Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01504 Химия в Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

 • Бейорганикалық химияның теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Бейорганикалық химияның теориялық негіздері курсында химияның негізгі стехиометриялық заңдары мен түсініктері, периодтық заң, зат құрылысы, химиялық байланыстар, химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары, ерітінділер, тотығу-тотықсыздану реакциялары, электрохимиялық процестер, электролиттік диссоциациялану ілімі, кешен қосылыстар сияқты теориялық мәселелер қарастырылады. Химияның негізгі стехиометриялық заңдарының анықтамалары жаңаша беріліп, олардың қолдану шегі көрсетіледі. Атом құрылысы қазіргі кванттық теория тұрғысынан баяндалып, элементтердің периодтық жүйесімен арасындағы байланыс нақтылы мысалдармен көрсетіледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Элементтер химиясы
  Несиелер: 6

  Элементтер химиясы курсында барлық элементтердің жер қыртысындағы таралу ерекшеліктерінен бастап, әр бір элементтердің алу жолдары, физикалық және химиялық қасиеттері, қолдануы сонымен қатар олардың қосылыстарының қасиеттері мен ерекшеліктері қарастырылады. Әр бір элементтердің қасиеттері атом құрылысындағы ерекшеліктеріне негізделіп, валенттілік, тотығу дәрежесі ұғымдары негізінде баяндалады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ жазуы және латын әліпбиі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту аясында білім алушылар жазу тарихы, графика және лингвистика, қазақ жазуының зерттелуі, әліпбиі мен жазу ерекшеліктері туралы, Көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, графикалық таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфография мәселелері туралы ақпарат алады. Лингвистиканың салалары, көне түркі жазба ескерткіштері, орфоэпия мен орфография мәселелері және қазіргі орфографияның теориялық мәселелерінің шешімдері туралы негіздей алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экономика, бизнес және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді экономика мен бизнестің теориялық негіздерімен, елдің экономикалық дамуындағы кәсіпкерліктің үрдістерімен және рөлімен, мемлекеттік реттеу принциптерімен және қолдау әдістерімен таныстырады; нарықтық экономикада қолданылатын білім алушылардың ұғымдық аппаратты игеруіне және иеленуіне, бизнесті жүргізудің негізгі нысандарымен, бизнес-жоспарды әзірлеу дағдыларымен, қазіргі экономикалық жағдайларда компания қызметіндегі тәуекелдерді бағалаумен ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Педагогика және тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 4

  Орта білім беру жүйесінде педагогикалық іс-əрекетті жүзеге асыру бойынша болашақ мұғалімдердің кəсіби педагогикалық бағыттылығы мен кəсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Тəрбие үдерісінің негіздерін жəне тəрбиелік ісəрекеттің əдістемесі мен технологиясын танып білуде болашақ мұғалімдердің кəсіби-педагогикалық құзыреттіліктігін қалыптастыру болып табылады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Шетел тілі B1
  Несиелер: 5

  Шетел тілін оқытудың бұл деңгейінде адам, қоршаған орта, денсаулық, экология, спорт және сұлулық, әлеуметтік проблемалар туралы мәліметтер берілген. Әдебиет, өнер, кино, қарым-қатынас, мамандық таңдау мәселелері қарастырылады. Сондай-ақ жаңалық, музыка, жарнама, жұмыс, мансап, эмоция, сезім, ақша, бизнес, достық, достар тақырыптарын меңгертіледі. Студент өз ойын білдіру үшін көмекші сөздерді, тілдік құралдарды пайдалана алады. Өз іскерлігі мен дағдысын қалыптастыруда оқыту үдерісінің жағымды ортасын орнатуды игереді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жасерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Несиелер: 3

  Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы курсын оқытудағы мақсат педагогикалық бағыттағы білім алушылардың білімін профильдеу. Әртүрлі жастағы оқушылардың анатомо-физиологиялық жүйелерінің даму заңдылықтары туралы білімді қалыптастырады. Физиологиялық дамудың жас ерекшелік заңдылықтарын білу, даму заңдылықтарының заманауи проблемаларына сүйене отырып, оқу процесін, оқыту гигиенасын ұйымдастыру, оқытуда психологиялық мәселені қалыптастыру мәселелерін үйретеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Оқу курсы ғылыми зерттеудің мазмұны мен әдістері, академиялық жазу және академиялық адалдық туралы жүйелі түсініктерді қалыптастыруға, түрлі салаларда зерттеулер жүргізуге мүмкіндік беретін білім, дағды, технологиялар мен әдістерді игеруге бағытталған. Пән бағдарламасы ғылыми зерттеу тақырыбын, мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды; теориялық және эксперименттік зерттеулердің әдіснамасын зерделеу; зерттеулерді талдау және тұжырымдар мен ұсыныстар беруді қамтиды. Ғылыми зерттеулердің енгізілуі мен тиімділігіне, сондай-ақ ғылыми-зерттеу және оқуды бітіру жұмыстарын рәсімдеу ережелеріне көп көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет және құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Курс мемлекет және құқық туралы негізгі түсініктерімен танысуға бағытталған, білім алушылар қазақстандық құқық жүйесі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтық мәртебесі, азаматтардың құқықтары мен мүдделерін қорғау тетіктері, заңды жауапкершілік негіздері туралы білім алады. Курсты оқу барысында білім алушыларда сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана мен мінез-құлық негіздерімен қатар қоғам мен мемлекетте сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне төзбеушілік қалыптасады, білім алушылар сыбайлас жемқорлық құбылыстарына заңды түрде қарсы әрекет ету қабілетін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экология және өмір қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бұл курс адам мен тірі ағзалардың қоршаған ортамен қарым-қатынасы, адамның өмір сүру ортасына әсер етудің ауқымы мен рұқсат етілген шектері, теріс әсерлерді азайту және қауіпсіз өмірді қамтамасыз ету мүмкіндігі туралы білім алуға бағытталған. Пән төтенше жағдайлар туындаған кезде адамның қоршаған ортамен өзара байланысының қауіпсіз тәсілдерін, өндірістік сала объектілерінің тұрақты жұмысын, теріс факторлардан қорғау және мониторинг жүргізу, техногендік және табиғи сипаттағы қауіпті жағдайлардың алдын алу және олардың салдарын жою мәселелерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Органикалық химияның теориялық негіздері
  Несиелер: 6

  «Органикалық химияның теориялық негіздері» курсы базалық пәндер цикліне енетін негізгі курстардың бірі болып табылады, Бұл курс бағдарламасы органикалық химияның барлық бөлімдерін қамтиды. Қаныққан көмірсутектер, қанықпаған көмірсутектер, циклоалкандар, ароматты көмірсутектер, алифатты және ароматты көмірсутектер туындылары т.б. Студенттерді органикалық қосылыстардың алу жолдары, олардың физикалық және химиялық қасиеттерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 5

  Бұл курс заттардың сапалық және сандық талдауының негіздерін, құрамы белгісіз үлгідегі заттар мен компоненттерді анықтау әдістерін, талданатын химиялық элементтер мен олардың қосылыстарын табу, бөлу және анықтау, сонымен қатар заттардың құрамын анықтау әдістерін қамтиды. Заттарды белгілі бір топтарға жататындығына қарай талдайды. Студенттер жүргізетін сандық химиялық талдау нәтижелері метрологиялық сипаттамалармен бағаланады, мысалы, дұрыстығы, қайталануы және дәлдігі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Ұлттық руханият
  Несиелер: 3

  Курс рухани құндылықтар жүйесін, қазақтың ұлттық болмысын, руханияттың этномәдени бастауларын, ұлттық сананы, салт-дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарды, дүниетанымды, діни шыдамдылықты, салт-дәстүрлерді, өнерді, әдебиетті, ұлттық тәрбиені, дәстүрлі мәдениетті, жоғары сананы тәрбиелейтін рухани мұраны зерттейді. Пән әлемдік және жалпыадамзаттық құндылықтарды, халықтық дәстүрлерді, ата-баба мұрасын құрметтеу рухында тәрбиеленген рухани-адамгершілік тұлғаны қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Зерттеудің физика-химиялық әдістері
  Несиелер: 5

  Курс халық шаруашылығы салаларында кең таралған. Барлық салаларда медицинада, қоршаған орта мәселелерінде, тамақ өнеркәсібінде, мұнай химиясында, құрылыс материалдарында және т.б. химиялық талдауда зерттеу әдістерінің көмегінсіз таза және өте таза заттарды алу кеңінен қолданылады, осыған байланысты қазіргі дамыған әлемде атом энергетикасы мен ғарыш технологиясын және басқа салаларды болжау мүмкін емес. Химиялық талдаудың ғылыми тұжырымдамалары мен теориялық негіздері бір-бірімен үйлескен әртүрлі салалардағы ғылыми жаңалықтардың теориялық негіздемесімен түсіндіріледі

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Инклюзивті білім беру пәнін оқытуда жалпы инклюзивті білім беру, негізгі міндеттері, ерекшелігі, халықаралық тәжірибесі, принциптері оқытылады. «Білім баршаға» бағдарламасы, Қазақстандағы инклюзивті білім беру мәселелері көрсетілген. Инклюзивті білім беру деңгейінің дамуы, мемлекеттік бағдарлама негізінде инклюзивті білім берудің мазмұны мен инновациялық жолдарын жүзеге асыру туралы қарастырылған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Шетел тілі B2
  Несиелер: 5

  Шет тілін оқыту деңгейлері (B2) адам, қоршаған орта, Денсаулық, экология, спорт және сұлулық туралы идеялардың қалыптасуына ықпал етеді. Сондай-ақ, әдебиет, өнер, кино, қарым-қатынас, Мамандық таңдау мәселелері қарастырылады. Сонымен қатар, студенттерге музыка, жарнама, жұмыс, мансап үлгілері, түрлі эмоциялар мен сезімдер, бизнес және достық мысалдары ұсынылады Тақырыптар деңгейі шет тілін оқытудың орташа деңгейіне сәйкес қабылданады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Органикалық молекулалардың функционалды туындыларының химиясы
  Несиелер: 5

  Органикалық қосылыстардың құрылыс теориясы тұрғысынан көміртегі тізбегі тұйықталған органикалық қосылыстардың құрылымы мен физика-химиялық қасиеттері, оларды зертханада және өндірісте алу жолдары қарастырылады. Функционалды топтардың органикалық қосылыстың реакциялық қабілетіне әсері туралы түсінік беріледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Химияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  «Химияны оқыту әдістемесі» курсы болашақ химия мұғалімінің кәсіби даярлығын бекітеді, сақтайды. Химияны оқыту әдістемесі курсы бағдарламасы педагогика ғылымының практикасының жетістіктеріне сәйкес, мектепте химия мен педагогикадан даярлауды ескере отырып құрастырылған. Мектепте білім берудің мақсатының, ғылым мен практиканың жетістіктерінің өзгеруіне, жоғарғы оқу орындарында оқу-тәрбие үрдісінің жетілдіруіне байланысты химияны оқыту әдістемесі курсы бұрынғымен салыстырғанда біраз жаңаланып, жетілдірілді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Шетел тілі С1
  Несиелер: 5

  Ағылшын С1 деңгейі-Еуропа Кеңесі құрастырған әр түрлі тілдік деңгейлерді анықтау жүйесі, жалпыеуропалық CEFR жүйесінде тілді білудің бесінші деңгейі. Күнделікті сөйлеуде бұл деңгейді "жетілдірілген"деп атауға болады. Осы деңгейде тілді білетін студенттер көмексіз және көптеген мәселелер бойынша үлкен дәлдікпен сөйлей алады, сонымен қатар кез-келген жағдайда алдын-ала дайындықсыз сөйлей алады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Атом құрылысы және периодтық жүйе (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Курста атом құрылысы тұрғысынан периодтық жүйе қарастырылады. Оның ішінде атомның ядролық моделі, атом спектрлері, кванттық механика, толқындық функция, атомдағы электронның энергетикалық күйі, квант сандары, атом ядросының құрылысы және орбитальдарды электрондармен толтыру принциптері кеңінен беріледі. Оған қоса, химиялық элементтердің периодтық заңы мен маңызын көрсетіледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мектепте химиялық эксперименттер жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Химиялық эксперимент жүргізу әдістемесін зерделей отырып, білім алушылар теориялық білімді практикамен ұштастырады. Орта мектепте зертханалық сабақтарды ұйымдастыру әдістерін меңгерген. Химиялық эксперимент нәтижелерін талдай алады. Химиялық эксперимент жүргізу арқылы сіз құбылыстың ғана емес, сонымен бірге химиялық қайта құрудың да бар екеніне көз жеткізе аласыз

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Биологиялық химия (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Бұл курс білімгерлерге биохимияның негізгі әдістерін меңгеруге, белоктардың, аминқышқылдардың, көмірсулар, майлар және нуклеин қышқылдарының қасиеті мен құрылымын ерекшеліктерімен танысуға, тұқымқуалау ақпараттарының механизмдері және клетканың генетикалық аппараттарының құрылымды-қызметі және тұқымқуалау ақпаратының іске асу механизмдерін, нуклеин қышқылдары мен белок молекулаларының құрылысы мен қасиетін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Табиғи қосылыстар химиясы (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Бұл курста өсімдік және жануарлар организмінен алынатын табиғи қосылыстардың химиялық қасиеттері қарастырылады. Функционалдық топтарға сәйкес белгілі бір құрылымдары бар табиғи органикалық қосылыстарды алу және оқшаулау әдістерінің мәнін игеруге ықпал етеді. Биологиялық белсенді заттардың қолданылуы, сондай-ақ олардың тірі жасушада жүретін органикалық қосылыстардың биосинтезінің ерекшелігі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Олимпиада есептерин шығару (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  "Олимпиада есептерін шығару" курсы әлемдік білім кеңістігіне енуге бағытталған білім беруде жаңа тарихи кезеңнің шақыруына жауап беруге дайын және экономика дамуының сұраныстарына сай, бойына адамгершілік ізгіліктер дарыған білімді ,бәсекеге қабілетті дара тұлға қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Күрделіленген есептерді шығару (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Күрделенген есептерді шығару химия курсы оқыту процесі кезіндегі орындалатын міндетті элементтердің бірі. Бұл процесті химия пәнінің білім жүйесін меңгеруге негізгі себепкер болатын және оқушылардың ойлау қабілетін дамытатын оқудың белсенділігі жоғары түрлеріне жатқызады. Химияны оқыту теориясында есеп шығару оқу және тәрбиелеу құралы ретінде саналады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Органикалық химияның экологиялық аспектілері
  Несиелер: 4

  Пән органикалық химияның экологиялық аспектілері бұл -органикалық химия мен экологияны экологияландыру арқылы біріктіру. Студенттер осы пәнді оқу кезінде қазіргі заманғы техникалық қоғам мен оның қоршаған ортасы арасындағы қарым-қатынас, қазіргі жағдайда биосфераның жұмыс істеуі, уақыт өте келе антропогендік қысым, қоршаған табиғи нысандарды талдау әдістері, сапаны бақылау және органикалық химияның экологиядағы орны туралы мәселелерді білуі және түсінуі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Коллоидты химия (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Курс дисперсті жүйелер мен беттік құбылыстар туралы білімді қалыптастыру, қазіргі заманғы коллоидтық химияның теориялық негіздері және әдістерімен таныстыру, коллоидтық жүйелерін алу әдістерімен таныстыру және олардың өнеркәсіпте, халық шаруашылығында, медицинада және басқа да облыстарды қолдана білу; коллоидтық процестердің өмірдегі қолданбалы әдістерін тереңдей меңгеруге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Химиялық байланыстар және молекула құрылысы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Курс атомдардың өзара әрекеттесуі, химиялық байланыстың пайда болу себептері және оның табиғаты, валенттік байланыс әдісі (ВБ), көпатомды молекулалардағы коваленттік байланыс туралы теориялық негізді қарастырады. Оған қоса, курс донорлық-акцепторлық әрекеттесуді, коваленттік байланыстың бағыттылығы мен қанымдылығын, молекулалық орбиталь (МО) әдісінің негізгі ережелерін, сутектік байланыстың заттардың қасиеттеріне әсерін, Ван-дер-Ваальс күшін, молекулааралық өзара әрекеттесуді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Термодинамика жүйелері (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Термодинамика жүйелерінің курсы химиялық реакциялардың физика-химиялық заңдылықтарын терең қарастыруға, функцияларының негізгі ұғымдарын, химиялық өзгерістердің бағыты мен мүмкіндігі туралы түсініктерді нақты ажыратуға және түсінуге бағытталған. Изобарно-изотермиялық потенциал, изохорно-изотермиялық потенциал, Кирхгоф Заңы, химиялық реакцияның жылу әсерін анықтау, термодинамикалық параметрлерді есептеу сияқты негізгі ұғымдар алдымен түсініліп, содан кейін ғана қолданылуы керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Зат құрылысы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Курста химиялық байланыс пен молекулалардың электрондық құрылысының теориялық негіздері беріледі. Екі атомды молекулалар үшін химиялық байланыстардың ерекшеліктері және олардың зат қасиеттеріне әсерлері қарастырылады. Осындай талдауда қәзіргі байланыс теориялары, соның ішінде молекулалардың орбитальдар теориясы кеңінен қолданылады. Сонымен қатар көп атомды бейорганикалық, органикалық қосылыстардағы химиялық байланыстар қарастырылады. Оған қоса, симметрия ілімі, топтар теориясы және олардың химиялық байланыстарды зерттеудегі қолдануы келтіріледі. Сонымен қатар, қәзіргі кванттық химия тұрғысынан кейбір физикалық зерттеу әдістері, соның ішінде оптикалық әдістер негіздері беріліп, олардың зат қасиеттерін ашудағы үлестері көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Алифатты қосылыстардың экологиялық проблемалары
  Несиелер: 4

  Пән алифатты қосылыстардың экологиялық мәселелері. Органикалық химия курсының экологиялық мәселелерін және шешу жолдарын, ең алдымен органикалық синтез өнімдерін қолдана отырып және жаңа органикалық материалдарға өсіп келе жатқан қажеттіліктерді зерттеуде және қорытындылауда өте маңызды. Әсіресе, техникалық, тұрмыстық, медициналық мақсаттарда, сонымен қатар жануарлар мен өсімдіктердің тіршілігіндегі органикалық реакциялардың рөлін анықтайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Білім берудегі менеджмент және көшбасшылық
  Несиелер: 5

  "Білім берудегі менеджмент және көшбасшылық" пәні білім беру жүйесіндегі негізделген қажеттілік ретінде еңбек нарығының заманауи талаптарына жауап береді, нақты жағдайларды талдау және диагностикалау дағдыларын дамытады. Пәнді оқытудың мақсаты білім берудегі көшбасшылықты ұйымды басқару құралы ретінде қолдану аясында қарастыруға негізделген және болашақ мамандардың көшбасшылық әлеуетін психологиялық-педагогикалық құрал ретінде дамытуға, болашақ білім беру көшбасшысы ретіндегі білім алушының рефлексивті құзыреттілігін дамытуға бағытталған. Пәнді оқу барысында білім алушы ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер қабылдау дағдыларын меңгереді, білім берудегі барлық мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынас жасау дағдылары қалыптасады және жетілдіріледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Физикалық химия (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Физикалық химия курсы - физика, химия, математика тоғысындағы пән болып табылады. Химиялық процестердің термодинамикасын, фазалық тепе-теңдік теориясын, ерітінділер ғылымын, электрохимияны, кинетиканы және химиялық өзгерістердің катализін зерттейді. Ол күрделі математикалық аппаратқа негізделген. Ол бірқатар пәндерді білуді және логикалық ойлау және оны қолдану дағдыларын қажет етеді. Жеке бөліктердің өзара байланысында әлемнің тұтас бейнесін жасауға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Беттік құбылыстар (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  "Беттік құбылыстар" курсы коллоидтық жүйелердің заңдылықтарын қарастыру арқылы қоршаған әлемдегі өзара әрекеттесудің әртүрлілігі туралы түсінік беруге бағытталған, олардың фазалық бөліну бетінде адсорбция мен десорбция, коагуляция және дисперсия, тұндыру және желімдеу, адгезия және когезияның беттік құбылыстары байқалады. Дисперсті жүйелерді алу әдістері, олардың сақталуы мен жоғалу заңдылықтары қарастырылады. Беттік-белсенді заттар туралы ұғымдар, олардың қызметінің себептері, олардың заңдылықтарының теориялық ережелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Химиялық талдаудағы есептеулер (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Болашақ химия мұғалімдері қолда бар математикалық аппаратты жетілдіреді, білім мен іскерлікті тереңдете отырып, физикалық шамалардың өлшем бірліктерімен жұмыс істейді. Курстың мақсаты-талдаудың заманауи әдістері, нәтижелерді өңдеу әдістері және оларды білдіру тәсілдері, заттарды сәйкестендіру тәсілдері, қосылыстардың құрамы мен құрылымын табудың принциптері мен әдістері туралы түсінік беру. Қолда бар білім есептеулер барысында жүйеленеді және химиялық талдау мақсаттарына қол жеткізу үшін қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Химиялық технология
  Несиелер: 3

  Курс барысында химиялық технологияның жалпы жағдайы мен теориялық негіздері, экономикаға, энергетикаға, шикізатқа қойылатын талаптар, оларды таңдау және кешенді қолдану, химиялық өндірістердегі судың маңызы және оны дайындау, табиғатты қорғау және өнеркәсіптік шығарындыларды тазарту, маңызды Химиялық өндіріс технологиясы және оның халық шаруашылығындағы орны қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Химиядан онлайн платформалар (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Пән химия бойынша ақпараттық ресурстармен және мәліметтер базасымен жұмыс істеу дағдыларын беруді мақсат етеді. Оқу барысында отандық және шетелдік ғылыми және оқу платформаларымен танысу жүріп жатыр, электрондық ақпаратқа қол жеткізу бойынша біліктер қалыптасуда. Химия пәнінің жаңа буын мұғалімдері-бұл әлемдік ақпараттық кеңістік саласындағы кәсіби білімі бар, өз білімі мен дағдыларын бағдарлауға, өңдеуге және беруге қабілетті мамандар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тотығу-тотықсыздану реакциялары (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Тотығу-тотықсыздану реакциялары курсы химиялық қайта құрулар, электрөткізгіштік, электронды құрал, иондану энергиясы, тотығу күйі, тотығу және тотықсыздану процестері, тотықтырғыш және тотықсыздану функциялары сияқты негізгі химиялық ұғымдар туралы білімді тереңдетуге ықпал етеді. Тотығу реакцияларын теңестірудің Негізгі электронды және электронды-иондық әдістерінен басқа, болашақ химия мұғалімдері ТТР теңдестірудің эквивалентті әдісін және тотығу дәрежесін есептеуді қолданатын әдісті игеруі керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Талдау нәтижелерін өндеу (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Курс-бұл химиялық талдау нәтижелерін өңдеу әдістерін терең зерттеу. Аналитикалық химияның негізгі заңдылықтары, заттарды сәйкестендіру әдістері зерттеледі және талдау нәтижелерінен сенімді ақпарат алу мәселелері шешіледі. Дәлдік, репродуктивтілік, конвергенция, нәтижелер, Талдау әдістемесін сақтау, эксперимент қатесі, абсолютті және салыстырмалы қате сияқты ұғымдар қарастырылады. Қажетті параметрді есептеу әдістері игерілуде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Химиядан виртуалды тәжірибелер (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Химиядағы виртуалды тәжірибелер курсы – бұл болашақ химия мұғалімінде виртуалды эксперименттер жүргізуге мүмкіндік беретін бағдарламалық және аппараттық кешендермен жұмыс тәжірибесін қалыптастыруға бағытталған әдістемелік пән. Студенттер зертханалық және практикалық жұмыстарды модельдейді, олардың болашақ кәсіби қызметін қолдану негіздерін зерттейді, жаңа бағдарламалармен rbot дағдыларын дамытуға ықпал ететін виртуалды зертханаларды қолданудың әдістемелік базасын игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Химиядағы пәнаралық байланыстар
  Несиелер: 5

  Курс оқыту процесінде пәнаралық байланысты жүйелі түрде қолдану оны ұйымдастыру түрлерін жетілдіруді қажет етеді. Әртүрлі пәндерден алған білімдерін синтездеп, қолданып, бірлесе жұмыс істеуі, олардың берген консультациялары басқа пәндерден алған білімдерін қолдануға мүмкіндік береді. Ұжымдық оқу жұмысын ұйымдастыру студенттердің әрқайсысына өзінің табысы жоғары және ерекше қызығушылығын тудыратын пәндердегі білімдерін белсенді қолдануға көмектеседі. Бұл ұжымды нығайтады және студенттердің пәнаралық байланысқа қызығушылығын арттырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Химия высокомолекулярных соединений
  Несиелер: 6

  Жоғары молекулалы қосылыстарды жіктеу, олардың құрамы мен қасиеттері қарастырылады. Полимерлерлі қосылыстарды алу реакциялары, жүру жағдайлары мен механизмдері зерделенеді. Полимерлену, поликонденсация реакцияларының ерекшеліктері ажырата білуді үйренеді. Жоғары молекулалы қосылыстардың молекулалық массасын,полимерлену дәрежесін, олардың беріктігі мен электрөткізгіштік қасиеттерін саралайды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Химия есептерін шешу әдістемесі (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Химия есептерін шешу - болашақ химия мұғалімінің негізгі дағдыларының бірі болып табылады. Мәселелерді шешу қолда бар білімді жүйелеуге, оларды тереңдетуге, жаңа білім алуға ықпал етеді. Оңтайлы шешім алгоритмін таңдау логикалық ойлауды дамытады, тәуелсіз іздеуді, химиялық білімді, заңдылықтарды, құбылыстарды терең түсінуге ынталандырады. Тапсырмаларды шешу және жаттығуларды орындау дағдылары тұрақты ғылыми ойлау мен әлемнің объективті бейнесіне айналады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Маңызды химиялық өндіріс
  Несиелер: 3

  «Маңызды химиялық өндірістер» курсы маңызды типтік өндірістердің шикізат көздері, технологиялық процестердің физика-химиялық негіздері мен өңдеу технологиясы, қолданылатын негізгі аппараттар мен катализатор түрлерін қарастырады. Соның ішінде күкірт қышқылы, аммиак, азот қышқылы, тыңайтқыштар, силикат материалары, металлургия және органикалық қосылыстар өндірістерінің технологиялық режимдері мен сызба-нұсқалары, шикізат көздері мен дайын өнім түрлері, олардың қолданылу салалары, экологиялық т.б. мәселелер қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Химиядағы IT және цифрлық ресурстар (орыс тілінде)
  Несиелер: 4

  Курс барысында заманауи білім беру бағдарламаларын цифрландыру мен информациялаудың ерекшеліктері мен негізгі бағыттарын қарастырады. Білім беру ұйымындағы желілік өзара әрекеттесудің түрлері, білім беру стандарттарын енгізу контексінде жоғары білім берудегі қашықтықтан оқыту ерекшеліктерін қарастырады. Вебинарларды ұйымдастыру қағидалары және оларды жүргізу үшін қажетті материалдық - техникалық базаны қарастырады. Курс негізінде студенттер сандық білім беру технологияларын интеграциялау туралы идеяны қалыптастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Биогеохимия (интеграцияланған курс)
  Несиелер: 5

  Биогеохимия курсы болашақ химия мұғалімінің кәсіби даярлығын бекітеді, сақтайды. Биогеохимия пәні бағдарламасы педагогика ғылымының практикасының жетістіктеріне сәйкес, мектепте химия мен педагогикадан даярлауды ескере отырып құрастырылған. Мектепте білім берудің мақсатының, ғылым мен практиканың жетістіктерінің өзгеруіне, жоғарғы оқу орындарында оқу-тәрбие үрдісінің жетілдіруіне байланысты химияны оқыту әдістемесі курсы бұрынғымен салыстырғанда біраз жаңаланып, жетілдірілді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  Кәсіптік деңгейде: ғылыми-зерттеу қызметі, орта жалпы білім беретін және кәсіптік оқу орындарында сабақ беру, оқушылармен сыныптан тыс жұмыс түрлерін ұйымдастыру, басқару және жүзеге асыру, химия және педагогика ғылымдары саласында ағартушылық қызметті жүзеге асыру білімі мен түсінігін қолданады

 • Код ON2

  Химияның іргелі салаларының теориялық негіздерін меңгереді; химиялық эксперимент дағдыларын, химиялық заттар мен реакцияларды алу мен зерттеудің негізгі синтетикалық және талдау әдістерін меңгереді; ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың әдістерін біледі және оларды оқылатын салада қолданады;

 • Код ON6

  ҚР заңнамасының талаптарын ескере отырып, кәсіби қызметтің ғылыми-зерттеу, өндірістік-технологиялық және кәсіпкерлік міндеттерін шешу үшін шет тілін қолдана отырып заманауи сандық және компьютерлік технологияларды қолданады

 • Код ON7

  Ғылыми-жаратылыстану білімінің нақты саласында бар әдістемелер негізінде ғылыми зерттеулер жүргізе алады; химияны оқыту әдістемесін жетілдіру мақсатында түпнұсқалық оқу-әдістемелік материалдарды әзірлей алады

 • Код ON9

  Өзін-өзі дамыту және дене шынықтыру арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтын қалыптастырады; академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің мәнін қарастырады

 • Код ON5

  Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық мәселелерді талдау және түсіну қабілеттерін меңгереді; ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарын түсінеді және сақтайды

 • Код ON3

  Қазақстанда және шетелде инклюзивті білім берудің қазіргі жағдайы туралы түсініктерді біледі, білім беру ұйымында инклюзивті білім беруді жобалай алады және баланың даму болжамын жоспарлай алады, баланың психофизиологиялық мәртебесін бағалау және психологиялық-педагогикалық көмек көрсету дағдыларын меңгерген

 • Код ON8

  Кәсіби қызметтің ұйымдастырушылық және басқарушылық мәселелерін шешеді; критериалды бағалау технологиясының моделін, оның принциптерін, кезеңдері мен бағалау құралдарын біледі.

 • Код ON4

  шетел тілін (грамматиканы, лексиканы және фонетиканы меңгеруді қоса алғанда) игереді; шетел тіліндегі ақпаратты, оның ішінде кәсіби мазмұнды табады, жіктейді, талдайды және синтездейді және оны кәсіби дамыту мақсатында және химияны оқыту үрдісінде қолданады

6B01504 Химия
Бакалавриат

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01504 Химия
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01504 Химия
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01504 Негізгі мектептегі химия және биология (көп тілде білім беру)
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01504 Химия мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01504 Химия
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01504 Химия мұғалімдерін оқыту
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01504 Химия мұғалімін даярлау
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01504 Химия
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01504 Химия
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01504 Инженерлік профиль бойынша химия пәні мұғалімі
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01504 Химия мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01504 Химия
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01504 Химия мұғалімдерін оқыту
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top