Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B02301 Цифрлық лингвистика в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • лингвистикалық және экстралингвистикалық факторларды ескере отырып, фонологиялық, морфологиялық, синтаксистік, дискурсивті және семантикалық талдаудың негізгі әдістерін қолдана отырып, кәсіби мәтіндерді жасайды және өңдейді
 • ақпараттық және библиографиялық мәдениет негізінде кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін шешуде лингвистикалық бағытталған бағдарламалық өнімдерді қолдана алады, сондай-ақ кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданып - электрондық тілдік ресурстарды (мәтіндік, сөйлеу және мультимодальды корпустарды; сөздіктерді, тезаурустарды, онтологияны; фонетикалық, лексикалық, грамматикалық және өзге де деректер базалары мен білім базаларын) құру принциптерін және осындай ресурстарды пайдалана біледі
 • негізгі оқытылатын тіл мен әдебиет теориясы мен тарихы, коммуникация теориясы, филологиялық талдай алатын және өз ғылыми-зерттеу және кәсіби қызметінде мәтінді интерпретациялау саласында алған білімдерін қолдана алады
 • көптілді және көпмәдениетті әлем жағдайында әрекет ету мақсатында мемлекеттік және шет тілдерін меңгерген маман ретінде филология, коммуникациялық теория, қазіргі лингвистика мен әдебиеттану саласындағы ағымдық үрдістер туралы негізгі ережелер мен тұжырымдарды біледі
 • Өзгерістер мен белгісіздік пен жаһанданудың динамизмінің артуы жағдайында әлеуметтік, экономикалық, кәсіби рөлдерді, географиялық және әлеуметтік мобильділікті өзгертудегі өзінің функционалдық міндеттерін жүзеге асырады
 • тарих, философия және әлеуметтік-саяси пәндер шеңберінде базалық білімдерді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби коммуникацияның әр түрлі салаларындағы жағдайларға баға береді
 • компьютерлік техника мен жабдықты пайдаланудың қолданыстағы стандарттарына және талаптарына сәйкес жұмыс жасайды, технологиялық үдерістерді және орындалатын жұмыстардың сапасын бақылайды, кәсіби міндеттерді шешуге тәуелсіз болады
 • Компьютерлік желілерде жұмыс істеуге және итернет-ресурстарын пайдалануға қабілеті, заманауи коммуникативтік қарым-қатынас нормаларына сәйкес ауызша және жазбаша сөйлесу коммуникациялары тиісті ақпараттық және АТ-технологияларды қолдана біледі, ақпараттық ресурстарға қолжетімділікті қамтамасыз ететін бағдарламалық және аппараттық құралдар мен ережелерді қолдана алады, компьютермен жұмыс істеу барысында ақпараттық басқару және ғаламдық компьютерлік желілерде ақпаратпен, ғылыми-техникалық жұмыстармен, өзіндік жұмыстарды, нормативтік әдебиет, электронды каталог және дерекқорлармен жұмыс істегенді игерді
 • Кәсіби мәселелерді, әлеуметтік, экономикалық, ұйымдастырушылық, техникалық және технологиялық мәселелерді, бағдарламалық-мақсатты әдістерді, кәсіби қызметтегі ғылыми жетістіктерді пайдаланудың жай-күйі мен бағыттарын, іріктеу және орналастырудағы жүйелік талдаудың негіздерін біледі, экономикалық талдау, әлеуметтік-психологиялық әдістер мен шешімдер қабылдауда ұжымды ұтымды басқара алады
 • Қоғамның әлеуметтік даму тенденциялары, әлеуметтік және этикалық құндылықтар, салт-дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, әлеуметтік нормалар, іскерлік әдеп нормалары, құқықтық жүйенің негіздері және заңнама; интеллектуалды, мәдени, адамгершілік және кәсіби өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі жетілдірудің перспективалық бағыттарын құруға және іске асыруға қабілеттілігі бар
 • лингвистикалық білім және құрылымдарды талдай және синтездей алатын ресімдер үшін қажетті қазіргі заманғы лингвистика және математика пәндерінің негізгі түсініктерін және санаттарын игерді
 • Құзыреттілік талап ететін білімді игеріп және оны әртүрлі кәсіби міндеттерді шешуге қажетті дағдылар мен қабілеттер түрінде өндіріс ортасында көрсете алады
Top