Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01404 Бейнелеу өнері және көркем еңбек в Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

 • кәсіптік қызметте пәндік, психологиялық, педагогикалық және әдістемелік білім беру жүйесіне ие болу, шығармашылық және білім беру қызметінің нәтижесі үшін суретшінің, мұғалімнің жауапкершілігін және жауапкершілігін білу
 • оқу көркемсурет шеберханаларын жабдықтауға және жабдықтауға, заманауи көркем материалдардың ассортиментіне, арнайы кәсіби құралдар мен құрылғыларға қойылатын талаптар бойынша теориялық білімді қолдану
 • философия, әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология, экологиялық ойлау, құқық және кәсіпкерлік негіздері, ғылыми зерттеу әдістері туралы негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби коммуникацияның әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға беру
 • тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде коммуникацияға түсу
 • көркем шығармашылық саласындағы, шығармашылық қызметтің теориялық негіздері, кәсіптік қызметті қалпына келтіру қабілеті мен дағдылары, өнер саласында авторлық құқықтың инновациялық идеяларын іске асыру, стандартты емес шешімдерді табу, сәндік өнердің бірегей туындыларын жасау қабілеті болуы
 • өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім беру траекториясын құру, дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтын қалыптастыру
 • ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін қолдану; онлайн-оқытудың, электрондық оқытудың, желілік коммуникацияның сандық құралдарымен жұмыс істеу; желілік бірлескен қызмет үшін оқу-танымдық тапсырмаларды әзірлеу; сандық сабақтар сценарийін, қашықтықтан білім беру оқиғаларын жасау; сандық із негізінде оқу қызметі туралы деректерді талдау дағдылары бар.
 • сәулет, өнер және сызу, халықтар мәдениетінің тарихы, олардың салт-дәстүрлері, әдет-ғұрыптары, қоғам қажеттіліктері саласындағы қазіргі тенденцияларды түсінуді көрсету
 • графикалық, кескіндеме және сәндік қолданбалы техника, графикалық техника; CorelDraw, PhotoShop, 3DStudio және т.б.
 • педагогикалық технологияларды, технологияларды, осы оқу пәніне тән «оқыту-үйрету» өзара әрекеттесудің нақты жолдарын қолдану
 • оқушылардың жасын, психологиялық және физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, жұмыс әдістері мен әдістерін пайдалана отырып оқу орындарында оқу-әдістемелік жұмыстарды жүргізу мүмкіндігі
 • Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтары мен өзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымды көрсету
 • ғылыми зерттеулер мен академиялық хаттың әдістерін білу және оларды оқылатын салада қолдану, қоғам мен білім берудің эстетикалық-сауатты кеңістіктік ортасын дамытуда өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну және білімін қолдану
Top