көрнекі форматта біріктіру сұрақтары қарастырылған. Пән меңгеру барысында педагогтың өзіндік даму траекториясы жинақтаған портфолиосы арқылы талқыланады. Пәннің практикалық маңыздылығы үздік педагогикалық тәжірибелерді насихаттау, кеңінен тарату болып келеді.

  Селективті тәртіп
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 5

  Пән гуманистік дүниетанымды, тұлғалық және кәсіби өзін-өзі дамуды, жеке психикалық және физикалық ерекшеліктерін, жеке тұлғалық қасиеттері мен сипаттамаларын, жеке тұлғаның тұтастығын, бірлігін және дамуын, студенттердің өзін-өзі тануын және өзін-өзі дамытуын қолдауды меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Әлеуметтік педагогика
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде Әлеуметтік педагогика теориясы мен практикасы туралы ғылыми түсініктерді қалыптастырады.

 • Педагогикалық мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі мектептің тәрбие-білім беру үдерісі туралы және білім беру үдерісінің басты субъектісі ретінде мұғалім туралы тұтас түсінік қалыптастырады.

 • Экономика және кәсіпкерліктің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің рөлі мен даму тенденцияларын ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті инструментальды қолдауды, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуді, экономикалық білімді және экономикалық ғылымның түрлі өмір сүру салаларында әдістерін пайдалануға, кәсіпкерлік қызмет саласында оңтайлы ұйымдастырушылық-басқару шешімдерін қабылдау қабілетіне бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән жалпы білім беретін орта мектепте оқу пәні ретінде өзін-өзі тануды оқытудың тәжірибелік дағдылары мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

 • Педагогикалық имиджеология
  Несиелер: 5

  Пән білім беру саласындағы өз имиджін қалыптастыру технологиясымен танысуға, басқару қабілетін дамытуға, қалыптасқан педагогикалық имиджді диагностикалау мен өзіндік даму процесін бақылауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Академиялық жазу және ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 5

  Пән білім алушылардың академиялық жазудың теориясы мен тәжірибесін меңгеруге, академиялық ортада тиімді қарым-қатынас жасауға, академиялық және ғылыми мәтін жазу үшін қажетті ғылыми коммуникация саласындағы құзыреттілікті дамытуға, сондай-ақ білім алушылардың ғылыми мәдениетін, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, алғашқы мәліметтерді жинау, ғылыми зерттеу және мәліметтерді өңдеу әдістерін қолдануға, зерттеу нәтижелерін практикаға апробациялауға, ресімдеуге және енгізуге бағытталған.

 • Әлеуметтік-педагогикалық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді білім беру жүйесіндегі әлеуметтік-педагогикалық менеджменттің ғылыми-теориялық негіздерімен таныстырады және олардың негізінде білім беру мекемесінде оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру және басқару біліктері мен дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
 • Қиын өмірлік жағдайдағы отбасы мен балаларды сүйемелдеу
  Несиелер: 5

  Пән оқушыларды өмірде қиын жағдайға тап болған отбасылар мен балаларды алып жүру әдістемесімен таныстыруға бағытталған.

 • Балаларды қорғау жөніндегі баламалы қызметтердегі әлеуметтік-педагогикалық жұмыс
  Несиелер: 5

  Пән білім алушылардың педагог-психологтың әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологияларының теориялық-әдіснамалық негіздерін меңгеруіне бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Арнайы педагогика
  Несиелер: 6

  Пән арнайы педагогика теориясы мен практикасының негіздерімен, оның ұғымдық аппаратымен, ғылыми негіздермен, методологиямен және зерттеу әдістерімен танысуға, білім берудің әлеуметтік-мәдени феномені ретінде арнайы білім туралы жалпыланған теориялық түсініктерді және оның негізгі даму кезеңдерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Педагогикалық диагностика
  Несиелер: 7

  Бұл пән білім алушыларды әдістемелік құралдармен, баланың, сынып ұжымының жеке дамуына тексеру жүргізу технологиясымен таныстырады.

 • Жас ерекшелік психологиясы
  Несиелер: 6

  Пән адамның психикалық дамуының заңдылықтары туралы тұтас түсініктермен, психологиялық теориялармен, концепциялармен, жас ерекшелік психологиясының принциптері мен әдістерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
 • Жалпы психология
  Несиелер: 6

  Пән жалпы психологияның категориялық аппаратын, психикалық үрдістерді, қасиеттері мен жағдайларын, психика туралы ғылымның өзара байланысы жүйесін , сонымен қатар филогенездегі психиканың пайда болу концепцияларын оқытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Отбасымен жұмыс істеу теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән полимәдени кеңістіктегі отбасылармен психологиялық-педагогикалық жұмыс саласында мамандарды дайындайды; оларды психологиялық-педагогикалық көмек көрсетудің негізгі түрлерімен (оның ішінде мигранттардың отбасыларына) таныстырады.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән құқықтық мәдениетті, жоғары саналы тәртіпті және болашақ мамандардың парасаттылығын қалыптастыруға, оларды әлеуметтік процестерді құқықтық реттеудің негізгі жолдарымен, мемлекетті, экономиканы басқарудағы, құқықтық тәртіп пен ұйымшылдықты қамтамасыз етудегі құқықтың рөлімен, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша білім жүйесімен танысуға және осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Әлеуметтік-педагогикалық жұмыстағы заңнамалық және нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету
  Несиелер: 6

  Пән студенттерді халықпен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін негізгі заңнамалық және нормативтік-құқықтық құжаттармен таныстырады.

  Селективті тәртіп
 • Психология тарихы
  Несиелер: 6

  Пән психологияның әлемдік және отандық тарихындағы психологиялық білімдердің пайда болу және даму динамикасының негіздерін, заманауи ғылыми бағыттарды зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Жанұялық педагогика
  Несиелер: 6

  Пән отбасы және үй тәрбиесінің, баланың дамуы мен оқытуының мазмұны, формалары мен әдістері, баланың жеке тұлғасын дамыту мен әлеуметтендірудегі отбасының рөлін көрсетумен таныстырады.

  Селективті тәртіп
 • Педагогика, әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану тарихы
  Несиелер: 5

  Пән әлемде және Қазақстанда әртүрлі тарихи кезеңдерде тәрбие және білім беру мәселелері бойынша кәсіби педагогикалық білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  Пән дін, әлемдік және негізгі ұлттық діндер, қазіргі Қазақстандағы конфессиялық жағдай туралы жалпы түсінік алуына, төзімділік пен діни төзімділікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Педагогтың сандық сауаттылығы
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мазмұны педагогтың оқу және әдістемелік жұмысын ұйымдастыруында қажетті компьютерлік технологияларын көрсетіп тәжірибелік нәтижелерге бағыттау болып көзделген. Пән жоспарында электрондық оқу ресустарын әзірлеу, топтық жұмыс ұйымдастыруда желілік қоғамдастық ортасын қалыптастыру, қашықтықтан білім беру технологияларын белсенді қолдану бөлімдері қарастырылған. Пән меңгеру барысында ақпараттық сауаттылық, желілік мәдениет сұрақтары талданады. Пәннің практикалық маңыздылығы педагогтың жұмысын жетілдіріп кеңейтуге мақсатталған технологиялық құралдармен қамту болып келеді.

  Селективті тәртіп
 • Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері
  Несиелер: 5

  Пән тіршілік әрекетінің зиянсыз және қауіпсіз жағдайларын жасау үшін қажетті теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға бағытталған; жаңа техника мен технологиялық процестерді оларды пайдалану қауіпсіздігі бойынша қазіргі талаптарға сәйкес жобалау; табиғи және техногендік сипаттағы қауіп-қатерлердің ықтимал салдарларынан халықты қорғау бойынша ТЖ жағдайында сауатты шешімдерді болжау және қабылдау; тіршілік циклінің барлық сатыларында адам қызметінің қолайлы жағдайлары мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістері мен құралдары туралы білім.

  Селективті тәртіп
 • Бос уақытты мәдениетті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің бос уақытты ұйымдастыру негіздері туралы теориялық білімдерін, сондай-ақ осы саладағы практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Педагогикалық анимация
  Несиелер: 6

  Пән білім алушыларды өзін-өзі тану бойынша сыныптан тыс жұмыстардың ерекшелігімен, оны жүргізу формаларымен, сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру жағдайларымен таныстырады

  Селективті тәртіп
 • Қашықтықтан оқыту жағдайында білім беру мекемесіндегі әлеуметтік-педагогикалық жұмыс
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларда ықтимал келеңсіз әсерлерді (үрей, үрей, агрессивті көріністер) жылдам төмендету мақсатында әлеуметтік педагогтың әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық-педагогикалық көмек әдістері мен формаларын практикада қолдану туралы білім жүйесін қалыптастыруға бағытталған.)

  Селективті тәртіп
 • Қоғамдық сананы жаңғырту пәні
  Несиелер: 5

  Пән жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде студент қазақстандық қоғамды жаңғырту бойынша стратегиялық құжаттарды талдай білуі керек; жалпы әлемдік өркениетті дамудағы отандық мәдениеттің әлеуетін бағалай білуі керек.

  Селективті тәртіп
 • Салыстырмалы педагогика
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің жалпы мәдени және ғылыми ой-өрісін кеңейтуге, білім беруді дамытудың әлемдік және аймақтық үрдістерін зерттеу негізінде өзекті педагогикалық мәселелерді терең ұғынуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Білім беру мекемелеріндегі әлеуметтік-педагогикалық жұмыс
  Несиелер: 5

  The discipline is aimed at the formation of students with ideas about the infrastructure of socio-pedagogical practical activities in an educational institution.

  Селективті тәртіп
 • Өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытудағы педагогикалық қолдау
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларда жеке және кәсіби өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау, теориялық білім мен практикалық жүйесін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Код ON4

  педагогикалық инновация, педагогикалық технологиялар, білім берудің жаңартылған мазмұнының талаптарына сәйкес оқыту мен тәрбиелеудің жаңа әдістемелерін практикалық кәсіби қызметпен қолдану;

 • Код ON7

  балаларды, жасөспірімдерді, жастарды әлеуметтік қорғау және әлеуметтік көмек көрсету бойынша нақты әлеуметтік модельдерді құру;

 • Код ON12

  еңбек қарым-қатынасының нормалары мен этикасына бағдарланған, өзінің кәсіби мүмкіндіктерін бағалау.

 • Код ON3

  психодиагностиканың ғылыми-теориялық негіздерін, балалардың дамуының психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін (қолайсыз отбасыларда; көшіп-қонушылардың отбасыларында; жетім балалар мен жасөспірімдердің, кәмелетке толмаған қылмыскерлердің, зорлық-зомбылық құрбандарының және т. б.) көрсете білу.);

 • Код ON5

  тұлғалық-бағдарлы оқыту және тәрбиелеу жағдайында субъектілік қарым-қатынас үштігінде (бала-ата-ана-әлеуметтік педагог) ынтымақтастық педагогикасын қолдану;

 • Код ON10

  өзіндік педагогикалық қызметтердің нәтижелерін талдау;

 • Код ON8

  білім алушының қоғамға әлеуметтенуіне және кірігуіне (оның дамуына, тәрбиесіне, оқытуға, кәсіби қалыптасуына) көмек көрсету);

 • Код ON1

  әлемнің ғылыми суретін, әдеуметтік негіздерді, әлеуметтік көріністерді игерген.

 • Код ON2

  әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану (арнайы (түзету) педагогикасының, этнопедагогиканың әдіснамалық негіздері мен категорияларын, өсіп келе жатқан адамның анатомиялық-физиологиялық, психологиялық дамуының ерекшеліктерін, жасөспірімдер мен жастардың әлеуметтік және тұлғалық дамуының заңдылықтарын жаңғырту;

 • Код ON6

  педагогикалық қызметтің нәтижелерін болжау, түзету, диагностиканы жүзеге асыру;

 • Код ON11

  отбасындағы, мектептегі, жақын қоршаған ортадағы және басқа да социумдагы жағымсыз құбылыстардың алдын алу мен жеңудің педагогикалық механизмдерін анықтау;

 • Код ON12

  кәсіпкерлік саласында экономикалық және экологиялық білімді, сондай-ақ кәсіптік және өзге де міндеттерді шешуде өмір сүру қауіпсіздігі бойынша білімді пайдалану; құқықтық мәдениетті, жоғары саналы тәртіпті, төзімділік пен парасаттылықты көрсету

 • Код ON13

  академиялық жазу, ғылыми зерттеулер, экспериментті жоспарлау және қою, зерттелетін саладағы процестерді талдау, эксперименталды деректерді бағалау және интерпретациялау тәсілдері мен әдістерін қолдану

 • Код ON14

  философиялық білім, сондай-ақ тұлғаның психикалық және физикалық ерекшеліктері, өзін-өзі жетілдіру жолдары, тұлғалық өсу және өзін-өзі белсендендіру туралы білім негізінде жалпыадамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды дамыту

 • Код ON15

  инклюзивті және жаңартылған білім беру мазмұнын ескере отырып, нысандар мен құралдардың кең спектрін пайдалана отырып оқу-білім беру процесін құрастыру

6B01801 ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ
Бакалавриат

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01801 6B01801-Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану , инклюзивті білім беру тьютері
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану маманын даярлау
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану саласындағы мамандарды дайындау
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану саласындағы мамандарды дайындау
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01801 Құндылықтарға негізделген әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Бакалавриат

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top