Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B01507 Информатика (IP) в Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

  • мәдениетаралық және коммуникативті құзыреттілікке ие болу, одан әрі білім алуды өз бетінше жалғастыру дағдыларын қолдану және педагогикалық және әлеуметтік қызметте кәсіби қарым-қатынастарды құру; кәсіптік қызметте денсаулықты сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін құралдар мен әдістерді мақсатты түрде пайдалануға
  • әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, білімді қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіру, олардың құндылықтарын, көзқарастарын, этикалық принциптері мен оқыту әдістерін сыни тұрғыдан бағалау, өзінің педагогикалық дамуының жаңа мақсаттарын қою
  • әртүрлі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, информатика саласындағы озық концепцияларға негізделген теориялық білімді сыни тұрғыдан іріктеу және информатика білімін жетілдіру және өзінің кәсіби өсуі үшін білімді пайдалану
  • инклюзивті білім беруде мүмкіндігі шектеулі оқушыларды оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық-педагогикалық мәселелерін түсіну, оқу процесінде оқушылардың әртүрлі қабілеттерін ескеру, өмірлік және білім беру контекстінде олардың психологиялық жағдайын этикалық тұрғыдан қолдау, соның ішінде ақпаратты пайдалану; технология
  • тарихтың негізгі кезеңдерін, қазақ халқының мемлекеттілік пен өркениет формаларының эволюциясын тұтас және объективті түрде қамту, ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білу, академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну
  • ақпараттық қауіпсіздік талаптарын ескере отырып, қоғамның трансформациясын цифрландыру жағдайында кәсіби педагогикалық қызметтің типтік міндеттерін шешу
  • математикалық, компьютерлік модельдеудің іргелі ұғымдарын және информатиканың семантикалық негіздерін меңгеру; қолданбалы бағдарламаларды жобалау және бағдарламаларды құру үшін әдістеме мен алгоритмдерді қолдану; ЕТ тарихы мен даму тенденциясын, есептеуіш жүйелер мен желілердің құрылысы мен жұмыс істеу принциптерін, қолданбалы есептерді шешу үшін мәліметтер мен ақпараттық жүйелерді жобалаудың негізгі әдістерін білу
  • ақпараттық дүниетанымды кеңейту және цифрлық білім беру ресурстарын дамыту үшін АТ қолдану, оқушылардың аналитикалық және сыни ойлауын дамытуға бағытталған инновациялық білім беру технологияларын, оның ішінде CLIL-ді пайдалану
  • информатика және білім беруді ақпараттандыру саласындағы оқу, практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін цифрлық дидактиканың теориялық және практикалық білімін қолдану, информатика мен робототехниканы оқытудың алға қойылған мақсаттарына сәйкес цифрлық оқыту ортасында білім беру іс-әрекетінің шарттарын жобалау, заманауи цифрлық білім беру технологияларын қолдану
  • педагогикалық зерттеу жүргізу үшін сандық құралдар мен әдістерді қолдану; педагогикалық зерттеулердің нәтижелерін және қазіргі білім беру тенденцияларын, ғылыми-педагогикалық қызметтің практикалық мәселелерін шешу тәсілдерін қолдану
Top