Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05203 6B05203-География в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Топография геодезия негіздерімен
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мақсаты - жоспарлар мен топографи-ялық карталар және олардың ерекшеліктері тура-лы, топографиялық түсірілім туралы, есептік-графикалық жұмыстарды жүргізудің білімдері, дағдылары мен қабілеттері туралы түсінік қалыптастыру. Пән оқытуға бағытталған: карта элементтерін тану, оның мазмұнын оқу, сипаттау және талдау, өлшемдер класына сәйкес топографиялық түсірілімдер жүргізу және қажетті дәлдікті сақтау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы жертану
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты: біртұтас табиғи геожүйе ретінде Жердің географиялық қабығы құрылымын, қызметі және динамикасы туралы жалпы білім заңдылықта-рын қалыптастыру, оның құрамдас бөліктері бір-бірімен тығыз байланысты, өзара әрекеттесу және үздіксіз даму. Пән оқытуға бағытталған: географиялық қабығының пайда болу факторлары, Жердің орбиталық қозғалысы, Жердің осьтік айналуы, Жердің мөлшері мен ішкі құрылымы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геология
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - геология туралы ғылым ретінде жүйелі білімді және қоршаған ортадағы геологиялық үрдістер туралы алғашқы ақпаратты қалыптастыру. Пән оқуға бағытталған: күн жүйесі мен жердің құрылымы, жер қыртысының материалдық құрамы, геохронология, терең процестер, жер қыртысының геологиялық тарихының кезеңдері, органикалық әлемнің эволюциясы және стратиграфиялық шкала; адамның геологиялық белсенділігі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Метеорология климатология негіздерімен
  Несиелер: 4

  Пәннің мақсаты - экожүйелерге әсер ететін атмосферада болатын метеорологиялық факторлар мен физикалық процестер туралы идеялар, білімдер мен кәсіби дағдыларды қалыптастыру. Пән атмосфера және онда болып жатқан процестер туралы білім алуға, планетаның ауа-райы мен климатын қалыптастыруға бағытталған; геофизикалық және географиялық факторларды, қазіргі кезеңдегі антропогендік факторлардың рөлін зерттеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: экономикалық және әлеуметтік географияның ғылыми білім жүйесіндегі орнын анықтау, оның интеграцияланған ғылыми пән ретіндегі әдіснамалық негіздерін ашу. Пән оқытуға бағытталған: әлеуметтік-географиялық кеңістік пен аумақты талдау, аймақтандыру, аумақтық еңбек бөлінісі, әлеуметтік-географиялық зерттеудің салалық аймақтарының сипаттамасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  «Экология және тіршілік қауіпсіздігінің негіздері» пәнінің мақсаты экологиялық қауіп-сіздік саласындағы теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды игеру болып табылады. Пән оқып-үйренуге бағытталған: табиғи ресурс-тарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманың тәсілдері, тіршілік қауіпсіздігін құқықтық реттеу, экожүйенің бұзылу дәрежесі, популяция-лардың құрылымы мен динамикасы, қазіргі заман-ның негізгі экологиялық мәселелері, адамның қоршаған ортамен өзара әрекеттесу қауіпсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқтық және жемқорлық мәдениетінің негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі түсініктер. ҚР конституциялық құқығының негіздері. ҚР құқыққорғау органдары және сот. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР әкімшілік құқық негіздері. ҚР азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде бизнес-жоспарды құрудың әдіснамалық негіздері қарастырылады. "Қолданбалы бизнес" курсы өткізу нарығын талдау әдістерін зерделеуді, өнімді сипаттауды, өндірістік жоспарды әзірлеуді және ұсынуды, маркетинг жоспарын және ұйымдастыру жоспарын әзірлеуді және ұсынуды, қаржылық жоспарды әзірлеуді және ұсынуды қамтиды. Курстың мақсаты студенттерді қолданбалы бизнес негіздерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биогеография
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - өсімдіктер, жануарлар және олардың қауымдастықтарының жер бетінде таралу заңдылықтары туралы түсінік қалыптастыру. Пән организмдер мен қауымдастықтардың таралуының географиялық заңдылықтарын, Дүниежүзілік мұхиттың биогеографиялық аудандастыру заңдылықтарын, фауна мен флораның, жердің өсімдіктері мен жабайы табиғатының маңызды зоналық-аймақтық ерекшеліктерін, органикалық әлем мен географиялық ортаның өзара байланысы мен өзара байланысын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халқының рухани мұралары болып табылатын көркем шығармалар туралы жалпы түсінік. Ұлттық рухани мұралардың негізі – көне түрік жазбалары, фольклорлық шығармалардың қазақ халқының тарихи даму жолындағы алатын орны. Халық ауыз әдебиеті мен жазба әдебиетінің халықтың эстетикалық көзқарасын қалыптастырудағы мәні. Қазіргі ақпараттық-технологиялық дәуірдегі әдебиет пен өнер туралы жалпы түсініктер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  «Рухани Жангыру» пәнінің мақсаты - рухани және мәдени құндылықтарды сақтау және арттыру. Пән Қазақстанды модернизациялаудың тарихи тәжірибесін, әсіресе ұлттық сананы қалыптастыруды, модернизация процестеріндегі рухани мұраның рөлін, «Мүгілік ел» актісінің ұлттық сана үшін маңыздылығын, меритократиялық қоғам құндылықтарын, Қазақстанның «білім қоғамы», «ақпараттық қоғам» ретінде көрінуін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Геоморфология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жер туралы ғылымда негізгі жүйеленген білімді қалыптастыру, табиғатты жалпы материалистік түсіну және әлемнің біртұтас картинасын жаратылыстану қабылдау. Пән оқытуға бағытталған: жер беті бедерінің құрылымы, пайда болуы, даму тарихы және қазіргі динамикасы, эндогендік және экзогендік үрдістерін анықтау, дүниежүзілік мұхит түбінің бедерін, антропогендік факторлар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биоәртүрлілік негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: биологиялық әртүрлілікті зерттеу мен бағалаудың ғылыми негіздерін, биологиялық әртүрлілікті сақтаудың негізгі принциптерін игеру. Пән органикалық әлемді, оның пайда болуы мен қасиеттерін, тіршіліктің таралу шекараларын, тіршіліктің пайда болу гипотезаларын, тіршіліктің пайда болуының қазіргі заманғы жаратылыстану гипотезаларын, эукариотты организмдердің пайда болу гипотезасын, тірі организмдердің эволюциялық процесінің бағытын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстанның физикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - физикалық-географиялық түсініктердің қалыптасуы мен Қазақстан аумағындағы заңдылықтарын, олардың қоршаған ортамен өзара байланысын, табиғи ортасының аймақтық және жалпы ерекшелігін зерттеу. Пән оқуға бағытталған: Қазақстанның қазіргі кездегі физикалық-географиялық жағдайлары, табиғи-аумақтық кешендер, физикалық географиялық үрдістердің заңдылықтарын анықтау және маңызды қолданбалы зерттеулердің негізі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аэрокосмостық географиялық зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - аэроғарыштық әдістер туралы теориялық білімді және оларды практикада қолдану дағдыларын қалыптастыру. Пән оқып үйренуге бағытталған: аэроғарыштық фотографияның негіздерін, оның түрлерін және түсіру жағдайларын, аэрофотосуреттердің визуалды және геометриялық сипаттамаларын, анықтау, тану, анықтама, кескін масштабы, классификация, дешифрлеу, аннотация және картаға түсіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі географиялық зерттеулердің мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - экономикалық және географиялық зерттеулердің негізгі әдістерін, олардың жіктеуі мен топтарын, сондай-ақ жеке аумақтық әлеуметтік-экономикалық жүйелерді (ЖӘЭЖ) зерделеудің әдіснамалық жүйелерін зерттеу. Курсты оқып үйрену студентті тәжірибелік сабақтарға дайындауды және экономикалық-географиялық процестерді, құбылыстарды, нысандарды қалай үйренуге үйрету мүмкіндігін береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық және географиялық білімді қалыптастыру, оның ішінде экономика, халық саны, аумақтық бөлінісі және оларды ұйымдастыру. Пән зерттеуге бағытталған: осы үрдістердің заңдылықтары, қоршаған орта мен қоғамның өзара әрекеті, табиғи ресурс пен еңбек әлеуетін дамыту және орналастыру, олардың мүмкіндіктері мен болашақтағы даму мәселелері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Географиялық зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - географиялық зерттеудің әр түрлі әдістерін қолдану теориясы мен практикасын дамыту. Пән табиғи жағдайлар, географиялық қабықтың ресурстары, әлеуметтік-экономикалық нысандар, кеңістіктік талдау әдістері, тарихи көзқарас, математикалық, салыстырмалы географиялық, картографиялық, визуалды, анкеталық зерттеуды оқуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ландшафттану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - ландшафт ғылымы және физикалық географиялық аймақтарды бөлу саласындағы ілімдерді, білімдерді, дағдыларды қалыптастыру. Пәннің міндеті: табиғи ландшафттың компоненттері және олардың табиғи кешендерді қалыптастырудағы рөлі; табиғи ландшафтың морфологиялық құрылымы; табиғи ландшафттардың жіктелуі адам қызметінің бұзылу дәрежесіне және фокусына сәйкес; ландшафттық орман шаруашылығының ерекшеліктері; аумақты физикалық географиялық бөлу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Андтропогенді ландшафттану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - аумақтың экономикалық дамуы кезінде адам жасаған ландшафттар туралы түсінік қалыптастыру. Пән антропогендік ландшафт компоненттері және олардың заманауи кешендердің қалыптасуындағы рөлі; антропогендік ландшафттың морфологиялық құрылымы; антропогендік ландшафттардың бұзылу дәрежесі мен адамның экономикалық қызметінің бағытына қарай жіктелуі; экологиялық мәселелерді оқуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық-географиялық зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пән мақсаты – географиялық білім жүйесінде курстын маңызын, қазіргі кезде географ мамандарды әдістемелік даярлауда ерекше маңызы зор, өндіргіш күштердін орналасуын ұтымды орналастыру табиғатты пайдалану және географиялық мәселелерді кешенді шешу жолдарын қарастырады. Пәннің тағы бір мақсаты, экономикалық-географияның негізгі зерттеу әдістерін оқу, оларды жіктеу және топтастыру, жекелеген территориялық әлеуметтік-экономикалық жүйенің сызбасын (ТӘЭЖ) үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рекреациялық география
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты табиғи, экономикалық және еңбек ресурстарының аумақтық таралуы, осы ресурстарға деген қажеттілік пен сұраныс туралы білімге негізделген демалыс, туризмнің даму заңдылықтары туралы түсінік қалыптастыру. Пән географиялық орта факторларының рекреациялық қажеттіліктерді қалыптастыруға, табиғи және тарихи-мәдени ресурстарды бөлуге, әсіресе рекреациялық инфрақұрылымды дамытуға әсерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Топонимика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - географиялық атаулар, олардың пайда болуы, дамуы, қазіргі жағдайы және семантикалық мағынасы туралы түсінік қалыптастыру. Пән оронимдер, гидронимдер, өсімдіктер қауымдастықтарының атаулары, елді мекендердің атаулары, көшелер, алаңдар, жолдар, жолдар, көпірлер, осындай номенклатура дамыған қалалардағы, қалалардағы, ірі ауылдардағы, станциялардың атауы оқуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанның рухани жаңғырылуы
  Несиелер: 5

  Дәстүрлі институттарға үндеу арқылы қазақстандық қоғамды рухани жаңғырту. Дәстүрлі исламның рөлі. Сіздің мәдениетіңізді сақтаңыз. Өзіңіздің ұлттық кодты сақтау. «Ұлы дала», «Мағылық Ел».

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Этнотопономика негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - әлем халықтарының тұрмыстық және мәдени ерекшеліктері, шығу тегі, қоныс аударуы, мәдени және тарихи байланысы туралы түсінік қалыптастыру. Пән әлем халықтарының өткен және қазіргі кездегі этномәдени және этномәдени дамуын зерттеуге бағытталған. Этно-топонимика гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдарымен байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Материктер мен мұхиттардың физикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - географиялық және экологиялық ойлауды, жоғары таксономиялық қатарлардың табиғи-аумақтық кешендерінің ерекшеліктері, табиғат пен адамның өзара әрекетінің аймақтық мәселелері туралы түсінікті қалыптастыру. Пән оқуға бағытталған: географиялық қабықтың бөліктеріне кіретін жоғары рангідегі табиғи аймақтық және аквальды кешендерін, ішкі біртектілікке, белгілі біркелкілікке және табиғаттың өзіндік ерекшеліктеріне ие.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гидрология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-су объектілерінің негізгі және жалпы заңдылықтарын және оның процестерін қарастыру. Пән жер шарындағы су айналым процесі заңдылықтарын, әр түрлі масштабтағы гидрологиялық торлардың орналасуын, атмосферадағы, литосферадағы және биосферадағы байланыстарын, өтіп жатқан алуан түрлі процестерді, олардың қазіргі экологиялық жағдайларын зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қызмет көрсету географиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттердің кәсіпорындарды және қызмет көрсету секторын ұтымды ұйымдастыру мен орналастыруды басқару саласындағы құзіреттілігін қалыптастыру. Пән қызмет көрсету секторының ресурстарының экономикалық жағдайын, технологияның, халықтың өмір салты мен өмір салтының өзгеруіне байланысты қызмет көрсету саласының аумақтық дифференциациясының және кеңістіктік ұйымдастырылуының экономикалық, әлеуметтік мәселелерін талдау зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының туризм географиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - Қазақстандағы туристік қызметті ұйымдастыру, жоспарлау және жүргізу туралы теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. Пән туризмнің құрылымы, оны ұйымдастыру және басқару, туристік сапарларды ұйымдастыру және өткізу мәселелерімен танысу, туған өлкенің табиғаты, тарихы, мәдениеті мен экономикасының ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыруды оқуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты географиялық ғылымдар жүйесіндегі орнын көрсету, қазіргі кезеңде географтардың әдістемелік дайындығының айрықша маңыздылығын ескере отырып, біріккен географиялық көзқарассыз өнімді күштерді рационалды бөлу, табиғатты басқару, трансформация және табиғатты қорғау мәселелерін құзырлы шешу мүмкін емес. Пәннің мақсаты - экономикалық және географиялық зерттеулердің негізгі әдістерін, олардың жіктеуі мен топтарын, сондай-ақ жеке аумақтық әлеуметтік-экономикалық жүйелерді (ЖӘЭЖ) зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Топырақ географиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - табиғи-тарихи формациялар және экономикалық пайдалану нысандары ретінде топырақтың пайда болуы, қасиеттері, динамикасы және географиялық таралуы туралы жүйелі білім қалыптастыру. Пән топырақ табиғи-антропогендік кешеннің құрамдас бөлігі ретінде; гипергенез және топырақ түзілу процестері; топырақ түзудің негізгі факторлары; топырақ түзілуіндегі және топырақтың құнарлылығындағы гумустың рөлі; топырақтың географиялық таралу заңдылықтарын оқуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ландшафттардың геохимиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - кеңістіктік қиялын дамыту және ландшафттану ғылымында жүйеленген білімді қалыптастыру. Пән жер қыртысының әртүрлі жыныстары мен блоктарының пайда болуының құрамдық ерекшеліктері мен геохимиялық шарттары, аумақтың геохимиялық ерекшеліктерін анықтау үшін әртүрлі жүйелерде, арнайы карталар кешенінде геохимиялық аномалиялардың пайда болуын бақылайтын факторлардың анықтамаларын оқуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өлкетану
  Несиелер: 5

  Өлкетанудың мақсаты - өткен тарихи-мәдени мұрасына мұқият қарау, тарихи және мәдени ескерткіштерді сақтау және насихаттау қажеттілігі. Пән мұрағат құжаттарын, экспедициялардың материалдары мен құжаттарын, тарихи-өлкетану әдебиетін, тарихи оқиғалардың естеліктері мен куәгерлерін, әдеби көздерді, өлкетанудың ұйымдастырушылық формаларын, өлкетанудың даму тарихын, туған өлкедегі өлкетану тарихын зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орталық Қазақстанның физикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - Орталық Қазақстанның табиғи кешендерінің заңдылықтары туралы түсінік қалыптастыру. Пән Сарыарқаның табиғи геожүйелерінің дамуы мен жай-күйін, геожүйелердің ресурстық әлеуетін анықтайтын қазіргі заманғы физикалық-географиялық жағдайлар мен процестерді зерттеуге бағытталған және қоршаған ортаны қорғау шараларының негіздерін әзірлеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - әлемдік экономикалық кешеннің дамуы мен орналасуының заңдылықтары мен өзара тәуелділігі туралы идеялар мен білімдерді қалыптастыру. Пән жекелеген елдердің экономикалық және салааралық кешендерін, аймақтық өркениеттер мен макроөңірлерді, халықтар мен елдер мәдениеттерінің ерекшеліктерін, нарықтық механизмнің әсерін, трансұлттық, жаһандану мен әлем елдерінің аймақтандырудың қазіргі процестерін зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ландшафттардың геофизикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - физикалық әдістерді қолдана отырып, жердің құрылымы мен табиғи-аумақтық кешендерді зерттейтін ғылымдар кешені туралы түсінік қалыптастыру. Пән қатты жер физикасы (жер қыртысы, мантия, сұйық сыртқы және қатты ішкі ядро), мұхиттар физикасы, жер үсті сулары (көлдер, өзендер, мұз) және жер асты сулары, сондай-ақ атмосфералық физика (метеорология, климатология, аэрономия) оқуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Топырақтану
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - топырақтың механикалық және агротехникалық қасиеттері мен тыңайтқыштарды қолдану көрсеткіштерін анықтау үшін стандартты сынақтар жүргізу шеберлігін дамыту; топырақ түрлерін анықтау; топырақты зертханалық және далалық зерттеу. Пән топырақ түзілу факторлары, топырақ құрылымы, топырақтың физика-механикалық қасиеттері, топырақтың су қасиеттері мен су режимі, топырақ ылғалдығын оқуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Физика-географиялық мәселелер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - геожүйелер мен ландшафттарда ұйымдастырылған Жердің табиғатын зерттеу кезінде негізгі танымдық қайшылықтарды қалыптастыру. Пән оқуға бағытталған: гносеологиялық физикалық географиядағы қарама-қайшылықтар, проблемалық-ойлауды дамыту, теориялық және әдістемелік көкжиектерін кеңейту, ландшафт ғылымының негізгі бағыттарындағы нақты мәселелердің мәнін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі әлем географиясы
  Несиелер: 4

  «Қазіргі дүние географиясы» курсының мақсаты – студенттерді экономикалық, әлеуметтік және саяси географиялық зерттеулердің әдістері және міндеттерімен, негізгі ғылыми-тәжірибелік жағдайымен, таныстыру. «Қазіргі дүние географиясы» пәні арқылы дүние жүзінің саяси картасын, оның қалыптасу кезеңдерін біле алады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тұрғындар географиясы
  Несиелер: 6

  Бұл курстың мақсаты – дүние жүзі халықтары жайлы жүйелі түрде түсінік беру. Халықтың ұдайы өсіп-өнуі, миграциясы мен еңбек ресурстары географиясының сипатын ашу; Олардың таралып орналасуына, халықтың аумақтар бойынша бөлінуіне және олардың тұрмыс-салттарының шартты түрдегі байланыстарын көрсету; Дүниежүзі халықтарының құрамы мен құрылымына, этносына, қоныстану түрлеріне біртұтас түсінік беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының жер ресурстары мен жер кадастры
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты – жер ресурстарын оқудың әдістемелік-теориялық негізі, жер ресурстарының құрылымдық заңдылықтары. Жер ресурстарын қолдынуына қарай жіктеліну заңдылықтары. Жер кдастры, жер ресурстарын экономикалық – географиялық бағалау заңдылықтары. Курста Қазақстан Республикасының жер қоры, оның аумақтық және қолдануына қарай жіктелінуі қарастырылады. Жер кадастры пәнінің міндеттері мен қалыптасу тарихы, бұл бағыттағы ТМД елдері мен Қазақстанда қолға алынып жатқан зерттеулерге тоқталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Табиғатты пайдаланудың рационалды мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - табиғатты пайдалану жүйесі туралы түсінік қалыптастыру, онда өндірілген табиғи ресурстар толық көлемде пайдаланылады және қалпына келтірілетін табиғи ресурстар қалпына келтіріледі. Пән қоршаған ортаның ластануын едәуір азайтуға мүмкіндік беретін өндірістік қалдықтарды толығымен пайдалануды зерделеуге, табиғи жүйелердің жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған түрлі шаралар кешенін зерттелуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Саяси география геосаясат негіздерімен және табиғатты пайдалану
  Несиелер: 5

  Саяси география геосаясат негіздерімен және табиғатты пайдалану экономикалық әлеуметтік географияның бір саласы, ол өз кезегінде келесілерден тұрады – геосаясат, теңіз саяси географиясы, әскери (стратегиялық) география, саяси (мемлекеттік) аймақтық география, лимология (мемлекеттік шекаралар ғылымы), саяси аймақтық, географиялық шиеленісу, сайлау географиясы (саяси сайлаудың географиясы). Саяси география геосаясат негіздерімен және табиғатты пайдалану саяси географиялық аумақтарды бөлу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Палеогеография
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - Жер планетасының пайда болуы және эволюциясы туралы негізгі білімді қалыптастыру, оның қоршаған кеңістікпен өзара әрекеттесуі, заманауи ландшафттардың негізі ретінде. Пәнді оқып-үйренуге бағытталған: палеоландшафттар, палеогеографиялық шкала, палеогеография әдістері, палеогеографиялық қайта құру әдістері, палеогеографиялық карталарды құрастыру әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тарихи география
  Несиелер: 5

  «Тарихи география» пәнін оқытудың негізгі мақсаты ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін әлемдік географиялық ашылымдар мен зерттеулердің тарихын зерттеу болып табылады. Курстың негізгі мақсаттары: географиялық ілімдердің дамуы; география туралы ілімді өзара байланысты табиғи және әлеуметтік пәндер жүйесі ретінде қалыптастыру; географиялық жаңалықтардың тарихын зерттеу; әлемнің қазіргі заманғы саяси картасын, қазіргі заманғы әлемдік экономиканы, әлемнің қазіргі халқын, оның өсуін, қозғалысын, құрылымын.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Табиғатты пайдаланудың экономикалық-географиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – қоршаған ортаны қорғау мен табиғи ресурстарды тиімді пайдалану мәселелерін зерттеу. Пән қоғам мен табиғаттың бір-бірімен үйлесімді әрекеттерін экономикалық тұрғыдан, экологиялық-экономикалық даму тұжырымдамасына экономиканың барлық саласын түрғысынан қарау, табиғатты пайдаланудың экономикалық негіздерін талдау, қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты пайдалану саласындағы басқару жүйесін дамытудың мәселелерін анықтауын оқып бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Нарықтық экономикадағы Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенінің географиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - ғылым теориясы, жер ресурстары және Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешені, географиялық ойлау туралы кеңейтілген және терең білімді қалыптастыру. Пән нарықтық экономика жағдайында Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенінің географиясын зерттеуге бағытталған және іргелі ғылым - экономикалық және әлеуметтік географияның бөлігі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экономика-географиялық мәселелер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - көптеген жалпы кәсіби пәндермен, негізгі экономикалық және географиялық проблемалармен, экономикалық географияның өзекті мәселелері туралы жүйелік идеяларды қалыптастыру. Пән оқуға бағытталған: экономикалық географияның әдіснамалық негіздері; экономикалық және географиялық гипотезалар, ұғымдар, ілімдер мен теориялар; қазіргі экономикалық географияның негізгі түсініктері, заңдылықтары мен заңдылықтары; экономикалық географияның негізгі мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауылшаруашылық географиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - әртүрлі типтегі ауылшаруашылық объектілерін ғарышқа орналастыру, орналастыру себептері мен факторлары туралы білімді қалыптастыру және жүйелеу. Пән жер қорының құрылымы мен өнімділігі; ауылшаруашылықтың өнеркәсіп ретіндегі ерекшеліктері, аймақтық агроэкономикалық зерттеулердің әдіснамалық негіздері, әртүрлі елдердің ұлттық экономикаларын дамытудағы ауыл шаруашылығының функционалды рөлін оқуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының, философияның, қолданбалы экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми пәндердің өзекті білімдерін көрсетеді Біртұтас жүйе және адам ретінде қоғам туралы, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адамға және табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері, латын графикасының негізгі ұғымдары туралы білімдерді қолданады Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі жобаларын іске асыру үдерістеріндегі себептер мен салдарды ғылыми сипаттау және талдау тәсілдерін біледі

 • Код ON2

  Әртүрлі рангтегі табиғи-антропогендік және табиғи геожүйелерді зерттеудің тәсілдерін және ресурстарды тиімді пайдаланудың ұстанымдарын біледі. Физикалық географиялық атаулардың номенклатурасын, Қазақстанның экономикалық кешенінің, табиғи жағдайларының жалпы сипаттамаларын, еліміздің жекелеген өңірлерінің экономикалық және географиялық ерекшеліктерін, табиғи кешендердегі және ТТК компоненттерінің, құбылыстары мен процестерінің өзара байланысын меңгереді. Геология мәселелерді шешу үшін ғылымның фундаментальды бөлімдерінің интеграциясын қолданады. Топографиялық карталармен, геодезиялық және басқа да далалық жабдықтармен дизайнерлік және өндірістік қызметте жұмыс істей алады.

 • Код ON3

  Табиғи ортадағы физикалық-географиялық сипаттамаларды құрастыру үшін кәсіби дағдылар мен дағдыларды қолданады Мамандар мен білікті зерттеушілердің басшылығымен салалық, аймақтық, ұлттық және жаһандық мәселелерді жан-жақты географиялық зерттеу жүргізеді. Қоршаған ортаға әсерді бағалауға қатысады, табиғатты қорғау проблемаларын диагностикалауды және қоғам мен табиғат арасындағы өзара қарым-қатынас жүйелерін анықтайды, тәжірибе жетекшісінің басшылығымен орнықты дамуға байланысты экологиялық және географиялық мәселелерді шешеді.

 • Код ON4

  Демографиялық ахуалдың ерекшеліктерін, этникалық үрдістердің жүру сипатын, аумақтағы тұрғындардың орын ауыстыру заңдылықтарын, орнласу қарқынын ажыратып түсіндіре алады. Тарихи география саласындағы тарихи зерттеулердің базалық білімдерін білу қабілетін, географиялық зерттеу әдістерін меңгереді. Геоморфологиялық карталарды оқып зерттеу жұмыстарды жұргізеді.

 • Код ON5

  Қазақстанның АӨК дамытудың әлеуметтік экономикалық факторларының ерекшеліктерін, құрылымның функциональдық салалық ерекшеліктерін бекітеді Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның теориялық негізін біледі және оларды географиялық зерттеулерде пайдалана алады

 • Код ON6

  Географиядағы аэрокосмостық зерттеу әдістері, геоэкология, жалпы географиялық және тақырыптық картография технологиясын меңгереді Ғылыми-зерттеу жұмыстарының әдістерін біледі, ғылыми зерттеулер саласында кәсіби әрекеттің технологиясын меңгереді

 • Код ON7

  Қазіргі биогеография саласында негізгі білім жүйесі, Жерде тіршілік етудің экологиялық таралуының кеңістіктегі заңдылықтары туралы мағлұматтарына ие Табиғатты ұтымды пайдалануды ұйымдастыру үшін физикалық географиялық аудандастыруды және физикалық географиялық мәселелерді шешуді біледі

 • Код ON8

  География, экономиканың негізгі салалары бойынша базалық және теориялық білімдерін іс-тәжірибеде қолдануды, олардың географиялық заңдылықтарын, даму және орналасу факторын біледі. Әлеуметтік географияның теориялық, ғылыми-қолданбалы қазіргі бағыттарының, адам географиясы мен саяси география, геосаясат негіздерін ажырата алады Гидрологияның, метеорология мен климатологияның теориялық және іс-тәжірибелік мәселелерін талқылай біледі, шешілетін кәсіби мақсаттарды ескеріп, оны шешуге білімдерді пайдалану келешегін көре алады

 • Код ON9

  Топонимикалық талдау жасау ұстанымдары үшін аумақтық топонимикалық жүйенің негізгі бірліктерін және жалпы заңдылықтарын біледі Заманауи рекреациялық географияның орталық өзегін құрайтын туристік нысандардың орналасу заңдылықтарын анықтайды. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының әдістерін анықтайды, ғылыми зерттеулердегі географиялық әрекеттердің технологиясын меңгереді

 • Код ON10

  Физикалық, экономикалық және әлеуметтік көрсеткіштерді есептеу үшін керекті мәліметтерді жинау және талдау. Ландшафттардың геохимиясын біледі, ландшафт геофизикасының негізгі мәселелерін түсіндіреді, зерттейді. Ғылыми-зерттеу, жобалау-экономикалық, аналитикалық және ұйымдастыру-басқару әрекеттеріндегі кәсіби нақты мақсаттарды шешуде терең дағдылар қалыптастырады.

 • Код ON11

  Табиғатты пайдаланудың теориялық негіздерін меңгереді. Экономикалық географиялық және геоэкологиялық мақсатта жер ресурстарын бағалаудың әдістемесін біледі, ауыл шаруашылығының орналасуын біледі

 • Код ON12

  Жердің ландшафтысы туралы ілімді көрсете алады, антропогендік ландшафтыны жіктей алады Топырақ қалыптасу факторының, топырақ жіктеуінің генетикалық ұстанымына сүйеніп далалық сипаттамасын жасай алады, топырақтың таралу географиясын біледі

Top