Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01102 Педагогика және практикалық психология в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Қазіргі білім берудегі білімнің басымдықтары. Педагогикалық мамандық пен іс-әрекеттің жалпы сипаттамалары. Ұстаздың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі. Ұстаздың үздіксіз кәсіби өсу факторлары. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері. Білім беру үдерісінің субъектілері және оның дамыту факторлары. Интеграцияланған педагогикалық үдерістің мәні мен құрылымы. Ғылыми дүниетаным - студенттің ақыл-ой дамуының негізі. Біртұтас педагогикалық үдерісінің мәні мен мазмұны. Қазіргі заманғы мектепте білім беру мазмұнының ғылыми негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы психология
  Несиелер: 5

  Жалпы психология ғылым және тәжірибелік іс-әрекет ретінде; психология пәні және оның қалыптасуы; ғылыми психология тарихы; шетелдік және отандық психологияның негізгі бағыттары мен ғылыми мектептері. Психология әдістері: зерттеу, диагностикалық, түзету және психотерапиялық. Адам өмірінің онтологиясы мен психологиясы. Тұлға психологиясы; іс-әрекет сипаттамасы; қарым-қатынас және сөйлеу іс-әрекеті; танымдық іс-әрекет. Эмоционалдық-сөйлеу саласы; жеке ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологияның әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Психологиядағы әдістемелер, әдістер, әдіснама. Ғылыми танымның әдіснамасы. Психологиялық ғылымның пәнін анықтаудағы қиындықтар. Психологиялық феноменология (әр түрлі мектептердегі психологтардың зерттеулері бойынша феномендер аясы). Психологиялық ғылымдағы «іс-әрекет» категориясы. Отандық және шетелдік психологиядағы жүйелік бағыттың дамуы. Индивид және тұлға ретіндегі адамның кіші Индивидуалдылық ретінде адамның кіші құрылымы Қазіргі теориялық-әдіснамалық бағыттарды ғылыми-зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім беру философиясы
  Несиелер: 5

  Білім беру философиясы; Білім беру философиясының негізгі мәселелері; Философиялық әдістердің ерекшелігі; Білім беру түсінігі мен мақсаттары; Ежелгі Грециядағы білім беру ерекшеліктері; Алғашқы философиялық мектептердің пайда болуы; Әлемдік және қазақ ағартушыларының еңбектеріндегі білім философиясы; Жалпыға бірдей білім беруді кеңейту және дамыту. Ортағасырлық университеттердің пайда болуы. Қазақстан Республикасындағы қазіргі білімнің қалыптасуы. Білім беру стандарттарын қалыптастыру. Болон процесіндегі Қазақстан.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім беру психологиясы. Ұрпақтар психологиясы.
  Несиелер: 5

  Психология пәні. Психологияны зерттеу әдістері. Психология теориясы. Білім беру психологиясы. Тәрбиелеу психологиясы. Мұғалім психологиясы. Оқытудың мазмұны мен әдістерін жобалау, диагностикалық құралдарды жасау және психикалық дамуды түзету. Ұрпақтар психологиясы, ұрпақтар эволюциясы, XX және XXI ұрпақтардың ерекшеліктері мен құндылықтары («Х», «Y», «Z», «Альфа»). Z және Альфа ұрпақтарының дамуы және қалыптасуы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық шеберлік
  Несиелер: 5

  Пәндердің кәсіптік циклінің вариативті бөлігі. Жалпы педагогика негіздері. Педагогикалық ой мен білім тарихы. Психологиялық-педагогикалық зерттеудің теориясы мен практикасы. Жалпы психология. Әлеуметтік психология. Жас және педагогикалық психология, Білім берудегі педагогикалық технологиялар: білім, іскерлік, дағды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эмоционалды интеллект
  Несиелер: 3

  Эмоционалды интеллект түсінігі. Эмоционалды интеллекттің құрылымы мен түрлері. Эмоционалды сауаттылық және эмоционалды өзін-өзі реттеу. Эмоционалды интеллекттің негізгі факторлары. Қарым-қатынастағы эмоциялар. Эмоционалды икемділік және эмоционалды реакцияларды дене, сана, қиял деңгейінде, сыртқы деңгейде бақылау. Стресс кезіндегі эмоционалды икемділіктің рөлі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дене шынықтыру білімі 1
  Несиелер: 2

  Дене шынықтыру және салауатты өмір салтының теориялық негіздерін меңгеру (дене шынықтыру тарихы, тамақтану мәдениеті, сауықтыру гимнастикасы, аурулардың алдын алу). Ақыл-ой және физикалық өнімділікті дамыту, бақылау және өзін-өзі бақылау. Физикалық қасиеттерді (күш, жылдамдық, төзімділік, икемділік, ептілік, қимылдарды үйлестіру) оқыту және дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тәрбие үрдісін ұйымдастыру және әдістемесі
  Несиелер: 5

  Тәрбие жұмысын ұйымдастырудың әдістері. Тәрбие жұмысын ұйымдастырудың формалары, әдіс-тәсілдері. Тәрбие жұмысының ұжымдық топтық, жекелік формалары. Қазіргі және болашақ есейген өміріндегі өзін – өзі дамыту білімі, икемі мен дағдылары. Тәрбие жұмысы.Тәрбиелік қарым-қатнас.Тәрбие жұмысының формасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Data аналитика
  Несиелер: 3

  Деректерді жинау және талдау процесі. Деректердің жіктелуі. Деректерді талдаудың негізгі әдістері. Статистика, талдау, түсіндіру және деректерді визуализациялау. Деректерді талдау платформалары мен программалары (Driven Data, Дүниежүзілік банктің ашық деректері, SPSS, R және негізгі статистика)

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шешендік өнер технологиялары (қазақ / орыс тілдерінде)
  Несиелер: 3

  Шешендік өнердің даму тарихы. Риторика негіздері. Сөйлеу мәнерімен жұмыс. Аудитория алдында сөз сөйлеу. Көпшілік алдында дәлелдеп сөйлеу. Байланыс кедергілерін жеңу. Сендіру, сұрақтарға жауап бере білу, іскерлік әңгіме жүргізу шеберлігі. Сөйлеудің негізгі заңдары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 5

  Тәрбие үрдісінің теориялық-әдіснамалық негіздері. Тәрбиенің мәнін және оның білім беру үдерісіндегі орны. Мектептегі тәрбие жұмысын басқару мәселелері. Тәрбие мақсатын қою әдістемесі. Өмір нормаларына даярлауда құндылық қатынастарды қалыптастыру, тәрбие әдісін, нысандары мен құралдарын практикалық қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дене шынықтыру білімі 2
  Несиелер: 2

  Салауатты өмір салтына тұрақты мотивацияны дамыту. Бақылау тестілері бойынша физикалық даму және дене шынықтыру деңгейін анықтау. Дене жаттығулары арқылы қозғалыс белсенділігін қалыптастыру. Физикалық шаршаудың алдын алу. Физикалық денсаулық паспорты.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім берудегі әлемдік және ұлттық трендтер
  Несиелер: 5

  Негізгі құзіреттіліктер және жаңа сауаттылық. Студенттер мен оқытушылардың жағдайы. Өмір бойы білім алу. Қоғамның әлеуметтік құрылымындағы білім. Білім беру саласындағы мүдделі тараптар. Білім: жеке немесе қоғамдық игілік. Білім берудегі эмпирикалық зерттеулер және оның мәселелері. Білім берудегі эмпирикалық зерттеулердің ерекшелігі және олардың шектеулілігі. Білім беруді цифрлық түрлендірудің негізгі бағыттары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Білім берудегі кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Білім беру қызметтері нарығында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру. Білім берудегі іскерлік тәжірибе. Білім берудегі кәсіпкерлікті қамтамасыз етудің құқықтық аспектілері. Білім беру қызметін тұтынушылар мен білім беру ұйымдары арасындағы жаңа әлеуметтік-экономикалық қатынастар. Білім беру өнімдерін әзірлеу (курстар, тренингтер, үйірмелер, шеберлік сыныптары және т.б.). Білім берудегі маркетингтік зерттеулер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Зоопсихология және салыстырмалы психология
  Несиелер: 5

  Зоопсихология пәні. Зоопсихологиядағы зерттеу әдістері. Жануарлар психикасы туралы білімді дамытудың бастауы. Психиканың пайда болу мәселесі. Психика эволюциясының негізгі бағыттары. Инстинктивтік мінез-құлық. Эмоционалдық қарым-қатынас. Қарапайым сенсорлық психиканың сатысы. Перцептивті психика сатысы. Перинаталдық кезең. Ерте постнаталды кезең. Ювенильді (ойын) кезең.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Даму психологиясы
  Несиелер: 5

  Даму психологиясының пәні, міндеттері, әдістері және стратегиялары. Психикалық даму теориялары, заңдылықтары, кезеңдері. Нәрестелік шақ психологиясы (туғаннан бір жасқа дейін). Ерте балалық шақтағы баланың физикалық және психикалық дамуы. Мектепке дейінгі жастағы психикалық даму. Ойын іс-әрекетінің психологиясы. Кіші мектеп жасындағы баланың дамуы. Геронтопсихология және оның міндеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жаңа педагогика
  Несиелер: 5

  Жаңа педагогикалық парадигма: ізгілендіру; валеолизация; рационализация; ақпараттандыру. Педагогикалық процесстегі оқытушы мен студенттердің, студенттер арасындағы серіктестік қатынас. Педагогикалық жаңашылдық. Қазіргі мұғалімнің функцияларын өзгертуге қатысты тәсілдер. Оқушылардың сабаққа белсенді араласуы және қатысуы. Оқу процесін оқушылардың жеке, танымдық және әлеуметтік ерекшеліктерін ескере отырып құру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлеуметтік психология
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында студенттер әлеуметтік психология курсының мақсаттарын, міндеттерін, объектісі мен зерттеу пәнін игереді. Пәнде келесі тақырыптар қарастырылған: Жеке тұлға - әлеуметтік-психологиялық зерттеу объектісі ретінде. Тұлғааралық қақтығыстар және оларды шешу жолдары. Шағын топтардың пайда болуының объективті және субъективті факторлары. Әлеуметтік психологиядағы үлкен топтарды зерттеудің теориялық және әдіснамалық мәселелері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Дене шынықтыру білімі 3
  Несиелер: 2

  Физикалық қасиеттерді дамытуда және денсаулықты сақтауда дене шынықтыруды қолданудың практикалық дағдыларын жетілдіру және спорт түрлерінің техникасы мен тактикасын меңгеру. Физикалық демалу әдісі арқылы дененің функционалды жүйелерін қалпына келтіру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Академиялық жазу (Writing Skills)
  Несиелер: 3

  Академиялық жазудың негізгі жанрлары. Мәтінді құрастырудың логикасына, тезистер мен дәлелдердің құрылысына қойылатын талаптарға байланысты негізгі біліктер мен дағдылар. Академиялық мәтіні бар ағылшын тіліндегі жұмыстың негізгі форматтары. Пәнге байланысты ағылшын тіліндегі жұмыстың негізгі форматтары, жазуға дайындық әдістері, жұмыс түрлері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Инклюзивті білім беру тұжырымдамасы. Шетелде және Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беруді дамыту. Ерекше білім беруді қажет ететін жандар үшін оқу іс-әрекетін ұйымдастыру және жоспарлау. Ерекше білім беруді қажет ететін жандарды психологиялық-педагогикалық қолдау бойынша жағдай жасау үшін әртүрлі профильдегі мамандар тобында жұмыс істеу дағдылары. Оқу жоспарларын бейімдеу және инклюзивті оқыту жағдайында репетиторлық практиканы ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Білім берудегі жобаларды басқару. Жобалау міндеттері: қалыпты, жедел, стратегиялық. Жобаны басқарудың тәсілдері, процестері, стандарттары, құрылымы, механизмдері және жоба портфелін басқару. Жобадағы қауіптер мен өзгерістерді басқару. Дизайн жұмыстарының құрылымдық декомпозициясы. Стейкхолдермен байланыс. Топтық жұмыс. Команда кәсібилігі. Жобадағы цифрлық құралдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Практикалық психология
  Несиелер: 5

  Практикалық психологияның пәні, міндеттері мен принциптері. Практикалық психология кәсіби қызмет ретінде. Практикалық психология саласы: психодиагностика, психопрофилактика, психологиялық кеңес беру, психологиялық түзету, психотератия. Практик психолог іс-әрекетінің кәсіби- этикалық принциптері. Кәсіби- этикалық ережелер. Кәсіби- этикалық принциптер маңызды рөлі. Кәсіби құпия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Білім берудегі цифрлық технологиялар
  Несиелер: 5

  Білім берудегі цифрлық технологиялар. Оқу процесін ұйымдастырудың цифрлық технологиялары және оқу материалдарын әзірлеу. Цифрлық оқыту технологиялары. IT құралдарының дидактикалық мүмкіндіктері. Цифрлық білім беру ресурстары. Білім берудегі кеңейтілген және виртуалды шындық. Ата-аналармен жұмыс жасаудағы цифрлық технологиялар. Кітапханадағы цифрлық технологиялар. Білім беру қызметін басқару.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Стартаптарды құру және жылжыту
  Несиелер: 5

  Стартап ортасының негізгі түсініктері. Стартап құру негіздері. Стартаптың даму кезеңдері. Жобаны басқару құралдары мен әдістемесін қолдана отырып, стартаптарды құру. Стартаптарға инвестициялар тарту. Стартапты дамыту және кеңейту үшін капитал тарту. Стартап нәтижелерін бағалау құралы. Стартаптардың сапасын бағалаудың көп өлшемді моделі. Инновациялық және технологиялық стартаптардың маркетингі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Дене шынықтыру білімі 4
  Несиелер: 2

  Денсаулық сақтау технологиялары арқылы тұлғаны қалыптастыру. Кәсіби қолданбалы дене шынықтыру дағдыларын игеру. Таңдалған спорт түрін жетілдіру. Физикалық денсаулық деңгейін және оны басқару әдістерін бағалау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Академиялық мақсаттағы ағылшын тілі
  Несиелер: 3

  Пәнді зерттеу мақсатында шет тілін дамыту және жетілдіру. Ағылшын тіліндегі академиялық әдебиеттерді оқу және талдау. Халықаралық журналдарда жарияланған мақалалар. Ақпарат көздерін сыни бағалау, түзету, сараптамалық шолулар, материалдарға қойылатын талаптар мен бағалау критерийлері, тәжірибеден алынған мысалдар, плагиат ұғымы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жас ерекшелік психологиясы бойынша практикумы
  Несиелер: 5

  Жас ерекшелік психологиясы пәні туралы түсінік. Жас ерекшелік психологиясындағы зерттеудің негізгі әдістері. Өзін-өзі тану психологиясының тәжірибесі. Мен- концепциясы, басқа адамның концепциясы және оларды зерттеу жолдары. Мен-концепциясын дамыту және тәрбиелеу. Онтогенездің әртүрлі кезеңдерінде адамның психикалық дамуын диагностикалау әдістері және оларды психологтың өз қызметінде қолдану ерекшеліктері туралы түсінік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Қазақ аруы
  Несиелер: 3

  Тарихтағы және қоғам дамуындағы әйелдердің рөлі. Ұлы lаланың ұлы әйелдері: әйел бейнесі, құндылықтар мен қатынастар, дәстүрлер, отбасы. Салауатты өмір салты және саналы неке. Қазіргі ханым және қоғам. Гендерлік стереотиптер. Әйелдер көшбасшылығы және жеке жетістік. STEM саласындағы ханымдар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Психотерапевтік практиканың негіздері
  Несиелер: 5

  Психотерапия ғылыми және тәжірибелік пән ретінде. Психотерапевтикалық үдерістегі психотерапевтің рөлі мен орны. Психотерапевтің кәсіби-этикалық кодексі. Психотерапияның бағыттары және оларды балалармен және жасөспірімдермен жұмыс істеу ерекшеліктері.К. Роджерстің клиентке бағдарланған психотерапиясы. Гештальт-терапия. Рационалды-эмоционалдық психотерапия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Эксперименталды психология
  Несиелер: 5

  Психологиядағы теориялық және эмпирикалық білім, ғылым әдіснамасы. Ғылыми зерттеу түрлері, оның қағидалары мен құрылымы. Ғылыми зерттеу кезеңдері, психологиялық зерттеу және психологтың тұлғасы, адаммен зерттеу жүргізудің әдеп қағидалары; эксперименталды зерттеу әдістемесі, психологиялық зерттеудегі эксперименталды әдістің ерекшелігі, эксперименталды зерттеу моделі, жаратылыстану ғылыми эксперименталды зерттеу түрлері; психологиядағы өлшеу және психологиялық экспериментті жоспарлау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Психотерапия бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Психоаналитикалық теорияның негізгі тұрғылары. Психоаналитикалық әдістің қағидалары мен техникалары, олардың қалыптасу тарихы, қолдану аумағы. Психоаналитикалық жұмыстың негізгі процестерінің мәні – кедергі, қорғау, әрекет ету, трансфер, контртрансфер, инсайт, өңдеу, интерпретация. Классикалық фрейдистік талдау технологиясының ерекшеліктері, сипаттамалары және негізгі элементтері. Психоаналитикалық әдістің классикалық және заманауи түрлері мен формалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Медициналық психология
  Несиелер: 5

  Медициналық психологияның пәні мен объектісі. Медициналық психологияның даму тарихы және қазіргі жағдайы. Қазіргі медициналық психологияның негізгі бөлімдері: нейропсихология, патопсихология, психосоматика. Қазақстан Республикасының. Халыққа психиатриялық және наркологиялық көмек көрсету жүйесіндегі психологтар. Балалардың даму ауытқулары бар отбасыларына психологиялық көмек көрсету. Білім беру жүйесіндегі және халыққа көмек көрсету жүйесіндегі психологиялық клиникалық аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Қашықтан оқыту технологиясы
  Несиелер: 5

  Деректерді жинау және талдау процесі. Деректердің жіктелуі. Деректерді талдаудың негізгі әдістері. Статистика, талдау, түсіндіру және деректерді визуализациялау. Деректерді талдау платформалары мен программалары (Driven Data, Дүниежүзілік банктің ашық деректері, SPSS, R және негізгі статистика)

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Психология бойынша практикум
  Несиелер: 5

  Практикум пәні, міндеттері, оның қолданбалы бағыты, кеңес беруден психотренингтерге дейінгі адамға әсер етудің белсенді әдістерінің кең спектрін қолдануға ұмтылу. Практикум психикалық процестердің, психикалық күйлер мен тұлғаның қасиеттерінің мәндік сипаттамаларын анықтауға мүмкіндік береді; қарым-қатынаста және қызметте көрінетін негізгі әлеуметтік-психологиялық феномендер туралы түсініктерді жетілдіре отырып, өзін-өзі дамыту процесінде рефлексия рөліне назар аударады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Психологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Қазіргі білім беру процесінде психологияның рөлі мен орны. Психологияны оқытудың мақсаты және қазіргі білім беру мекемелерінің стратегиялары.Психологияны оқытудың негізгі әдістемесі. Психологияны оқыту әдістемесінің пәні, тапсырмалары. Психологияны оқыту әдістемесіне жалпы мінездеме. Психология курсында оқытудың белсенді әдістерінің топтық формалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Психологиялық шеберлік
  Несиелер: 5

  Психологиялық шеберлік тұралы мағлұмат, басқа ғыльмдармен байланысы. Кәсіби-психологиялық іс-әрекет – психологиялық шеберліктің қалыптасуының негізі. Психологиялық құзыреттілік. Психологиялық шеберлік және мұғалім беделі. Басқару қызметінің психологиялық ерекшеліктері. Әлеуметтік-психологиялық профилактика, түзету және реабилитиация әдістері. Жеке тұлға және микроортаны зерттеудің психологиялық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Экстремалды және кризистік психология
  Несиелер: 5

  Экстремалды жағдайдағы адамдардың психикалық күйлері. Қысылтаяң жағдайларда адамдардың мінез-құлқы. Стресстік жағдайларға бейімделудің психологиялық механизмдері. Кризистердің қазіргі жіктелуі. Дағдарыстар мен қақтығыстар. Жарақаттық стресс және оның салдары. ЖКСР симптоматикасының көріну деңгейін өлшеуге бағытталған психометриялық мамандандырылған әдістемелер кешені. Кризистік терапияға кіріспе. Психологиялық дағдарыс түсінігі. Интервенцияның мазмұны (дағдарысты бастан өткізген кездегі психологиялық көмек).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ойлау дизайны
  Несиелер: 5

  Инновациялық шешімдерді жобалаудағы адамгершілік көзқарастар. Эмпатия кезеңдері, анықтау кезеңдері, идея кезеңдері, прототиптеу кезеңдері, тестілеу кезеңдері. Ойлау кезеңдерін жобалау. Проблемалық-бағытталған стратегияға сәйкес әрекет ету. Өнімді негіздеуді қолдану. Вербалды емес, графикалық кеңістіктік модельдеу құралдарын қолдану.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Психологиялық-педагогикалық диагностика
  Несиелер: 4

  Психологиялық-педагогикалық диагностика, Тұлғаны психологиялық-педагогикалық зерттеуге дайындау, психологиялық-педагогикалық зерттеулер жүргізу және олардың нәтижелерін талдау, ұсыныстарды жинақтау және дайындау тұжырымдамасы әзірленді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Арнайы психология
  Несиелер: 5

  Арнайы психологияның негізгі түсініктерін; адамның танымдық және тұлғалық дамуының заңдылықтарын, фактілерін, феномендерін; арнайы психологияның теориясы мен тұжырымдамасын; психологиялық зерттеу мен тексерудің ерекше әдістерін; арнайы психологиялық білімнің практикалық Қосымшаларының негізгі салаларын; арнайы психологтың жобалаудың кешенді мәселелерін шешудегі функцияларын; әртүрлі деңгейдегі білім беру ортасын сараптау мен түзету және психологиялық көмекті ұйымдастыруды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Психологиядағы математикалық әдістер
  Несиелер: 4

  Курс құрылымында келесі сұрақтар қарастырылған: психологиядағы өлшеу және психологиялық экспериментті жоспарлау. Психологиялық өлшеулер теориясының элементтері: атаулар шкаласы, интервалдар, қатынастар және т.б. психологиялық өлшеулер түрлері: тестілеу, өлшеу теориясы. Психологиялық зерттеуде экспериментті дайындау және өткізу. Эксперимент психологиясы. Психологиядағы статистикалық әдістерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Психологиялық кеңес беру негіздері
  Несиелер: 6

  Психологиялық кеңес беруге кіріспе. Кеңес беру процесінде маманның тұлғасы.Кеңес беру процесінің құрылымы мен ұйымдастырылуы. Психологиялық кеңес берудегі психоаналитикалық дәстүр. К.Юнгтың аналитикалық психологиясы және А.Адлердің даралық психологиясы. Кеңес берудегі бихевиоральды-когнитивті тәсіл. Кеңес берудегі экзистенциалды-гуманистік дәстүр. Нейролингвистикалық бағдарламалау (НЛП). Психологиялық кеңес берудегі экзистенциалды тұрғы. Гештальт-терапия. Күйзеліс теориясы және психотерапия. Кеңес беру және психотерапиядағы топтық жұмыс түрлері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті
  Несиелер: 6

  Жоғары мектептегі оқу-тәрбие үрдісін жаңартудың қазіргі бетбұрыстарын оқыту мен тәрбиелеу. Ізгілендіру мен демократияландырудың жаңа технологиялары. Студент іс-әрекетінің жеке-шығармашылық стилі. Педагогикалық іс-әрекет аумағында коммуникативтік акт пен коммуникативтік оқиғалардың құрылымын тану. Педагогтың коммуникативтік мәдениеті аумағына қажетті білім, іскерлік, дағдыларды қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Педагогикалық практикумдағы менторлық
  Несиелер: 5

  Тәлімгерлік тұлғаны мақсатты қалыптастыру процесі ретінде. Тәлімгерліктің мақсаттары мен міндеттері. Тәлімгерлік принциптері. Тәлімгер мен болашақ жас маманның өзара әрекеттесу кезеңдері. Тәлімгерлік түрлері. Тәлімгердің жұмыс істеу әдістері. Субъектілердің өзара әрекеті: тәлімгер-қамқоршы, кері байланыс. Кәсіби практикалық қызметке бейімделу. Оқу-педагогикалық практикадағы тәлімгерлік.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мамандық коучингі және тьюторлық
  Несиелер: 5

  Коучинг және тьюторлықтың пайда болу тарихы. Коучинг философиясы. Коучинг және тьюторлық - білім берудегі тәлімгерліктің ерекше формалары ретінде. Коучингтік технологиялар. Жеке білім беру траекториясын қалыптастыру мақсатында білім алушыларды жеке сүйемелдеу. Білім алушыларды оқыту сатылары бойынша сүйемелдеу процесі (бастауыш мектеп, орта буын, жоғары мектеп). Студенттерді тьюторлық қолдау бағдарламасы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Іскерлік қатынас және әсер ету психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқып үйрену болашақ маманға келесі теориялық білім алуға мүмкіндік береді: іскери сөйлесулерді қалай жүргізу, қазіргі келіссөздердің мәні мен ерекшелігі, тиімді келіссөздер және тиімді әдістерді тәжірибеде қолдану мүмкіндігі, тиімді келіссөздердің мәні мен ерекшеліктері, келіссөздерге дайындық кезеңі, келіссөздердегі негізгі тактика , келіссөздерді сәттілік тетігі ретінде жоспарлау, мәміле жасау өнері, жеңіліссіз келіссөздер, іскери қарым-қатынас психологиясының негізгі мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Түзету психологиясы
  Несиелер: 5

  Түзету психологиясының пәні мен міндеттері. Психокоррекцияның принциптері, мақсаттары, міндеттері, түрлері. Психокоррекциялық практиканың негізгі бағыттары. Жеке және топтық психокоррекция. Психокоррекциялық практиканың негізгі бағыттары практикалық түзету әдістері. Адамның даралық мүмкіндіктерін дамыту коррекциясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Медиация негіздері
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік-экономикалық қатынастардағы дау-дамайларр. Даулы жағдайдың құрылымы. Конфликтологияның әдістемесі, тарихы және теориялық негіздері. Дау-дамайдың динамикасы. Дау-дамайды басқару. Қазақстан Республикасында медиацияның құқықтық негіздері. Тиімді коммуникация техникасы. Медиативтік тәсіл. Тиімді келіссөздер. Медиация тәжірибесі. Оқу медиациясы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тұлға психологиясы
  Несиелер: 5

  Психологиядағы тұлға мәселесі. Тұлға психологиясының пәні мен міндеттері. Тұлғаны зерттеудің әдіснамалық және әдістемелік аспектілері. Қазіргі тұлға теориясының жіктелуі, негізгі функциялары мен компоненттері. Жеке тұлға теориясындағы психодинамикалық бағыт. Аналитикалық және даралық психологиядағы тұлғаны түсіну. Кеңес психологиясының және посткеңестік кеңістіктегі психологияның жеке тұжырымдамалар. Құрылымы және қалыптасу механизмдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Виктимология
  Несиелер: 5

  Виктимология ұғымы, рөлі және пәні. Виктимология-криминология бағыттарының бірі. Құрбанның виктимологиялық түсінігі. Криминологиядағы Виктимологиялық теориялардың рөлі мен маңызы. Виктимологиядағы классификациялық жүйелер. "Қылмыскер – жәбірленуші" байланысы. Виктимизация және виктимділік. Виктимологияның негізгі мәселелері. Виктимологияның негізгі ережелері мен қызметтері. Нақты виктимологиялық зерттеулер. Алдын алу қызметінің виктимологиялық аспектісі. Виктимологиядағы алдын алу мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Персоналмен жұмыс жасаудағы психологиялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Персоналды басқарудың негізгі түсініктері. Кадрларды іздеу, таңдау, жұмысқа қабылдау және ұйымға кіру. Қызметкерлердің жұмысын бағалау және дамыту. Жұмысты ұйымдастыру (жобалау) және персоналды ынталандыру. Қарым-қатынастарды, қақтығыстар мен өзара әрекеттерді басқару. Кадрлық аудит (кадрлық аудит). Персоналды басқару тиімділігін зерттеу және бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қазіргі тұлға теориялары
  Несиелер: 5

  Психологиядағы тұлға туралы алғашқы түсінік: У.Джеймс. Тұлға психологиясындағы классикалық кезеңге дейінгі жалпы сипаттама. П.Жане теориясы. З.Фрейд: психотехникалық мифтен ғылыми теорияға. А.Адлер, К.Юнгтің тұлға теориялары. К.Левиннің өріс теориясы. Олпорттың, К.Хорнидің, Э.Эриксонның, Э.Фроммның, К.Роджерстің, А.Маслоудың, Дж.Келлидің, В.Франклдың тұлға теориялары. Тұлға психологиясындағы классикалықтан кейінгі кезеңнің жалпы сипаттамасы. Л.С.Выготскийдің, А.Н.Леонтьевтің тұлға теориялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Отбасы психологиясы
  Несиелер: 5

  Отбасы психологиясы түсінігі. Отбасының мәні мен құрылымы, отбасылық құндылықтар, дәстүрлер. Отбасы өмірінің этикасы мен психологиясы: балаларды тәрбиелеу және олармен қарым-қатынас. Қазіргі отбасының өзекті мәселелері бойынша психологиялық кеңес беру. Отбасының әртүрлі кезеңдерде қызмет ету ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Девиантология
  Несиелер: 5

  Курс барысында студенттер келесі тақырыптармен танысады: Девиантологияның теориялық-әдіснамалық негіздері. Мінез-құлық бұзушылықтарының құрылымы мен түрлері. Девиантты мінез-құлықтың әлеуметтік-мәдени негізделген түрлері. Девиация кезіндегі психологиялық көмек негіздері. Постмодернизм. Девиантологиядағы эмпирикалық зерттеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Отбасы және отбасылық қатынастар психологиясы
  Несиелер: 5

  Отбасы әлеуметтік-психологиялық феномен ретінде. Отбасы, неке туралы мәдени-тарихи түсінік. Ерлі-зайыптылар жұбын қалыптастыру. Некелік серіктесті таңдау теориясы. Отбасылық қатынастардың теориялық типологиясы. Отбасының құрылымдық-функционалдық сипаттамалары. Ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасының психологиялық негіздері. Ерлі-зайыпты қатынастардың түрлері, олардың детерминанттары. Отбасылық жанжалдар. Қарым-қатынас психотехникасы. Балалар мен ата-ана қатынастарының негіздері. Отбасылық тәрбие және балалар-ата-ана қатынастары. Балалар-ата-ана қатынастарындағы психологиялық қызмет технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Конфликтология негіздері
  Несиелер: 5

  Конфликтологияның әдіснамасы, тарихы және теориялық негіздері. Конфликтология: пәні, мақсаты, қоғамдағы маңызы. Конфликтологиялық идеялардың пайда болуы және дамуы. Дау-дамайдың жалпы теориясы. Әлеуметтік өзара әрекеттестіктің түрлі аумақтарындағы қақтығыстар. Тұлға ішілік қақтығыстар: ерекшелігі, көрінісі, формалары. Тұлғааралық және топтық қақтығыстар: өмір сүру салаларының алуан түрлілігі. Ұйымдастырушылық қақтығыстар: көрініс беру ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  Әлемдік және ұлттық трендтер негізінде білім беру мәселелерін ұғынуға қабілетті, инновациялық педагогикалық және волонтерлік қызметке дайын, ұлттық рухта және салауатты өмір салтында тәрбиеленген көшбасшы қыз

 • Код ON2

  Қазіргі педагогикалық процесті жүзеге асыру үшін, оның ішінде жалпы және инклюзивті білім беру жағдайында ұрпақ теориясының ерекшеліктерін ескере отырып, цифрлық технологияларды қолдану білігі мен дағдыларын меңгерген

 • Код ON3

  Пәндік салада ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, академиялық жазу және зерттеу нәтижелерін таныстыра алатын, оның ішінде шетел тілінде таныстыру дағдыларына ие

 • Код ON4

  Тұлғааралық, мәдениетаралық, кәсіби қарым-қатынас мәселелерін шешу үшін ауызша және жазбаша түрдегі қарым-қатынасты жүзеге асырады

 • Код ON5

  Педагог-психологтың кәсіби-маңызды тұлғалық қасиеттерін: инновациялық ойлау және әлеуметтік интеллект; эмоционалды-ерік тұрақтылығы, күйзеліске төзімділігі; тілектестік, эмпатия және рефлексия, жауапкершілік, мақсаткерлік, икемділік, өзіне сенімділік, топ құру және топтық жұмыс қабілеттерін меңгереді.

 • Код ON6

  Оқу үдерісін жобалау кезінде оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық және психологиялық мәселелерін шешу үшін қажетті технологияларды іріктеп, қолдану дағдыларын меңгереді.

 • Код ON7

  Түзету білім беру мекемелерінде педагогикалық үдерісті оңтайландыруда психологиялық көмек көрсетеді.

 • Код ON8

  Девиантология, экстремалды және дағдарысты психология, оқушылардың суицидтік мінез-құлқының алдын-алу саласындағы эксперименталды-зерттеу жұмыстарына арналған ғылыми зерттеу жұмыстарын меңгереді.

 • Код ON9

  Педагогика және психология саласындағы кәсіби білім мен түсінікті терең меңгереді.

 • Код ON10

  Жалпы психологиялық заңдылықтар контекстінде нақты ұсыныстар әзірлеп, әртүрлі қызмет түрлерінде тұлғаны психологиялық жағынан сүйемелдеп модельдейді.

 • Код ON11

  Тұлғаның психикалық және психологиялық денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және кез- келген мүмкін болатын қолайсыздықтың алдын-алуға бағытталған психопрофилактикалық жұмысты жоспарлайды.

 • Код ON12

  Педагогикалық және психологиялық білімін ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатнастың әр түрлі салаларындағы жағдайларды бағалайды.

Top