Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B04104 6B04104-Кәсіпкерлік және жобаларды басқару в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «6B04104- Кәсіпкерлік және жобаларды басқару» бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты – кәсіпкерлік қызмет дамуының болашақ бағыттарын анықтауға; инвестициялық және инновациялық жобаларды; басқарушылық топтар жұмыстарын басқаруға және олардың қызметіндегі жоспарларды құрастыруға; тәуекелдерді (жобалық және кәсіпкерлік) басқарудың әрекеттегі жүйесін қолдануға және оны құруға; жобаларды басқарудың қолданыстағы әдістерін жетілдіруге және жаңаларын құруға қабілетті жоғары білікті бакалаврларды дайындау
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B044 Менеджмент және басқару
 • Дайындық бағыты 6B041 Бизнес және басқару
 • Экономикалық теория
  Несиелер: 5

  "Экономикалық теория" курсында студенттерге қоғамның экономикалық құрылымы туралы түсінік беріледі. Онда негізгі экономикалық ұғымдар мен экономикалық заңдылықтар, әлеуметтік-экономикалық жүйелердің эволюциясы бойынша білім қаланады. Бұл білімдер басқа экономикалық пәндерді тереңдетіп оқытуға негіз болады, ғылыми экономикалық ойлауды қалыптастыруға және кәсіби дағдыларды меңгеруге көмектеседі

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдиенет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - студенттердің теориялық және практикалық экономикалық есептерді шешуге қажетті математикалық аппараттың негіздерін меңгеру; логикалық және алгоритмдік ойлау дағдыларын дамыту; өз бетінше талдау дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру, экономикалық мәселелерді зерттеу, өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздестіруге ұмтылысын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және стартаптар
  Несиелер: 5

  Бұл пән стартап құрудың құқықтық және экономикалық негіздері, өз бизнесін құру және жүргізу саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгерген бакалаврларды дайындайды. Пәнде оқылатын жағдайлар: кәсіпкерлік қызметтің құқықтық мәні және оның белгілері; кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің түрлері; субъектілерді мемлекеттік тіркеу және тарату. Банкроттық; кәсіпкерлік қызметтегі шарттар; өз бизнесін құру кезеңдері. Бизнес-идеяларды іздеу және оларды алдын ала іріктеу; бизнес-жоспарлаудың негізгі кезе

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Салықтар және кәсіпкерлік қызметке салық салу
  Несиелер: 4

  Салық салудың теориялық және практикалық негіздерімен, салық түрлерімен, салықты есептеу және есептеу тәртібімен, салық есептілігін тапсыру тәртібімен танысу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерліктің заманауи теориясы
  Несиелер: 6

  Пән аясында белгілі ғалымдар: социологтар мен экономистер теорияларын зерттеу және сыни талдау, кәсіпкерлікті зерттеуде әдіснамалық тәсілдерді меңгеру, кәсіпорындарды басқару бойынша дағдыларды алу; персоналды басқару бойынша білім алу жүргізіледі. Пән аясында кәсіпкерлік теориялары оқытылады: (классикалық және қазіргі), осы құбылыстың мәні мен ерекшелігі ашылады кәсіпкерлік қызмет. Кәсіпкерлік әлеуметтік институт ретінде қарастырылады, оның әртүрлі ұйымдары зерттеледі. Кәсіпкерлік қызметті дамытудың шетелд

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік ой тарихы
  Несиелер: 6

  Пән кәсіпкерлік тарихын зерттейді. Оның ішінде кәсіпкерлік туралы түсініктің өзгеру тарихы. Саяси экономикалық, басқару теориясы мен әлеуметтік-психологиялық аспектілер тұрғысынан экономикадағы рөлге және кәсіпкерліктің мәніне көзқарастар жүйесінің дамуына қысқаша талдау жасалады. Кәсіпкерлік қызметтің базалық мәселелері концептуалды зерттеледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микроэкономика
  Несиелер: 6

  "Микроэкономика" курсында қазіргі нарықтық экономиканың негізделген ғылыми түсініктері мен модельдері беріледі. Микроэкономика жеке экономикалық субъектілердің рационалды мінез-құлқы және баға жүйесі және нарықты зерттеу арқылы жеке кәсіпкерлік қызметті үйлестіру мәселелерін зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік қызмет саласындағы нақты басқару үрдісі ретінде менеджмент туралы білімді қалыптастыру. Менеджмент түсінігі, менеджмент түрлері. Менеджментті дамытуға көзқарасты қалыптастыру және қалыптастыру. Кәсіпкерлік қызмет саласындағы нақты басқару үрдісін дамыту. Тиімді басқаруды дамытудың мәні, қажеттілігі және шарттары, әкімшілік ету өнері, менеджментті қазіргі заманғы ұйымдастыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Фирма экономикасы
  Несиелер: 6

  Бұл пән студенттердің экономикалық ойлауын зерттеу және талдау дағдыларын қалыптастыру, кәсіпорынның (шаруашылық жүргізуші субъектінің) ресурстық әлеуетін тиімді пайдалану бойынша шешімдерді негіздеу және тұжырымдарды дәлелдеу негізінде қалыптастыруға ықпал етеді. Пәнде оқылатын жағдайлар: кәсіпорын шаруашылық объектісі ретінде, экономикалық жүйенің негізгі буыны; кәсіпорынның негізгі капиталы; кәсіпорынның айналым капиталы; кәсіпорынның еңбек ресурстары; кәсіпорындағы еңбек төлемі; Кәсіпорынның инвестициял

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дизайн-ойлау
  Несиелер: 6

  "Дизайн-ойлау-адам қажеттіліктерін, технологиялық жүзеге асырылуын және өміршең бизнес стратегиясын біріктіру үшін дизайнерлік сезімталдық пен әдістерді қолданатын пән. Дизайн-ойлау-күрделі тапсырмаларды шешу және клиенттер үшін қажетті шешімдерді табу үшін дизайнерлер қолданатын әдістеме. Дизайн-ойлау проблемалық-бағдарланған емес, ол шешімдерге шоғырланады және қолайлы болашақ жасау жөніндегі қызметке бағдарланған. Дизайн-ойлау логикаға, қиялға, интуицияға және жүйелі ойлауға сүйенеді, не болуы мүмкін мүм

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Маркетинг
  Несиелер: 5

  Корпорациядағы басқару қызметімен, маркетинг принциптерімен, пайдалану мақсаттарымен, құралдарымен және әдістерімен танысу. Маркетинг аспектілерін зерттеу, оның мақсаттары, құралдары, әдістері, бағыттары және кәсіпорын қызметінде қолдану келешег

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көшбасшылық және команда құру
  Несиелер: 6

  Курстың мақсаты – студенттерді әлеуметтік көшбасшылықтың теориялық аспектілері, әлеуметтік ұйымның қызмет етуіне қазіргі заманғы көзқарастар жағдайында көшбасшылық ұстанымдарды жүзеге асырудың мәні туралы түсініктерді қалыптастыру. Бұл ретте сервистік әлеуметтік жұмыс міндеттері шеңберінде команда құру технологиясын іске асыру ерекшелігіне ерекше назар аударылады. Курс студенттерде кәсіби стандарт аясында арнайы функцияларды орындау үшін қажетті кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға, халықты әлеуметтік қорға

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Макроэкономика
  Несиелер: 6

  Макроэкономика жалпы экономикалық жүйенің қызмет ету заңдылықтарын зерттейді,қазіргі ұлттық экономиканың негізгі мәселелерін зерттейді. «Макроэкономика» курсының негізгі мақсаты: макроэкономикалық агенттер, нарықтар, көрсеткіштер мен модельдер туралы жүйелі түсінік қалыптастыру; макроэкономикалық талдаудың тәсілдері мен тәсілдерін оқыту болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Business law of the Republic of Kazakhstan
  Несиелер: 5

  Пән құқықтың ерекше саласы ретінде кәсіпкерлік құқық туралы түсініктерді қалыптастыруды үйренеді. Пән аясында кәсіпкерлік құқық ерекшеліктері, кәсіпкерлік қызмет субъектілері арасындағы құқықтық қатынастар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік тәуекелдер және оларды басқару
  Несиелер: 6

  Мақсаты "кәсіпкерлік тәуекелдер" пәнін оқу курсы бойынша теориялық білімді қалыптастыруға, тәуекелдерді басқару саласында өз бетінше ойлау дағдыларын дамытуға және кәсіпкерлік тәуекелдерді басқару және талдау мен басқарудың практикалық әдістері мен тәсілдерін меңгеруге бағытталған. Пән міндеттері пәннің міндеттері мыналар болып табылады: 1.экономикалық құбылыстар мен процестердің мәні мен заңдылықтарының сипаттамасы; 2.ұлттық экономиканың даму заңдылықтары мен үрдістерін анықтау; 3.басқа экономикалық пәндер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнес-статистика
  Несиелер: 5

  Пән аясында статистикалық әдіснаманы оқып үйрену жүргізіледі: статистикалық деректерді жинау, талдау әдістері, Жалпы қағидаттар, әдістер, жаппай қоғамдық құбылыстар мен процестердің даму заңдылықтары мен үрдістерін, олардың сандық сипаттамаларын зерттеу. Статистика пәні, қатарларды құру, іріктеуді жүзеге асыру, бақылау, статистикалық көрсеткіштерді есептеу оқытылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бизнес-әкімшілік және фирманың қызметін жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту мақсаты: нарықтардың жоғары белгісіздігі мен серпінділігі жағдайында білім алушыда салмақты басқарушылық шешімдерді қабылдау бойынша құзыреттілікті қалыптастыру; кез келген функционалдық облыстар мен салалардың өкілдерімен бір тілде сөйлеуге мүмкіндік беретін джереналистік басқару дүниетанымын қалыптастыру; қазіргі компания алдында тұрған кешенді және жүйелі мәселелерді шешу дағдыларын меңгеру; іскерлік және коммуникациялық дағдыларды дамыту; адамдарды және командаларды басқару дағдылары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инвестициялық жобаларды бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пән аясында шаруашылық жүргізуші субъектілердің инвестициялық қызметіндегі жобаларды бизнес-жоспарлауды жүзеге асыруды зерттеу жүргізіледі. Пән аясында шаруашылық жүргізуші субъектілер үшін бизнес-жоспарлар құру; инвестициялық сипаттамалар бойынша бизнес-жоспарды тексеру; бизнес-жоспарларды бекіту оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикалық қауiпсiздiк
  Несиелер: 6

  Пән аясында білікті мамандарды даярлау мақсатында нарықтық экономика жағдайында шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызмет етуінің ерекше ұйымдық формасы ретінде шағын және орта бизнес кәсіпорындарының ұйымдастырылуы мен қызмет етуінің мәні мен ерекшеліктері туралы білім қалыптастыру жүзеге асырылады. Нарықтық экономиканың қалыптасуы мен дамуындағы шағын және орта бизнестің мәні мен рөлі; шағын бизнес субъектілерінде ұйымдастыру, басқару ерекшеліктері; шағын және орта бизнес кәсіпорындарының қызметін қаржыл

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп және1C-Бухгалтерия
  Несиелер: 5

  ҚР ұйымдарында есепке алудың әдістері мен әдіснамасы саласында студенттердің білім алуы, бухгалтерлік, аналитикалық және синтетикалық есепке алу жүйесінде көрсеткіштерді қалыптастыру әдістемесі, бухгалтерлік есепті нормативтік-құқықтық реттеу, қаржылық есептіліктің халықаралық жүйесі мақсатында ұйымның есеп саясаты бойынша студенттерде іргелі білім қалыптастыру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерліктегі маркетингтік зерттеулер
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу аясында қойылған стратегиялық және ағымдағы мақсаттарды шешу кезінде нарықтың мүмкіндіктерін бағалау және болжау үшін маркетингтік зерттеулердің негізгі әдістерін меңгеру және қолдану жүргізіледі. Пән аясында маркетингтік зерттеулерді жүргізудің негізгі кезеңдері, маркетингтік ақпаратты жинау кезінде бастапқы және қайталама деректердің түрлері, маркетингтік шешімдерді қабылдау, нарықты бағалау критерийлері, маркетингтік зерттеулерді жоспарлау және қаржыландыру оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының Экономикалық құқығы
  Несиелер: 5

  Курсты: "Экономикалық құқық" - таныстыру, негізгі теориялық ережелеріне сәйкес экономикалық құқық; нарықтық үлгідегі экономикалық қатынастарға "қызмет көрсететін" құқық саласы ретінде экономикалық құқықтың реттеушілік әлеуетін жария ету; экономиканың өзекті экономикалық және құқықтық аспектілерін, экономикалық қатынастарды мемлекеттік реттеудің принциптерін, әдістері мен нысандарын, экономиканың мемлекеттік құралдарының жұмыс істеу мәселелерін және нарықтық экономика жағдайында мемлекеттің экономикалық жүйе

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • SPSS деректерді талдау
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты: - студенттерді зерттеу тәжірибесінде қолданылатын статистикалық мәліметтерді талдаудың негізгі заманауи әдістерімен таныстыру. - SPSS бағдарламасы арқылы статистикалық деректерді талдау әдістерін қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Эконометрика
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында экономистің, менеджердің практикалық қызметінде қолдану үшін жеткілікті және экономикалық білімнің халықаралық стандарттарына жауап беретін деңгейде нақты экономикалық Деректерді талдаудың қазіргі заманғы эконометриялық әдістерін меңгеру, гипотезаларды тексеру жүргізіледі. Пәнді оқыту мазмұны: регрессионды-корреляциялық талдаудың математикалық негіздері; сызықты емес эконометриялық модельдер; көпше сызықтық регрессия және корреляция, гетероскедастикалық; автокорреляция; мультиколлинеарлы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік қаржы
  Несиелер: 5

  Бұл пән дамудың ерте сатысындағы компаниялар үшін Қаржылық талдау мен жоспарлау аспектілеріне негізделген. Курс аясында студенттер венчурлық және қаржыландырудың басқа түрлерінің теориясы мен тәжірибесінің элементтерін, құжаттарды дайындау және капиталды тарту процестерін, сондай-ақ компанияның қызметін ерте сатыда басқару бойынша шешім қабылдаудың негізгі сәттерін зерттейді: стратегиялық, заңды, адами және қаржылық аспектілер арасындағы өзара байланыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи бизнес-модельдер
  Несиелер: 4

  "Заманауи бизнес-модельдер" пәнінің мақсаты – қазақстандық экономиканың корпоративтік және коммерциялық салаларында кәсіпкерлік құрылымдарды басқару стратегияларын қалыптастыру және жүзеге асыру процесінде қаржылық, материалдық және басқа ресурстарды пайдалануды ұйымдастыру, мемлекеттік реттеу, бизнес-үлгілеу құралдарын, қазіргі заманғы басқару тәсілдерін қолдану құзыреттілігін меңгеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және реттеу
  Несиелер: 5

  Оқу пәнін меңгеру: студенттердің шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдаудың кешенді ұсынуын қалыптастыру, бұл:- студенттерді шағын және орта бизнестің шығу тегі, мәні, Қазіргі жағдайы және даму үрдістерімен таныстыру.; - шағын және орта кәсіпорындарды мемлекеттік қолдауды жүзеге асырудың негізгі проблемаларын анықтау және талдау; - практикалық қызметте шағын және орта бизнес туралы құқықтық нормаларды қолдану дағдыларын қалыптастыру; - студенттерді шағын және орта бизнесті өз бетінше бастау және жүргізу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикалық ақпаратты өңдеудің компьютерлік технологиялары
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында кәсіби қызметте экономикалық ақпаратты өңдеу үшін компьютерлік технологиялар мен қолданбалы бағдарламаларды қолдану құзыреттілігін қалыптастыру жүзеге асырылады. Оқытылады: экономикалық ақпарат: жіктелуі, құрылымы және қасиеттері; экономикадағы ақпараттық жүйелер; Excel-де талдау және жоспарлау есептерін сандық шешу технологиялары; статистикалық талдаудың модельдері мен технологиялары; қаржылық есептеу технологиялары, кестелік деректерді талдау технологиялары; Excel-де еңбекті көп қажет

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерліктегі ақпараттық жүйелер және сандық технологиялар
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында цифрлық және интернет-технологияларды, экономикалық және қаржылық міндеттерді шешу әдістерін меңгеру үшін электрондық коммерция құралдарын меңгерудің құзыреттілігін қалыптастыру жүзеге асырылады. Экономикалық ақпарат қоғамның ақпараттық ресурсының бөлігі ретінде; экономикадағы ақпараттық жүйелердің рөлі мен орны; ақпараттық жүйе түсінігі, оның қасиеттері, құрылымы, функциялары, элементтері; цифрлық технологиялар түрлері; экономикалық ақпараттық жүйелердегі телекоммуникациялық технологиял

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қаржылық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пән аясында Қаржы менеджменті саласында білім мен дағдыларды қалыптастыру жүргізіледі. Пән шеңберінде оқытылады: қаржылық менеджменттің іргелі концепциялары; қаржылық менеджменттің мақсаттары мен міндеттері; қаржылық менеджменттің базалық категориялары мен концепциялары; тәуекелдер мен табыстылық; корпорациялық тәуекелдерді басқару; активтерді бағалау модельдері мен әдістері; капитал құны; инвестициялық жобаларды талдау әдістері; жоба тәуекелін талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерліктегі жобалар мен жобалық тәуекелдерді басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жобаларды және жобалық тәуекелдерді басқару бойынша білім мен шеберлікті, студенттердің шығармашылық қабілеттерін және болашақ ойлауын дамыту негізінде жобаларды практикалық зерттеу дағдыларын меңгеру. Курстың міндеттері: жобаларды және жобалық тәуекелдерді басқару негіздерін меңгеру; жобаларды басқару процестерін жоспарлау, ұйымдастыру және аяқтау әдістері мен тәсілдерін зерделеу; кәсіпкерлікте жобалар мен тәуекелдерді басқарудың әдістемесі мен құралдарын меңгеру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ұлттық экономика және экономикалық саясат
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы ұлттық экономиканың мәні мен жұмыс істеу механизмін түсіну, болашақ мамандардың экономикаға мемлекеттік араласу саласында, мемлекеттің әртүрлі саясаты: макроэкономикалық, фискалдық, монетарлық, монополияға қарсы, экологиялық, әлеуметтік және т.б. туралы сұрақтарды қарастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бизнестің тиімділігін талдау
  Несиелер: 5

  "Бизнестің тиімділігін талдау" пәнін оқыту мақсаты - жеке қызмет түрі ретінде бизнесті қалыптастыру әдіснамасы бойынша білім мен іскерлікті меңгеру; нарық және нарықтық мүмкіндіктерді талдау әдістері; кәсіпкерлік құрылымдардың бәсекеге қабілеттілігін талдау және қамтамасыз ету әдістері; бизнес тиімділігін бағалау және даму стратегиясын таңдау әдістері; бизнес-идеяның инвестициялық әлеуетін талдау; бизнесті дамытуды маркетингтік қамтамасыз ету.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлемдік экономика және халықаралық бизнес
  Несиелер: 5

  Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, шаруашылық өмірдің интернационализациясының маңызды үрдістерін тануды зерттеу; - жаһандық экономикалық проблемалар мен үрдістердің қазіргі көзқарасы тұрғысынан дүниетанымды қалыптастыру. Әлемдік экономика мен харалық экономикалық қатынастардың қалыптасуы мен құрылымын, әлемдік экономика мен Халықаралық экономикалық қатынастардағы функционалдық өзара байланысты, капиталдың халықаралық қозғалысын, жұмыс күшінің халықаралық көші-қонын, тауарлар мен қызметтердің әлемдік ағы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік стратегиясы
  Несиелер: 5

  "Әлеуметтік кәсіпкерлік және МЖӘ" пәні әлеуметтік кәсіпкерліктегі мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің принциптері, тетіктері мен модельдері саласында білім алуға, қоғам өмірінің әр түрлі салаларында әлеуметтік кәсіпкерлік технологияларын зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бизнестің тұрақты дамуы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты әр түрлі бейіндегі және ауқымдағы бизнесті құруға және дамытуға, кез келген бейіндегі ұйымдарда негізгі қызмет орындарын иеленуге, олардың бөлімшелеріне, әсіресе бизнес-бірліктерге басшылық жасауға қабілетті кәсіпкерлерді дайындау болып табылады. Пәннің міндеттері: бизнестің даму заңдылықтарын, ұйымның өмірлік циклінің концепцияларын, бизнестің (ұйымның) өсуінің сипатты мәселелерін, бизнестің инвестициялық тартымдылығын, жеке жобалар мен өнімдердің, тәуекелдерді басқаруды бағалау әдіс

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновациялық кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты білім алушыларға инновациялық жобаларды басқарудың заманауи мәселелері туралы, кәсіпкерліктегі инновациялық жобаларды басқарудың заманауи теориясы мен әдіснамасы туралы кәсіби білім беру, әртүрлі типтегі инновациялық жобаларды басқарудың базалық дағдыларын меңгеру болып табылады. Нәтижесінде кәсіпкерлікте түрлі үлгідегі және ауқымдағы инновациялық жобаларды негіздеу, дайындау, жоспарлау және бақылау саласындағы құзыреттер жүйесінің негізі қалыптастырылуы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сандық кәсіпкерлік платформалар және Интернет-кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты кәсіпорынның экономикасында және кәсіпкерлікте қолданылатын қазіргі ақпараттық технологиялар саласында студенттердің теориялық білім алуы болып табылады. Пәннің міндеттері: студенттердің ғаламдық Интернет желісінің орнын және онымен байланысты Ақпараттық жүйелерді, сандық кәсіпкерлік платформаларды түсінуін дамыту; кәсіпорында сандық кәсіпкерлік платформаларды қолдану саласында қолданбалы білім алу; Интернет-бизнестің негізгі және жаңа формаларымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік кәсіпкерліктегі жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  "Әлеуметтік кәсіпкерліктегі жобаларды басқару" пәнін оқытудың негізгі мақсаты студенттерде әлеуметтік маңызды жобалардың тиімділігін талдау саласында қазіргі заманғы құзыреттілікті қалыптастыру, әлеуметтік әсерді формализациялау құралдарын игеру және әлеуметтік тиімділік көрсеткіштерін есептеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Венчурлік кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттердің венчурлік қаржыландыруды тартуды ұйымдастыру саласында білім жүйесін қалыптастыру, сондай-ақ білім алушыда венчурлік кәсіпкерліктің ерекшеліктері және оның ұлттық экономиканы дамытудағы рөлі туралы тұтас көзқарас пен тұжырымдамалық түсінік қалыптастыру үшін қажетті құзыреттіліктерді қалыптастыру. Курстың міндеттері: венчурлік кәсіпкерліктің мәні мен нысанын анықтау; венчурлік кәсіпкерліктің ерекшеліктерін анықтау; венчурлік қаржыландырудың ерекшелігін зерделеу; кәсіпкерлік қыз

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инновациялық кәсіпкерліктегі жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты білім алушыларға инновациялық жобаларды басқарудың заманауи мәселелері туралы, кәсіпкерліктегі инновациялық жобаларды басқарудың заманауи теориясы мен әдіснамасы туралы кәсіби білім беру, әртүрлі типтегі инновациялық жобаларды басқарудың базалық дағдыларын меңгеру болып табылады. Нәтижесінде кәсіпкерлікте түрлі үлгідегі және ауқымдағы инновациялық жобаларды негіздеу, дайындау, жоспарлау және бақылау саласындағы құзыреттер жүйесінің негізі қалыптастырылуы тиіс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  "Әлеуметтік кәсіпкерлік және МЖӘ" пәні әлеуметтік кәсіпкерліктегі мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің принциптері, тетіктері мен модельдері саласында білім алуға, қоғам өмірінің әр түрлі салаларында әлеуметтік кәсіпкерлік технологияларын зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық кәсіпкерлік
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-студенттердің теориялық және қолданбалы негіздерін меңгеру, халықаралық кәсіпкерлік саласында болашақ менеджерлердің кәсіби дағдыларын қалыптастыруға ықпал ету, өркениетті кәсіпкерлікті дамытуға көмек көрсету, Қазақстанда бизнес жүргізудің халықаралық стандарттарын және тиімді менеджментті ілгерілетуге ықпал ету. Курстың оқу мақсаты – студенттерді мемлекеттік билікпен қарым-қатынасы, бәсекелестік қарым-қатынасы шеңберінде халықаралық кәсіпкерліктің өзекті мәселелерін талқылау процесіне тарту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Венчурлік кәсіпкерліктегі жобаларды басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттердің венчурлік қаржыландыруды тартуды ұйымдастыру саласында білім жүйесін қалыптастыру, сондай-ақ білім алушыда венчурлік кәсіпкерліктің ерекшеліктері және оның ұлттық экономиканы дамытудағы рөлі туралы тұтас көзқарас пен тұжырымдамалық түсінік қалыптастыру үшін қажетті құзыреттіліктерді қалыптастыру. Курстың міндеттері: венчурлік кәсіпкерліктің мәні мен нысанын анықтау; венчурлік кәсіпкерліктің ерекшеліктерін анықтау; венчурлік қаржыландырудың ерекшелігін зерделеу; кәсіпкерлік қыз

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын жүзеге асыруға ықпал ететін қолданбалы экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми пәндердің өзекті білімдерін көрсетеді

 • Код ON2

  Біртұтас жүйе және адам ретінде қоғам туралы, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адам мен табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері, латын графикасының негізгі ұғымдары туралы білімді қолданады

 • Код ON3

  Өзінің кәсіби қызметінде қазіргі қоғамның бәсекеге қабілеттілігі, прагматизм, өзара түсіністік, төзімділік және демократиялық құндылықтары басымдықтарындағы өзінің азаматтық ұстанымын бекітеді

 • Код ON4

  Қоғамның экономикалық дамуының жалпы заңдылықтарын және шағын, макроэкономикалық деңгейде субъектілердің мінез - құлқын анықтайды

 • Код ON5

  Кәсіпкерлік субъектілерін есепке алу және салық салу саласында экономикалық ақпаратты, ақпаратты талдау, кәсіпорын қызметінің экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеу дағдыларын қолданады

 • Код ON6

  Кәсіпкерліктегі маркетинг пен менеджменттің білімі мен әдістерін, кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы мен нарықты талдау әдістерін, стартап жобаларды әзірлеуді жалпылайды

 • Код ON7

  Кәсіпкерліктің дамуын қамтамасыз ететін факторлар жүйесі, тауарлар мен қызметтерді өндіру үшін кәсіпкерлік қызметтің жаңа түрлерін құру; халықаралық бизнестің экономикалық, әлеуметтік және мәдениетаралық нысандары, кәсіпкерлік саласындағы халықаралық қатынастарды ұйымдастыру әдістері сипатталады

 • Код ON8

  Ақпаратпен жұмыс істеу әдістерін және кәсіпкерлікте жұмысты ұйымдастыруды, жобалау идеяларын әзірлеу және командалық қызметті жоспарлау әдістерін байланыстырады

 • Код ON9

  Кәсіпкерлік және экономикалық құқықтың құқықтық нормалары мен ережелерін, бизнестің бастапқы жағдайларын талдау әдістерін, ұлттық экономиканың ерекшеліктерін және кәсіпкерлікті қолдау әдістерін, кәсіпкерлікті қолдау саласындағы мемлекеттің экономикалық саясатын сипаттайды

 • Код ON10

  Қаржылық менеджменттің негізгі тұжырымдамаларын, кәсіпкерлік қаржының базалық санаттарын, кәсіпкерлік субъектілерінің қаржылық жағдайын, қаржылық тәуекелдердің алдын алу әдістерін, бизнес-жоспарлау негізінде кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін жоспарлауды, кәсіпкерлік қызмет пен кәсіпкерлік тәуекелдердің экономикасын, кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін болжау мақсатында ақпаратты өңдеу әдістерін сипаттайды

 • Код ON11

  Қойылған міндеттерге сәйкес сандық технологиялар, экономикалық деректер көмегімен кәсіпкерліктегі экономикалық ақпаратты бағалайды

 • Код ON12

  Коммерциялық құрылымдарда, шағын және орта бизнесте бизнес-модельдерді қалыптастыру ерекшеліктерін, қазіргі заманғы басқару тәсілдері мен бизнес-модельдеудің құралдарын анықтайды

 • Код ON13

  Кез келген күрделіліктегі бизнес-үдерістерді сипаттайды және модельдейді, бизнесті қайта құрылымдауды және бизнес-үдерістерді реинжинирингілеуді, кәсіпкерлік құрылымдардың бәсекеге қабілеттілігін талдауды, бизнестің тиімділігін бағалауды жүзеге асырады

 • Код ON14

  Әлеуметтік кәсіпкерліктегі, Интернет-кәсіпкерліктегі басқару теориясы мен әдіснамасын айқындайды және жобалық басқару мен бизнес-жоспарлау саласындағы базалық ұғымдарға, Интернет-бизнестің негізгі және жаңа нысандарына сүйенеді

 • Код ON15

  Кәсіпкерліктегі инновациялық жобаларды басқару теориясы мен әдіснамасын, кәсіпкерліктегі венчурлік жобаларды басқару жүйесінің экономикалық, құқықтық және ұйымдастырушылық мәселелерін зерттеу бойынша теориялық-қолданбалы ережелерді анықтайды

6B04104 Әлемдік экономика
Бакалавриат

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04104 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 Қаржы ұйымның экономикасы
Бакалавриат

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 Экономист талдаушы
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 Мемлекеттік менеджмент және e-government
Бакалавриат

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04104 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 Әлемдік экономика
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04104 Менеджмент
Бакалавриат

Гуманитарлы-техникалық академиясы

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B04104 Әлемдік экономика
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B04104 Қаржы
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 Менеджмент
Бакалавриат

Алматы экономика және статистика академиясы

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 IT менеджмент
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B04104 Мемлекеттік және жергілікті басқару
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 Менеджмент. Маркетинг. Сауда-саттық
Бакалавриат

Мирас Университеті

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B04104 Менеджмент
Бакалавриат

Атырау инженерлік-гуманитарлық институты

БББТ: B044 Менеджмент және басқару

Инновациялық білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top