Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05101 Өсімдіктер биотехнологиясы және микробиология в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Математика
  Несиелер: 5

  Берілген курс математикалық аппараттарды меңгеру үшін және қолданбалы есептерді шешу үшін керек. Курс келесі мамематикалық тараулардан тұрады: сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия, функция, функцияның шегі, дифференциалдық және интегралдық есептеулер

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гистология негіздерімен жасушаның биологиясы
  Несиелер: 8

  Курс барлық жасушалар үшін әмбебап жасушалық құрылымдарды ұйымдастырудың жалпы заңдылықтары мен жасушаішілік үрдістер туралы, тұтас жасушаның реттеуші механизмдерін ұйымдастыру туралы, қазіргі заманғы физика-химиялық және гистологиялық зерттеу әдістерін қолдана отырып, тіндердің құрылымдық-функционалдық ұйымдастырылуы мен ұлпалық гомеостаз туралы білім береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химия
  Несиелер: 5

  Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары. Атомның құрылымы және химиялық байланыс. Мерзімді заң және элементтердің мерзімді жүйесі. Кинетика және химиялық термодинамика және т.б.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ботаника, альгология, микология
  Несиелер: 8

  Курс өсімдіктердің морфологиясы мен анатомиясы туралы түсінік береді, сондай-ақ өсімдіктердің, балдырлар мен саңырауқұлақтардың анатомиялық және морфологиялық құрылысы туралы және олардың тірі табиғаттағы рөлі, олардың ұйымдастырылуы, дамуы туралы, оларды биотехнологияның әртүрлі салаларында қолдану және тиімді пайдалануды жүзеге асыру туралы толық түсінік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Микроағзалардың генетикасы мен селекциясы
  Несиелер: 6

  Осы курстың мақсаты генетикалық аппараттың құрылымын, функциясын және өзгеруін, сондай-ақ микроорганизмдердегі генетикалық алмасу әдістерін зерттеу болып табылады. Микроорганизмдерді зерттеудің және практикалық қолданудың негізі болып табылатын генетикалық ұйымның ерекшеліктері, генетикалық өзгеру механизмдері, рекомбинация процесінің ерекшеліктері, генетикалық және селекциялық талдаудың заманауи әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биологиялық белсенді қосылыстардың биотехнологиясы
  Несиелер: 7

  Пәннің мазмұны химиялық құрамы мен биологиялық белсенді заттардың құрылымдық ұйымдастыру принциптерін қарастырады. Биологиялық активті заттардың өнеркәсіптік өндірісін өндірушілер. Биологиялық белсенді заттардың микробиологиялық синтезін өндірудің биотехнологиялық схемасы, осы процестердің технологиялық және аппараттық-конструкторлық қағидалары; органикалық заттардың трансформациясы үшін химиялық және микробиологиялық әдістерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Биотехнология нысандары және олардың өндірістегі қолданылымы
  Несиелер: 5

  Биотехнология нысандары және олардың өндірістегі қолданылымы: микроорганизмдер, өсімдік және жануарлар жасушалары туралы негізгі түсініктер қалыптастырады. Сонымен қатар жасушалық және генетикалық инженерияда, сондай-ақ биосинтетикалық өндірісте жасуша культураларын қолдану мен фундаменталды және қолданбалы ғылымдардың қазіргі жетістіктері көмегімен биотехнология нысандарын жетілдіру қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Оқу пәні физикалық заңдар мен заңдылықтар негіз інде студенттердің түсініктерін табиғи, физикалық және химиялық процестер туралы қалыптастыру. Қозғалыс механикасымен, заттар құрылымымен және орталарда өтетін электрлі және магнитті процестермен, жарықтық және оптикалық қасиеттермен, кванттық теориямен және субатомды әлемде өтетін процестермен таныстырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдіктер биохимиясы
  Несиелер: 7

  Курс өсімдік организмдерінің химиялық құрамының ерекшеліктерін, химиялық қосылыстардың негізгі топтарының құрылысы, функциялары мен алмасуының ерекшеліктерін, өсімдік клеткасымен синтезделетін өсімдіктердің қайталама метаболизмінің ерекшеліктерін, тағамдық, фармакологиялық, парфюмерлік және т.б. өнеркәсіптерде өсімдік метаболиттерін пайдалану мүмкіндігін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдіктер физиологиясы
  Несиелер: 6

  Курсты оқыту өсімдіктерде жүретін негізгі физиологиялық үдерістерінің маңызы, олардың реттелу механизмдері және өсімдік ағзасының қоршаған ортамен әсерлесу туралы ұғымдарды қалыптастырады, сонымен бірге келесі сұрақтарды қарастырады: ақуыздар, көмірсулар, липидтердің метаболизмінің негізгі кезеңдері; энергетикалық алмасу сатылары, тыныс алу; фотосинтез, оның маңызы, космостық рөлі; өсімдіктердің құрғақшылыққа төзімділігі бойынша классификациясы және тағы басқа.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдіктерді клональды микрокөбейту технологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқыту бағалы өсімдіктерді клональді микрокөбейту технологиялары туралы түсініктерді қалыптастырады, сонымен бірге келесі сұрақтарды қарастырады: in vitro-да микроклональды көбею тәсілдері мен әдістері; клональды микрокөбею сатылары; in vitro жағдайында өсімдіктің микрокөбею процесіне әсер етуші факторлар; культураға енгізу және оқшауланған ұлпаларды культивирлеу техникасы, өсімдік жеке түрлерінің микрокөбеюі және тағы басқа.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылық дақылдарының селекциясы мен тұқым өндірісі
  Несиелер: 5

  Курсты оқыту өсімдіктер селекциясының теориялық және тәжірибелік негіздері, трансгенді өсімдіктер алудың заманауи әдістерімен өсімдіктер селекциясына арналған бастапқы тұқым материалдарын таңдау және жасау принциптері туралы білімдерді қалыптастырады. Келесі сұрақтар қарастырылады: селекция кешенді ғылым ретінде; селекциялық материалды негізгі белгілері бойынша бағалау; ауыл шаруашылық өсімдіктерін өсіру, сұрыптау және таңдау әдістері және табы басқа.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биоотын өндіру технологиясы
  Несиелер: 5

  Шикізатты пайдаланудың дәстүрлі емес әдістері. Азық-түлік және биоотын өндірісі үшін азық-түлік емес шикізатты түрлері, олардың жіктелуі, сипаттамасы. Шикізаттан өндірілген биоотынды түрлері: сұйық (этанол, бутанол, биодизель, био-май), қатты (ұнтақ, брикеттер, түйiршiктер), газ (биогаз): сұйық биоотын өндірісі және қатты биоотын өндірісі: шикізат, технологиялық схемалар, жабдықтар.Қатты биоотын өндірісі: шикізат, технологиялық сызбалар, аппараттар. Биогаз өндірісі: шикізат, технологиялық схемалар, жабдықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: қоршаған ортамен қауіпсіз өзара әрекеттесу, адамның қоршаған ортасының қауіпсіздігі, қоршаған орта факторлары және қоршаған орта сапасының жаһандық өзгеруі және олардың салдары туралы білім беру. Сұрақтар: су ресурстарының экологиялық қауіпсіздігі, әуе бассейні, жер ресурстарының сарқылуы, экологиялық тәуекелдер, азық-түлік қауіпсіздігі, адамның қызметімен байланысты табиғи және техногендік апаттар және олардан қорғану жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет" пәні "Әлеуметтік ғылымдар, журналистика, ақпарат" бағытындағы білім алушыларда сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған. "Қазақстан-2050" стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сынды мемлекеттік құжаттар сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтерді. Бұл пәннің мақсаты ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларын, аталған бағыт бойынша тереңдете зерделеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – практикалық ойлау жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Молекулалық фитопатология
  Несиелер: 5

  «Молекулалық фитопатология» курсы өсімдіктер мен олардың паразиттерінің өзара әрекеттесуінің негізгі молекулалық механизмдері туралы түсінік береді. Курста өсімдіктер ауруларының генетикалық негіздері, фитопатогенді организмдердің вируленттілік факторлары, өсімдіктердің қорғау жүйелері, аурулардың эпидемиологиясы және бақылау тәсілдері қарастырылған. Өсімдік ауруларын диагностикалаудың заманауи әдістеріне ерекше назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Білім алушылардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскери риторика
  Несиелер: 5

  ККурс білім алушылардың жалпы сөйлеу мәдениетін арттыруға, коммуникативтік әрекеттестіктің әртүрлі жағдайындасөйлеу барысында тілдік құралдарды дұрыс қолдану біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу мәдениетінің негізгі белгілері. Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік, этикалық аспектілері. Сөйлеу этикасы. Сөйлеу стратегиясы, әдіс, тәсілдер. Коммуникативтік сәтсіздіктердің себептері. Ауызша іскерлік сөйлеу мәдениеті және жазбаша сөйлеу мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан Республикасының «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың негізгі кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің сандық платформаларын, әртүрлі кәсіби салаларда цифрлық ақпаратты өңдірудің түрлі әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биотехнология негіздері
  Несиелер: 5

  Курсты оқу кезінде биотехнологияның басты даму сатылары, қазіргі кездегі биотехнологияның негізгі бағыттары, биотехнология өндірісінің негізгі сатылары, соған қоса: шикізат түрлері; субстраттар және орталар туралы ұғымдарды қалыптастырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жалпы және молекулалық генетика
  Несиелер: 5

  Аталған курс генетиканың даму сатыларын, негізгі міндеттері мен келешектегі дамуын, сондай-ақ теориялық және тәжірибелік маңызын қарастырады. Тұқымқуалаушылықтың және өзгергіштіктің негізгі ұғымдарын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өсімдіктердің биологиялық белсенді заттары
  Несиелер: 5

  Курс әртүрлі организмдердің тіршілік әрекетін реттеу процестеріне қатысатын өсімдіктердің әртүрлі биологиялық белсенді заттарымен кеңінен таныстырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өсімдіктер генбанктерін құрудағы криобиотехнология әдістері
  Несиелер: 6

  Өсімдіктердің криобитехнологиясы әдістері өсімдіктердің гендік қорын сақтауды зерттейді (коллекциялар мен гендік банктер). Өсімдіктердің бірегей генотиптерін және жасушалар өсіндісінде продуцент штамдарын сақтау, төмен температуралы криоконсервацияның табысын анықтайтын факторлар, криопротекторлар, салқындату бағдарламалары, жасушаларды тез және баяу салқындату, жасушаларды салқындату кезеңдері, жасушаларды еріту принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Молекулалық биология
  Несиелер: 5

  Курсты оқу кезінде генетикалық ақпаратты сақтау, беру, тарату механизмдері, ақуыздар мен нуклеин қышқылдарының құрылымы және қасиеттері туралы ұғымдарды қалыптастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктердің генетикалық инженериясы
  Несиелер: 6

  Курстың мазмұны рекомбинантты ДНҚ құрастыру саласындағы білімнің біртұтас жүйесін; клеткадағы генетикалық ақпаратты сақтаудың, қалпына келтірудің және іске асырудың молекулалық механизмдерін; гендік инженерияда қолданылатын аса маңызды қазіргі заманғы әдістерді ұсынады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктекті дәрілік шикізаттарды өңдеу технологиясы
  Несиелер: 6

  Курсты оқу өсімдіктердегі бағалы дәрілік заттарды бөліп алу технологиясы туралы түсініктерді қалыптастырады, сонымен қатар келесі сұрақтарды қарастырады: өсімдік шикізатын өңдеу салалары, негізгі классификациясы және олардың сипаттамалары; дәрілік препараттар биотехнологиясындағы негізгі бағытта; өсімдік шикізатын өңдеуді ұйымдастыру принциптері; культураға енгізу, оқшауланған ұлпаларды культивирлеу техникасы және тағы басқа

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биотехнологиялық процестерді инженерлік қамтамасыз ету
  Несиелер: 7

  Өсімдіктер, жануарлар және микроағзалар дақылдарын әртүрлі өнеркәсіптерде қолдану. Органикалық заттар және ашыған өнімдердің өндірісі. Биологиялық белсенді заттар мен қоспалардың өндірісі. Жемдік ақуыз бен жемдік қоспалардың өндірісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инженерлік энзимология
  Несиелер: 6

  Иммобилденген ферменттер мен клеткаларды пайдалана отырып жасалған өндірістік процесстер. Органикалық синтездегі биокатализ. Қанттардың ферментативті синтезі. Микроталдауда иммобилизацияланған ферменттерді пайдалану. Иммобилденген ферменттер мен белоктар дәрілік заттар ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биоиндикация және биотестілеу
  Несиелер: 7

  Курстың мазмұны биологиялық мониторингтің әдіснамалық негіздерімен және қоршаған орта жағдайының биоиндикациясының табиғи және антропогендік өзгермелі экожүйелердің биологиялық индикациясының негізгі тәсілдерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктер биотехнологиясы
  Несиелер: 6

  Курс өсімдік биотехнологиясында жаңа немесе жетілдірілген қасиетке ие түрлерді алуға байланысты теориялық қағидалар мен тәжірибелік нәтижелер туралы негізгі білімдерді қалыптастырады және келесі сұрақтарды қарастырады: өсімдік жасушаларының культурасы, культивирлеудің принциптері мен әдістері; каллустүзілу; өсімдіктің in vitro морфогенезі мен регенерациясы; өсімдіктердің жасушалық және гендік инженериясының негіздері және тағы басқа.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Медициналық және ветеринарлық биотехнология
  Несиелер: 5

  Курсты оқыту тірі ағзалармен бірге әртүрлі биологиялық жүйелерді қолданып орындайтын технологиялық үрдістер туралы білімдерді қалыптастырады, сонымен бірге келесі сұрақтарды қарастырады: медициналық және ветеринарлық биотехнологияның даму сатылары; медициналық және ветеринарлық биотехнологияның нысандары: микроорганизмдер, вирустар; антибиотиктер алу технологиялары: микробиологиялық синтез, химический синтез, антибиотиктердің мутагенезі және тағы басқа.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биофизика
  Несиелер: 7

  Аталған курс физиканың негізгі заңдарының тірі ағзаларға әсер етуі қарастырылады. Курс келесі бөлімдерден тұрады: термодинамика заңдары; мембраналар биофизикасы: биологиялық мембраналар; мембраналардың құрылысы және қасиеттері; заттардың биологиялық мембраналары арқылы тасымалдануы; биоэлектрикалық потенциалдар;жасуша биофизикасы; фотобиологиялық үдерістер; физикалық факторлардың тірі ағзаларға әсер етуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Молекулалық вирусология
  Несиелер: 8

  Вирустардың клеткалық мәдениетінің әдістері. Вирусологиядағы серологиялық / иммунологиялық әдістер. Вирустарды ультраструктуралық зерттеу. Вирустардың молекулалық биологиясы. Вирустық аурулар. Бактериофагтар және адам аурулары. Вирустармен жасушалық трансформация. Ретровирустармен жасушалық трансформация. ДНҚ-вирустардың жасушалық трансформациясы. Вирустар мен обыр. Жаңа және пайда болатын вирустар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жалпы микробиология
  Несиелер: 8

  Білім алушыларда жалпы микробиология негіздері бойынша: морфология, физиология, тамақтану, микроорганизмдердің тіршілік әрекеті процестерінің микробиологиялық өлшемдер бойынша қауіпсіздік пен сапаның қалыптасуы мен өзгеруіне әсері туралы құзыреттілік жүйесін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оттегінің белсенді түрлерінің биологиясы
  Несиелер: 7

  Оттегі және оттегінің белсенді формалары. Оттегінің тасымалдануы. Митохондриалды электрондық тасымалдану. Электрондарды тасымалдаудың бактериялық тізбектері. Оттегі және оның радикалдары мен формалары. Синглет оттегі. Супероксидті радикал. Гидроксильдік радикал. Радикалды химия: кинетикаға қарсы термодинамика. Редокс-химия. Оттегіні қалпына келтірудің термодинамикасы, реакция жылдамдығы және жылдамдық тұрақтысы, реакция жылдамдығын өлшеу және жылдамдық тұрақтысы. Өтпелі металдар: биокаталитикалық еркін радикалдар. Хелаторлар. Басқа биологиялық маңызды радикалдардың химиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістік микробиотехнология
  Несиелер: 5

  Әртүрлі өндіріс салаларында қолданылатын негізгі микроағзалар. Тамақ, медицина, ветеринария өнеркәсібіндегі микробтық биотехнология. Ауыл шаруашылық, металлургия, мал шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы және гендік инженерияда микроағзаларды қолдану.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экологиялық биотехнологияның қолданбалы аспектілері
  Несиелер: 6

  Берілген курсты қоршаған ортаның экологиялық мәселелерін; ҚР территориясындағы топырақтың, сулардың және ауаның ауыр металдар мен радионуклидтермен ластануын; атом мен сутегі бомбаларының жарылуларының, уран, мұнай және әртүрлі металдар өндірудің салдарын, сонымен бірге қоршаған орта ластану мәселелерін шешу жолдарын қарастырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдіктердің биополимерлері мен жоғары молекулалы құрылымдары
  Несиелер: 5

  Негізгі биополимерлердің сипаттамасы. Екінші метаболиттердің негізгі кластары. Ферментативті реакциялар және ферментативті реакциялардың кинетикасы. Биологиялық мембраналар. Биополимерлерді Талдаудың физика-химиялық әдістерінің принциптері. Ақуыздарды зерттеу әдістері. Нуклеин қышқылдарын зерттеу. Полисахаридтерді талдау. Молекула үстіндегі құрылымдар. Молекула үстіндегі құрылымдарды зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Берлген курсты оқу ғылыми-зерттеу жұмыс іс-әрекетін ұйымдастыру бойынша кәсіби компетенцияларды қалыптастырады және келесі сұрақтарды қарастырады: ғылыми зерттеу әдістемесі; ғылыми зерттеу негіздері; биотехнологиядағы зерттеу әдістері; ғылыми зерттеу нәтижелерін өңдеу және рәсімдеу және тағы басқа.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тамақ және өңдеу өнеркәсіптері үшін қолданылатын микроағзалар
  Несиелер: 5

  Тамақ және өңдеу өнеркәсібіне арналған арнайы микроағзалардың таза дақылдарын қолдану. Пробиотикалық препараттар мен ашу үрдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдіктерді қорғау құралдары мен биотыңайтқыштарды өндіру биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу жаңа биологиялық және техникалық әдістерді қолдана отырып, биотыңайтқыш өндірісінен жоғары рентабельді өндіріс құру туралы білімді қалыптастырады, сонымен қатар келесі мәселелерді қарастырады: биожабдықтау өндірісінің биотехнологиясы; қалдықтарды өңдеудің биологиялық әдістерінің принциптері; ауыл шаруашылық қалдықтары және олардың қоршаған ортаға әсері; өңдеудің биотехнологиялық әдістері және басқалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Микроорганизмдер экологиясы
  Несиелер: 5

  Микроорганизмдер экологиясы биомассасындағы микроорганизмдердің алуан түрлілігін зерттейтін ғылым, сондай-ақ микроорганизмдер белсенділігінің әртүрлі түрлерін зерттеу және кейіннен пайдалану үшін тәсілдерді дамытатын ғылым.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биотехнологиядағы биоэтика және қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Биоэтика түсінігі және маңызы. Биоэтиканың негізгі мәселелері. Этикалық биологияның принциптері. Биоқауіпсіздік мақсаттары мен міндеттері. Биологиялық қауіптер мен тәуекелдер. Биотерроризм.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тағамдық қоспалар биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Курстың мазмұны өсімдік, жануарлар және микробтық жасушалардың көмегімен адам үшін пайдалы тағамдық қоспаларды алудың негізгі процестері бойынша мәселелерді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Агроэкология және қоршаған орта
  Несиелер: 5

  Курсты оқу қоршаған ортаны техногендік ластанудан және қалдықтарды қайта өңдеуден қорғау үшін биологиялық әдістерді пайдаланудың іргелі сұрақтары туралы білімді қалыптастырады. Келесі сұрақтарды қарастырады: бастапқы биологиялық өнімді қалыптастырудағы ауыл шаруашылығының рөлі; агроэкожүйелердің типтері, құрылымы, функциялары; суландырудың, құрғатудың экологиялық салдары; табиғатты қорғауды ұйымдастыру және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Фитоиммунитет
  Несиелер: 5

  Курс өсімдік организмдерінің табиғи мекендейтін ортада әрекет етуі туралы, биотикалық және абиотикалық стресстік факторлар кешенінің әрекет етуі кезінде және олардың орнықтылығын/сезімталдығын/төзімділігін анықтайтын молекулалық механизмдері туралы, сондай-ақ өсімдіктердің резистенттілігін арттыру және стрессорлардың ықпалында олардың өнімділігін сақтау үшін мүмкін болатын тәсілдер туралы жалпы түсінік қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдіктердің стресске төзімділігінің бейімделу механизмдері
  Несиелер: 5

  Курсты оқу қоршаған ортаның әртүрлі стресстік әсерлеріне өсімдік организмдерінің тұрақтылығын қамтамасыз ететін физиологиялық үрдістер туралы тереңдетілген және интеграцияланған білімді қалыптастырады, сонымен қатар келесі сұрақтарды қарастырады: өсімдіктердің ортаның қолайсыз жағдайларына жіктелуі; өсімдіктердің құрғақшылыққа төзімділігінің физиологиялық және биохимиялық аспектілері; өсімдіктердің бейімделудегі биологиялық белсенді заттардың рөлі және басқалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Микроорганизмдердің өнеркәсіптік штаммдарын алу әдістері
  Несиелер: 5

  Курсты оқу мақсатты биотехнология өнімдерінің өнеркәсіптік штамм-продуценттерін алу тәсілдері туралы білімді қалыптастырады, сондай-ақ мынадай мәселелерді қарастырады: микроорганизмдердің жалпы сипаттамасы; селекция үшін бастапқы микроорганизмдерді таңдау; гибридизация әдісі және оны бактериялар, саңырауқұлақтар, ашытқылар негізінде продуценттер жасау үшін пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау.

 • Код ON2

  ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімдіқолдана білу.

 • Код ON3

  әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі.

 • Код ON4

  дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу.

 • Код ON5

  құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау

 • Код ON6

  Ғылыми биотехнологиялық мәселелерді шешу стратегиясын анықтау, биотехнологиялық ғылыми эксперименттерді жоспарлау және өз бетінше орындау, алынған нәтижелерді түйіндеу, негіздеу және олардың негізінде өсімдіктер биотехнологиясы мен микробиология саласындағы жобаларды дайындау кезінде инновациялық шешімдер қабылдау, биотехнология мәселелері бойынша кеңес беру.

 • Код ON7

  Жоғары тиімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, қазіргі заманғы биотехнологиялық өндірістерді пайдалану; биотехнологиялық процестерді жүзеге асыру және басқару үшін алынған білімді, іскерлікті және дағдыларды қолдану; техникалық құралдар мен технологияларды қолданудың экологиялық салдарларын ескере отырып бағалау; қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелерінің орындалуын қамтамасыз ету. Инновациялық биотехнологиялық процестер мен өнімдерді құру үшін инженерлік талдау міндеттерін қою және шешу.

 • Код ON8

  Биотикалық және абиотикалық факторларға тұрақты селекциялық материалды құру бойынша селекциялық бағдарламалардың биотехнологиялық әдістерін талдау және өз бетінше таңдау, генетикалық және биотехнологиялық зерттеулерде биологиялық мәселелерді шешу үшін осы әдістерді қолдану. Күйзеліске, аурулар мен зиянкестерге төзімді сорттарды құру үшін in vitro түрлі технологияларының тиімділігін салыстыру, оларды экономикалық құнды генотиптерді құру үшін жетілдіру.

 • Код ON9

  Микробтық синтез өнімдерін алу үшін әртүрлі субстраттарда микроорганизмдерді өсіру әдістерін қолдану. Биотрансформация және биосинтездің ерекшеліктерін және оларды пайдалану саласын, генетикалық түрлендіруді, клеткалық және гендік инженерия әдістерін білу. Жаңа энергия көздерін алу үшін биотехнология әдістерін қолдану, қалдықтарды өңдеу және ксенобиотиктердің биодеградациясы, топырақтың құнарлылығын арттыру. Биотехнологиялық процестерді модельдеуге қабілетті.

 • Код ON10

  математика, физика, химия, биологияның негізгі ұғымдары туралы негізгі білімді көрсетіп, іргелі және қолданбалы пәндерді білу.

 • Код ON11

  Интернеттен және мәліметтер базасынан арнайы ғылыми әдебиеттерді табу, алынған нәтижелерді өңдеу үшін арнайы компьютерлік бағдарламаларды қолдану, ғылыми жарияланымдар дайындау, ғылыми баяндамалар жасау және ұсыну. Инновациялық инженерлік қызметтің әлеуметтік, этикалық және құқықтық аспектілерін терең білуді көрсету, тұрақты даму мәселелеріндегі құзыреттілік өндірістік персонал мен халықты авариялардың, апаттардың, дүлей зілзалалардың ықтимал салдарларынан қорғаудың негізгі әдістерін меңгеру.

6B05101 Биомедицина
Бакалавриат

Қарағанды медицина университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B05101 6B05101-Биология
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B05101 Биология
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биотехнология
Бакалавриат

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биотехнология
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Ауылшаруашылық биотехнология
Бакалавриат

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биотехнология
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05101 Биология
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биологиялық инженерия
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
6B05101 Биология
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05101 Биология
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Химиялық және биохимиялық инженерия
Бакалавриат

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University)

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Шымкент университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B05101 Биология және ауылшаруашылығы
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05101 Биология 4 года
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top