Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04101 Инновацияның экономикасы в Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Микро және макроэкономика саласында ғылыми әзірлемелермен айналысатын кәсіпорындардың зерттеу орталықтары мен құрылымдық бөлімшелері үшін, сондай-ақ ресурстарды ұтымды пайдалануға, шаруашылық қызметтің экономикалық тиімділігін арттыруға байланысты міндеттерді шешу үшін жоғары білікті ғылыми кадрларды даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M070 Экономика
 • Дайындық бағыты 7M041 Бизнес және басқару
 • Халықаралық логистика
  Несиелер: 6

  "Халықаралық логистика" пәні магистрлерді кәсіби даярлауда, бір жағынан жалпылайтын, ал екінші жағынан мамандандырылған мәнге ие және экономикалық және логистикалық білімді интеграциялық біріктіруге бағытталған. Халықаралық экономикалық қызмет шеңберінде ұйымның логистикалық жүйесін қалыптастыру және басқару үшін жүйелі білім мен дағдылар беріледі.

  Селективті тәртіп
 • Иновациялық экономика. Инновациялық тәуекелдер
  Несиелер: 5

  Инновациялық тәуекел-менеджменттің мазмұны. Инновациялық тәуекелдер, олардың жіктелуі және белгісіздігі. Тәуекелге корпоративтік төзімділік. Инновациялық тәуекелдерді басқарудың интеграцияланған жүйесі. Компаниядағы тәуекелдерді диагностикалау техникасы. Тәуекелдерді бағалау және талдау әдістері. Тәуекелдерді сапалық және сандық бағалау. Инновациялық тәуекелдерді элиминациялау. Тәуекелдерді элиминациялау стратегиясын таңдау. Тәуекелдерді элиминирлеу құралдары.

 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылым феноменін арнайы мәселе және талдау пәні ретінде қарастырады. Ғылым теориясы мен техника және олардың постиндустриалды қоғам жағдайында дамуы туралы түсінік береді. Курстың өзектілігі ғылым философиясы мен жаратылыстану-техникалық ғылымдары интеграциясы негізінде ғылыми білім және ғылыми зерттеу әдістемесі саласында болып жатқан үрдістерге бағдармен байланысты.

 • Иновациялық өнім жасаудың заманауи техникалары
  Несиелер: 5

  Тәрбие инновациялық өнімді құру және инновациялық бизнес жобаларын құру үшін шығармашылық техниканы және қолданбалы тәсілдерді қолданудың теориялық және практикалық негіздерін көрсетеді. Тікелей және алыс шетелдің B2B және B2C бизнесінде инновациялық өнімдерді енгізу тәжірибесі егжей-тегжейлі қаралды.

 • Иновациялық экономика. Инновациялық қызмет
  Несиелер: 6

  Магистранттарда макродеңгейде (инновациялық экономиканың негізгі ұғымдары, инновациялық процестердің мазмұны мен құрылымы, инновациялық-инвестициялық талдау құралдары), сондай-ақ микродеңгейде (инновацияны жүзеге асырудың негізгі факторлары, инновациялық компанияны құру және дамыту, компаниядағы инновациялық қызметті ұйымдастыру нысандары) инновациялар экономикасы саласындағы білім жүйесін қалыптастырады.

 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Оқыту курсы магистранттардың лингвистикалық, дискурсивтік және әлеуметтік-мәдени құзыреттілігін қалыптастыруды, оларды оқытылатын тіл елдерінің мәдениетіне баулуды, шет тілінде кәсіби сөйлеу дағдыларын қалыптастыруды, мамандық бойынша мәтіндерді аудару дағдыларын дамытуды көздейді. Курсқа кіретін тақырыптары: грамматикаға шолу, оқу және жазбаша жұмысқа дайындалу әдістемелері, эссе жазу, тындау және сөйлеу әдістемелері.

 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пән қазіргі заманда қоғамның басқару қызметінде тұрақты кездесетін өзекті әртүрлі әлеуметтік мәселелерді шешуге қажетті психологиялық терең теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруды кеңінен қарастырады. Мекеме персоналын басқару негіздерін меңгеру, персоналмен жұмыс жасау және басқару техникасын игеру туралы білім беріледі.

 • Стратегиялық менеджмент
  Несиелер: 6

  Пәннің мазмұны: фирма бизнесінің мақсаты мен басты мақсаттарын анықтау; сыртқы ортаны, фирманың ішкі жағдайын талдау; фирманың стратегиясын таңдау және әзірлеу; ұйымдастыру құрылымын жобалау, фирманы басқару жүйесін және интеграциялау дәрежесін таңдау; "стратегия - құрылым - бақылау" кешенін басқару; фирманың мінез-құлық нормативтері мен саясаттарын анықтау.

  Селективті тәртіп
 • Макроэкономика (ілгерленген курс)
  Несиелер: 5

  Пән кең білімді, іргелі ғылыми базасы бар, ғылыми шығармашылық әдіснамасын, заманауи ақпараттық технологияларды меңгерген, өзіндік ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық қызметке қабілетті және дайын тұлғаны қалыптастыруға ықпал етеді. Бұл пәнді оқу елдегі экономикалық жағдайды дұрыс бағалауға мүмкіндік береді және сол немесе басқа мәселелер бойынша сауатты экономикалық шешім қабылдауға мүмкіндік береді.

 • Зерттеулерді басқару
  Несиелер: 5

  Ұйымды басқарудағы заманауи зерттеу технологияларын зерттеу. Бұл пәнді оқу магистрлерге зерттеудің әдістемелік негіздері саласындағы білімді дамытуға, сондай-ақ ғылыми қызметте және ұйымды басқару тәжірибесінде зерттеу дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
 • Эконометрика (ілгерленген курс)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқу үшін негізгі база әлеуметтік-экономикалық статистиканың және мәліметтерді талдаудың негізгі ережелері, таңдау әдісін қолданудың теориялық негіздері, параметрлік модельдерді құру принциптері, сызықтық регрессия әдістерін қолдану болып табылады. Сонымен қатар ұсынылатын деректер массивтерінің қасиеттерін талдай білу, деректер модельдерін құру тәсілдерін таңдау, статистикалық гипотезалар қою, статистикалық рәсімдер нәтижелері бойынша қорытынды жасау қажет.

  Селективті тәртіп
 • Бизнес-статистика
  Несиелер: 5

  «Бизнес-статистика» пәні әр түрлi жаппай экономикалық және әлеуметтiк оқиғалар және қоғамдық өмiрдiң процесстерiн сапалы тарабынан бөлiнбейтiн байланыстағы сандық тарапқа үйретедi, оның даму заңдылығын, өзара байланыс және өзара ықпалын анықтайды, объектiнiң ағымдағы күйiн бағалау үшiн дәл қажеттi мәлiметтер бередi, сонымен бiрге, процесстердің және оқиғалардың даму болашағын болжайды.

  Селективті тәртіп
 • Микроэкономика (ілгерленген курс)
  Несиелер: 5

  Курста негізгі назар Микроэкономика саласындағы негізгі экономикалық мәселелер, әдістер, микроэкономикалық талдау мүмкіндіктері, ойындар теориясы және микроэкономикалық үрдістерді зерттеудің басқа да қазіргі заманғы ғылыми құралдары туралы магистранттардың теориялық және қолданбалы білімдерін дамытуға бөлінеді. Микроэкономикалық талдаудың негізгі құралдарын практикалық қолдану мүмкіндіктерін көрсететін қысқаша әдістемелік ережелер келтіріледі. Типтік аналитикалық есептерді шешу мысалдары қарастырылды.

  Селективті тәртіп
 • Кешенді экономикалық талдау және бенчмаркинг
  Несиелер: 6

  Ғылыми дүниетанымның қалыптасуына ықпал етеді, базистік экономикалық категорияларды, экономикалық процестердің өзара байланысын түсінуге, экономикадағы қайшылықтар мен оларды шешу жолдарын анықтауға, нарықтық экономиканың жұмыс істеу механизмін зерделеуге мүмкіндік береді; болып жатқан құбылыстарға объективті баға беруге мүмкіндік береді. Экономикалық талдау дағдыларын меңгеру магистрлерге қоғамның экономикалық өміріне белсенді қатысуға, экономикалық мәселелер бойынша тиімді шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
 • Ғылыми зерттеулер әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курста ғылыми-зерттеу қызметінің ұғымдары мен ерекшеліктерін анықтауға басты назар аударылады; ғылыми зерттеудің жалпы әдіснамасы қарастырылады; ғылыми танымның қазіргі заманғы әдістері зерттеледі; әлеуметтанулық зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу практикасында қолдану.

  Селективті тәртіп
 • Фирманың экономикалық қауіпсіздігі
  Несиелер: 6

  Пәнді оқу экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің индикаторлары, көрсеткіштері және механизмдері; фирманың қауіпсіздігінің техникалық-технологиялық негіздері; экономикалық мүдделерді қорғау және коммерциялық құпияны қорғау; инновациялық-инвестициялық механизмдер, сонымен қатар экономикалық қауіпсіздікті қолдаудың мемлекеттік механизмдері; фирманың дағдарысқа қарсы басқару стратегиясын қалыптастыру.

 • Инновацияларды басқару
  Несиелер: 6

  Өндірісті басқару қағидалары мен әдістері, құралдары мен нысандарының жиынтығы және нарықты зерттеу арқылы тұтынушылардың мұқтаждықтарын қамтамасыз ету деген мағынаны білдіреді. Олар өндірістің тиімділігін арттыру және пайданы көбейту мақсатымен.

  Селективті тәртіп
 • Иновациялық экономика. Иновациялық даму стратегиясы
  Несиелер: 6

  Пән макро және микродеңгейде инновация экономикасы саласында білім жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Инновациялық саладағы стратегиялық жоспарлау, болжау және талдау мәселелерін зерделеу негізгі болып табылады. Қазіргі инновациялық стратегиялар, жаһандық экономикадағы компаниялардың бизнес-модельдері; компанияның экономикалық стратегиясының негізі ретінде инновациялар; инновациялық стратегияны таңдау әдістері және оны әзірлеу жолдары зерттеледі.

  Селективті тәртіп
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 3

  Пән магистрдің кәсіби дайындығының маңызды элементі болып табылады. Психологиялық-педагогикалық мәдениет арнайы дайындық (жоғары оқу орнынан кейінгі) нәтижесінде қалыптасатыны белгілі. Жоғары мектеп педагогикасының қазіргі өзекті мәселелерінің бірі - жоғары оқу орны магистрантының оқу-танымдық қызметі жағдайында өзіндік тұлғалық сипатын қалыптастыру.

 • Экономиканы басқару
  Несиелер: 5

  Экономикалық менеджмент» пәні бойынша тарихы туралы презентация, Қазақстанның экономикасының дамуына, оның ағымдағы жай-күйі және экономикалық басқару мәселелерін берілген.Іргелі экономикадағы өтпелі ұйымдастыру принциптері мен әдістері туралы білім, жүйелер қайта құрылымдау, әдістері, экономикалық ресурстарды кешенді пайдалану болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Инновациялар экономикасы. Инновациялық қызмет және инновациялық тәуекелдер
  Несиелер: 6

  Инновациялық экономиканы қалыптастырудың теориялық тжәне әдістемелік негіздері қарастырылады, сонымен қатар инновациялық үрдістер мен стратегиялық басқарудың инновациялық қызметінің байланыстырының мемлекеттік реттеудің ерекшеліктері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  Шет тілін кәсіби деңгейде еркін меңгеру және негізгі дүниетанымдық және әдіснамалық мәселелерді талдау, сондай-ақ шешімдер қабылдау және олардың тиімділігін бағалау.

 • Код ON2

  Жаңа жағдайларда зерттеу есептерін шешу үшін әртүрлі пәндер шеңберінде алынған білімді біріктіру.

 • Код ON3

  Статистикалық мәліметтерді пайдалана отырып кәсіпорынның өндірістік, шаруашылық, қаржылық қызметін инновациялық, экономикалық талдау дағдыларын қолдана білу.

 • Код ON4

  Макроэкономикалық процестердің механизмін, макроэкономика заңдарын білу, сондай-ақ кәсіби қызмет саласындағы даму әлеуетін болжау саласындағы зерттеулердің нәтижелерін ұсыну.

 • Код ON5

  Микроэкономикалық деңгейде кәсіпорынның әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін дамыту бойынша жаңа идеялар мен бағдарламаларды әзірлеу үшін экономикалық практика мен теорияның негіздерін зерделеу мен игеруге қабілетті болу.

 • Код ON6

  Маркетингтік, қаржылық және өндірістік талдау нәтижелері негізінде ұйымның даму перспективаларын анықтау.

 • Код ON7

  Экономиканы дамытудың стратегиялық және перспективалық жоспарларының жүйесін және ұйымдық құрылымын білу.

 • Код ON8

  Жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативті ойлау және шығармашылықпен қарау.

 • Код ON9

  Бизнес дамуының экономикалық тиімділігін басқару және экономикалық талдауларды зерттеу кезінде басқару және пайдалану.

 • Код ON10

  Инновациялық жобалардың бизнес-жоспарларын құрастыра білу кәсіпорынды басқару стратегиясының экономикалық негіздемесін және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыруды есептеуді жүргізу.

7M04101 Экономика
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 2 жыл
Магистратура

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика 2
Магистратура

Л. Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (н/п)
Магистратура

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04101 Әлемдік экономика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика (2)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика (бейіндік)
Магистратура

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04101 Экономика (1)
Магистратура

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Мұнайгаз бизнесі экономикасы (2)
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Өнеркәсіп экономикасы
Магистратура

Астана халықаралық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика HN
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M041011 Экономика
Магистратура

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

"Сырдария" университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика мен басқарудағы бизнес-аналитика
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Мұнайгаз бизнесінің экономикасы 1,5.
Магистратура

С. Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика НП-2
Магистратура

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04101 Экономика
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04101 Экономика
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 1
Магистратура

Рудный индустриальдық институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Экономика 1,5
Магистратура

Рудный индустриальдық институты

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04101 Нақты сектор экономикасы
Магистратура

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: M070 Экономика

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top