Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02201 Тарих в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • Бәскеге қабілетті маманның құзыреттілігі шеңберінде мемлекеттік басқару, кәсіпкерлік және құқықтық қатынастар туралы білім жүйесін кәсіби қызметінде қолдана білу дағдыларын көрсетеді.
  • Академиялық адалдық ұғымдары мен принциптерін, оларды қолдану мақсаттары мен міндеттерін айқындай отырып, өзінің қызметі мен өмір жолында академиялық адалдық қағидаларын ұстанады.
  • Әлеуметтік-гуманитарлық және философиялық құндылықтарды меңгере отырып, тұжырымдар жасайды, қоғамның әлеуметтік-саяси құрылымын талдайды, қауіпсіз өмірді қамтамасыз ету мәдениетін қалыптастырады, сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға дағдыланады, құқықтық білімін жетілдіреді, тарихи үдерістерге негізделген пайымдаулар қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асырады.
  • Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен ақпараттық жүйелер туралы білімді игереді, компьютерлік желілермен жұмыс жасайды, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, тарату үшін интернет-ресурстары және мобильді сервистерді тарата біледі.
  • Тарихтың ғылыми бағыттарының ғылыми-зерттеу әдістерін біледі, ғылыми-зерттеу жұмысының бірлескен іс-әрекетін жүйелі үйлестіреді.Тарих ғылымы саласындағы жаңа жетістіктерді, ғылыми-әдіснамалық білім мен дағдыларды пайдалана отырып, академиялық жазу дағдыларын жүзеге асырады.
  • Көшбасшылық және өзбетінше оқу мен даму дағдыларын жетілдіру үшін, ғылыми аппараттарды игеріп, тарихнамалық талдау әдістерін меңгереді, тарихи тұжырымдамалар мен қорытындыларды сыни талдап, бағалайды, өзіндік пікір білдіреді.
  • .«Рухани жаңғыру» бағдарламасы мен «Мәңгілік Ел» идеясын жүзеге асыруда, тарихи сана мен қоғамдық пікірді жаңғыртуда, теориялық білімдерді іс жүзіне асырады, кәсіби қызметінде жинақтаған икемділік дағдыларын қолданады.
  • Дүниежүзі және Қазақстан тарихының кезеңдері бойынша білім мен түсінікті игеріп, тарихтың ғылыми бағыттарының іргелі мәселелеріне қатысты теориялық білімдер жүйесін қалыптастырады, Қазақстанның әлемдік тарихтағы және мәдени үдерістердегі орны мен рөлін көрсетеді.
  • Адамзат қоғамының және тарихи процестің даму заңдылықтарының айырмашылықтары мен ортақ белгілерін ажыратады, тарихи даму заңдылықтарына қатысты теорияларды сыни талдайды, жаһандану үдерістеріне тарихи баға беруге дағдыланады, алған білімін зерттеу жұмысында қолданады.
  • Тарихи процестің мазмұнына қатысты білімдер мен түсініктерін кәсіби деңгейде қолданады, оқиғалар мен құбылыстардың генезисі мен тарихына қатысты дәлелдерді қалыптастырады және ғылыми бағыттардың өзекті мәселелерін шешеді.
Top