Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01509 Математика в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Элементар математика
  Несиелер: 5

  Элементар математика пәні мектеп математикасы курсының мазмұнына сүйенеді. Элементар математиканың негізгі ұғымдары, фундаменталды идеялары оқытылады. Алған білімдері мен іскерліктерін кәсіби қызметтерінде қолдану дағдыларын қалыптастырады. Элементар математика есептерін щығарудың әртүрлі әдіс-тәсілдері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  «Педагогика» пәнін оқу барысында педагогика ғылымының іргелі және қолданбалы негіздері теориялары және технологиялары жаңа білім беру тұғырлар негізінде меңгертіледі. Педагогиканың теориялық негіздері үдері-сінде инновациялық әдістер және педагогикалық іс-әрекеттің практикамен интеграциясы жүзеге асырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сызықты алгебра
  Несиелер: 5

  Бұл курс болашақ мұғалімдердің абстрактілі ойлау қабілетін қалыптастыруға, абстрактілі ұғымдармен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыруға бағытталған. Болашақ мұғалімдер теорияның аксиоматикалық әдісі құру негіздерімен, векторлық кеңістік теориясымен және кеңістіктердің түрлендірулерімен танысады. Сызықты кеңістіктер теориясы, евклид кеңістіктер теориясы және матрицаның жордан қалыпты түрі теориясы қастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары алгебра
  Несиелер: 5

  Бұлкурстыоқып-үйренубарысындастуденттертоп,сақина; өріс, комплекссандар, матрицалар, анықтауыштар, керіматрица, Гауссәдісі, Крамерәдісі, матрицаныңрангі. көпмүшеліктерсияқтыұғымдарыментанысады. Информатика мен экономиканың қолданбалы есептерін шығаруда жоғары алгебра әдістерін қолдану мүмкіндіктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пән инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларды оқытудың әдістемесі, ерекше қажеттіліктері шектеулі балаларға түзету-педагогикалық ықпал етудің мүмкіндігін ұйымдастыру түрлері, мазмұны мен бағыттары туралы білімдерді қалыптастыруға мүмкіндік туғызады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аналитикалық геометрия
  Несиелер: 6

  Бұл курсты оқып-үйрену барысында студенттер векторлар, координаталық жүйелер, бірінші және екінші ретті кисықтар мен беттер сияқты аналитикалық геометрияның негізгі ұғымдарымен танысып, теориялық және қолданбалы мәселелерді шешу дағдыларын меңгереді. Геометриялық нысандардың математикалық сипаттау әдістері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 6

  Курстың мазмұны болашақ мамандардың нақты педагогикалық жағдайды сауатты талдауына және негізгі ғылыми ұғымдар жайлы теориялық түсініктерге сәйкес ара қатынасын белгілеуіне мүмкіндік беретін психологиялық білімдер жүйесін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беруде АКТ
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында білім берілуіне қажеттілігі әртүрлі балаларға бірлескен білім беруде академиялық құзыреттіліктерді меңгеруге бағытталған инклюзивті білім беру негіздері мен технологиясы, дифференциальды оқыту технологиясы, инклюзивті тұғырдағы жетістікті бағалау технологиясы, жеке дара білім беру үдерісі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Дифференциалдық есептеулер
  Несиелер: 6

  «Дифференциалдық есептеулер» курсында нақты айнымалы функция қарастырылады, математикалық талдаудың маңызды тұжырымдары мен анықтамалары енгізіледі: нақты сандар (сандық түзу), функция, шекара, үздіксіздік. Туынды және дифференциалдың негізгі түсініктерін оқытады, сондай-ақ олардың функцияларды зерттеудің қолдану әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған бағдарламалық мазмұнды бейімдеу
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалармен жұмыс істеу, бағдарлама мазмұнын бейімдеу және олардың психофизикалық дамуының ерекшеліктері мен жеке мүмкіндіктерін ескеру негізінде ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балаларға жеке бағдарланған психологиялық, медициналық және педагогикалық көмек көрсете білу дағдыларын дамытуға мүмкіндік туғызады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Гоеметрия
  Несиелер: 6

  «Геометрия» курсында болашақ мұғалімнің оқушылармен табысты жұмыс жасауы үшін қажетті тақырыптары қарастырылады. Бірінші және екінші ретті қисықтар мен беттер қарастырылады. Оқыту дәстүрлі, векторлық координаттық түрде жүргізіледі. Векторлық алгебраның қолданылуына, координат әдісіне, мектеп геометриясы есептерін шығарудың практикалық және әдістемелік мәселелерін түрлендіру теорияларына аса көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математикалық талдау I
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу барысында студенттер нақты сандар, , тізбектер, тізбектің шегі, бір айнымалылы функция шегі, функцияның үзіліссіздігі, бір айнымалылы функция үшін дифференциал есептеу, Тейлор формуласы, сияқты математикалық талдаудың негізгі түсініктерімен танысады және осы теориялардың негізгі әдістерін игереді. Сонымен бірге функцияның өзгерісін зерттеуде туындыны қолдану тәсілдерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Интегралдық есептеулер
  Несиелер: 5

  «Интегралдық есептеулер» курсының негізі - Ньютон-Лейбниц формуласымен байланыстырылған айтарлықтай әр тұрлі ұғымдар болып табылатын, бір айнымалы функцияның анықталмаған интегралы мен Риман интегралы болып табылады.Бұл курсты оқу математикадағы геометриялық және физикалық есептерді шешу мүмкіндігін кеңейтеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан Республикасының «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың негізгі кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің сандық платформаларын, әртүрлі кәсіби салаларда цифрлық ақпаратты өңдірудің түрлі әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  ЭАдамзаттың басты құндылықтарына бағынышты жеке тұлғаның экологиялық мәдениетін дамыту, экологиялық көзқарасты қалыптастыру арқылы экологиялық ақпараттың жариялылығына сай қазіргі кездегі қоршаған ортаның көптеген экологиялық мәселелерін шешу қоғамның саналы іс-әрекеті мен әрбір адамның жоғары деңгейде экологиялық ой-санасына байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Білім беруде IT қолдану
  Несиелер: 6

  Бұл пәнді оқу информатика пәні бойынша жалпы білім беру бағдарламасы біліміне негізделеді. Қазіргі заманғы ақпараттық және коммуникациялық технологияларды жасау, әкімшілендіру электрондық білім ресурстарын қалыптастыру пайдалану мүмкіндіктерін қарастырады. Одан басқа, заманауи ақпараттық білім беру ортасында білім алушылардың жобалық қызметті ұйымдастырудың тәсілдері оқытылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы және әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мектептегі тәрбиелеу үдерісінің негізгі ұғымдары, тәрбиелеудің қозғаушы күштері, негізгі әдістері, тәрбиелеу үдерісін ұйымдастыру құралдары мен түрлері, тәрбиелеу үдерісінің болмысы мен құрылымдары, жалпы заңдылықтары мен тәрбиелеу үдерісінің қағидалары оқытылады. Тәрбиелеу үдерісінің амалдары қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математикалық талдау IІ
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында студенттерматематикалық талдаудың негізгі ұғымдарының бірі анықталмағанинтеграл, Риманинтеграл ұғымдарымен танысып, олардыесептеудің негізгі әдістерін меңгереді және Риманинтегралын қолданып жазық фигураның ауданын, дененің көлемін, қисықтың ұзындығын есептеуді үйренеді. - n-өлшеуішті кеңістігі, көп айнымал функциялары ұғымдарымен танысып, n-өлшеуішті кеңістіктетізбек пен функцияның шегі, функцияның үзіліссіздігі, көп айнымал функцияның дербес туындылары сияқты ұғымдарды игереді. Көп айнымалылыфункцияның локальдық экстремумын, шартты экстремумдарындифференциалдықесептеудің әдістерімен табуды меңгереді .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сандар теориясындағы алгоритмдер
  Несиелер: 5

  Алгоритмдік сандар теориясының сұрақтары мен оның шифрлау жүйесінде қолданылу сұрақтары қарастырылады. сандарды жай көбейткіштерге жіктеу, жай немесе құрама сан екенін анықтау тәрізді математикалық мәселелерді қарастырады. Жай сандарға тексерудің заманауи әдістері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл курс келесі мәселелерді қарастырады: математиканы оқытудың жалпы әдістемесі, жеке әдістемесі және нақты әдістемесі; мектептік математика бөлімдерін оқыту технологиялары. Бағдарламада оқушылардың білім мазмұнының негізгі компоненттерін меңгерудің замануи педагогикалық технологияларына, математиканы оқытудың түрлері мен әдістеріне көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – практикалық ойлау жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Математикалық логика және дискретті математика
  Несиелер: 5

  Дискретті математика мен математикалық логиканың негізгі ұғымдары, осы салада қолданылатын математикалық нысандардың анықтамалары мен қасиеттері, пайымдаулардың тұжырымдары мен олардың дәлелдеулері, олардың қолданылуы мүмкін саласы оқытылады. Дискретті математика мен математикалық логиканың әртүрлі бөлімдерінің теориялық және тәжірибелік сипаттағы есептерін шешу әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет" пәні "Әлеуметтік ғылымдар, журналистика, ақпарат" бағытындағы білім алушыларда сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған. "Қазақстан-2050" стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сынды мемлекеттік құжаттар сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтерді. Бұл пәннің мақсаты ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларын, аталған бағыт бойынша тереңдете зерделеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Орта буын үшінесептердішешудің әдістемелік негіздер
  Несиелер: 3

  Мектеп математикасының белгілі ақпараттарын (анықтамалар, теоремалар, олардың дәлелдері, олардың арасындағы қарым-қатынас, проблемаларды шешу әдістері), жалпылап практикалық мәселелерді шешуге қолдануды қарастырамыз. Ғылыми, әдістемелік және оқу әдебиеттерімен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады, орта буын тақырыптары бойынша есептерді шешуде шығармашылық көзқарас дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дифференциалдық теңдеулер
  Несиелер: 5

  Бұл курста жай дифференциалдық теңдеулер теориясының негізгі ұғымдары мен түсініктемелері енгізіледі, бірінші және жоғары ретті теңдеулердің белгілі бір түрлерінің интегралдау әдістері қарастырылады. Жоғары ретті сызықты дифференциалдық теңдеулер және сызықтық жүйелер теориялары толығырақ қарастырылады. Дифференциалдық теңдеулер сапалы теориясымен және орнықтылық теориясымен танысуға назар аударылады. Сондай-ақ, бірінші ретті дербес туындылы теңдеулердің кейбір түрлері және олардың интегралдау әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Математикалық талдау IIІ
  Несиелер: 6

  Бұл курс математикалық талдаудың негізгі фундаментальды тұжырымдамаларын - сандық және функционалдық қатарлар, меншіксіз интегралдар, параметрлерге тәуелді интегралдар, тригонометриялық Фурье қатарларымен таныстыруға және бекітуге бағытталған. Мақсаты - оқушылардың логикалық ойлау мен математикалық мәдениетін дамыту, математикалық түйіндерді дамыту, сонымен қатар басқа математикалық әдістерді және басқа математикалық пәндерді оқуға дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Негізгі мектепте математиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл курсты оқытуда 5-9 сынып математикасының белгілі бір тақырыптарын оқыту әдістері талқыланып, оқулықтар мен оқу құралдары, бағдарламалар егжей-тегжейлі қарастырылады. Сабақта бір тақырыптың әртүрлі оқу құралдарындағы мазмұндалуының әдістемелік сараптамасын салыстыру жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Теңдеулерді және теңсіздікті шешуге үйрету әдістері
  Несиелер: 3

  Сызықтық, квадрат, рационал, көрсеткіштік, логарифмдік, тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу әдістері қарастырылады. Теңдеулер, теңсіздіктер және жүйелер шешу үшін алгебралық түрлендіру техникалары өңделеді және жетілдіріледі. Оқушыларды теңдеу шешуге үйрету әдістерінің жалпы ұсыныстары оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орта буын үшін мектеп математика курсының теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс орта буын сабақтарының жаңартылған бағдарлама бойынша мақсаты мен міндеттерін анықтауға, тақырыптар бойынша сабақты жоспарлау қабілеттерін меңгеруге арналған. Орта мектептің математика аясында толығымен қамтылмаған элементар математика бөлімдерін қарастырылады. Бұлар параметрі бар теңдеулер және теңсіздіктер, жоғары дәрежелі теңдеулер, комбинаторика элементтері және т.б.. бөлімдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектеп математика курсында ықтималдықтар теориясының қолданысы
  Несиелер: 5

  Мектеп курсындағы математикада ықтималдықтар теориясының қолданысы курсы, жаңаланған орта білім бағдармаласы аясында, мектеп курсындағы математикада ықтималдықтар теориясының есептерін шешудің әдістерін үйретуде қолданылатын инновациялық педагогикалық технологияларды үйрету мен салыстыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жаратылыстану-ғылыми пәндердің интеграциясы
  Несиелер: 6

  Жаратылыстану ғылыми пәндерді біріктіру ұғымдары мен олардың тәжірибелік түрде жүзеге асыру мүмкіндіктерін қарастырады. Сонымен қатар, біріктіруді жүзеге асырудың үш деңгейі: пәнішілік, пәнаралақ, транспәндік деңгейлері оқытылады. Пәнаралық біріктіру әдістері пәнаралық байланыстарына, кіріктірілген сабақтар мен кіріктірілген курстарға тоқтала отырып егжей-тегжейлі сипатталады. Пәнаралық біріктірудің проблемалары мен оларды жеңу әдістері оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көп айнымалылардың интегралдық есептеуі Integral calculus of many variables
  Несиелер: 6

  «Көп айнымалылардың интегралдық есептеуі» курсы - «Математикалық талдау II» курсының кеңейтуі болып табылады да көпайнымалы, қисық сызықты және беттік Риман интегралдар теориясын зерттеуді қамтиды. Бұл курсты оқу математикадағы кеңістіктік геометриялық және физикалық есептерді шешу мүмкіндігін кеңейтеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика
  Несиелер: 5

  «Ықтималдық теориясы және математикалық статистика» пәні оқиғалардың заңдылықтарын зерттеуге бағытталған, оның нәтижесін және олардың негізгі сипаттамаларын болжау мүмкін емес. Зерттеу барысында зерттелген оқиғалардың практикалық іске асырылу әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Интегралдық және дифференциалдық теңдеулер
  Несиелер: 5

  Курс екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде «Дифференциалдық теңдеулер» қарапайым дифференциалдық теңдеулер теориясының негізгі түсініктері мен анықтамалары енгізіліп, бірінші және жоғары ретті теңдеулердің белгілі бір түрлерінің интегралдау әдістері қарастырылады. Екінші бөлім «Интегралдық теңдеулер» Фредгольм және Вольтеррдің сызықты интегралдық теңдеулерді шешу әдістерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпаратты қорғаудың математикалық негіздері
  Несиелер: 7

  Бұл курста сандар теориясының негізі қарастырылады және оның қорғалған коммуникациялық желілер мен ақпаратты қорғау құралғыларымен байланысы көрсетіледі. Ақпаратты шифрлеу және дешифрлеуде қолданылатын математикалық әдістер қарастырылады. Симметриялы және асимметриялы алгоритмдер егжей-тегжейлі оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сандар теориясы және криптография негіздері
  Несиелер: 7

  Жай және құрама сандардың қасиеттері, натурал қатар мен арифметикалық прогрессияда жай сандарды бөлу заңы оқытылады. Сонымен қатар, натурал модуль бойынша қалындылар класы сақинасының құрылымы мен салыстыруларды шешу әдістері оқытылады. Криптографияда белгілі алгоритмдердің қолданылуы қарастыруылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жоғарғы буынүшін есептерді шешудің әдістемелік негіздері
  Несиелер: 3

  Оқу пәні мәтіндік мәселелерді шешу кезінде оқушылардың оқу іс-әрекетін қалыптастыру арқылы мәтіндік есептерді шешудің сапасын арттыру мәселесіне арналған. Курс жоғары буын үшін мектеп математика курсының мәселелерін шешудің әдіснамалық негіздерін қарастырады. 9-11 сыныптардың математикалық тақырыптары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Алгебра және талдаудың басталмаларындағы есептерді шешу әдістері
  Несиелер: 3

  Алгебражәне анализ бастамалары курсының теориялық-әдістемелік қырлары қарастырылады, университеттегі математикалық анализді оқыту жүргізіледі, алгебра және анализ бастамасының қолданбалы және практикалық есептерінің негізгі типтерін талдау, практикалық есептерін шешудің әдістері үйретіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жоғары сыныптарда математиканы оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Математиканы оқыту педагогикалық процестің дамуының даму келешегі, тенденциялары, заңдылықтары, болмысы даму тәсілдері оқушылардың математиканы оқу барысындағы даму ықпалы мен құралы ретінде болатындығы, математиканы оқытудағы әдістемелік жүйенің негізгі компоненттері оқытылады. Математиканы оқыту процесінде қазіргі заманғы ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану әдістері мен мүмкіндіктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мектепте оқыту мен бағалаудың жаңа әдістері
  Несиелер: 5

  Білім беру мазмұны жаңартылған жағдайында сабақ берудің, оқытудың және бағалаудың жаңа тәсілдері қарастырылады. Оқу процесіндегі бақылаудың құрылымдық компоненттері, әдістері, оқушылардың білімін бағалау түрлері мен амалдары, оқушылардың оқу әрекет нәтижесін бағалау жүйесі оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жоғарғы буын үшін мектеп математика курсының теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Шығармашылық тәсілді қалыптастыра отырып математиканы оқытумен, материалды әр түрлі баяндау жүйесін педагог, психолог, дедактик тұрғысынан бағалау қабілетімен байланысты мәселелер қаралады. Орта мектептің 9-11 сыныбы алгебра және геометриясының тақырыптары оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Циркуль мен сызғыш арқылы салуға арналған естептер
  Несиелер: 5

  Геометриялық фигураларды кескіндеу үшін әртүрлі сызу құралдары қолданылады: сызғыш, циркуль, транспортир, бұрыштық. Тек циркуль пен сызғыштың көмегімен салуға арналған есептерді қарастырамыз. Геометриялық салу есептерін шешу әдңстері мен мектептегі планиметрия курсының теориялық негізі оқытылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Комплекс айнымалы функциялар
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің комплекс айнымалы функциялар теориясының негізгі әдістерін меңгерулеріне бағытталған. Курсты оқу барысында комплекс жазықтығындағы тізбектер, қатарлар, функциялар (аналитикалық, элементар), олардың қасиеттері, комплекс жазықтығындағы интегралдар, Коши интегралы, қалындылар теориясының элементтері және олардың қолданулары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жалпы физика
  Несиелер: 6

  Аталған курс табиғатта жұмыс істейтін негізгі физикалық ұғымдар мен заңдар, қазіргі жаратылыстану ғылымының негізгі ұғымдары туралы идеяларды қалыптастырады, ғылыми зерттеулердің үлгілері мен әдістері. Классикалық және қазіргі заманғы механиканың негізгі ұғымдары, заңдары мен теориялары, негізгі физикалық үлгілердің қолдану шектері: техникалық қосымшалар үшін маңызды физикалық проблемаларды шешу әдістерін меңгертеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Проективті геометрия
  Несиелер: 5

  Курс проективтік кеңістіктегі геометриялық фигураларды зерттеуге арналған. Курс барысында білім алушылар проективті түзу мен жазықтық геометриясының төрт нүктенің қосарлы коэффициенті, нүктелердің проективтік координаттары, проективтік өзгерістер мен карталар, гомология, Дезарг теоремасы, екінші ретті қисықтар және олардың жіктелуі және т.б. негізгі тұжырымдары мен фактілерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Нақты айнымалы функциялар
  Несиелер: 5

  «Нақты айнымалы функциялар теориясы» пәні жалпы теориялық математикалық дайындықтың негізін құрайды, «Функционалдық талдау» пәнін оқу үшін іргелі база рөлін атқарады. Осы пәннің оқытудың негізгі мақсаты: Лебег өлшемі және интегралы туралы көзқарасты, нақты айнымалы функциялар теориясының іргелі заңдарды қолданудың білігі мен дағдысын кәсіби іс әрекет жүйесінің негізі ретінде қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс көптеген оқушылар үшін стандартты емес олимпиада еспептерін шешуге арналған бірқатар классикалық идеяларды қарастырады. Әрбір идея түсіндірмемен, есептерді шешудің мысалдарымен және өзіндік жұмыс үшін тапсырмалармен қамтамасыз етіледі. Олимпиадалық және ғылыми зерттеу есептері түріндегі есептер жиынтығы келтіріледі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Табиғи құбылыстардың физикасы
  Несиелер: 6

  Студенттер практикалық сабақтарда сапалы және санды қолданбалы есептерді шыяғару арқалы теориялық білімдерін шыңдайды, процесстер мен болмыстарды модельдеуге дағдыланады. Кейінірек инженерлік және экономикалық -ұйымдастыру есептерін шешуге көмектесетіе физиканың әртүрлі салаларының нақты есептерін шығару әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Математикадан жобалық жұмыстарды ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Математикадан жобалық әрекеттің математикалық сауаттылық пен мәдениеттің қалыптасуына, ықпалын бағалауға арналған,жұмыстарды ұйымдастыруға арналған. Оның ішінде студенттің математиканы оқу барысындағы зерттеу әрекетінің жақсы жағы талданған. Жобалық әдіс қандай да бір алтернативті сыныптық-сағаттық жүйеде қарастырылады. Студенттердің шығармашылық деңгейлерін анықтауға басым көңіл бөлінеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Геометрия негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс мектеп геометрия курсының негізгі ұғымдары мен аксиомаларының таңдалуының ғылыми-теориялық негіздемесін береді. Оқытылатын курстың құрылымында келесі тақырыптар қарастырылады: аксиомалық әдіс, аксиомалар жүйесі, аксиомалар жүйесінің моделі, қарама-қайшылықсыздығы, тәуелсіздігі және аксиома жүйесінің толықтығы. Евклид геометриясы үшін Д. Гильберттің аксиомалар жүйесі. Абсолюттік геометрия. Лобачевский геометриясы. Лобачевский жазықтығында түзулердің өзара орналасуы. Эквидистанта және орицикл.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эконометрика
  Несиелер: 5

  Математикалық және статистикалық әдістер мен модельдер көмегімен сандық және сапалық экономикалық байланыстарды қарастырамыз. Экономикалық теорияларды бағалаудың эконометрикалық әдістерін қолдану мүмкіндігі зерттеледі. Болжам модельдері құрастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дифференциалдық геометрия және топология
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны қисықтар мен беттердің анықталуына, локальді зерттеулерге арналған. Мұнда қисықтықтар теориясы, беттердің негізгі инварианттары, бірінші және екінші квадраттық формалар, беттің бойындағы негізгі қисықтар (асимптотикалық, қисықтықтар, геодезиялық), беттің ішкі геометриясы қарастырылады. Курс дифференциалды геометрияның негізгі ережелерін теориялық тұрғыда әзірлеуге, проблемаларды шешудегі практикалық дағдыларды игеруге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерге кіріспе
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеудің негізгі анықтамалары, мақсаты мен міндеті және олардың әртүрлі негіздемелеріне сай классификациялары, ғылыми зерттеудің негізгі талаптары, түрлері мен әдістері қарастырылады. Маңызды ғылыми проблемаларды топпен талдау жұмыстары, пікірталастар мен проблеманың жағдайын бағалаау, әртүрлі әдістерді қолданып шешу жолдары талқыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON2

  ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу

 • Код ON3

  әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі

 • Код ON4

  дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу

 • Код ON5

  құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау

 • Код ON6

  өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсінуге дайын, кәсіби іс-қимыл жасауды ынталануға ие, кәсіби этика негіздері мен сөйлеу мәдениетіне ие, білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкес кәсіптік қызметке дайын

 • Код ON7

  білім алушылардың әлеуметтік, жас, психофизикалық және жек ерекшеліктерін ескере отырып, білім беруді, тәрбиелеуді және дамытуды жүзеге асыруға дайын, оқу үрдісінде психологиялық-педагогикалық әдістерді қолдануға дайын

 • Код ON9

  білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес математикалық мамандықтар бойынша оқу бағдарламаларын жүзеге асыра алу, білім беру үрдісінде оқытудың заманауи әдістерін және технологияларын қолдану

 • Код ON10

  математикалық ғылымның классикалық бөлімдерінің негізгі ережелерін, математиканың негізгі идеялары мен әдістерін, негізгі математикалық құрылымдардың жүйесін меңгеру, алған білімдерін кәсіби қызметінде қолдана алу, оқытудың нәтижелерін талдай және бағалай білу

 • Код ON11

  жеке, пәнаралық және объективті оқу нәтижелеріне жету үшін білім беру ортасының мүмкіндіктерін пайдалана алу және оқытылатын математикалық цикл пәндерін оқыту мен тәрбиелеу процесінің сапасын қамтамасыз ету, білім алушылардың өзара іс-қимылын ұйымдастыруға, олардың қызметін, бастамашылығын және тәуелсіздігін қолдауға, шығармашылық қабілеттерін дамытуға қабілетті

 • Код ON12

  математикалық білім беру және ғылым саласындағы ғылыми-зерттеу мәселелерін қалыптастыру және шешу үшін жүйеленген теориялық және тәжірибелік білімін пайдалануға дайын

6B01509 Математика
Бакалавриат

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01509 Математика-Информатика
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01509 Математика-Физика (көптілді білім беру)
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01509 Математика – информатика
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01509 Математика-Физика
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01509 Математика-Информатика мұғалімін даярлау
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01509 Математика және информатика мұғалімдерін дайындау
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01509 Математика және информатика мұғалімдерін дайындау
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B009 Математика мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top