Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану саласында кәсіби құзыреттілікке ие жоғары білікті мамандарды дайындау. Білім беру бағдарламасы қабілетті маман тұлғасын қалыптастыруға бағытталған: - ҚР заңнамасы, әлеуметтік педагогика және өзін-өзі танудың заманауи тұжырымдамалары мен теориялары және өзін-өзі тану құндылықтарының негізінде білім беру және тұлғаны әлеуметтендірудің кәсіби әлеуметтік-педагогикалық міндеттерін шешу; -бала құқығын қорғау, диагностика, алдын алу, әлеуметтік-мәдени анимация, әлеуметтік-психологиялық қызметтердің бағдарламаларын, жобаларын, жоспарларын жобалау, мектептерде, колледждерде, басқа білім беру ұйымдарында оқушының жеке басын сүйемелдеу және әлеуметтік-педагогикалық қамтамасыз ету бойынша әлеуметтік-педагогикалық қызметті әзірлеу және іске асыру; - жеке тұлғаның өзгеруін және қоғамға риясыз қызмет етуге ұмтылысын шабыттандыру, өмірде жалпыадамзаттық құндылықтарды ұстану, терең жағымды ойлау қабілеті дамыған, сондай-ақ практикада "өзін-өзі тану" пәнінің метапредметтік рөлін жүзеге асыруға дайын болу; - жалпыадамзаттық құндылықтар, рухани-адамгершілік білім беру ұстанымдары , тәрбиенің ұлттық құндылықтары, заманауи гуманистік теориялар негізінде "Өзін-өзі тану" бойынша сабақтарды жобалау және өткізу , инновациялық стратегиялар мен оқыту әдістемелерін пайдалана отырып, мектептегі педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыру; - дамудың жеке траекториясын құру, АКТ қолданумен өзара іс-қимыл жасау, полилингвалды коммуникацияны жүзеге асыру.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау
 • ҰБТ-дағы пәндер Биология және География
 • Білім беру саласы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Мақсаты: мектеп пен колледжде инклюзивті білім берудің заманауи стратегиялары мен әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Білім беру интеграциясы субъектілеріне педагогикалық қолдау көрсетуді ұйымдастыру қабілеттерін қалыптастыруға, бұқаралық мектеп жағдайында интеграцияның оңтайлы жағдайларын жасауға; заңнаманы, Қазақстанның, әлемнің инклюзивті білім беру бағдарламаларын зерделеуге; инклюзивті білім беру жағдайында отбасымен жұмыс істеуге бағытталған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - педагогикалық құзыреттілік негіздерін, оқыту мен тәрбиелеудің теориялық негіздері туралы білімді, педагогикалық процесті қалыптастыру. Пән теориялық курс болып табылады және ғылыми-педагогикалық білімді қалыптастырады. Пән педагогика ғылымының өзекті мәселелерін, педагогиканың ғылым ретінде дамуының негізгі кезеңдерін; педагогиканың әдіснамалық негіздерін, оқыту және тәрбиелеу теориясын, педагогикалық қызметтің мәнін, тұтас педагогикалық үдерісті зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: тұрақты мотивация, педагогикалық мамандыққа деген қызығушылықты, педагогикалық іс-әрекеттің түрлері туралы және педагогикалық еңбектің субъектісі ретінде өзіндік идеялар мен білім жүйесін қалыптастыру. Балаларды оқыту мен тәрбиелеу үшін қоғам алдындағы жауапкершілікті түсінуге және дамытуға, баланы, тәрбиеленушіні өзін-өзі бағалау ретінде, білім беру процесінің субъектісі ретінде қабылдауға дайын болуға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім беру психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – оқу және тәрбие процесінде психологиялық құзіреттіліктің негіздерін, психологиялық ерекшеліктер мен тұлғалық даму заңдылықтарын қалыптастыру, студенттердің қолайлы білім беру ортасын құру, білім беру процесін психологиялық қолдау қабілеттерін қалыптастыру. Негізгі аспектілер: білім беру жүйесіндегі психологияның орны және білім беру үдерісін психологиялық қамтамасыз ету; қазіргі білім берудің психологиялық принциптері; білім беру саласындағы психопрофилактика және ағартушылық қызмет.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік педагогика
  Несиелер: 5

  Мақсаты - әлеуметтік-педагогикалық құзыреттілік негіздерін, әлеуметтік педагогика теориясы мен әдіснамасын білу, балаларды әлеуметтендіруді қалыптастыру. Балаларды әлеуметтік тәрбиелеу принциптері; әлеуметтік педагог қызметінің құқықтық және этикалық нормалары, бала құқықтарын қорғау; әлеуметтік-педагогикалық зерттеу және әсер ету әдістері; білім беру ұйымдарындағы әлеуметтік тәрбие мазмұнының, нысандары мен әдістерінің ерекшеліктері, топтардағы әлеуметтік даму тренингтерін жобалау, жағдаяттарды шешу оқытылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Арнайы педагогика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты -арнайы педагогиканың ғылыми білімін қарастыру және тұлғаның әлеуметтенуіне әсер ететін, оның ішінде ерекше сұраныстары бар балалардың психикалық үдерістерін қалыптасу және даму заңдылықтарын, адам жағдайының, қасиеттерінің, қабілеттерінің, қарым-қатынастарының заңдылықтарын зерттеу. Пән арнайы педагогиканың теориялық негіздерін, дамуында ауытқулары бар балалардың түрлі категорияларының сипаттамасын және олардың себептерін зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 5

  Мақсаты - студенттердің бойында "Өзін-өзі тану" НДО бағдарламасының білімін қалыптастыру, болашақ педагогтың ішкі әлеуетін ашуға ықпал ету. Курсты оқу барысында студенттердің бойында қалыптасатын қабілеттер: адамзаттың мәдени мұрасын талдау; позитивті ойлау, ой, сөз және іс бірлігінде өмір сүру, эмоцияларды бақылау, мінез-құлықты жетілдіру; тұлғаның рухани-адамгершілік дамуының құндылық негіздерін түсіну (оның ішінде өзін-өзі танудың 5 құндылығын білу негізінде - Ақиқат, Сүйспеншілік, Дұрыс әрекет, Ішкі тыныштық, Қиянат жасамау).

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Несиелер: 5

  Мақсаты - жас ерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасы туралы білімді қалыптастыру. Пән жас ерекшеліктері анатомиясы мен физиологиясын, мектеп гигиенасы мәселелерінің теориялық және әдіснамалық негіздерін, балалар мен жасөспірімдердің өсу және даму заңдылықтарын, ағза мен ағзаның жекелеген бөліктерінің сыртқы әсерлерге байланысты тұтас сыртқы ортамен өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін механизмдерді оқуға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Білім берудегі диагностика
  Несиелер: 5

  Мақсаты – білім берудің түрлі саласында диагностиканы ұйымдастыру, түрлі әдістемелермен жұмыс жасау және зерттеу жүргізудің этикалық талаптарын сақтау, педагогикалық-психологиялық диагностика мен жалпы зерттеудің нәтижелерін салыстыру қабілеттерін қалыптастыру. Курс келесідей аспектілерді қарастырады: диагностикалық қызметтің ғылыми-теориялық негіздері; психологиялық-педагогикалық және әлеуметтік-педагогикалық диагностиканың негізгі ұғымдары, құрылымы, стратегиясы мен тактикалық міндеттері; қазіргі заманғы ең көп тараған және тиімді диагностикалық әдістер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Педагогикалық шеберлік
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты педагогикалық шеберлік негіздерін және педагогикалық қызметтің барлық түрлерін оңтайландыруды; педагогикалық шеберліктің құрылымдық элементтері мен олардың мазмұнын сипаттау қабілеттерін қалыптастыру. Пән теориялық курс болып табылады және ғылыми-педагогикалық білімді қалыптастырады. Пән педагогикалық шеберлік негіздерін, педагогикалық шеберліктің құрылымдық элементтерін және олардың мазмұнын, педагогикалық қарым-қатынасты ұйымдастыру технологиясын зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Білім берудегі кеңес беру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттерде беру білім берудегі кеңес беру туралы жалпы түсінік, қалыптастыру, мәселелерді талдау мен кеңестер әзірлеу немесе оларды шешу бойынша ұсыныстар даярлау, кеңес беру бойынша топтық жұмыстарды ұйымдастыру мен жоспарлау, балалармен терең қарым-қатынас орната отырып, жеке дербестендірілген кеңес беру қабілеттерін қалыптастыру. Пән табысты кеңес беру негіздері мен кеңес берудің ғылыми-теориялық негіздеі туралы білімдерді қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Әлеуметтік психология
  Несиелер: 5

  Мақсаты - әлеуметтік-психологиялық құзіреттіліктің негіздерін, тұлғааралық және топтық қарым-қатынастың әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері туралы тұтас көзқарасты қалыптастыру. Курс әлеуметтік-психологиялық білім мен әлеуметтік-психологиялық дағдыларды қолдану арқылы кәсіби жағдайларды түсіндіру қабілетін дамытуға бағытталған. Жеке тұлғаның, шағын және үлкен топтардың әлеуметтік мінез-құлқының заңдылықтары; жеке тұлғаның әлеуметтік бейімделуі, әлеуметтік психология теориялары, әлеуметтік таным, көзқарастар/ құндылықтар/аттитюдтер зерделенетін болады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Этнопедагогика
  Несиелер: 3

  Мақсаты-педагогикалық қызметте этнопедагогикалық білім мен тәрбие әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Балаларды этно-тәрбиелеудің салт-дәстүрлері, этнопедагогика негіздері, ұлтаралық қарым-қатынас ортасындағы мінез-құлықтың этикалық нормалары, тәрбиенің мінсіз этникалық бейнелері, құндылық ұстанымдары, халық педагогикасының әдістері; этно-, мульти-, көпмәдениетті тәрбие тұжырымдамаларын салыстыру, толеранттылық пен ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетіне тәрбиелеу негіздері зерделенетін болады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Инклюзивті білім берудегі тьютор
  Несиелер: 5

  Мақсаты - студенттерді ЕБҚ бар оқушыларды оқытудың, тәрбиелеудің инновациялық технологияларының ерекшеліктері туралы біліммен қаруландыру, оларды тьютордың практикалық қызметінде қолдану құзіреттілігін қалыптастыру. Пән инклюзивті тәжірибесі бар заманауи мектептегі тәрбиешінің қызметіндегі инновациялық білім беру технологияларын, психофизиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушыларды психологиялық-педагогикалық қолдаудың әдістерін, нысандарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Scientific Writing
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты қазақ, орыс, шетел тілдерінде ғылыми мақалалар, жобалар жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. Студенттерді ғылыми жұмыстар жазудың жүйесін зерттеудің заманауи маңызды мәселелерімен таныстыру; оларға заманауи ізденістердің заңдылықтары мен факторлары туралы берік білім беру. Аталған пән студенттерді болашақта тек мақала ғана емес, сонымен бірге диплом жұмыстарын, ғылыми диссертациялар жазуға және ғылыми еңбектер құрастыруға, ғылыми жобаларға қатысуға бейімдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тәрбие және жастарды әлеуметтендіру мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты жастардың әлеуметтенуін бағалау, жоспарлау әдістері мен теориялары туралы білімді қалыптастыру; жастарды әлеуметтендіру кезінде кәсіби қызметте қолдану қабілетін қалыптастыру. Пән жастардың әлеуметтенуі мәселелері бойынша студенттердің ғылыми-әдіснамалық көзқарастарын қалыптастыратын теориялық курс болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Дін және білім беру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-жалпыадамзаттық құндылықтарға қайшы келмейтін діни постулаттарға құндылық-мағыналық қарым-қатынасты дамыту қабілетін қалыптастыру; білім беру жүйесіндегі ұйымдарда дін туралы білім орны және оларды оқыту нысаны туралы мәселелерді ашу; білім беру мен дін қарым-қатынасының құқықтық негіздерін түсіндіру. Пән білім беру ұйымдарында білім беру мен діннің өзара қарым-қатынасы, балалардың діни тәрбиесі мәселелерін қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Білім берудегі тренингтер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттерде тренингтік оқытуды жобалау бойынша білім, білік пен дағдыларын, құзыреттіліктерін қалыптастыру. Пән студенттердің психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру мақсатында кәсіби қызметте қажетті психологиялық-педагогикалық сипаттағы жаттығулар жүйесін қолдана отырып белгілі бір дағдылар мен іскерлікті дамытуға бағытталған. Курс тренингтік оқытуды жобалаудың психологиялық-педагогикалық негіздерімен, жаттығу жүйесімен таныстырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Пенитенциарлық педагогика
  Несиелер: 5

  Мақсаты-студенттерде пенитенциарлық мекемелердегі балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу және оқыту әдістері туралы білім жүйесін қалыптастыру. Пәнде пенитенциарлық педагогиканың қалыптасуы мен дамуының тарихи алғышарттары, қылмыстық-атқару жүйесіндегі түзету мәселелерін ретроспективті талдау қарастырылады. Пенитенциарлық мекемеде сотталғандарды тәрбиелеу мәселелері, сотталғандарды тәрбиелеу жүйесін ұйымдастырудың әдіснамалық тәсілдері ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдардың белсенді өзара әрекеттесуі мен әлеуметтік рөлінің артуын ескере отырып, болашақ мамандардың қазіргі дүниетанымын қалыптастыру. Әр түрлі пәндердің көптеген жеке заңдылықтары жататын қазіргі физика, химия және биология қаңқасын құрайтын табиғаттың іргелі заңдарының мәні, сондай-ақ табиғи құбылыстарды үлгілеу принциптерімен таныстырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлеуметтік педагогтың іс-әрекетіндегі медиативті технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты –студенттердің медиация және басқа да қосымша мәселелерді шешу туралы білімдерін; кикілжіңдерді басқару қабілеттерін қалыптастыру, мектеп қызметін қолдауды қамтамасыз ету; үлгі бағдарламаларын іске асыру; қатесіз ортаны қалыптастыру; Мектеп медиациясы қызметін ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеу. Пән теориялық курс және әлеуметтік-педагогикалық қызметтегі медиацияны зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты әлеуметтік-психологиялық білім беру қызметінің құрамындағы әлеуметтік педагогтың кәсіби қызметінің жүйелі көрінісін және қажетті кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Пән теориялық курс болып табылады және әлеуметтік-психологиялық іс-әрекет құрамындағы әлеуметтік педагог іс-әрекетінің мақсаттарын және әлеуметтік педагогтың негізгі функцияларын қарастырады. Пән білім берудің әлеуметтік-психологиялық іс-әрекет құрамындағы жұмыстың негізгі әдістерін оқуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың күрделі міндеттерін талдау қабілетін қалыптастыру; халықтың әлеуметтік қорғалмаған санаттарына гуманитарлық-педагогикалық қолдау көрсету; әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясын қолдану. Пән мазмұнында әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары берілген. Пән әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологияларының теориялық-әдіснамалық негіздерін, білім беру бағдарламаларын, ҚР Балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі құжаттарын және қоғамда табысты әлеуметтік сүйемелдеуді меңгеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Инклюзивтік білім беруде ЕБҚ бар оқушыларды сүйемелдеу бойынша тьютор қызметіндегі инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Мақсаты - студенттерді ЕБҚ бар оқушыларды оқытудың, тәрбиелеудің инновациялық технологияларының ерекшеліктері туралы біліммен қаруландыру, оларды тьютордың практикалық қызметінде қолдану құзіреттілігін қалыптастыру. Пән инклюзивті тәжірибесі бар заманауи мектептегі тәрбиешінің қызметіндегі инновациялық білім беру технологияларын, психофизиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушыларды психологиялық-педагогикалық қолдаудың әдістерін, нысандарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Ақпаратты (деректерді) өңдеудің математикалық әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты математикалық статистика және ықтималдықтар теориясын сипаттау қабілетін қалыптастыру, статистикалық деректерді жинау, талдау әдістері мен тәсілдерін қалыптастыру; кәсіби қызметте деректерді жинау және өңдеу әдістерін қолдану; экспериментті жоспарлау және нәтижелерді математикалық өңдеудің барабар әдістерін таңдау. Курс ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистиканың негізгі ұғымдарын және олардың қосымшаларын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Оқушылардың рухани-адамгершілік тәрбиесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - рухани-адамгершілік тәрбиелеудің ұлттық құндылықтарын базалық сипаттау, рухани-адамгершілік тәрбиенің ұстанымдарын түсіндіру, мектеп оқушыларының рухани-адамгершілік тәрбие үдерісін ұйымдастыру, адамгершілік таңдау жағдайларын арнайы жасау, мектеп оқушыларының адамгершілік ұстанымдарының қалыптасу деңгейін бағалау қабілеттерін қалыптастыру. Пән студенттердің ғылыми-әдіснамалық көзқарастарын қалыптастыратын теориялық курстан тұрады. Пән келесідей сұрақтардың мәнін ашады: рухани-адамгершілік тәрбиенің теориялық-әдіснамалық негіздері,болашақ маманның рухани-адамгершілік көзқарасын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Театралды пеадгогика және педагогикалық артистизм
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты - мұғалім мен оқушылардың өзара іс-қимылын қамтамасыз ету, көркем-педагогикалық қызмет негізінде мектеп серіктестерімен, білім беру үдерісінің басқа субъектілерімен өзара әрекеттесу дағдыларын қалыптастыру. Пән теориялық курс болып табылады, театр педагогикасы мен педагогикалық артистизмнің теориялық негіздерін, педагогика мен сахна Заңын, сабақ драматургиясын, қазіргі заманғы театр педагогикасының жетекші концепцияларын, педагогикалық артистизмді зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мектептегі білім беру сапасының менеджменті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – жан-жақты дамыған, бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеу, оқытуға арналған "сапа" терминінің мәнін ұғыну қабілетін қалыптастыру; нақты басқару міндеттерін шешу; оқу-тәрбие, қызмет нәтижелілігінің төмен себептерін анықтау. Пәнде: сапа менеджменті педагогикалық проблема ретінде; менеджмент педагогтың басқару қызметінің ерекше түрі ретінде; басқарудың теориялық негіздері; тұлғалық-бағдарлы білім беру жағдайындағы педагогикалық менеджмент негіздері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты әлеуметтік-мәдени имитацияның мәні мен мазмұнын, әлеуметтік тәрбиенің ерекшелігі мен спецификасын түсіндіру, Әлеуметтік-мәдени имитацияның негізгі әдістері мен технологияларын қолдану қабілетін қалыптастыру. Курс қоғам мәдениеті мен әлеуметтік қызмет механизмін жан-жақты зерттеуге бағытталған – әлеуметтік-мәдени имитация, оның көмегімен мәдениеттің ерекше элементтері, ерекше білім, білік, дағды, әдет-ғұрыптар және т.б.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Отбасылық кеңес беру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттерде отбасылық кеңес беру бойынша тұтас көзқарас және отбасылық кеңес беру үдерісін жобалау қабілетін, отбасылық кеңес беру дағдыларын қалыптастыру. Пән отбасылық кеңес берудің түрлі тұжырымдары мен үлгілерін қарастырады. Пән отбасылық кеңес берудің теориясы мен тәжірибесін, отбасылық кеңес берудің негізгі кезеңдерін, әлеуметтік-педагогикалық кеңес берудің әдістері мен техникасын, отбасылық кеңес берудің этикалық нормаларын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің жоғары және орта оқу орындарында өзін-өзі тануға оқыту үдерісін ұйымдастыру және басқару үшін қажетті теориялық білімдер мен практикалық біліктерді көрсету, кәсіби міндеттерді шығармашылықпен шешу қабілетін қалыптастыру. Пән болашақ оқытушының білім беру ұйымындағы кәсіби психологиялық-педагогикалық мәдениетінің негіздерін және қазіргі жағдайда өзін-өзі тануды оқытудың заманауи әдістемесін меңгеруді қарастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Өзін-өзі тануды және өзін-өзі танытуды педагогикалық қолдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-орта мектеп оқушыларын педагогикалық қолдау теориясын сипаттау қабілетін қалыптастыру; оқушылардың өзін-өзі дамытуда педагогикалық қолдау көрсету; баланың өзіндік даму перспективасын сезінуіне жағдай жасау. Пән білім алушылардың өзін-өзі дамытудағы педагогикалық қолдаудың рөлі туралы, оқушылардың табысты педагогикалық қолдау көрсеткіштері мен өлшемдері туралы теориялық және инструменталды түсініктері туралы сипат береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • 12 жылдық білім берудің психологиялық-педагогикалық мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты білім беру саласындағы ҚР стратегиялық саясатын сипаттау, 12 жылдық мектептің тұжырымдамасын түсіну, алдыңғы қатарлы шет елдерде (Батыс Еуропа елдері, АҚШ және т.б.) орта білім беру жүйесіне салыстырмалы талдау жүргізу. Пән ғылыми-әдістемелік көзқарастарды қалыптастыратын теориялық курс болып табылады, 12 жылдық білім беруге көшу мәселесін қарастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Балалық шақ және отбасыны әлеуметтік қорғау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты бала мен отбасын әлеуметтік қорғау жүйесінің мәнін түсіну, баланың, отбасының өмір сүру жағдайын жақсарту мақсатында әлеуметтік қорғау шараларын ұсыну қабілетін қалыптастыру. Пән баланы, отбасын әлеуметтік қорғаудың тұжырымдамалық негіздерін, балаларды қорғау бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік және заңнамалық базасын зерделеуге және болашақ әлеуметтік педагогтарды құқықтық мәдениет негіздеріне оқытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлеуметтік-педагогикалык коррекция
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты балалар мен жасөспірімдерге диагностикалық-түзету жұмыстарының кезеңдерін және түзету-дамыту көмек көрсету жүйесін сипаттау қабілетін қалыптастыру, тұлғаның эмоционалды-ерік аясының топтық түзету әдістерін; жеке әлеуметтік-педагогикалық түзету бағдарламаларын және топтық жұмыс бағдарламаларын талдау және әзірлеу. Пәнді оқу кезінде әр түрлі топтағы балалармен (кіші, орта, үлкен) жұмыс жасаудағы маманның түзету бағыты ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Білім беру мекемелердегі әлеуметтік педагогтің іс-әрекеті
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты кәсіби әлеуметтік-педагогикалық білімнің, педагогикалық ойлаудың және дүниетанымның ғылыми негіздерін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер қабілетті болады: - білім беру ұйымдарында әлеуметтік-педагогикалық қызмет негіздерін және әлеуметтік педагог қызметінің ерекшелігін білуін көрсету; - әлеуметтік педагог қызметінің бағыттары мен түрлерін салыстыру және талдау; - әлеуметтік-педагогикалық қызметті ұйымдастырудың тиімді әдістерін таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Педагогикалық анимация
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты бос уақытты өткізу, мәдени және рухани байытатын тұлғаны саналы таңдау, мәдени-бос уақытты өткізу бағдарламаларын ұйымдастыру технологияларын, әр түрлі формадағы және тақырыптағы іс-шараларды әзірлеу, оқушылардың бос уақытын ұйымдастыру үшін қолайлы орта құру. Пән педагогтың аниматорлық қызметі туралы білімін қалыптастыратын теориялық курс болып табылады, аниматорлық қызметтің теориялық және тәжірибелік негіздерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тоқырау интервенция
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты дағдарыс түрлерін (әлеуметтік, психогенді, жас және экзистенциалды) сипаттау қабілетін қалыптастыру; балалар мен жасөспірімдерге дағдарыстық көмек көрсету ерекшеліктерін түсіндіру; әлеуметтік-педагогикалық қызметте дағдарыстық интервенция әдістерін қолдану; экстремалды жағдайда зардап шеккендерді топтық кеңес беруде дебрифинг әдісін қолдану; субсиндромдарды тоқтату тәсілдерін қолдану. Пән дағдарыстық интервенция теориясымен және тәжірибесімен таныстыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Білім берудегі жобалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты білім беру саласындағы үлгілеудің, жобалаудың нормативтік-құқықтық негіздерін түсіну қабілетін қалыптастыру, жобаларды әзірлеу тәжірибесін талдау, зерттеу, әлеуметтік және әлеуметтік-педагогикалық жобаларды әзірлеудің қажетті деңгейін қамтамасыз ету, жобаларды әзірлеу тұжырымдамасын негіздеу, жобалардың нәтижелерін әзірлеу, ресімдеу. Пән теориялық курс болып табылады, педагогикалық қызмет саласында жобалаудың және модельдеудің теориялық негіздерін қарастыруға бағытталған

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • ЕБҚ бар білім алушыларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу бойынша тьютордың қызметі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: білім алушыларда ЕБҚ бар балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау аймағында тьютордың кәсіби қызметінің негізгі құзыреттіліктерін қалыптастыру. Пәнде ЕБҚ бар білім алушыларды тьюторлық тиімді сүйемелдеу мақсатында нормативтік-құқықтық құжаттардың негізгі ережелері, ЕБҚ бар білім алушыларды тьюторлық сүйемелдеудің нысандары мен әдістері, бағыттары, денсаулық мүмкіндіктері шектеулі білім алушылардың білім беру процесін психологиялық-педагогикалық қолдау бағдарламаларың ерекшеліктері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • ЕБҚ бар адамдардың кәсіби өзін-өзі анықтауындағы тьютор қызметінің психологиялық-педагогикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттердің кәсіби бағдар беру және ЕБҚ бар адамдардың кәсіби өзін-өзі анықтауы бойынша жұмыстарды ұйымдастыруда кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Пәнде оқушыларға кәсіптік бағдар берудің жалпы жүйесіндегі ЕБҚ бар тұлғаларға кәсіби бағдар беру ерекшеліктері, ЕБҚ бар білім алушылардың кәсіби өзін-өзі анықтауының негізгі психологиялық-педагогикалық диагностикалық әдістері және ЕБҚ бар адамдардың кәсіби өзін-өзі анықтау ерекшеліктері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Орта мектептегі жаңа стандарттар мен оқу бағдарламалары
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттерде орта мектептегі жаңа стандарттар мен оқу бағдарламалары туралы білім қалыптастыру. Пән ғылыми-методологияның теориялық курсын қалыптастыратын көзқарастары білдіреді. Пән жалпы білім берудің мемлекеттік стандарттарын, ережелерді, негізгі білім беру бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптарды, жалпы орта білім беретін мектептерде білім беру үдерісін құқықтық-мазмұндық қамтамасыз етудің негізгі талаптарын зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ғылыми-педагогикалық зерттеулер әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты білім беру ұйымдарында тәжірибелік-іздестіру және тәжірибелік жұмыстарды жүзеге асыру, зерттеу нәтижелерін өңдеу және рәсімдеу қабілетін қалыптастыру. Осы пәнді оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесінің мәні мен функциялары; педагогикалық зерттеудің құрылымы мен кезеңдері; ғылыми мәтін ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижесі ретінде; білім беру ұйымдарындағы педагогикалық эксперимент және тәжірибелік-эксперименттік жұмыс.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Девиантология
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты девиантты мінез-құлықтың пайда болу ерекшелігі мен себеп-салдарлық байланыстарын анықтау қабілетін қалыптастыру; адамның девиантты мінез-құлықтың типологиясы мен моделін; ауытқитын мінез-құлықтың ең көп таралған түрлерін сипаттау. Пәнді оқыту пәні девиантты мінез-құлықтың пайда болуы, девиантты мінез-құлықтың алдын алу және түзету мәселелері болып табылады. Пәнде девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік-педагогикалық технологиялардың спектрі жүйелі түрде ұсынылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON7

  Мәдени-демалыс орталықтарының жұмысын ұйымдастыру; балалармен, жасөспірімдермен және жастармен мәдени-ағарту жұмыстарын жүргізу; ағарту жұмысының бағдарламаларын, әдістемелерін және технологияларын әзірлеу;

 • Код ON11

  Білім беру мекемесінің тәрбие және оқу үрдісіне әдістерді креативті білім мен технологияны белсенді қолдану, стандартты емес тапсырмаларды қою және білім беру саласындағы мәселелерді шығармашылықпен шешу; тьюторлық қызметтерді жүргізу, жеке білім беру траекторияларын жобалау, соның ішінде ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар үшін тиімді қолдану.

 • Код ON1

  Әлемдік және еуразиялық тарихи процесс контекстінде Қазақстан мемлекеттілігінің үдемелі дамуының қазіргі заман тарихының негізгі кезеңдерін білу; ғылыми-тарихи және философиялық білімдерді қалыптасқан мемлекет – Қазақстан Республикасы жолындағы дамудың қазақстандық моделінің табыс факторларын жинақтау үшін еркін түсіндіру және оны шығармашылықпен пайдалану, рухани-адамгершілік білімді практикалық қызмет мазмұнына кіріктіру;

 • Код ON6

  Мектептерде, колледждерде және басқа да білім беру ұйымдарында бағдарламалар, жобалар, білім беру қызметін жоспарлау, оларды әлеуметтік-педагогикалық қолдау және әлеуметтік және психологиялық қызметтің қызметін мектепте ұйымдастыру бойынша әлеуметтік-педагогикалық іс-шараларды әзірлеу және іске асыру, мектепте осы қызметті алдын-ала бағалау;

 • Код ON10

  Әлеуметтік-педагогикалық зерттеулер жүргізу, білім беру саласындағы әлеуметтік-педагогикалық зерттеулердің нәтижелерін бағалау, оларды практикада қолдану бойынша қорытындылар мен ұсыныстар дайындау;

 • Код ON9

  Қоғамда әлеуметтік жауапкершілік пен адамдарға қызмет ету құндылықтарын, өзін-өзі тану және этикалық құндылықтарды қалыптастыру, еріктілер жұмысын насихаттауға ықпал ету; мәдениет, дін, этностық топтар, әлеуметтік топтардың алуан түрлілігін ескере отырып, көп мәдениетті қоғамда әлеуметтік - педагогикалық білім беру қызметін ұйымдастыру.

 • Код ON12

  Жас өспірімдердің анатомиялық-физиологиялық, психологиялық даму ерекшеліктерін анықтау; жасөспірімдер мен жастардың әлеуметтік және тұлғалық даму заңдылықтарын түсіну, әр түрлі жағдайларда әлеуметтік педагогтың отбасымен өзара іс-қимылын жобалау, педагогикалық құжаттарды толтыру; ата-аналармен ағарту жұмыстарын жүргізу, түзету-педагогикалық үдеріске ата-аналар жұртшылығын тартудың инновациялық формалары мен әдістерін қолдану.

 • Код ON5

  Жалпыадамзаттық құндылықтар, рухани-адамгершілік тәрбиелеу қағидаттары негізінде «Өзін-өзі тану» пәні бойынша сабақтарды әзірлеу және енгізу, рухани-адамгершілік тәрбиелеу қағидаттары, заманауи гуманистік теория негізінде "Өзін-өзі тану" бойынша сабақтарды жобалау және жүзеге асыру; мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және жүзеге асыру, қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру, оларды білім беру мекемесінің тұтас педагогикалық үдерісінде тиімді пайдалану, жеке білім беру траекторияларын жобалау;

 • Код ON2

  ҚР Білім беру саласындағы заңнаманы, республикалық және халықаралық нормативтер мен конвенцияларды (ҚР "Білім туралы" Заң, "Мүмкіндігі шектеулі балаларды медициналық-педагогикалық және әлеуметтік қолдау туралы" Заң, БҰҰ Бала құқықтары туралы конвенциясын, ҚР әлеуметтік саясат негіздерін, ҚР Балалардың құқықтарын қорғау саласындағы заңнамасын, ҚР Білім және ғылым саласын дамытудың мемлекеттік бағдарламасын, "Өзін-өзі тану" рухани- адамгершілік білім берудің мемлекеттік бағдарламасын және т. б.) қолдану;

 • Код ON8

  Баланың девиантты мінез-құлқын ескерту және түзету бойынша бақылау және кеңес беру әдістері негізінде балаларды бастапқы диагностикалаудың міндеттерін шешу, сұраныстың типтік жағдайларында девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық консультациялық көмек көрсету, даму міндеттерін шешуге бағытталған кеңес беру әдістерін қолдану, жас ерекшелік даму ресурстарын іздеу, білім беру мекемелерінде балаларға кеңес беру бойынша тәжірибелік жұмысты ұйымдастыра алады.

 • Код ON3

  Әлеуметтік тәрбиенің әртүрлі стратегиялары мен әдістерін пайдалану, білім беру мекемесінің әлеуметтік саласы мен ортасын үйлестіруге ықпал ету, ата-аналармен (оларды алмастыратын тұлғалармен) байланысты жүзеге асыру, әлеуметтік қорғау, Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы ережелері мен нормаларын орындау және білім беру процесінде оқушылардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету.

 • Код ON4

  Өзінің рухани және моральдық дамуын жеке бас үлгісімен жеке тұлғаны шабыттандыру және қоғамға риясыз қызмет етуге ұмтылысын талдау және ұғыну; өзінің кәсіби қызметін үйлестіру, өзінің кәсіби біліктілігін жүйелі түрде арттыру, өз құзыреттілігінің шекарасын анықтау, әріптестерімен, аралас мамандық мамандарымен табысты қарым-қатынас жасау әдістемелік бірлестіктердің қызметіне және әдістемелік жұмыстың басқа да түрлеріне қатысу;

6B01801 ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ
Бакалавриат

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01801 6B01801-Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану , инклюзивті білім беру тьютері
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану маманын даярлау
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану саласындағы мамандарды дайындау
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану саласындағы мамандарды дайындау
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау
Бакалавриат

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01801 Құндылықтарға негізделген әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
Бакалавриат

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: B019 Әлеуметтік педагогтарды даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top