Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01702 Қазақ тілі мен әдебиеті (2 жыл) в «Тұран-Астана» университеті

 • Бизнес және кәсіпкерлік
  Несиелер: 3

  Пән шеңберінде оқытылады: корпоративтік және кәсіпкерлік бизнесті дамытуға байланысты әртүрлі мәселелер, бизнес-жоспарлар мен қаржыландыру жоспарларын әзірлеу, құнды анықтау әдістері, баламалы бизнес-модельдерді зерттеу, үлестік және борыштық қаржыландырудың ықтимал көздері, салық салу және салықтық бақылау, акцияларды бастапқы орналастыру (IPO), компания акцияларының бақылау пакетін меншікті немесе бөгде менеджерлермен (MBO/MBI) сатып алу, салалық сату, мәмілелерді құрылымдау, мотивацияны басқару және басқалар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл білімі -тілдің даму заңдары туралы ғылым
  Несиелер: 5

  Пәнде тілдің қалыптасу теориясы, философиялық идеялары, тіл әрекетінің теориясы мен ұғымдары, қарым-қатынас және тілді анықтау құралы ретінде, ғылымның басқа салаларымен байланысы, әлем тілдерінің генеалогиялық және типологиялық жіктелуі туралы мәліметтер келтіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ тіл білімі мәселелері
  Несиелер: 5

  Тіл білімінің қазіргі негізгі теориялары туралы ақпарат беру. Бұл курста Қазақ тіл білімінің заманауи мәселелері қарастырылады. Соңғы жылдары тілдің антропоцентрикалық көзқарас тұрғысынан адамның қарым-қатынасында қолданылатын құрал ретінде адамның ішкі табиғатынан өсіп келе жатқан рухани құндылық ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Антропоцентристік бағыттағы прагмастилистика
  Несиелер: 5

  Стилистика ғылымының жаңа бағыты. Кез келген айтылым адресаттарға (қабылдаушыларға) ақпарат берумен қатар, оның қабылдауына ықпал ететін тілдік бірліктерді таңдайды жəне оның реакциясын тудырады. Прагматика адамның белгілі жағдайда қандай мақсатпен сөйлеп тұрғанын қоса қарастырады. Адресант пен адресат арасындағы қарым-қатынас аясындағы тілдік бірліктердің ықпал ету жəне əсер етуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің ішінде: жоғары білім педагогикасы: негізгі түсініктер мен қалыптасу тарихы, жоғарғы мектептің дидактикасы, жоғары кәсіптік білім беру мақсаттары мен мазмұны, жоғары технологиядағы оқуды ұйымдастырудың әдістері мен түрлері, жоғары оқу орындарында оқытуды ұйымдастыру әдістері мен түрлері, педагогикалық өзара әрекеттесу технологиясы тиімді педагогикалық қызметтің жағдайы, университеттің білім беру кеңістігі, әлемдегі жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі, маман даярлаудағы құзыреттілік тәсілі. 3-ші буын мемлекеттік білім беру стандарты, әлемдегі жоғары жән�� жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі, Еуропадағы жоғары білім берудің Болон процесі, әлемдегі жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі қазақ әдебиетінің өзекті мәселері
  Несиелер: 5

  Қазақ әдебиеттану ғылымының жаңа бағыттарының әдеби даму жолдарының қыр-сырын аңғару, туу және қалыптасу кезеңдерін әдебиет тарихына жанастыра көрсету. Қазақ әдебиеттану ғылымының тарихы мен процесінде айрықша орны бар сыни мақалалар мен көрнекті сыншы ғалымдардың шығармашылық ізденістерін, олар туралы ілгері зерттеулер мен еңбектерді барынша толық қамту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы.
  Несиелер: 3

  Пәннің ішінде: менеджмент психологиясының пәні мен негізгі міндеттері, бағынысты адамның жеке басы. оның мінез-құлқын басқару психологиясы, топтық үдерістерді басқару психологиясы, менеджердің психологиялық сипаттамасы, басқаруға психологиялық әсер ету, көшбасшы, менеджердің коммуникативті құзыреттілігі, қақтығыстарды басқару психологиясы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Лингвистика ілімінің заманауи парадигмалары
  Несиелер: 5

  лингвистиканың қазіргі парадигмасын, оның негізгі бағыттарын, ғылымның тұжырымдамалық-терминологиялық аппаратын, сонымен қатар методологияны, жалпы және жеке шеберлік әдістерін түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіпшілік)
  Несиелер: 3

  Пән шеңберінде келесі пәндер зерттеледі: шет тіліндегі материалдарды ғылыми тұрғыдан таныстырудың функционалдық және стилистикалық сипаттамалары, шет тіліндегі тиісті мамандықтың жалпы ғылыми терминологиясы және терминологиялық шет тілі, халықаралық ынтымақтастық аясында іскерлік хат алмасу негіздері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пәнде тілдің қалыптасу теориясы, философиялық түсініктері, тіл теориясы мен ұғымдары, тілдің қарым-қатынас және тілді анықтау құралы ретіндегі қызметі, ғылымның басқа салаларымен байланысы, әлем тілдерінің генеологиялық және типологиялық жіктелуі туралы мәліметтер келтіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылымның тарихы және философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылым философиясы және ғылым тарихы, өзара қарым-қатынас мәселелері ғылымның дүниетанымдық контекстері. Ғылым тарихы мен философиясындағы ғылыми реализм мен инструментализм оппозициясы, ғылымның эпистемологиялық мәселелері. Дифференциалды тұтастық ретінде ғылыми білім, оның шынайылығы мен негізділігі мәселелері, ғылыми таным аксиологиясы. құндылықтар табиғаты. бағалау және құндылықтар, ғылымның идеалдары мен нормалары. олардың өзгеріс ғылым тарихы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Түркі халықтарының әдебиеті
  Несиелер: 5

  түркі халықтары әдебиеті тарихының кезеңдері, қалыптасуы, әлем әдебиетіндегі алатын орны, ақын-жазушылардың шығармалары жөнінде мәселелер кеңінен қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ тілінің академиялық грамматикасы
  Несиелер: 3

  Қазақ тіліндегі сөздердің түрленуі, тұлғалық өзгеруі, сөз, сөз тұлғалары, әрқилы өзгерістерге ұшырау амалдары, тілдегі жалпы сөз атаулының топтарға бөлінуі, әр сөз табына енген сөздердің өзіне тән лексика-семантикалық сыр-сипаты, грамматикалық мағыналары мен қызметтері жөнінде студенттерге теориялық білім беру болып табылады. грамматиканың синтаксиспен іштей тығыз байланыстығы мен зерттеу әдістері туралы түсінік беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Абайтану
  Несиелер: 5

  Ұлы ақын шығармаларын, өмірі мен өлеңдері, халқымыздың мәдениетін білетін ұлттық сана-сезімі бар тұлға қалыптастыру. Мәдениеті жетіліп, ғылымы өрістеген қай халықты алсақ та, мұрағат деректерін көзінің қарашығындай сақтап, тарихи шындықтар көзін аршып отыратын игі дәстүр бар. Ақын мұрасы жыл сайын әр қырынан зерттеліп, абайтану тарихының беттеріне тізіліп жатыр.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Батыс классикалық әдебиеті
  Несиелер: 5

  Ол ұлы ойлар мен идеяларды, бейнелерді, қиялдарды жинайды. Дәл осы классикалық шығармалардан қазіргі заманғы адам өткен мен қазіргі мінез-құлықтың дәстүрлері мен нормалары туралы біле алады, адам психологиясын түсінеді немесе жаңа нәрсе біле алады, өткен дәуірге еніп, адамзат болашағына қалай әсер етеді деген ойлауға болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мінез -құлық психологиясы және сыбайлас жемкорлыққа қарсы мәдиниет
  Несиелер: 5

  Магистрант психологиялық ұғымдар мен санаттарды, сыбайлас жемқорлық мінез-құлқының себептерін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жолдарын, кәсіби этиканың мазмұны мен ерекшеліктерін, кәсіби қызметтегі адамгершілік жанжалды жағдайларды шешудің ықтимал жолдарын (тәсілдерін) меңгеруі, нақты өмірлік жағдайларда адамгершілік ережелері мен мінез-құлық нормаларын қолдануы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Модернизм мен постмодернизмнің даму тарихы
  Несиелер: 3

  Мәдениет дамуының жалпы заңдылықтары мен қозғаушы күштері контекстінде модернизм мен постмодернизм өз уақытының бейбітшілігін, шындыққа қарсы өзіндік наразылықты білдіреді. Мәдениет феноменінің екеуі де жаңа бағыттар жасайды. «Модерн», «модернизация», «постмодерн» сөзжасамаларын кеңінен қолдану техника мен жаңа технологиялардың жылдам дамуы әсерінен адамзат өмірінде болып жатқан ғаламдық сипаттағы өзгерістерді теориялық ұғыну қажеттілігінің туындауы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Заманауи ғылыми зерттеу мектептері
  Несиелер: 6

  Заманауи ғылыми зерттеу мектептерімен таныстыру, оларды құрудағы мақсат, міндеттерді түсіндіру. Назарбаев университетінің Ғылым және технологиялар мектебі қазіргі заманның жаһандық проблемаларына төтеп беруге дайын жаңа ұрпақ мамандарын даярлайды. Қазіргі кезде жастардың оқуға түсе отырып, олар бірқатар артықшылықтарға ие болады: олардың халықаралық деңгейде білім алу мүмкіндіктері пайда болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әдебиеттанымдық зерттеулердің теориялық методологиялық негіздері
  Несиелер: 3

  Қазақ әдебиеттану ғылымының жаңа бағыттарының әдеби даму жолдарының қыр-сырын аңғару, туу және қалыптасу кезеңдерін әдебиет тарихына жанастыра көрсету. Қазақ әдебиеттану ғылымының жеткізген бүгінгі табыстары негізінде магистранттарға барынша толық, тиянақты білім беру. Көркемдік дамудағы жалғастық пен жаңашылдықты ескере отырып, пәнді оқыту барысында магистранттарды қазақ әдебиеттану ғылымындағы жаңа бағыттардың дамуына қатыстылығын аңғарту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тіл мен әдебиеті жоғары мектепте оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Қазақ тілі мен әдебиетін жоғары мектепте оқыту әдістемесі педагогика ғылымының бір саласы болып табылады. Бұл пән әдістемесінің зерттейтіні қазақ тілі мен әдебиетін оқыту жолдары мен жағдайлары туралы заңдылықтар. Бұл заңдылықтар педагогика, психология және лингвистика ғылымдарының негізінде жинақталған практикалық тәжірибе мен бұрыннан қалыптасқан теориялық қағидалардан, тұжырымдардан шығарылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мәтін лингвистика мәселелері
  Несиелер: 6

  Тіл білімінде кейбір тілдік құбылыстардың қызметі мен ерекшеліктері тілдің мәтін түзушілік қызметін зерттеуде айқындала түседі. Көлемді-прагматикалық түрі том, кітап, бөлім, тарау, абзац, күрделі фразалық тұтасым деген бөлшектерді мүшелеу. Контексті-вариативті түрі автор сөзі, баяндау, пайымдау, диалог, дәйексөз, төлсөз, табиғат, кейіпкер бейнесін, қимыл-әрекет жағдайы мен орнын суреттеу сияқты бірліктерін ажырату.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тіл мен әдебиеттің философиялық-әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Тіл білімінің және әдебиеттанудың философия ғылымымен байланысы; лингвистикалық бағыттардың философияға тәуелділігі жайындағы ғалымдар көзқарастары. Тіл ғылымының мен әдебиеттанудың дамуындағы философиялық кезең. Философиялық-логикалық көзқарастың қалыптасуы. Тіл білімі мен әдебиеттанудың аксиологиялық мәселелері жөнінде ақпарат. Қазақ әдебиеттану ғылымының тарихы мен процесінде айрықша орны бар сыни мақалалар мен көрнекті сыншы ғалымдардың шығармашылық ізденістерін қамту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Прагматикалық лингвистика.
  Несиелер: 5

  Прагматика – лингвистиканың дербес саласы ретінде бағыт-бағдар беру. Прагматика лингвистикалық теорияның ажырамас бөлігі, оның деңгейі синтаксиспен, семантикамен теңекенін түсіндіру. Прагматика міндеттерінің қатарына лебізді тілдік және иллокутивті актілер ролінде қолданудың жүйелік белгілерін анықтау. Прагматикалық интерпретация прагматикалық контекстімен, яғни белгілі бір сөзді/лебізді қолдану үшін релевантты болып табылатын когнитивті және әлеуметтік факторлардың жиынтығын анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттар
  Несиелер: 5

  Қазақ тіл білімінің жаңа бағыттары ретінде когнитивті лингвистика ұғымдарымен, негізгі қағидаттарымен таныстыру. Когнитивизм — адам ақыл ойын, олармен байланысты менталды процестерді зерттеу объектісі етіп алған ғылымдарға бағытталады. Қазіргі кезде ғылым салаларында «когнитивті төңкеріс» туралы түсінік беру. Когнитивтік процесс немесе когниция мәселелер жаңаша қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Лингвоэкология мәселелері
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты-сөйлеу экологиясының негізгі ұғымдары мен категориялары туралы білім беру, кез келген қазақ тілінің сөйлеу экологиясының ғылыми және қоғамдық негіздерін меңгеру, қазіргі қоғамдағы лингвоэкологиялық жағдайларды толық меңгеру, қазақ тілінің экологиялық мәселелерін анықтау. Курстың мақсаты-жалпы тіл білімі саласындағы магистранттардың теориялық білімдерін тереңдету және жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Лингвоэкологиялық мәселелер
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты-тіл экологиясының негізгі ұғымдары мен категориялары туралы білім беру, Қазақ тілі экология мәселелерінің ғылыми және әлеуметтік негіздерін меңгеру, қазіргі қоғамдағы тілдік және экологиялық жағдайды толық меңгерту, қазақ тілінің экологиялық мәселелерін анықтау. Курстың мақсаты жалпы тіл білімі саласындағы магистранттардың теориялық білімдерін тереңдету және жетілдіру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  қоғамдық өмiрдегi ғылым және бiлiмiнiң рөлі, ғылым танымын дамытудың қазiргi тенденциялары, нақты ғылымның әдiстемелiк және философиялық (әлеуметтiк, гуманитарлық, экономикалық) көкейкестi мәселелерi білуі және түсінуі қажет

 • Код ON2

  ғаламтану үдерісінің қайшылықтары және әлеуметтiк-экономикалық салдары туралы білімі мен түсінігі болуы керек.

 • Код ON3

  маркетинг пен менеджменттi ұйымдастырудың жаңа жолдары туралы білімі мен түсінігін білімі мен түсінігін қолдана алуы қажет;

 • Код ON4

  қазiргi инновациялық технологиялар арқылы ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыс түрлерін жүргізу кезінде білімі мен түсінігін қолдана алуы қажет;

 • Код ON5

  өз қорытындыларын және бiлiмін, олардың дәйектемесiн мамандарға және маман еместерге айқын және ашық хабарлау коммуникативтік қабілеті болуы тиіс;

 • Код ON6

  лингвистикалық, әдебиеттік, ғылыми, публицистикалық ақпарат көздерімен жұмыс істей білу;

 • Код ON7

  ұдайы өзгеріс үстіндегі әлеуметтік-экономикалық ортада аймақтық-ынтымақтастық пен әлемдік жаһандану жағдайына бағдар алып, бейімделе білуі;

 • Код ON8

  күнделiктi кәсiби қызметте және докторантурада білімін жалғастыру үшін бiлiмін кеңейту және тереңдету коммуникативтік қабілеті болуы тиіс.

7M01702 Қазақ тілі мен әдебиеті (ғылыми педагогикалық)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01702 Қазақ тілі мен әдебиеті (бейіндік бағыт)
Магистратура

Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01702 Қазақ тілі мен әдебиеті 1,5
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01702 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01702 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Кенжеғали Сағадиев атындағы Халықаралық Бизнес Университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01702 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті (1.5)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01702 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті (1)
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01702 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01702 Қазақ тілі және әдебиеті(профильный)
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top