Жаңа білім беру бағдарламасы

6B11102 Мәдени тынығу жұмысы в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Мәдени - тынығу қызметінде мәдени - тынығу жұмысының теориясы мен әдіснамасын, актерлік шеберлік негіздері мен техникасын және сценарий жазу әдістемелерін біледі, пайдалана алады;
 • Мәдени мекемелерде шығармашылық және ұйымдастырушылық қызметке басшылық жасай алады; шығармашылық ұжымдарда жетекші қызметінің аса маңыздылығын айқындайды, қызмет көрсету саласында жаңа технологияларды қолданады (акт), рефлексия, инновациялық идеяларды, мүдделі тараптарды, пәнаралық байланыстарды пайдаланады;
 • Таңдалған салада ғылыми зерттеулер, академиялық жазу әдістерін біледі және оларды педагогикалық- ұйымдастырушылық қызметте қолданады.
 • Заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, ақпаратты жылдам табу, өңдеу және талдау әдістерін біледі, шығармашылық топты ұйымдастырады және басқарады, академиялық адалдық мәдениетінің принциптерін, педагогикалық процесті жобалау, педагогикалық қызметтің нәтижелерін диагностикалау, түзету, болжаудың маңыздылығын түсінеді.
 • Ағарту саласындағы ғылыми мәтіндермен жұмыс істеу үшін қазақ, орыс, шет тілдерінде ауызша және жазбаша сөйлеуде ойларды логикалық, сауатты тұжырымдап, айтуды жүзеге асырады.
 • Өз қызметінде кәсіби лексиканы қолданудың әдістемесін біледі, сөйлеу мәдениетін, музыкалық сауаттылығы мен музыкалық аспапта ойнаудың, вокал, дирижерлау және көркемөнерпаз ұжымдармен жұмыс жасаудың негізгі дағдыларын пайдалана алады.
 • Мәдени-тынығу жұмыстарын ұйымдастыру және жүзеге асыру үшін маркетинг және менеджмент әдістері мен құралдарын қолдану, 'экономика, бизнес және кәсіпкерлік негіздері дағдыларын меңгерген, қызмет көрсету және ойын-сауық индустриясындағы мәселелерді шеше алады және дәлелдерді тұжырымдай алады;
 • Режиссерлік жұмыс арқылы көркем-эстетикалық тәрбие беру, ұйымдастыру және дамыту жұмыстарын жүзеге асырады, сценарийлік-режиссерлік технологияларды пайдалана отырып, ақпаратты талдай және ұсына алады, сахнада өзін ұстау қабілетін, жалпы ұйымдастырушылық қабілеттерін көрсете алады.
 • Кәсіби дайындықтың жоғары деңгейін көрсетеді, тәрбие-педагогикалық үдерістің заңдылықтарын және қоғамның құқықтық нормаларын, философиялық, эстетикалық, психологиялық - педагогикалық ғылымдардың негіздерін, Қазақстан Республикасының қалыптасу негіздерін (тарих, өнер, дін) біледі. Қоғам дамуының жалпы тарихи процестері туралы, Әлеуметтік - гуманитарлық ғылымдар саласындағы негізгі ілімдер туралы; мәдениет пен өнер саласындағы проблемалар мен процестер туралы; тұлғааралық қатынастардың этикалық және құқықтық нормалары және оларды оқу процесінде пайдалану тәсілдері туралы түсініктері бар.
 • Орындаушылық өнердің тарихын, қазақ және әлем музыкасы өкілдерінің өмірбаяны мен шығармашылығын біледі және мәдени –тынығу жұмысы барысында пайдалана алады, музыкалық орындаушылық қызметін жүргізеді.
 • Кәсіби қызметтегі әдістерді, тәсілдерді және қызмет көрсету технологияларын меңгерген, қазіргі заманғы мәдени-тынығу жұмысының даму үрдісін, экология және өмір қауіпсіздігі негіздерін біледі.
 • Бос уақытты ұйымдастыру барысында әлеуметтік-педагогикалық қызметтің формалары мен әдістерін , принциптерін орындауға шығармашылық көзқарасты жүзеге асыра алады.
Top