Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05202 Агроэкология в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Жер шарындағы табиғи шикізат пен минералды ресурстардың қазіргі жағдайын және таралуын оларды тиімді пайдалану мақсатында бағалау және талдау. Агроэкожүйелердің популяциялық-түрлік және биоценотикалық деңгейлерінде өсімдіктер, жануарлар, микроорганизмдер экологиялық топтарының таралу ерекшеліктерін анықтау
 • Қоршаған орта факторлары, экожүйелердің жағдайы, қоршаған ортаның ластануы, ластаушы заттар химиясы туралы материалдарды жинау, өңдеу және талдау. Далалық және тәжірибелік экологиялық зерттеулер жүргізу. Экология және табиғатты пайдалануда химиялық және биологиялық негіздері, табиғаттағы және техносферадағы қазіргі динамикалық процестерді анықтау мақсатында биожүйелердің қызмет атқаруы және тұрақты даму заңдылықтары туралы білімді қолдану
 • Қоршаған ортаның қазіргі жағдайын олардың компоненттік құрамы туралы ақпараттарды пайдалану арқылы мониторинг жасау; табиғи және антропогендік экологиялық процестер мен оларды реттеудің мүмкін жолдарын болжау дағдыларын игеру
 • Агроөнеркәсіптік кешендерге жақын орналасқан ауылшаруашылық жерлеріндегі қоршаған орта нысандарын (су, ауа, топырақ) бағалауда талдау жүргізу. Ауылшаруашылығы өнімдерінің негізгі ластаушыларын анықтау және сандық бағалау әдістерін пайдалану. Пестицидтерді қолданбай органикалық өнімдерді өсіру әдістерін меңгеру
 • Топырақ-климаттық және шаруашылықтың материалдық-техникалық жабдықталу ерекшеліктерін ескере отырып егістік дақылдарын өңдеудің қазіргі технологияларын дайындау және іс жүзіне асыру; өнімді алу және басқарудың әдістерін іс жүзінде жүргізу. Сүт және сүт өнімдерін, ет және ет өнімдерін, жұмыртқа және жұмырта қосылған өнімдерді өндіру технологияларын меңгеру
 • Топырақ бонитеті және есеп; жерді экономикалық бағалау және жер-кадастрлық жұмыстарды жүргізу; шаруашылық субьектілеріне топырақ карталары мен картограммаларын жасау; ауылшаруашылығы дақылдарының өнімділігі мен топырақ құнарлылығын көтеру үшін арнайы және агротехникалық іс-шаралар жүйесін іс жүзінде жүргізу
 • Әлеуметтік өндіріс пен экономикалық жүйелердің жұмыс істеу заңдылықтарын ескере отырып, табиғи ресурстарға кешенді экономикалық бағалау жүргізу; табиғат пен қоғамның өзара әрекетінің экологиялық, әлеуметтік-экономикалық салдарын ескере табиғи ресурстарға кешенді экономикалық бағалауды кешенді жүргізудің дағдыларын игеру
 • Іс жүзінде қоршаған ортаны қорғауда гидросфера мен атмосфераға әсер көздері және олардың түрлері туралы білімді қалыптастыру. Агроэкожүйелер мен ауылшаруашылығы өнімдеріне экологиялық тәртіп бұзудың әсерін төмендетуде оларды ескерту және азайту әдістерін бағалау дағдыларын игеру
 • Ауылшаруашылығында өндірістік процестердің элементтерін реттеу үшін ауа-райының жағдайын және ауа-райы болжамын ескере отырып реттеу. Қолайсыз метеорологиялық құбылыстарды болжау әдістерін меңгеру. Негізгі картометриялық және карта бойынша сызба жұмыстарын орындау. Ауалшаруашылығы саласында қазіргі таңдағы математикалық әдістерді, ғылыми-зерттеу жұмысының әдістенамаларын меңгеру
 • Табиғатты тиімді пайдалану үшін қоршаған орта жағдайына агроөнеркәсіп кешендері экологиялық факторларының әсерін талдау жүйесін болжаудың және бағалаудың негізгі әдістерін меңгеру. Агроэкожүйелерді басқаруда және тұрақты дамытуда табиғат қорғау іс-шараларын әзірлеу
 • Шет тілде қарым-қатынас жасаудың дағдыларын меңгеру
Top