Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті педагогтерін даярлау в "Сырдария" университеті

 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Философия және әдістеме ғылымдары философиялық білімнің саласы ретінде. Ғылымның пайда болуы. Ғылымның тарихи дамуының негізгі кезеңдері. Ғылыми революция. Ғылыми рационалдық. Ғылым дамуының қазіргі кезеңінің ерекшеліктері. Әлеуметтік институт ретіндегі ғылым. Қазіргі таңдағы ғылыми білімнің құрылымындағы жаратылыстану ғылымдары. Адам, тарих, мәдениет және қоғам туралы ғылымдардың қалыптасу тарихы. Нақты ғылымдардың өзекті философиялық мәселелері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіптік)
  Несиелер: 4

  Шет тілін халықаралық стандарт деңгейінде меңгеру. Ғылыми стильдің грамматикалық категорияларын ауызша және жазбаша формада меңгеру. Ақпараттық және кәсіби мазмұндағы мәліметтерді тыңдап қабылдау. Мамандық және қоғамдық-саяси мәселелер бойынша монологтық және диалогтық формада кәсіби деңгейде ауызша қарым-қатынас жасау. Магистранттың ғылыми жұмысымен байланысты жазбаша мәлімдеме дайындауды қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ фольклорының көркемдік ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  Фольклорды зерттеуде этнографиялық материалдарды пайдаланудың маңызы жөнінде білуі керек.Дәрістік білімді семинар сабақтарымен сабақтастыру магистранттардың білімдік әрекетін пәрменді ете түсуі арқылы ғылыми-практикалық ойлау дағдыларын қалыптастырады.фольклортану ғылымы тарихындағы теориялық бағыттар мен міндеттерді жүзеге асыру дағдысы болуы керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Басқару психологиясы - өндірістердегі, оқу орындарындағы т.с.с. іс-әрекетті басқарудың жалпы психологиялық жақтарын арнайы зерттейтін әрі модельдейтін сала. Басқару психологиясы іс-әрекетті арнайы басқарудың және психологиялық жағдайдың талдамалы модельдерін және еңбектің сапасын көтеруге бағытталған. Басқару психологиясы — басқару жүйелеріндегі (мемлекет басқару, ұйым, мекеме, топ, ұжым және т.б.) адамдардың қатынастарына байланысты мәселелерді зерттейтін және білімдерді жинақтайтын қолданбалы психологияның саласы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тілдің тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 4

  ғылыми-теориялық материалды практикалық материалдармен ұштастыруға түсінігі болу керек,күрделі сөздің ғылымдағы анықтамасын, күрделі сөздерді таныға жалып тіл білімінде күрделі сөз сыңарларының жазылуын білуі керек. ақпараттық, лингвистикалық, танымдық, тұлғалық қалыптасу шеберлігіне дағдысы болуы керек. дүниетанымдық, коммуникативті, ғылыми, кәсіби зерттеушілік құзыреттілік қылптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттанудың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Әдебиеттану ғылымының бүгінгі таңдағы жаңа проблемалары әдебиеттану ғылымының мақсат-міндеттері, салалары және ғылыми танымы мен көркемдік танымы жайлы. Әдеби үдеріс, көркемдік әдіс, бағыт, ағым, стиль мәселелерін толық ажырата білу; әдебиеттанудың теориялық мәселелерін шеше алуы керек

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көркем аударма мәселелері
  Несиелер: 5

  Аударма көркем шығарманың өзге мәдениетке кірігуінің маңызды тәсілдерінің бірі болып табылады. Аударма барысында түпнұсқадағы образдардың рухани-психологиялық әлеміне терең үңілу қажет екендігін білуі керек. Аударматанудағы «интерпретациялау» ұғымы жөнінде дағдысы болуы керек . Көркем аударма – әдеби байланыстардың ең маңыздысы мен қарым-қатынастар формасы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ поэмасының туу тарихы
  Несиелер: 5

  Қазақ поэмасының даму кезеңдері жөнінде түсінігі болуы керек.Қазіргі қазақ поэмасының тақырыптық, идеялық ерекшеліктері жайлы білуі керек.Қазақ әдебиетіндегі әдеби-эстетикалық пайымдауларды игеру дағдысы болуы керек. Әдебиеттегі дәстүр және жаңашылдық мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Жоғары мектеп педагогикасының мақсат-міндеттері. Жоғары мектептегі оқыту және тәрбие процесі. Жоғары мектептегі тәрбие мен оқытудың заңдылықтары, принциптері, әдістері, технологиялары. Жоғары мектеп тегі оқу-тәрбие процесінің ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиетті жоғары мектепте оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Білім берудің әр кезеңінде қазақ әдебиетін оқытудың мақсат-міндеттерін анықтай алу іскерлігі, әрбір қазақ әдебиеті сабағының білімдік, тәрбиелік, дамытушылық потенциалын мүмкіндігінше жүзеге асыру жолдарын қалып қоймай, оның теориялық деңгейге қарай ұласу жолдарын тану мен ұйымдастыра алу іскерлігі, әдебиеттен берілетін ғылыми материалдың эмпириалдық деңгейде қалып қоймай, оның теориялық деңгейге қарай ұласу жолдарын тану мен ұйымдастыра алу іскерлігі, оқыту технологиясын бірізді және орынды қолдана білу, әр сабақты ғылыми тұрғыдан талдап сараптай білу т.б. іскерлік дағдыларды меңгерулері тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тілдегі жаңа бағыттар мен қатынастар
  Несиелер: 5

  тілдің қарым-қатынас құралы ретіндегі қызметін сипаттайтын бағыттар мен көзқарастардың жиынтығы. Қарым-қатынас құралы ретінде тілдің қызметіне назар аударатын құрылымдық лингвистиканың бір тармағын құрайтын бағыттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі әдебиеттану ғылымындағы жаңа бағыттар
  Несиелер: 5

  Қазіргі ғылыми-зерттеу әдіснамасы туралы әдебиеттегі жаңа бағыт, соңғы сарындар, ұлттық рухтың қазақ әдебиетінде жаңаша көріну сипаттарын зерттеу жайлы, әдебиеттің дамуын әдебиет тарихымен бірлікте талдаудың ғылыми принциптерін игереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Латын графикасы және қазақ жазбасы
  Несиелер: 5

  Қазақ мәдени өмірінде қолданылған әліпби түрлері, емле ерекшеліктері жазу теориясына қатысты білімдермен түсіндіріледі. Фонемографиялық жазу типі түрлерінің онтогенездік дамуы, қазіргі қазақ графикасы мен орфографиясының теориялық негіздері, емле ережелерінің уәжі, латын жазуының тарихы, қазіргі қазақ жазуының мәртебесі мен орны туралы білімдер жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Әдебиеттану ғылымындағы іргелі зерттеулер арқылы қазақ және әлем халықтары әдебиеттері тархының теориялық мәселелерін айқындаудың бағдарлары түсіндіріледі. Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздерін саралау барасында қазіргі заманғы методологиялық зерттеу әдістерді білуі керек Әдебиет тарихының зерттелу мәселелерін, заңдылықтарын теориялық тұрғыда қарастырылыу дағдысы болуы керек. Әдебиеттану ғылымындағы ғылыми бағалаулардың жүйесін саралап тану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Этнолингвистика
  Несиелер: 5

  этнолингвистиканың қоғамдық-әлеуметтік пәндермен сабақтастығын, этнолингвитика тарихының даму және қалыптасу сатыларын, бағыттары және концепция мәселесін түсіну және этнолингвистика, лингвомәдениеттану, психолингвистика және когнитивтік лингвистика лардың байланысын анықтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ романдарының поэтикасы
  Несиелер: 5

  Қазақ романдары өзінің поэтикалық деңгейімен рухани әлемде өзінің лайықты орнын алған. Қазақ романдары эпикалық жанрды дамытуда және оны байытуда айрықша орын алуымен ерекшеленетіндігін білуі. Қазіргі қазақ романдар игеру дағдысы болуы керек. Қазіргі қазақ романдарының поэтика, шеберлік мәселелерін игерту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Еңсегей бойлы Ер есім (Хандық дәуір әдебиеті)
  Несиелер: 5

  Қазақ әдебиеті тарихының өткен дәуірлері де осы қоғамдық құрылыстың негізгі даму кезеңдері - қалыптасуы мен нығаюы, дамып өркендеуі, дағдарысы мен тоқырауы, қайта дамып күшеюі, ең соңында, құлап ыдырауы сияқты тарихи жолдарына сәйкес келеді және де, өз кезеңдері бойынша осы қоғамдық даму процесінің ерекшеліктеріне толыққанды сипаттама жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ прозасының поэтикалық жүйесі
  Несиелер: 5

  Қазіргі қазақ прозасының поэтикалық жүйесі жайлы. Проза туындыларындағы психологиялық талдау – адам- қаһарманның ішкі жан иірімдерін, дене қиымылдарын, күйініші мен сүйінішін пендеге тән іс – әрекеттерді ашып көрсетуші құрал екендігі білуі керек. Қазіргі қазақ прозасының поэтикалық жүйесі жайлы талдай білу дағдысы болуы керек. Қазіргі прозаның даму арнасын, тақырыптық сипаты жағынан игерту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Гендерлік лингвистика негіздері
  Несиелер: 5

  тілдік қатынастағы ерлер мен әйелдер тілінің өзіндік ерекшеліктері мен айырым белгілері жөнінде. лингвистиканың ғылыми парадигмалары, лингвистикалық семотика жайлы. әр түрлi деңгейлердегі лингвистикалық гендерологияның гендерлік айырмашылықтарын талдау практикалық машықтарды иемдену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәтін лингвистикасы
  Несиелер: 4

  мәтіннің байласымдылығы мен тұтастығы жайлы, мәтінді бөлшектеу, оның композициялық бөлімдері қарастыру дағдысы болуы керек . мәтіннің тұлға бірлігі ретінде танытатын белгілерін анықтап, мәтіннің ішкі және сыртқы формаларының бірлігін игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік лингвистика
  Несиелер: 4

  тіл, мәдениет, етнос, әлеуметтік лингвистика нысаны – тіл мәдениеттің өзара әсерімен қатынасы жөнінде .жер-су атаулары, фразеологиялық атаулар, сөздердің шығу төркінін білу, терминология жөнінде, сөз өнерінің қадір қасиетін саралап салмақтай алатын филолог магистранттар үшін өз ана тілінің құрылымын, фактілерін ғылыми терең түсінуге, қазақ этносын тіл арқылы тану, сөз байлығын қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі лингвистикасының ғылыми парадигмалары
  Несиелер: 4

  парадигма ұғымының мағынасы жөнінде тіл жүйесіндегі тіл бірліктерінің вертикаль қалпындағы қатынасы жөнінде. парадигма, антропоцентристік бағыт, салалары жөнінде .тілді функционалдық бағытта зерттей білу қабілетін ояту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көркем прозадағы психологизм
  Несиелер: 4

  Шығармашылық тұлғаны сомдаудағы психологизмнің көркемдік қызметі жайлы Қазақ әдебиетіндегі психологизм мәселелері Шығармалардағы психологиялық иірімдерді табу Көркем прозадағы әдеби психологизм мәселелерін зерттеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдебиеті
  Несиелер: 4

  Әдебиеттану ғылымының Тәуелсіздік жылдардағы дамуы. Тәуелсіздік жылдарындағы көркем шығармаларды танып, даму процесін нығайта білуі керек. Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті және халықаралық байланыстың бағыт-бағдарлары. Қазақстан тәуелсіздігі және әдеби үрдістердегі жаңашылдықтың мәнін ұқтыру және әдебиеттану ғылымын құрайтын ұғымдармен, категориялармен таныстырып, игерту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Академиялық грамматика теориясы
  Несиелер: 4

  Академиялық грамматиканың жеке жүйелері қатарына енетін фонетика, морфонология, лексикология, сөзжасам, морфология және синтаксис бөлімдерінің әрқайсысына тән обьектілерінен теориялық және практикалық ғылыми тұрғыда жүйелі түсінігі болуы керек. Қазіргі қазақ тілі – жазу дәстүрі мен айтылуы жүйеленген жоғары дамыған ұлттық тіл.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тілді жоғары мектепте оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  тілді оқытуда қолданылатын жаңа педагогикалық технологиялар жөнінде қазақ тілінің зерттеу әдістері жайлы қазақ тілі жүйесі жайлы, жоғары білім беру сапасының түрлі деңгейлеріне арнап білім беру дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ тілінің фразеологиялық семантикасы
  Несиелер: 4

  Тілдің құрылым жүйесінде фразеологизмдерлің алатын орны ерекше. Бірақ фразеологиялық бірлікті (единицаны) танып-білуде зерттеушілер арасында бірауызды пікір жоқ. Сондықтан да мағынаға ие тілдік бірлік ретінде фразеологизмдер түрлі сөздіктерде әрқилы беріліп жүр. Зерттеулерде я болмаса лексикографиялық еңбектерде тұрақты сөздердің белгілі бір типтері фразеологиялық бірлікке жатқызылса, қайсы бірі мүлде басқа құбылыс деп танылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  пәндік және пәнаралық саланың негізгі бөлімдері бойынша білімді түсіну және интеграциялауды көрсету

 • Код ON2

  берілген ақпаратқа сүйене отырып, білімін практикада қолдана алу

 • Код ON3

  оқушыларды сыни ойлауға, проблеманы шығармашылықпен бірлесе шешуге тарту мақсатында пәннің негізгі концепциялары мен зерттеу құралдарын және құрылымын айқындай білу

 • Код ON4

  пәнді оқытуда АКТ-ны және цифрлық білім ресурстарын пайдалану

 • Код ON5

  пән бойынша таңдалған мақсатқа сәйкес оқу жетістіктерін критериалды бағалауды және диагностикалауды қолдана білу

 • Код ON6

  жеке тұлға ретінде дамуын қалыптастыру және өзінің кәсіби деңгейін көтеру мақсатында өмір бойы білім алуға мән беру;

 • Код ON7

  командада, тұлғааралық қарым-қатынаста, тиімді жұмыс істеуде коммуникативтілік көрсете білу

 • Код ON8

  педагогикалық инновациялық технологияларды оқыту мен тәрбиелеудің мақсат-міндеттеріне, күтілетін нәтижелеріне және оқушылардың физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес қолдана білу

 • Код ON9

  тіл білімінің теориялық негіздерін, тілдегі жаңа бағыттар мен қатынастарды, жазба әдеби тілдің тарихи даму кезеңдерін, стильдерін және латын графикасына негізделген әліпбиді меңгеру

 • Код ON10

  өзінің және басқалардың идеялары, әрекеттері мен пайымдауларына қызығушылық таныту негізінде сыни және жүйелі ойлауын дамыту

 • Код ON11

  ортақ мақсатқа жету үшін командада, көшбасшылықта креативтілік көрсете білу

 • Код ON12

  әдебиеттану ғылымының теориясы, қазақ әдебиеттану ғылымындағы жаңа бағыттар мен қазақ әдебиеті тарихының даму кезеңдерін жетік меңгеру, фольклорлық үлгілер мен көркем шығарманы талдау арқылы шығармашылық қабілеттерін жетілдіру

7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (Бейінді)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701701 7M01701701-Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (н/п)
Магистратура

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Орталық- Қазақстан Академиясы

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті педагогін даярлау
Магистратура

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Қайнар академиясы

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (1 жыл)
Магистратура

«Тұран-Астана» университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Шымкент университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті бейіндік
Магистратура

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті
Магистратура

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі және әдебиеті
Магистратура

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M01701 Қазақ тілі мен әдебиеті (Ғылыми-педагогикалық бағыт)
Магистратура

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top