Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M03201 Журналистика в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

 • БАҚ-тар РR-коммуникация құралы ретінде
  Несиелер: 5

  Курс қазіргі жағдайда журналистердің PR-қызметінің әдіснамасын меңгеруге көмектеседі. Баспа, электронды БАҚ, РR - құрылымдардың қызметін талдау, жоспарлау, болжау, тәуекелдерді және оларды азайту тәсілдерін есептеу. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу; медиа – қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән магистранттардың басқару психологи-ясының теориялық-әдіснамалық негіздерін түсінуін, басқару үрдістері жүйесіндегі тұлғаның рөлі мен орны туралы түсінігін береді, басқару қызметінің және басқаруөзара әрекетінің мәнін ашады. Магистранттар персоналды басқару принциптері мен әдістерін, мотивация теориясын, басқарушылық шешімдерді қабылдауды зерттейді, басқару-ортасындағы басшылық, көшбасшылық және тұлғааралық коммуникация дағдыларын алады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу кезінде магистрлер оқытылатын лексикалық және грамматикалық тақырыптар шегінде шет тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас дағдыларын меңгереді. Кәсіби қызмет саласында арнайы және ғылыми әдебиетті түсіну дағдыларын дамытуға көп көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Медиазерттеу әдісі және әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгере отырып, магистрант өз бетін-ше медиаоқытуды жүргізе алады, ғылыми таным әдіснамасын қолдана алады; ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымын, ғылыми-зерттеу іс-әрекеті дағдысын меңгере алады. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу; ме-диа – қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пән ғылым феноменінде арнайы философи-ялық талдау пәні ретінде қаралады, ғылым-негіздері мен теориясы туралы, ғылымның даму заңдылықтары мен ғылыми білімнің құрылымы туралы, мамандық және әлеуметтік институттар ретіндегі Ғылым туралы, ғылыми зерттеулер жүргізу әдістері туралы, қоғамның дамуындағы ғылымның рөлі туралы білімді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі бұқаралық коммуникацияның ғылыми тұжырымдамалары
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі заманғы медиа-саланың мәселелерін қарастырады. Магистрант заманауи ақпараттық технологияларды қатыстыра отырып, ақпараттық-сараптамалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізе алады. Өз қызметінде медианы инновациялық дамытудың принциптері мен тетіктерін пайдалану. Бұқаралық коммуникацияның қазіргі заманғы концепцияларын талдау, әртүрлі зерттеушілердің позицияларын салыстыру, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау, мәселелерді белгілеу, оларды шешу және азайту тәсілдерін ұсыну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 4

  Педагогикалық ғылым саласы, педагогикалық заңдылықтарды және білім беру процесін ұйымдастыру және жүзеге асыру (өз білімін жетілдіру), оқыту, тәрбиелеу (өзін-өзі тәрбиелеу), даму (өзін-өзі дамыту) және сту-денттердің белгілі бір қызмет түрі мен қоғамдық өмірге кәсіби даярлығын зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Конструктивті қарым-қатынас психологиясы
  Несиелер: 5

  Өзінің медиа-қызметінде іскерлік коммуникация принциптерін меңгеру және пайдалану, корпоративтік басқару саласындағы басқарушылық міндеттерді сауатты шешу, редакциялық ұжымда психологиялық жайлы ахуал құру, даулы жағдайларды қарастыра отырып азайту, туындаған даулы жағдайда сауатты шешім қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инновациялық білім беру технологиялары
  Несиелер: 5

  Магистрант педагогикалық қызметтің қыр-сырын меңгеріп , ЖОО-да журналистік пәндерді оқыту үшін оқу-әдістемелік кешендер жасайды, жаңа педагогикалық технологияларды қолданып, ЖОО-да оқытудың әлемдік тәжірибесін қолданады, оқытудың өзіндік әдістемесін жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Интернет технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәндерді оқыған кезде магистранттар интернет технологияларын, ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптеріне үйренеді, интернеттегі орталарда қолдану үшін қосымшаларды жобалауды үйренеді, интернеттегі технологияларды дамытудың интернет-технологиялары, қызметтері және перспективалары туралы біледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Риторика. Іскерлік қарым-қатынас
  Несиелер: 5

  Магистранттар әртүрлі ақпараттық және коммуникативтік процестерді және олардың факторларын меңгереді, адам қызметінің іскерлік салаларында іс-шараларды ұйымдастырудың тәсілдері мен әдістерін, вербалды және вербалды емес іскерлік коммуникация технологиясын, орыс және қазақ іскерлік мәдениетінің дәстүрлері мен трендтерін зерттейді. Ана және шет тілдерінде ғылыми және іскерлік коммуникацияны жүзеге асыра алады. Өзінің медиа-қызметінде сөйлеу мәдениеті, іскерлік коммуни��ация, маркетинг және менеджмент принциптерін меңгеру және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Журналистік пәндерді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән жоғары оқу орындарында оқытудың мәнін тануға ұмтылысын дамытады. Магист-ранттар ЖОО-да журналистік пәндерді оқыту үшін оқу-әдістемелік кешендерді әзірлей ала-ды, педагогикалық технологияларды қолдана алады, өз әдістемесін жасай алады. Ана және шет тілдерінде ғылыми коммуникацияны жүзеге асыру Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-талдау және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Арнайы мақсаттар үшін шет тілі
  Несиелер: 5

  Пән арнайы сөздікке бағытталған шет тілін үйренуге бағытталған, шетелдік әріптестер-мен кәсіби деңгейде, құжаттамамен және іскерлік хат-хабармен диалог жүргізу мүмкіндігіне назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Іскерлік қазақ тілі
  Несиелер: 5

  Пән магистранттар арасында сөйлеу мәдениетін дамытуға, іскерлік қазақ тілінің грамматикасын оқытуға, іскерлік қарым-қатынасқа байланысты лексикалық минимумға бағытталған. Магистранттар жұмыс, жұмыс уақыты, қазақ тілінде жұмыс күнін жоспарлау туралы есептерді оқып үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Журналистика деонтологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді зерделеу қазіргі заманғы медиатексте еркіндік шекарасын (рұқсат етілген) анықтауға, медиа-құрылымдардың қызметін талдауға, жоспарлауға, болжауға, тәуекелдер мен оларды азайту тәсілдерін есептеуге мүмкіндік береді. Өзінің медиа-қызметінде сөйлеу мәдениеті, іскерлік коммуникация принциптерін меңгеру және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі редакциялық қызметтің спецификасы
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі редакциядағы әртүрлі қызмет түрлерін талдауға бағытталған. Магистрант БАҚ қызметін талдай алады, жоспарлай ала-ды, болжай алады, қауіптерді, оларды азайту тәсілдерін есептей алады. Әлемдік және қазақстандық медианың инновациялық даму тетіктерін пайдалану. Іскерлік коммуника-ция, маркетинг және менеджмент прин-циптерін меңгеру және пайдалану. БАҚ-тың экономикалық мәселелерінде бағдарлану, басқарушылық шешімдер қабылдау, басқарушылық міндеттерді шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Блогерлік әлеуметтік құбылыс ретінде
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгере отырып, магистрант өз қызметінде эко-номика, саясат, мәдениет контекстінде әлем және қазақстандық медиа-ның инновациялық даму принциптері мен тетіктерін пайдалана алады.Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-талдау және ақпараттық-библиографиялық жұмыс жүргізу; ақпарат-тық және коммуникациялық технологиялар-ды пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Телетаратылымды ұйымдастыру (продюссерлік қызмет)
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру магистранттарға аудиовизуалды БАҚ қызметін талдау, жоспарлау, болжау, қауіптер мен оларды азайту тәсілдерін білуге мүмкіндік береді. Әлемдік және қазақстандық телехабар таратудағы инновациялық дамыту тетіктерін пайдалану. ТВ-дағы іскерлік коммуникация, маркетинг және менеджмент принциптерін меңгеру және пайдалану. Аудиовизуалды БАҚ-тың экономикалық мәселелерінде бағдарлау, басқарушылық шешімдерді әзірлеу және қабылдау, басқарушылық міндеттерді сауатты шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстан БАҚ-ын қалыптастырудағы саяси - экономикалық және әлеуметтік аспектілер
  Несиелер: 5

  Пән ҚР БАҚ қызметінің саяси-экономикалық механизмдерін түсінуге мүмкіндік береді. Магистрант БАҚ қызметін талдай алады, жо-спарлай алады, болжай алады. Әлемдік, қазақстандық медианың инновациялық даму принциптерін экономика, саясат, мәдениет контекстінде пайдалану. Өзінің медиа-қызметінде іскерлік коммуникация, марке-тинг және менеджмент принциптерін меңге-ру және пайдалану. БАҚ-тың экономикалық мәселелерінде бағдарлану, басқарушылық шешімдер қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Замануи медиа технологиялар
  Несиелер: 5

  Курсты меңгеру нәтижесінде магистрант заманауи ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-сараптамалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізе алады; медиа – қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды қолдана алады. Тәуекелдерді болжау мен азайтудың қазіргі заманғы технологияларын игеру және тәжірибелік қызметте пайдалану. Медиақызметте экономика, саясат, мәдениет контекстінде әлемдік және қазақстандық медианың инноваци��лық даму принциптері мен механизмдерін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік желілер қоғамның әлеуметтену үрдісінде
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыған магистрант әлеуметтік желілер туралы ғылымның концептуалды аппаратын меңгеріп, тәжірибелік қызметте қолдана алады. Экономика, саясат, мәдениет контекстіндегі әлеуметтік желілер контентіне талдау жасап, әлеуметтік зерттеу жүргізіп, тәуекелдерді анықтайды. Әлеуметтік деректерде желілік мәліметтерді белгілеу. Әлеуметтік мәселелерді шешу бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар, сондай-ақ әлеуметтік топтар мен қауымдастықтардың қызығушылықтарын келістіру тетіктерін әзірлей алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гендер және БАҚ
  Несиелер: 4

  Пәнді меңгере отырып, магистрант гендерлік тақырыпты қазіргі қазақстандық БАҚ-та бағалай алады, ғылыми таным әдіснамасын қолдана алады; БАҚ-тың гендерлік аспектісін зерттеу саласындағы ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымын, ғылыми-зерттеу қызметінің дағдысын меңгере алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Медиабіліктіліктің және сыни ойдың дамуы
  Несиелер: 4

  Пән медиакомпетенттілік саласындағы тео-риялық білімдерді сынауға, түрлері (академи-ялық, кәсіби (цехішілік), бұқаралық) мен типтерін (рецензиялаушы, проблемалық-қойылымдық, сипаттама, түсініктеме және т.б.), медиалық сын және оның функционал-дық ерекшеліктерін, медиа және медиа-текстерге қатысты болашақ журналистердің сыни ойлау дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Медиаөнім ұйымдастырылуы және шығарылымы
  Несиелер: 5

  Курс қазіргі заманғы медиа нарығының қажеттіліктеріне жауап беретін медиаөнімдерді өндіруге бағытталған. Магистрант медиа қызметін жоспарлай, болжай алады, тәуекелдерді анықтай алады, оларды азайту тәсілдерін ұсына алады. БАҚ-тың әр түрлерінде заманауи инновациялық медиаөнімдерді жасау. Өз қызметінде әлемдік және қазақстандық медианың инновациялық даму принциптері мен тетіктерін пайдалану. Өзінің медиақызметінде сөйлеу мәдениеті, іскерлік коммуникация, маркетинг және менеджмент принциптерін қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ана тілінде және шет тілдерінде ғылыми және іскерлік коммуникацияны жүзеге асырады

 • Код ON2

  Ғылыми, зияткерлік, рухани өзін-өзі жетілдіру, ғылыми-зерттеу қызметі және ЖОО-да оқыту дағдылары болуы

 • Код ON3

  Медиа-шаралар мен ақпараттық технологияларда брендинг пен ребрендинг технологиясын қолдану технологияларды пайдалану

 • Код ON4

  Практикалық медиа қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды қолдану

 • Код ON5

  Талдау, жоспарлау, баспа, электронды БАҚ, РR - құрылымдардың қызметін болжау, тәуекелдерді және оларды азайту тәсілдерін есептеу

 • Код ON6

  Өз қызметінде экономика, саясат, мәдениет контекстінде әлемдік және қазақстандық медианың инновациялық даму қағидалары мен тетіктерін пайдалану.

 • Код ON7

  БАҚ-тың экономикалық мәселелерінде бағдарлау, мар-кетингтік шешімдерді әзірлеу және қабылдау, басқарушылық міндеттерді сауатты шешу.

 • Код ON8

  Медиаға әлеуметтік зерттеулер жүргізу, ана тілінде және шет тілдерінде нәтижелерді өңдеу, түсіну және жариялау, қазіргі заманғы басым әлеуметтік мәселелерді анықтау, талдау және оларды БАҚ-пен өлшеу.

7M03201 Date-журналистика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M067 Журналистика және репортерлық іс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M03201 Журналистика
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M067 Журналистика және репортерлық іс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03201 Журналистика
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M067 Журналистика және репортерлық іс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03201 Журналистика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M067 Журналистика және репортерлық іс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M032011 Журналистика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M067 Журналистика және репортерлық іс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M03201 Журналистика
Магистратура

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: M067 Журналистика және репортерлық іс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M03201 Медиа зерттеулері және журналистика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M067 Журналистика және репортерлық іс

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top