Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B04106 Маркетинг в Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

 • Маркетинг негіздері (орыс тілінде)
  Несиелер: 4

  Бұл курстың мақсаты маркетингтің теоретикалық негіздері мен категориялық түсініктерін үйрену және маркетинг қағидалары мен элементтерін практика жүзінде қолдана білу болып табылады. Курсты аяқтаған соң студенттер әртүрлі басқарушылық жағдайларда маркетингтің негізгі теориялық және практикалық қызметін, маркетингтің ақпаратты жалпы талдай білуі қажет.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  Пән жүйе ретіндегі экономика туралы көрініс береді, экономикалық дамудың негізгі түсініктерін, категорияларын, заңдары мен заңдылықтарын қарастырады. Заманауи қоғамның экономикалық өмірінің теориялық аспектілерін зерттеуге және түсінуге, экономикалық талдаудың ғылыми инструментарийлерімен қарулануға көмектеседі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 3

  Пән микроэкономиканың базалық курсын мазмұндайды. Микроэкономиканың негізгі тақырыптары мен мәселелері логикалық ойластырылған және негізделген кезектілікте мазмұндалады. Сұраныс пен ұсыныс моделдерін пайдалану қағидалары, тұтынушының және фирманың мінез-құлқы, нарықтық құрылымдар, өндіріс факторларының нарықтары және мемлекеттің араласуын талап етуі мүмкін нарықтық экономиканың мәселелері қарастырылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Менеджмент – нарықтың кәсіби қызметкерлерін дайындау процесінде негізгі пәндердің бірі. Курс басқарудың мазмұнын ашады; басқару туралы білімдер кешенімен қамтамасыз етеді; өндіріс және басқару процестерінің өзара байланысы мен өзара әрекетінің жан-жақты түсінігін қалыптастырады; басқару қызметінің сан алуан түрлерін іске асыру дағдыларын, басқару мен жобалау жүйелерін талдауды әзірлейді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Берілген курста қоғамдық қатынастар әлеуметтік нормалар ретінде, мемлекет қоғамның саяси ұйымдастырылуы ретінде зерттеле отырып, құқықтық нормалар мемлекеттік-құқықтық әрекет ету нәтижесі ретінде қарастырады. Берілген пән бір жағынан қандай да бір құқықтық нормалардың ролі туралы жалпы көріністер беретін, екінші жағынан әрбір адамның өмірінде қатар жүретін мәсллерді шешуде бағдар беру үшін қажетті білімдерді көрсететін құқықтың негізгі салаларының мәселелерін зерттейді. Құқық негіздерін оқу өмірлік маңызды ситуацияларды сауатты бағалауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тауартанудың теориялық негіздері (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Бұл пән тауар туралы, тауарды өткізу барысында сапасын сақтап қалуға қажетті теориялық және практикалық білімдерді қалыптастыруға септігін тигізеді. Пәнді оқу барысында студенттер тауардың қасиеттері, түрлері мен ассортименттері туралы, техникалық – нормативтік актілермен жұмыс жасау, сәйкестік сертификация туралы пікір қалыптастырады. Бұл курс тауарлық ұйымдарда жұмыс жасайтын маркетологқа қажетті біліктілікті қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Экономика және құқық
  Несиелер: 5

  Пән экономикалық үрдістерді болжау және талдау біліктілігін, құқық нормаларымен реттелген және қорғалатын қоғам өмірінің экономикалық саласында дұрыс бағытталу мүмкіндігін қалыптастырады. Берілген пәнді меңгеру нәтижесінде бакалавр қоғамдық құбылыстар мен процестерді, қоғамдық жүйелердің экономикалық дамуының негіздерін, әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдардың шаруашылық қызметін жоспарлауды, экономикалық үдерістерді және шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін басқаруды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Макроэкономика
  Несиелер: 5

  Курста макроэкономиканың стандартты курсының мазмұнын құрайтын негізгі макроэкономикалық тұжырымдамалар мен модельдер жүйелі түрде мазмұндалған. Негізгі экономикалық агенттер мен нарықтар қарастырылады, базалық макроэкономикалық түсініктер енгізіледі, табыстар мен шығыстардың шеңбер айналымы моделінің көмегімен экономиканың әрекет ету жағдайлары сипатталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мерчандайзинг (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқытудың мақсаты студенттерде мерчандайзинг кешені, тауар мен сауда маркасын өткізуге бағытталған сауда залында өткізілетін шаралар туралы нақты пікір қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттерде келесідей біліктіліктерді меңгеру қажет: мерчандайзинг құралдарымен сауданы басқару және тауар бөлімінің тартымдылығын талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Макроэкономикалық талдау
  Несиелер: 5

  «Макроэкономикалық талдау» пәнін оқып-үйрену барысында, негізінен, Қазақстан Республикасының негізгі макроэкономикалық көрсеткіштеріне, олардың динамикасына жан-жақты талдау әдістемесі қарастырылады. Пәнді оқу талдау әдісін қолдана отырып зерттеуге негізделеді. Практикалық сабақтарда тест, ситуациялық есептер, жаттығулар, кейс-стадия түріндегі тапсырмалар орындалады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Маркетингтегі статистикалық әдістер
  Несиелер: 5

  Пән маркетингтік зерттеулерді жүзеге асыру үшін қажет ақпараттық ресурстардың құрамы мен қозғалысын, есептеу әдіснамасын талдаудың маңызды көрсеткіштерін, маркетингтік қызметтің тәжірибелік жұмыстарында пайдаланылатын, маркетингтік ақпараттарды өңдеу мен талдаудың қазіргі заманғы әдістерін меңгеруді қарастырады. Курсты оқыту аясында іріктеуді қалыптастыру әдістері, ақпаратты жинау әдістері, деректерді түрлендіру әдістері, мәліметтерді өңдеу әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Статистика негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнді оқудың мақсаты әлеуметтік – экономикалық құбылыстардың сапалық және сандық көрсеткіштерін, нақты уақыт пен аумақта дамуы мен байланыс заңдылықтарын үйрету болып табылады. Курс статистика әдістері мен міндеттері, абсолютті және салыстырмалы көрсеткіштері, әлеуметтік - экономикалық құбылыстардың динамикасын зерттеуді қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тұтынушылар мінез-құлқы (орыс тілінде)
  Несиелер: 4

  Пәнді оқыту тұтынушылардың мінез-құлқын зерттеу, модельдеу және сатып алу туралы шешім қабылдау саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды игеруді, маркетингтік іс-шараларды әзірлеу және нарықтың мақсатты сегменттерін игеру үшін сатып алушылардың уәждемесін талдау мен бағалау әдіснамасын қолдану ерекшеліктерін қарастырады. Курс ұйымның тұтынушыға маркетингтік бағдарын, тұтынушылардың мінез-құлқын басқару, шешім қабылдау процесін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Өткізуді басқару
  Несиелер: 3

  «Өткізуді басқару» курсында өнімді өткізуді басқару және өткізу каналдарын құру мәселелері қарастырылады. Пәнді оқытудың мақсаты өнімді өткізудің мақсаты мен міндеттерін, өткізуді басқару, өткізу каналдарына әсер ететін факторларын, маркетингтік жүйелерді, базалық стратегияларды, аймақтық сатуларды басқару ерекшеліктері, құжаттарды талдау мен делдалдар жұмыстарын зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Digital маркетинг
  Несиелер: 5

  Курсты оқыту білімді кеңейту мен практикалық бекітуге және шетелдік, сонымен қатар отандық тәжірибені ескере отырып, сандық маркетинг саласындағы кәсіби дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Курстың мақсаты фирма қызметін жандандыру және оның сыртқы ортамен байланысын белсенді ету мен маркетингтің сандық кеңістікте тиімділігін арттыру үшін заманауи тәсілдерді, әдістер мен технологияларды пайдалану болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Маркетингтік жоспарлау (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Целью освоения дисциплины является изучение методических основ маркетингового планирования, получение практических навыков разработки планов маркетинга и согласования маркетинговых планов с планами подразделений организации. В результате изучения дисциплины студент должен быть способен и готов разработать стратегический план маркетинга, тактический маркетинговый план по товару, рынку, сегменту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Көтерме-бөлшек сауда
  Несиелер: 3

  "Көтерме-бөлшек сауда" курсы сауда кәсіпорындарын ұтымды құру саласында білім мен дағдыларды қалыптастырады. Курс аясында сауда-технологиялық процестерді жобалай білу, саудаға ғылыми-техникалық прогреске қол жеткізуді енгізу, технологиялық жоспарлауды және көтерме базалардың дүкендерін жетілдіру, сатушылардың белсенді әдістерін қолдану, тұтынушыларға тиісті сападағы тауарларды жеткізу қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Ағылшын тілі В1,В2
  Несиелер: 3

  «Ағылшын тілі B1, B2» оқу үрдісінде сөйлеу саласында: дайындалған (диалогтық және монологтың сөйлеуі), дайын емес (визуалдық негізде және ақпарат көздеріне негізделген) коммуникативтік мақсаттарды жүзеге асыру қабілеттерін қалыптастыру, студенттердің өмірлік және сөйлеу тәжірибесі, проблемалық жағдай. Тыңдау саласында: студенттердің тыңдаған мәтінді (хабарландырулар, хабарламалар, сұхбаттар, ток-шоулар және т.б.) жаһандық және толық түсіну қабілетін дамыту

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Маркетингті жоспарлау және талдау Планирование и анализ маркетинга (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты маркетингті жоспарлау және маркетингтік бағдарламалау туралы көзқарасты қалыптастыруға; кәсіпорындағы маркетингті жоспарлау процесін зерттеуге; маркетингтік бағдарламаларды қалыптастыру құралдары мен әдістерін меңгеруге негізделеді. Курсты оқыту аясында қазіргі маркетингтік бағдарламалардың тұжырымдамасы, нарықты зерттеу бойынша маркетингті жоспарлау әдістері, маркетингтік коммуникация жүйесін жоспарлауды, маркетинг жоспарының тиімділігін бақылау қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жарнама (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Пән жарнамалық қызметтің қыр-сырымен, жарнама хабарламаларын құрудың негізгі дағдыларымен, жарнама таратудың түрлі құралдарын пайдаланудың ерекшеліктерімен таныстырады. Пәннің мақсаты жарнамалық өнімдерді әзірлеудің теориялық-концептуалды және практикалық мәселелерін, жарнамалық науқандарды жоспарлау және өткізу, олардың тиімділігін бағалау және қазіргі жарнамалық-ақпараттық қызметке көзқарастың үйлесімді жүйесін қалыптастыру, оның даму болашағын зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Ағылшын тілі В1,В2
  Несиелер: 3

  «Ағылшын тілі B1, B2» оқу үрдісінде сөйлеу саласында: дайындалған (диалогтық және монологтың сөйлеуі), дайын емес (визуалдық негізде және ақпарат көздеріне негізделген) коммуникативтік мақсаттарды жүзеге асыру қабілеттерін қалыптастыру, студенттердің өмірлік және сөйлеу тәжірибесі, проблемалық жағдай. Тыңдау саласында: студенттердің тыңдаған мәтінді (хабарландырулар, хабарламалар, сұхбаттар, ток-шоулар және т.б.) жаһандық және толық түсіну қабілетін дамыту

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Аудиовизуалды жарнама (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-жарнаманың нарықтық экономика жағдайында сұраныс пен ұсыныстың реттегіші ретіндегі рөлін анықтау, бұқаралық коммуникация және отандық мәдениет жүйесіндегі жарнама орнын анықтау; студенттерді елдегі және шетелдегі жарнамалық бизнестің қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерімен таныстыру. Курс аудиторияға жарнаманың тиімді әсер етуінің психологиялық негіздерін; медиажоспарлау және медиаметрлеу негіздерін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Маркетингтік деректерді талдау
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты маркетингтік жоспарлаудың әдістемелік негіздерін оқу, маркетинг жоспарларын әзірлеудің тәжірибелік дағдыларын алу және маркетингтік жоспарларды ұйым бөлімшелерінің жоспарларымен үйлестіру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студент маркетингтің стратегиялық жоспарын, тауар, нарық, сегмент бойынша тактикалық маркетингтік жоспарды әзірлеуге қабілетті және дайын болуы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Іскер нарықтарындағы тұтынушылар мінез құлқы (орыс тілінде)
  Несиелер: 4

  Изучение дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний и практических навыков в области изучения и моделирования поведения потребителей и принятия решений о покупке, особенностей применения методологии анализа и оценки мотиваций покупателей для разработки маркетинговых мероприятий и завоевания целевых сегментов рынка. Курс содержит вопросы маркетинговой ориентации организации на потребителя, управления поведением потребителей

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Бизнес-процестер тізбегінде жеткізуді модельдеу (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттердің логистикалық тізбектерді ұйымдастыру және жобалау саласындағы (жеткізу тізбегіндегі шығындарды оңтайландыру тұрғысынан) білімдерін және процестерді жүйелі басқару дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Курс барысында оқыту шеңберінде логистикалық тізбектерді ұйымдастыру және жобалау негіздері; жеткізу тізбектерінің қызмет ету принциптері; логистикадағы бизнес - үдерістердің интеграциясы қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тауарлар мен қызметтерді сараптамасы
  Несиелер: 3

  Пәнді енгізу себебі студенттерден тұтыну тауарларының әртүрлі топтарын сараптауды ұйымдастыру және әдістері туралы білім алу қажеттілігімен байланысты. Оқыту мақсаты студенттердің тауарлар мен қызметтерді сараптау саласындағы теориялық білім жүйесін, тауарлар мен қызметтердің техникалық регламенттер мен нормативтік актілер талаптарына сәйкестігін анықтау дағдысы мен практикалық іскерлігін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тауарлар мен қызметтерді сатуды ұйымдастыру
  Несиелер: 3

  Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы сәйкестендіруші белгілері бойынша сауданы ұйымдастырудың түрін анықтай білуі тиіс; сауда қызметін көрсету ережелерін және кәсіби қызметте сауда ережелерін қолдана білуі тиіс. Курс аясында бөлшек сауда желісінің түрлері және олардың сипаттамалары, қабылдау, сақтау технологиясы, тауарларды сатуға дайындау, орналастыру, сауда қызметін көрсету және тауарларды сату ережелері және т. б. қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жеңіл өнеркәсіптегі маркетинг
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында жеңіл өнеркәсіп салаларында маркетингтің теориялық негіздерін, жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің нарығын дамыту үрдістері мен келешегін, жеңіл өнеркәсіпке арналған бастапқы маркетингтік идеяларды, жеңіл өнеркәсіпте маркетингтік технологиялардың тұжырымдамалық негіздерін, маркетингтік зерттеу әдістері мен технологияларын, жеңіл өнеркәсіп нарығында маркетингтік зерттеулер жүргізу әдістемесін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Веб-дизайн (орыс тілінде)
  Несиелер: 4

  Студент html-беттерді Javascript құралдарымен жұмыс жасау технологияларын, Adobe CS 3: HTML тілінің редакторы Adobe DreamWeaver және Adobe Flash анимациялық редакторын қолдана отырып Web-сайттарды құрудың негіздерін білуге тиіс. Ашылған HTML кодтарды түсіну. Web дизайндарын құруда интерактивті анимациялық flash-роликтар, баннерлер, жақсы flash-презентацияларды және растрлық, векторлық бейнелермен, дыбыстық эффектілерді қолдану, Javascript құралдары көмегімен Web-қолданбаларды құруды үйрету. “WEB – дизайн” пәнін оқытудың басты мақсаты студенттерге веб сайттардың дизайндық құрылымдары мен технологияларының жаңа бағытының ерекшеліктері мен қасиеттерін, соның ішінде WEB – веб беттерге графиканы, яғни қазіргі заманғы WEB – қосымшаларының аспаптық құралдары мен технологияларын өңдеуді оқып үйрету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Жобаларды басқару (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Курста жобаларды басқарудың фундаменталды ережелері, негізгі әдістері мен инструменттері мұқият және жүйелі мазмұндалады. Бағдарламаларды және жобалар қоржынын басқару, компанияда жобалрды басқару жүйелерін құру мәселелері қарастырылады. Жобаларды басқарудың функционалды облыстары – жобаның мазмұнын, мерзімдерін, сапасын, құнын, тәуекелді, коммуникацияларды, адам ресурстарын, жанжалды, білімді басқару мұқият келтірілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Саладағы маркетинг
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты – маркетингтің теориялық сұрақтарын, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, сауда, қызмет көрсету және экономиканың т.б. салаларындағы маркетинг практикасын зерттеу негізінде білім алушының болашақта түрлі салаларда маркетингтің құралдары мен әдістерін, технологиясын қолдану дағдысын қалыптастыру. Пәнді оқыту барысында маркетингтік қызметтің отандық және шетелдік тәжірибесі, маркетингтік қызметтің озық үлгілері туралы студенттерге білім беріледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ағылшын тілі (C1)
  Несиелер: 3

  Пәнді игерудің негізгі мақсаты бакалаврдың кәсіби құзыреттілігінің құрамына С1 деңгейінде кіретін, IELTS 7,0-8,5, Cambridge Advanced, TOEFL IBT 94 Халықаралық форматтарда емтихан тапсыру үшін жеткілікті шет тілді коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады. Шет тілді коммуникативтік құзыреттілік мынадай негізгі компоненттерден тұрады: тілдік құзыреттілік, сөйлеу құзыреттілігі, компенсаторлық (стратегиялық) құзыреттілік, оқу-танымдық құзыреттілік

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Графикалық дизайн (орыс тілінде)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты-маркетинг және графикалы бағдарлама туралы түсініктерді қалыптастыру; графикалық дизайнның негізгі құрал-сайманымен танысу; алған білімдерін теориялық және практикалық кәсіби қызметте қолдану. Курс аясында қазіргі заманғы графика концепциясы, кәсіпорын кестесін жетілдіру жоспары, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін және ол шығаратын өнім графикасын есепке ала отырып жоспарлау қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Маркетинг және маркетингтік зерттеулер технологиясы
  Несиелер: 5

  Курс барысында маркетингтік қызметті ұйымдастырудың негізгі сұрақтары және маркетингтік зерттеулерде маркетинг технологияларын қолдану; сонымен қатар кәсіпорындарда маркетингтік зерттеулерді жүргізудің ерекшеліктері, нарықты сегменттеу және өнімді сату қарастырылады. Курстың мақсаты маркетингтік зерттеулерде маркетингтік технологияларды қолдану ерекшеліктері мен мәнін терең түсіну үшін қажетті теориялық білім жүйесін қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Маркетингтік зерттеулер
  Несиелер: 5

  Пән болашақ маркетинг мамандарына маркетингтік зерттеулерді және оның нәтижелеріне негізделген басқару шешімдерімен ұйымдастыру және өткізу үшін қажетті негізгі құзыреттер, біліктілік пен тәжірибелік дағдыларды алуға мүмкіндік береді. Пәннің негізгі мақсаттары болып табылады: маркетингтік зерттеулер әдіснамасын меңгеру; маркетингтік зерттеулердің заманауи технологияларын зерттеу; маркетингтік зерттеулер бағдарламаларын әзірлеу дағдыларын игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Интернет-маркетинг
  Несиелер: 5

  «Интернет - маркетинг» пәні болашақ мамандардың ойлау қабілеттерін кеңейтуге бейімделген базалық білімдерді пайдалана отырып, интернет-маркетинг технологияларын үйрету. Бұл курстэлектрондық коммерция және интернет жарнамаларды құрастыру әдістерімен студенттерді таныстырады. Пәннің мақсаты студенттерді интернет-маркетинг қағидаларымен, сайтты жүргізу барысында пайдаланатын маркетинг құралдарымен, нарықты талдау және бәсекелік орта туралы білімдерді үйрету болып табылады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Инновациалық маркетингтік коммуникациялар (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттер бойында маркетингтік коммуникацияның дәстүрлі және инновациялық құралдарының мәні мен ерекшеліктері туралы теориялық білім жүйесін қалыптастыру және оларды жетілдірудің біртұтас тиімді бағдарламасына интеграциялау тәсілдерін меңгеру болып табылады. Курс аясында: түсініктік аппарат, инновациялық маркетингтік коммуникациялардың міндеттері мен функциялары, инновациялық маркетингтік коммуникациялардың тиімді құралдары мен әдістері қарастырылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қызмет маркетингі
  Несиелер: 5

  Курс қызмет көрсету саласы үшін және қызмет көрсету саласындағы кәсіпкерлік қызметтің ерекшеліктері үшін маркетингтің жекелеген аспектілері саласында терең білім алуға бағытталған. Қызметтер саласындағы маркетингтің ерекшеліктерін, қағидаттары мен мүмкіндіктерін зерделеу қажеттілігі экономиканың үшінші секторының қарқынды даму серпінімен, өндірістің басқа секторларымен салыстырғанда оның түбегейлі ерекшеліктерімен байланысты

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Маркетингтегі коммуникациялар (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Пән фирмалар мен компаниялардың коммуникациялық қызметінің тәжірибесіндегі өзекті мәселелерді қарастырады және зерттейді. Пәнді оқыту студенттерге маркетингтік коммуникация құралдарын, стратегиялар мен технологияларды зерттеуге, жарнамалық және PR - акциялар мен науқандарды ұйымдастырудың практикалық дағдыларын меңгеруге, тауарлар мен қызметтерді жылжытуға бағытталған өткізуді ынталандыруға, жеке сатуды ынталандыруға, материалды жақсы қабылдауға және меңгеруге мүмкіндік береді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Паблик рилэйшнз (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Курс бойынша оқытудың мақсаты студенттерді ғылым, бизнес саласы және саясат құралдары ретінде қазіргі заманғы қоғаммен байланыс саласындағы кәсіби жұмыс дағдыларына және теориялық ұғынуға үйрету болып табылады. Студент ПР-тің функциялары, міндеттері, қолдану салалары туралы түсінікке ие болуы, коммерциялық сектордағы, мемлекеттік құрылымдардағы, қоғамдық-саяси ұйымдардағы ПР жұмысының ерекшеліктері мен ұйымдастыру принциптерін білуі тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Әлемдік экономика (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Курс әлемдік шаруашылықтың қалыптасуы мен мәні, әлемдік шаруашылықтың табиғи-ресурстық әлеуеті, әлемдік экономикадағы жағдайы бойынша елдердің жіктелуі мәселелерін қамтиды. Курс барысында әлемдік экономикадағы халықаралық сауда, капиталдың халықаралық қозғалысы, әлемдік валюта жүйесі мен халықаралық есеп айырысу, миграттардың жұмыс күші, Қазақстанның дамуы және әлемдік экономикалық жүйеге кірігуі мәселелері баяндалады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Банктік маркетинг
  Несиелер: 5

  Курсты оқыту барысында студенттерге банк маркетингінің ерекшеліктерін зерттеуге, олар оны маркетингтің жеке ғылым ретінде бөліп, отандық коммерциялық банктердің маркетингтік тәжірибелерімен танысу, банктік маркетингті орнатудағы шетелдік тәжірибемен танысуға мүмкіндік береді. Пәнді зерттеу барысында нарықтық экономиканы дамытудың қазіргі кезеңіндегі банк қызметтерін, банк өнімдерінің сипаттамаларын талдау және банк маркетинг ерекшелігі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Халықаралық сауда (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту халықаралық сауданың аумақтық және тауарлық құрылымының заманауи динамикасының ерекшеліктерін айқындай отырып, халықаралық сауданың теориялық негіздерін қайта қарауға, қызмет көрсетудегі халықаралық сауданың ерекшеліктерін талдап, әлемдік экономика жүйесіндегі Қазақстанның орнын анықтауға бағытталады. Мақсаты - болашақ мамандарды халықаралық сауданың теориялық негіздерімен, жұмыс істеу нормалары мен ережелерімен, даму процестері мен қарама-қайшылықтарымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Брендинг (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты брендингтің тәжірибелік дағдылары мен қабілеттіліктерін, брендтің теориялық білімдерін маркетингтің іргелі санатын және брендті басқару процесіне байланысты тәжірибелік дағдыларды алу сияқты білім жүйесін құру болып табылады. Пәндерді оқу барысында брендингті басқару циклінің жалпыланған құрылымы, брендті қалыптастыру процесі, брендті басқаруда коммуникациялық технологиялары, бренд құндылығын бағалау әдісі және т.б. қарастыралады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Әлеуметтік маркетинг (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты студенттер бойында әлеуметтік саладағы маркетингтік қызметтің тұжырымдамалық негіздері мен технологияларын, әлеуметтік жауапкершілік пен құзыреттілік принциптерін, әлеуметтік әріптестік әдістерін қолдану дағдыларын, әлеуметтік сала мамандарының маркетингтік мәдениетін қалыптастыру болып табылады. Пәннің міндеттері студенттерді әлеуметтік маркетинг ерекшеліктерімен таныстыру; шешім қабылдауда әлеуметтік құзыреттіліктің практикалық дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Тауарлар мен қызметтер маркетингі (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты тауарлар мен қызметтерді орау, таңбалау туралы білім жүйесін қалыптастыру болып табылады. Курсты меңгеру нәтижесінде студенттер дұрыс ыдысты таңдау, тауарлар мен қызметтердің қаптамасы мен таңбалануын анықтау және бағалауды үйренеді. Өзіндік жұмыс барысында теориялар мен практикаларды біріктіру олардың еңбек нарығына кәсіби дайын болуына және бәсекеге қабілеттіліктеріне ықпал етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мейрамхана бизнесіндегі коммуникация (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттерді қонақжайлылық саласындағы маркетингтік коммуникациялардың заманауи концепцияларымен таныстыру, мейрамхана бизнесі индустриясындағы сұранысты қалыптастыру мен ынталандырудың әртүрлі формаларын қарастыру болып табылады. Пәннің міндеттері: мейрамханалық өнімдерді өндіруді ұйымдастыру процесімен танысу; мейрамханалық бизнесте маркетингтік коммуникация құралдарын (жеке сату, өткізуді ынталандыру, насихаттау, жарнама) қолданудың мәні мен ерекшеліктері туралы білім беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Халықаралық маркетинг
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында сыртқы экономикалық қызметтің тиімділігін арттыруда маркетингті қолдану ерекшеліктерін басшылыққа ала отырып, және тұтынушылардың сұраныстары мен талаптарын ескере отырып, сыртқы нарықтарда өндірісті басқару мен өнім сатылымына интеграцияланған тәсілдерді қолдануға дағдылануға мүмкіндік береді. Мақсаты - халықаралық маркетингті жүзеге асырудың теориялық принциптері, элементтері, әдістері мен оларды қолданудың тәжірибелік дағдыларын меңгеру

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Маркетингтік зерттеулер практикумы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  "Маркетингтік зерттеулер" практикумы пәні оқитын студенттердің практикалық сабақтарда дәріс барысында алған білімдерін бекіту және маркетингтік зерттеулердің әр түрлі кезеңдерін өз бетінше орындау үшін қажетті дағдыларын қалыптастыруға арналған. Практикум маркетингтік зерттеулер жүргізуге маманданған компаниялардың тәжірибесі негізінде әзірленген сұрақтар, тапсырмалар мен кейстерді (case study) қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қойма шаруашылығындағы маркетинг (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Курс аясында келесі сұрақтар қарастырылады: қоймаларды орналастыру нұсқаларын таңдауды оңтайландыру, материалдық қорлардың ассортименті, өнімнің сапасы мен сақталуын қамтамасыз ету, қоймалаудың автоматтандырылған жүйесі, тұтынушылардың талабы бойынша материалдарды есепке алу және беру, тауарларды қоймалау процесі, қойма шығыстарының құрылымы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мейрамхана бизнесіндегі маркетинг (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында мейрамханалық қызметтер нарығының дамуының қазіргі жағдайы мен келешегі, мейрамхана бизнесіндегі кәсіпорындардың маркетингтік ортасының ерекшеліктері, мейрамхана бизнесіндегі тұтынушылық мінез-құлық үлгілері және мейрамханалық қызметтер маркетингінің теориялық негіздері ескеріле отырып, заманауи мейрамхана өнімдерін насихаттау ерекшеліктерімен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Логистика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу студентке логистиканың теориялық және әдіснамалық негіздері бойынша қажетті білім алуға, өндіріс салаларын логистикалық басқарудың практикалық әдістерін меңгеруге, материалдық ағындарды бірыңғай басқару қажеттілігін түсіндіруге, жеткізу жүйесін ұйымдастыруда логистикалық принциптерді пайдалануды үйренуге, материалдық ағындарды қалыптастыру және логистикалық операцияларды басқару бойынша практикалық міндеттерді шешуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Копирайтинг
  Несиелер: 3

  Курсты оқу барысында студенттер жарнамалық және шолу мақалаларын, баспасөз хабарламаларына арналған мәтіндерді, сұхбаттарды, буклеттерді, корпоративтік жаңалықтарды, коммерциялық және PR-мәтіндерді, презентацияларды жазу бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды алады. Кез-келген пән саласындағы ақпаратпен жұмыс технологиясы және практикалық сабақтарда бекітілген жазбаша баяндау дағдылары меңгеріледі. Дербес міндеттерді шешу кезінде жазбаша коммуникация деңгейі артады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Контент-маркетинг
  Несиелер: 5

  Курс бойынша оқу нәтижесінде студенттер контент-маркетингтің негізгі міндеттері мен технологияларын білуі, тауарды, қызметті жылжыту стратегиясын, контент-жоспар мен контентті әзірлей білуі, жарнамалық хабарламаны таратудың тиімді арнасын таңдау дағдыларын меңгеруі тиіс. Курс аясында контент-стратегияны әзірлеу, контент түрлері, оларды құру және тарату процесі, email-маркетинг негіздері қарастырылады

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Туризм маркетингі (орыс тілінде)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу барысында туризм индустриясында маркетингтік құралдарды бейімдеудің заманауи тәсілдері қарастырылады. Пәндерді меңгерудегі мақсат туризм саласында маркетингтің негізгі түсініктерін, туристік кәсіпорындарда маркетингтік принциптер мен функцияларды, сондай-ақ туристік нарықтың нақты жағдайында маркетингтік қызметті ұйымдастыру мен әдістерді таныстыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Маркетингтік консалтинг
  Несиелер: 3

  Пәнді оқыту болашақ маркетологтарды шығармашылық тұрғыдан жұмысқа бейімдеу мен дамытуға, олардың кәсіби қызмет түрі ретінде кеңес берудің мүмкіндіктері мен шектеулері жайлы білім алуына бағытталған. Оқу курсы кеңес беру қызметі туралы ғылыми көзқарасты қалыптастырып қана қоймай, сонымен қатар оны әдіснамалық қамтамасыз ету, ұйымдастыру және жоспарлау бойынша практикалық ұсынымдарды қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Қонақ үй бизнесіндегі маркетинг (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында қонақ үй бизнесі кәсіпорындарының маркетингтік қызметін басқару процесін, жоспарларын және стратегияларын әзірлеуге қатысты мәселелері қарастырылады. Пәннің мақсаты қонақ үй бизнесінде маркетинг жүйесін құру мен пайдалану негіздерін түсіну, студенттерді қонақ үй қызметтерін насихаттау және маркетингтік құралдарды тәжірибеде қолдануға машықтау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ғылыми зерттеулер (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 3

  Бұл курс болашақ мамандардың экономикадағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүзеге асыру саласында кәсіби білім алуы үшін мақсатты теориялық және практикалық бағыты бар, мәтіндік ғылыми жұмыстарды рәсімдеу бойынша нормаларды, ережелерді, талаптарды жүйелейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  Кәсіпорынның маркетингтік іс-әрекетін ұйымдастырудағы мәселелерді шешу үшін құзыретті шешімдерді әзірлейді, маркетинг саласындағы іргелі білімдер мен дағдыларды қолданады

 • Код ON2

  Маркетингтік зерттеулер жүргізудің әдістерін: маркетингтік мәселелерді шешу үшін бірінші және екінші ретті ақпараттарды жинауды, талдауды, өңдеуді, есебін дайындауды және оны пайдалануды игереді

 • Код ON3

  Маркетингтің стратегиялық және тактикалық жоспарларын әзірлеуді,дайындалған стратегияларды қолданысқа енгізу үшін ұсынылған жобаларды мүдделі топтарға баяндауды меңгереді

 • Код ON4

  Нарық коньюнктурасының дамуына болжам жасай отырып маркетинг процесін басқара алады, тауар бренді, нейромаркетинг, коммуникация стратегияларын, халықаралық экспортқа бағытталған маркетинг ілімдерін әзірлейді

 • Код ON5

  Кәсіпорындардың тауарларын өткізу қызметін: мерчендайзинг, логистика жүйесін тиімді ұйымдастырудың механизмдерін меңгереді

 • Код ON6

  Инновациялық идеяларды табуда, маркетингтік мәселелердің оң шешімін табуда, отандық және шет елдік сауда әріптестермен қарым-қатынасты нығайту мақсатында креативті ойлау дағдыларын,әлемдік кәсіби білімдерін игереді

 • Код ON7

  Қызмет көрсету саласынындағы маркетингтің инновациялық технологияларын: цифрлық маркетинг, электронды сауда қызметін жүргізудің тәсілдерін меңгереді және оны қолданады

 • Код ON8

  Маркетингтік қызметтерді кәсіби деңгейде жүзеге асыру үшін, жетістіктерге қол жеткізу бағытында құқықтық және этикалық нормаларды біледі және оларды кәсіби қызметте қолданады.

6B04106 Маркетинг
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B047 Маркетинг және жарнама

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04106 Маркетинг
Бакалавриат

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: B047 Маркетинг және жарнама

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04106 Маркетинг
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B047 Маркетинг және жарнама

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04106 Маркетинг
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B047 Маркетинг және жарнама

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04106 Маркетинг
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B047 Маркетинг және жарнама

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04106 Маркетинг
Бакалавриат

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: B047 Маркетинг және жарнама

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top