Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04201 Құқықтану в Қазақстан-Американдық еркін университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Өз бетінше шешім қабылдай алатын және өз елінің жауапты азаматы бола алатын бейінді заң бағытындағы жоғары білікті магистрлерді дайындау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызметтің қазіргі кезеңдегі мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән ҚР мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет институтын толық игеруді, аталған институттың құқықтық доктринасын қарастыруды көздейді. Оқу пәнінің курсы аясында тиімді, заманауи мемлекеттік қызмет пен басқару құрылымын құруды, сондай-ақ мемлекеттің аса маңызды функцияларын орындауға бағдарланған ықшам және кәсіби үкіметті қалыптастыруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Конституционализм: теория мен практика мәселелері
  Несиелер: 4

  Конституционализм: теория және практика мәселелері - ҚР мемлекеттік органдарының конституциялық-құқықтық реттеу және конституциялық мәртебесі туралы негізгі түсініктерді кеңейтетін құқықтық пән. Осы пән шеңберінде Қазақстанда конституционализм доктринасының қалыптасуы қарастырылады, сондай-ақ ҚР қолданыстағы конституциялық заңнамасына талдау жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқықтық талдаудың әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән келесі мәселелерді қарастырады: ғылыми әдіснама құқық қолдану және заң шығару құралы ретінде; құқықтық нормаларды қолдану үрдісінің сатылары; құқықшығармашылық іс-әрекеттер мен рәсімдерді жүргізу деңгейіне және олардың реттілігін сақтау деңгейіне құқық сапасының тәуелділігі; құқықшығармашылық принциптері; құқықшығармашылық (заң шығару) үрдісінің сатылары; заң шығару бастамасы, оның субъектілері, олардың құқықтары мен өкілеттіктері; заңнаманы жүйелендіру, заңнаманы жүйелендіруге байланысты т.б. жекелеген рәсімдерді компьютерлендіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Халықаралық және ұлттық арақатынастың теоретикалық мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі заманғы халықаралық және ұлттық құқық қатынастарының мәселесін зерттеуге арналған. Халықаралық құқық және ҚР ұлттық құқық принциптері; халықаралық және ҚР ұлттық құқықтың қайнар көздері; халықаралық және ҚР ұлттық құқықтың субъектілері; халықаралық-құқықтық және ұлттық-құқықтық жауапкершілік. Халықаралық және ұлттық құқықтың жекелеген салаларының мысалында құқық нормаларын имплементациялау процесі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әкімшілік және әкімшілік – процессуалдық заңдарды қолданудың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 4

  Бұл курсты оқу барысында азаматтық құқық теориясының қазіргі мәселелері және қолданыстағы азаматтық заңнаманы қолдану тәжірибесін реттейтін азаматтық істер бойынша құқық нормалары, сондай-ақ сот төрелігін жүзеге асыру тәртібін реттейтін нормалар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасын құқықтық қолдану тәжірибесінің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Бұл пән қарастырады: қылмыстық құқықтың жалпы сипаттамасы; қылмыстық заңның уақыт, кеңістік және адамдар шеңбері бойынша әрекет ету мәселелері; қылмыстық заң; құқық коллизиясы мәселелері, қылмыстық-құқықтық нормалардың бәсекелестігі; қылмыс ұғымы және санаттары; кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауапкершілігінің ерекшеліктері; қылмыстық процесс теориясына заманауи тәсілдер; қылмыстық іпроцестік мәжбүрлеу шараларын іске асыру мәселелері; басты сот талқылауының мәселелері; алқабилер сотының сот төрелігін жүзеге асыру ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  «Менеджмент» пәні күрделі өзгермелі ортада жұмыс істейтін қазіргі ұйымды тиімді басқару әдістемесін, принциптерін және әдістемесін қарастырады. Магистранттарда бұл пәнді оқу ғылыми ойлауды, басқару қызметінің дағдыларын, практикалық қызмет саласында басқару шешімдерін қабылдай білуді дамытуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Еңбек және әлеуметтік заң шығарушылықты қолданудың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Еңбек және әлеуметтік заңнаманы қолданудың теориясы мен практикасы – ҚР Еңбек құқығы ғылымының пәні мен әдіснамасының мәнін ашатын пән. Бұл пәнді меңгеру ҚР еңбек заңнамасына сәйкес шарттық қатынастарды құқықтық қамтамасыз ету тәжірибесін талдауды, еңбек шарты тараптарының материалдық жауапкершілігі мәселелері бойынша Еңбек және азаматтық заңнаманы жүзеге асыруды, сондай-ақ еңбек дауларын шешудің құқықтық мәселелерін шешуді көздейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Оқылатын тілдің нормаларына сәйкес, дұрыс грамматикалық формаларды қолдану және сөйлеуді синтаксистік құру дағдыларына сүйене отырып, сөйлеу тәсілін таңдауды жүзеге асыру, сөйлеу мінез-құлқын жоспарлау, оқылатын саладағы мамандарға да, сондай-ақ маман емес адамдарға да ақпаратты, идеяларды, күнделікті және кәсіби қарым-қатынас жағдайларға байланысты мәселелерді және шешімдерді хабарлау (қазақ, орыс және шет тілдерінде)

 • Код ON2

  Жеке ерекшеліктерін диагностикалау әдістерін меңгеру, психологиялық көмек және құқық субъектілерін қолдау үшін; мәліметтерді талдауды ескере отырып, қазіргі заманғы зерттеулерді ұйымдастыру үшін; өз бетінше жұмыс істеу және әзірленетін проблемалар мен мәселелерді шешу кезінде ғылыми зерттеу және эксперименттеу әдістемесін меңгеру үшін; оқылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары

 • Код ON3

  Құқықтану саласындағы алдыңғы қатарлы білімдерге негізделген Қазақстан Республикасының ұлттық және халықаралық құқықтың нормаларын, институттарын, ішкі салаларын, салаларын терең білім мен түсінуді көрсету; құқықтық талдау әдістемесін терең білуін көрсету

 • Код ON4

  Халықаралық және ҚР ұлттық заңнамасын: қалыптасу мен дамуының негізгі кезеңдерін, халықаралық және ұлттық құқық нормаларының мақсаттарын, қағидаттарын, мазмұнын, арақатынасын; халықаралық және ұлттық құқық нормаларын құқыққолданудың негізгі мәселелерін терең білуін көрсету

 • Код ON5

  Жоғарғы кәсіби заң деңгейінде білімі мен түсінігін қолдану, заңтану саласындағы мәселелерді шешу және дәлелдер қалыптастыруға; құқықтық мәселелерді талдай білу және оларды шешу жолдарын табу, құқықтағы олқылықтарды белгілеу және оларды толықтыра білу; құқықтағы коллизияларды шешу; әртүрлі деңгейдегі нормативтік құқықтық актілерді, халықаралық келісімдерді әзірлеу

 • Код ON6

  Әлеуметтік, этикалық, беделді (сыбайлас жемқорлыққа қарсы) және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін теориялық-әдіснамалық және практикалық сипаттағы заңдық ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру; 7. Оқылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті жаңа ақпараттық технологиялардың көмегімен құқықтық ақпарат көздерін өз бетінше іздестірумен байланысты оқыту дағдылары

 • Код ON7

  Оқылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті жаңа ақпараттық технологиялардың көмегімен құқықтық ақпарат көздерін өз бетінше іздестірумен байланысты оқыту дағдылары

 • Код ON8

  Келісім-шарттық және сөйлесу жұмысын жүргізу дағдылары; наразылықтарды, талап-арыздарды, әртүрлі заң құжаттамасын жасау; компания қызметін толық құқықтық қамтамасыз етуді жүргізу; әр түрлі инстанцияларда компанияның заңды мүдделерін білдіру; азаматтық, еңбек және әлеуметтік заңнамаларда терең түсіну

 • Код ON9

  Мемлекеттік қызмет және басқару саласында, азаматтық-құқықтық салада, қылмыстық, әкімшілік құқық және процес салаларында, ақпараттық-құқықтық салада ағылшын тілінде кәсіби заң қызметтерін ұсыну дағдылары

 • Код ON10

  Құқық бұзушылықтарды тергеу дағдысы, алдын ала тергеу барысында клиенттің құқықтарын сенімді қорғауды қамтамасыз ету, оның ішінде беттестіруді, тергеу эксперименттерін, жауап алу және т. б. жүргізу; сотта азаматтардың құқықтарын қорғау, айыптауды қолдау; алдын ала тергеу кезеңінде айыпталушының құзыретті және нақты қорғаныс стратегиясын әзірлеу; кәсіби кеңес беру және заңдық қолдауды қамтамасыз ету; қажет болған жағдайда жазалау шараларына және т. б. шағымдану.

7M04201 Құқықтану (Бейінді)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04201 Құқықтану
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану (ғылыми-педагогикалық бағыт)
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

"Алматы" Университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Ө.А.Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Ө.А.Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану 2 жыл
Магистратура

Халықаралық Бизнес Университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top