Жаңа білім беру бағдарламасы

7M05202 Экология (бейіндік) в Yessenov University

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Басқару психологиясы, менеджмент, шет тілі, эксперименттік зерттеу әдістері және оларды коммерцияландыру білімін пайдалана отырып, қоршаған ортаны қорғау саласында кәсіби қызметті жүзеге асырады.
  • Қазіргі заманғы әдістерді қолдана отырып, инновация саласындағы эксперименттік зерттеулерді сыни тұрғыдан талдайды, патенттік зерттеулер жүргізу дағдыларын қалыптастырады, биологиялық әртүрлілік компоненттерін сақтау және тұрақты пайдалану мәселелерін шешеді.
  • Эра, GIS және WEB технологияларын қолдана отырып, қазіргі заманғы әдіснама негізінде табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мәселелерін талдайды және шешеді.
  • Қоршаған орта компоненттерінің қазіргі жағдайын талдай отырып, ағынды суларды биологиялық тазарту, тұрақты даму мақсаттарына жету үшін биоалуантүрлілікті сақтау саласындағы түрлі мәселелерді шешеді.
  • Қоршаған ортаға әсер ету жобалары мен көлік құралдарының экожүйеге әсерін ескеретін міндеттерді шешуге бағытталған қызметті көрсете отырып, өнеркәсіптік және сарқынды суларды тазарту технологияларын бағалайды және таңдайды.
  • GIS және WEB технологияларын қолдана отырып, қоршаған ортаға мониторинг жүргізу үшін жүйелік талдау мен қашықтықтан зондтау технологияларын қолдана отырып, болжау, модельдеу саласындағы эксперименттік зерттеулердің міндеттерін орындайды.
  • Тілді еркін меңгеру деңгейіндегі білімін қолдана отырып, менеджмент негіздерін, жобаларды басқару принциптерін және психологиясын ескере отырып, мәселелерді шешеді және шешім қабылдайды.
  • Қазіргі кезеңде қоршаған орта проблемаларын шешу үшін одан әрі кәсіби даму бағыттарын айқындай отырып, өзінің эксперименттік қызметінің рефлексиясын және өзін-өзі бағалауын жүзеге асырады.
Top