Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05102 Өсімдік биотехнологиясы в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Оқу үрдісіндегі магистранттардың танымдық іс-әрекетінің психологиясын ашу. Оқыту мен тәрбиелеудің тиімділігін арттырудың психологиялық-педагогикалық әдістері мен құралдарын, қоғамның талаптарын ескере отырып, білім беру процесін жүзеге асыру үшін көшбасшылық қабілеттерді қолданудың заманауи технологияларын, сондай-ақ осы саладағы педагог кадрлардың кәсібилігін арттыру ерекшеліктерін меңгеру.
  • Агрофитоценоздардың жағдайын бағалау әдістерін және әр түрлі ауа райы жағдайында ауылшаруашылық дақылдарын өсіру технологиясын түзету әдістерін білу Агроценоздарға фитосанитарлық мониторинг жүргізу кезінде фитопатогендерді анықтау әдістері мен құралдарын және оларды қолдану принциптерін ажырату. Өсімдіктердің ауруларын диагностикалаудың өзіндік әдістері мен құралдары, оның ішінде - көрнекі белгілер бойынша, микроскопиялық сипаттамалары бойынша, өсімдік объектілерін бақылаудың инновациялық әдістерін қолдана білу.
  • Микроорганизмдердің таралуын және олардың табиғаттағы заттардың өзгеруіндегі рөлін, микроорганизмдерге әртүрлі қолайсыз факторлардың әсерін анықтау. Микроорганизмдердің морфологиясы мен физиологиясын, микроорганизмдер штаммдарын таңдаудың классикалық әдістерін, микроорганизмдерді таңдаудың қазіргі әдістерін жіктеу; штамм-продуценттерді сақтау әдістері ажырата білу
  • Өсімдіктер иммунитеті теориясының негізгі ережелерін, өсімдіктердегі иммундық реакцияларды зерттеу әдістерін анықтау және білу. Өсімдіктердің ауруларға төзімділігі мен паразиттердің арасындағы байланысты тану. Саңырауқұлақ жасушасының тіршілік әрекетін, саңырауқұлақтардың сипаттамасын, олардың жіктелуін және зат алмасу ерекшеліктерін білу. Өсімдіктердің саңырауқұлақ ауруларының алдын алу үшін саңырауқұлақ диагностикалық препараттарды алудың заманауи классификациясы мен технологиясын жасау.
  • Өсімдік биотехнологиясында, ауыл шаруашылығында, биологияда негізгі технологиялық процестерді, бионанотехнология әдістерін қолдану. Наноматериалдарды алу технологиялары және оларды практикалық қызметте пайдалану саласындағы дағдыларды меңгеру. Жасуша биологиясының жетістіктерін жүйелеу және талдау. Өсімдіктің қайталама метаболиттерінің өндірісін талдау және нарыққа шығару
  • Биотехнологиялық мақсатты өнімдердің (биомасса, бастапқы және қайталама метаболиттер) технологиялық әртүрлілігін, оларды бөлу және тазарту әдістерін жіктеу; негізгі биотехнологиялық аппаратураның жұмыс істеу принципін, әртүрлі өнімдерді алудың нақты бөлу әдістерінің шарттарын. Әртүрлі биотехнологиялық өнімдерді дайындаудағы соңғы жетістіктер және мақсатты өнімдерді бөлу және тазарту әдістері туралы қорытынды жасау.
  • Өсімдік биотехнологиясы саласындағы ғылыми зерттеулерді жүргізуде молекулалық-гендік инженерия әдістерін қолдану; тұқым қуалайтын ақпаратты, хромосомалардың, гендер мен геномдардың құрамын, құрылымын, қызметтері мен заңдылықтарын білу. Алған білімдерін генетика мен өсімдік шаруашылығында қолдану, ауылшаруашылық өсімдіктерінің жаңа сорттарын алу және бар қасиеттерін жақсарту. Молекулярлық-гендік инженерия әдістері негізінде рекомбинантты ДНҚ құру технологиясымен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын қалыптастыру.
  • Биология ғылымдары саласындағы ғылыми зерттеулердің қазіргі жағдайын білу, зерттеу және әдістемелік мәселелерді шешу үшін эксперименттің теориялары мен әдістерін қолдану, ғылыми эксперименттерді жүргізудің заманауи әдістерін меңгеру және өз бетінше зерттеу жұмыстарын жүргізу; ғылыми зерттеулердің нәтижелерін қорытындылау және оларды өндіріске енгізу дағдыларын меңгеру және проблемалық мәселелерді шешуге қолдану; ғылыми зерттеу әдістемесін түсіндіру және ғылыми зерттеу контекстінде алған білімдері мен идеяларын пайдалану. Қазіргі ғылымның моральдық нұсқауларын тұжырымдау; проблемалық өріс, биоэтиканың әмбебап принциптері мен моральдық құндылықтары, дің жасушаларымен манипуляциялардың этикалық мәселелері және өсімдіктерді клондау. Қазақстан Республикасындағы және басқа елдердегі биологиялық қауіпсіздікті реттеудің құқықтық негіздерін салыстырыңыз.
  • Педагогикалық қызметтегі менеджмент психологиясын оқу. Ғылыми зерттеулер жүргізуге және саладағы кәсіпорындарды дамыту үшін көшбасшылық қасиеттеріңізді көрсете білуге мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде шет тілін білу. Оқытылатын шет тілінде материалды ғылыми баяндаудың функционалдық және стилистикалық сипаттамаларын, жалпы ғылыми терминологияны және шет тіліндегі тиісті мамандықтың терминологиялық қосалқы тілін білу.
  • Ғылыми білімнің дамуының қазіргі тенденцияларын, ғылымның өзекті әдіснамалық және философиялық мәселелерін, ғылыми білімнің әдіснамасын, ғылыми қызметті ұйымдастырудың принциптері мен құрылымын талдау.
Top