Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02302 Аударма ісі в Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім алушыларда кәсіби аударма қызметіне қажетті жалпы лингвистикалық және прагматика-коммуникативтік білімді, білік пен құзыреттілікті қалыптастыру; Жалпыадамзаттық азаматтық және ұлттық құндылықтарды құрметтейтін жоғары адамгершілік, төзімді тұлғаны тәрбиелеу; Іскерлік және қоғамдық-саяси коммуникация саласында ақпараттық-сандық технологиялар жағдайында кәсіби қызметте аударма дағдыларын қолдану және оларды бітірушінің кейінгі мансабында пайдалану; Командадағы жұмыстың әлеуметтік-психологиялық негіздерін және серіктестермен іскерлік және шығармашылық қарым-қатынас орната алатын білім негізінде кәсіби аудармашыларды әлеуметтендіру;
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B036 Аударма ісі
 • Дайындық бағыты 6B023 Тілдер және әдебиет
 • Аудармашылардың кәсіби мамандығының негізі
  Несиелер: 5

  Курс болашақ аудармашылардың мәдениетаралық қарым-қатынас субъектілері ретінде олардың лингвистикалық ой-өрісін кеңейту және аудармашының кәсіби қызметінің негізгі факторларын меңгеру арқылы кәсіби-негізделген құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Негізгі шет тілі (А1, А2 деңгейлері)
  Несиелер: 8

  Курс студенттердің кәсіби және мәдениетаралық коммуникативті құзыреттерін қалыптастыруға бағытталған. Курскелесідей грамматикалық тақырыптарды қарастырады:Indefinite, Continuous, Perfect шақтары, Passive Voice, The Degrees of comparison of adjectives, Plural of the nouns, The Article. Келесідей лексикалық тақырыптар: London, Family, Weather, At home, my diary, University.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бірінші шетел тілінің грамматикасы мен жазба практикасы
  Несиелер: 5

  Курс тілдік біліктерді дамыту арқылы грамматикалық дағдыларды қалыптастыруға, жазбаша сөйлеуді меңгеру негіздерін қалыптастыруға, сондай-ақ А1, А2 деңгейлері үшін қарастырылған көлемде дұрыс айтылатын грамматикалық және лексикалық дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бірінші шетел тілінің практикалық фонетика және тыңдалым
  Несиелер: 5

  Курс сөйлеу дағдыларын дамыту арқылы фонетикалық дағдыларды қалыптастыруға, ауызша және жазбаша сөйлеуді меңгеру негіздерін қалыптастыруға, есту арқылы ауызша сөйлеуді түсінуге, оқи алуға, сондай-ақ А1, А2 деңгейлері үшін қарастырылған көлемде дұрыс грамматикалық және лексикалық сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқытылатын тіл теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Курс студенттерде көпғасырлық даму нәтижесінде қалыптасқан қазіргі тіл жүйесінің қызметін оқу негізінде лингвистикалық, коммуникативтік және зерттеу құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған, сонымен қатар студенттерді ағылшын тілінің фонетикалық құрылымымен, ағылшын сөздерінің құрылымымен, сөзжасам және сөздік құрамды байытудың негізгі тәсілдерімен, бейнелі фразеологиямен, негізгі морфологиялық және синтаксистік категориялармен таныстыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауызша және жазба практикасы (1 деңгей)
  Несиелер: 5

  Курс лексикалық және грамматикалық құрылымдар тұрғысынан тұрмыстық тақырыптарға диалогтық және монологиялық қарым-қатынаста тілдің қажетті стилистикалық және эмоционалдық-модальды құралдарын пайдалана отырып, өз ойларын дұрыс баяндай білуді қалыптастыруға бағытталған; графико-орфографиялық, лексикалық, грамматикалық және стилистикалық тұрғыда өз ойларын жазбаша түрде (диктанттар, баяндау, шығарма жазу) білдіруге үйрету;неғұрлым күрделі мәтіндерді пайдалана отырып, оқу дағдыларын үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Іс қағаздары және латын графикасы
  Несиелер: 3

  Латын графикасы негізінде мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізуде білім алушылар кеңселік іс қағаздары, іскерлік іс қағаздары, қызметтік хаттармен танысып, олардың құрылымы мен мазмұнын, өзіндік ерекшелігі мен жазылу үлгісін, тірек сөздері мен жазылу жағдаяттарын меңгереді. Қазақстан Республикасында қалыптасқан құжат айналымы мен түрлі құжаттардың рәсімделуіне қойылатын талаптарымен танысады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауызша және жазба практикасы (2 деңгей)
  Несиелер: 5

  Курс мәдениетаралық деңгейде шет тілді қарым-қатынас жасау қабілетін қалыптастыруға, өнімдік және рецептивті тілдік материалды тереңдетуге және кеңейтуге бағытталған. Курс күрделі мәтіннің мәнін нақты немесе абстрактілі тақырыпқа түсіну білігін дамытуға бағытталған, оқылатын тілде нақты әңгімені қолдауға дайын.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші шетел тілі (В1 деңгейі)
  Несиелер: 6

  Курс оқитын тақырып шегінде студенттердің тілдік, сөйлеу және мәдениетаралық құзыреттіліктерінің дағдыларын қалыптастыруға, басқа тілде ауызша және жазбаша қарым-қатынас мәдениетіне үйретуге, В1 деңгейі үшін қарастырылған студенттердің кәсіби шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Базалық шетел тілі
  Несиелер: 5

  Курс мәдениетаралық деңгейде шетелдік қарым-қатынасқа деген қабілеттілігін қалыптастыру, продуктивті және рецептивті тілдік материалды кеңейту және тереңдетуге бағытталған. Курстың сөйлеу тақырыбы мәселені шешудің әртүрлі нұсқаларының артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсете отырып, мәселеге өз көзқарасын баяндай білуді білдіреді. Курс сондай-ақ нақты немесе абстрактілі тақырыпқа күрделі мәтіннің мәнін түсінуді дамытуға бағытталған, үйреніп жатқан тілде толық әңгімені қолдауға дайын болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Негізгі шетел тілі (В1)
  Несиелер: 5

  Курс таныс тақырыптардағы пікірлердің мәнін дұрыс түсіну, өз пікірін баяндау және негіздеу, қарапайым нұсқаулықты оқу, сондай-ақ жарнамалық брошюралар, хаттар, қысқа ресми құжаттар, таныс тақырыпқа оқылатын тілде байланысты хабарлама (хат) жазу білігін дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Екінші (қытай) шетел тілі (В1)
  Несиелер: 6

  Курс оқитынтақырыпшегіндестуденттердіңтілдік, сөйлеужәнемәдениетаралыққұзыреттіліктерініңдағдыларынқалыптастыруға, басқа тілд еауызша және жазбаша қарым-қатынас мәдениетіне үйретуге, В1 деңгейі үшін қарастырылған студенттердің кәсіби шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік дизайн
  Несиелер: 3

  Қарапайым примитивтерді құру, еркін қисықтардыредакциялау, объектілердің контурларын орнату, объектілердің түсін басқару, әртүрлі мәтіндік нысандармен жұмыс жасау, объектілерге әртүрлі әсерлерді қолдану.Векторлықграфика жүйесінде схемалық сызбаларды құру. Оқу үрдісінде иллюстрациялықдиаграммаларды және кескіндерді дайындау үшін компьютерлік графикалық жүйелердіпайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби орыс тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби қарым – қатынаста-ауызша және жазбаша орыс/қазақ тілін қолдану саласында студенттердің білімі мен іскерлігін кеңейту және тереңдету. Бағдарламаның мазмұны ғылыми және кәсіби лексиканы (терминдерді және кәсіпқойлықты) меңгеру арқылы орыс/қазақ тілінде кәсіби қарым-қатынастың ұғымдық базасын құрумен анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәдени сөйлеу практикумы
  Несиелер: 5

  Курс (В2) деңгей үшін қарастырылған пәндік-мамандандырылған және аспаптық құзыреттілікті қалыптастыруға, ауызша және жазбаша сөйлеуді одан әрі жетілдіруге, сөйлеуді түсінуге, оқи білуге, сондай-ақ деңгей үшін қарастырылған көлемде дұрыс айтылатын грамматикалық және лексикалық дағдыларды дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби қазақ тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, көзқарасын кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби білімін дамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың дағдысын қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізед, соларөылы тілдік түініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, жинақтау, салыстыру, тұжырымдама жасау) жетілдіріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • 1ШТ тілдік дағдыларын дамыту
  Несиелер: 5

  Курс сөйлеу біліктігі мен дағдыларын қалыптастыру үшін қажетті ағылшын тілі айтудың теориялық негіздері, тыңдалым дағдыларын (оқытушының немесе басқа тұлғаның тікелей қарым-қатынаста сөйлеуін түсіну, жазбаны түсіне білуі) қалыптастыруға бағытталған; ағылшын тілін практикалық меңгерудің дағдылары мен біліктерін қалыптастыруға және жетілдіруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәдениетарлық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі
  Несиелер: 5

  Ауызша және жазбаша сөйлеуді меңгеру негіздерін қалыптастыру, есту арқылы ауызша сөйлеуді түсіну, оқу дағдысын қалыптастыру, сондай-ақ мәдениетаралық коммуникация контексінде В1, В2 деңгейлері үшін қарастырылған көлемде дұрыс айтылу грамматикалық және лексикалық дағдыларды қалыптастыру. Бұл оқу курсы студенттердің жалпы және коммуникативтік құзыреттілігін дамытуды қамтамасыз етеді, тілді одан әрі табысты меңгеруге қажетті бірқатар маңызды базалық дағдыларды меңгеруге ықпал етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бизнес негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пән бизнестің, кәсіпкерліктің және коммерцияның жалпы түсінігін қарастырады. Курста келесідей сұрақтар қарастырылады: бизнесті жүргізу мәдениеті, тәуекелдер, бәсекелестік, персоналды басқаружәне еңбек қатынастары, еңбект іұйымдастыру, нормалаужәне еңбекақы төлеу мәселелері. Курстың негізгі сипаттамасы – өз бизнесін құру, қаржылық тұрақтылық, жауапкершілік және қызметті тоқтату, бизнесті дамытуды мемлекеттік реттеу және мемлекеттік қолдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас
  Несиелер: 5

  Курс студенттерде әртүрлі мәдениет өкілдерінің сөйлеу және коммуникативтік мінез-құлқының ерекшеліктері, өзара түсіністіктің қиындықтары және оларды жеңу тәсілдері; басқа ұлттық мәдениеттерге деген төзімділік, құрметтеу сезімін тәрбиелеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өзін-өзітану
  Несиелер: 3

  Бүгінгі таңда еліміз жаңа ғасырдың табалдырығын асқақ жетістіктермен аттап, дамыған отыз елдің қатарына қосылуға бет бұрып отырғандықтан еліміздің білім беру жүйесін де бүкіл әлемдік білім талаптарына сәйкес болуы тиіс. Ал бүкіл әлемдік білім кеңістігінде адам мүмкіншілігінің шексіздігін, өзін-өзі дамыту қабілетіне деген сенімі мен еркін бостандығын мойындау, абыройын қорғау және адамның бақытқа жету жолындағы кұқығы мен сұраныстарын қамтамасыз ету негізгі мақсаттардың бірі.Сондықтан біздің білім беру жүйесі тек қана академиялық білім беруге ғана құрылмай, адамдар арасындағы қарым-қатынастың сүйіспеншілікке негізделуі, олардың ар-намысын, абыройын, ұжданын құрметтеу, адамгершілік тұрғыдан қамқорлық жасау, қадірлеуге үйретуге бағытталуы тиіс.Аталған мәселеде «Өзін-өзі тану» пәнінің маңызы зор.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экскурсиятану
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты – студенттердің әлемдегі және Қазақстандағы ұйымдастырылған саяхаттардың даму тарихы бойынша білім жүйесін қалыптастыру. Оқу үшін тақырыптар: экскурсиялардың құрылымы, функциялары. Экскурсиялық объектілер және олардың түрлері. Экскурсияны өткізу техникасы. Экскурсияны дайындау және өткізу кезінде әр түрлі пәндердің білімін пайдалану.Табиғаттану экскурсияларын, тарихи және әдеби, сәулет-қала құрылысы тақырыптарына экскурсияларды өткізу ерекшеліктері. Этнографиялық экскурсияларды өткізу ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Негізгі шетел тілі (В2)
  Несиелер: 6

  Шет тілін меңгеруде функционалдық сауаттылықты қалыптастыру, сондай-ақ сөйлеу әрекетінің 4 түрінде коммуникативтік біліктерді дамыту, бұл тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде шет тілін еркін пайдаланумен қамтамасыз етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби шет тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби шетел тілі» бағдарламасы бойынша табысты жұмыс істеудің қажетті және жеткілікті шарты - жалпы тілдік дайындық, сонымен қатар қазақ / орыс тілдерінде арнайы пәндер бойынша базалық біліммен игеруі.Бағдарламаның мазмұны кәсіптік саладағы студенттердің коммуникативтік қажеттіліктерімен анықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаржылық сауаттылық негіздері
  Несиелер: 3

  «Қаржылықсауаттылықнегіздері» пәніноқытудыңмақсаты- мемлекеттікбілім беру стандартына және жұмыс берушілердің талабына сәйкес келетін, қаржылық сауаттылық саласында кәсіптік қызметті орындауға жеткілікті деңгейде білімге, іскерлікке ие мамандарды дайындау. Пәнді оқыту міндеттері: Пәннің мақсатына сәйкес, кәсіпті біліма лу, жетекшінің тәжірибелік жұмысының дағдысын меңгеру, тәжірибелікжұмыстар, жаттығулар, кейстер, тренингтер, тестердіорындау, лекциялық материалдарды жәнет.б. оқу арқылы іскер қасиетті және студенттердің шығармашыл��қ белсенділігін дамыту болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ауызша және жазба практикасы (3 деңгей)
  Несиелер: 6

  Курс болашақ маманның еңбек қызметінде және мәдениетаралық қарым-қатынаста іскерлік және күнделікті қарым-қатынас саласында сөйлеу әрекетінің 4 түрінде кәсіби дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Академиялық жазылым
  Несиелер: 3

  «Академиялық жазылым» пәнінде академиялық жазылым туралы ұғым, академиялық сауаттылық, академиялық дағды, академиялық жазылымның деңгейлері, академиялық жазылым стилі, құрылымы мен композициясы, академиялық эссе жазу технологиясы, аннотация, рецензия, ғылыми баяндама, ғылыми мақала, ғылыми жоба, ғылыми жұмыс, автореферат, диссертация талаптары және академиялық ақпараттық ресурс қолданысы туралы білім беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Робототехника негіздері
  Несиелер: 3

  Роботтардың негізгі механизмі. Өнеркәсіптік және өнеркәсіптік емес роботтармен робототехникалық жүйелерді құру және жобалау, сондай-ақ робототехникалық жүйелердібасқару, оларды жобалау және пайдалану үшін қажетті бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасызетуді әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аударма теориясы
  Несиелер: 5

  Білім алушыларға аударма үдерісінің негіздерін, қоғамдық қызметі, аударманың шығармашылдық сипаты, аударма теориясының негізгі салалары және оның басқа филологиялық пәндермен арақатысы, аудармадағы ұлттық реалия мәселесінен білім беріп, аударматанудың тіл білімі ғылымдарымен байланысын ашады. Аударманың лексикалық, грамматикалық мәселелерін талдап, аударма тәсілдерін, аудармадағы трансформациялық үдерістерін меңгертеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шоқантану
  Несиелер: 5

  Мақсаты-ғалымның философиялық көзқарастарымен, ғылыми мұрасымен, сондай-ақ оның өмірі мен қызметі туралы бұрын белгісіз Өмірбаян материалдарымен таныстыру. Курстың мақсаты-ХІХ ғ. екінші жартысындағы Қазақстан дамуының тарихи үрдісі туралы түсінік қалыптастыру. Ұлы ғалым Ш. Уәлихановтың шежіресі, оның дүниетанымының қалыптасуы, Сырымбет пен т. б. сияқты мәселелерді қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жастар саясаты
  Несиелер: 5

  Мақсаты-қазіргі қоғамдағы жастардың жағдайы және оның негізгі мәселелері туралы түсініктерді қалыптастыру. Курстың мақсаты – жастарға және әлеуметтік тәрбие процесіне қатысты гуманистік ұстанымдарды қалыптастыру. Оқу үшін тақырыптар: мемлекеттік жастар саясатының мәні, принциптері мен мақсаттары; ҚР-дағы мемлекеттік жастар саясатының мазмұны мен негізгі бағыттары; ҚР-дағы мемлекеттік жастар саясатының принциптері мен механизмдері; ҚР-дағы мемлекеттік жастар саясатының мәселелері бойынша заңнамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Арнайы мақсатқа арналған шет тілі (С1деңгей) 1
  Несиелер: 6

  Курс студенттердің коммуникативтік, мәдениетаралық және кәсіби аудармашылық құзыреттілігін жетілдіруге, олардың жалпы кәсіби ой-өрісін кеңейтуге бағытталған. Әртүрлі жалпы кәсіби тақырыптарға аргументация, мысалдар, пікірдің коммуникативтік мақсатын дұрыс білдіру арқылытыңдау, оқу, сөйлеу саласындағы рецептивті және нәтижелі коммуникативтік біліктерді одан әрідамыту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл пән бизнес, кәсіпкерлік және коммерцияның жалпы түсінігін қарастырады. Курсқа мынадай мәселелер кіреді: бизнесті жүргізу мәдениеті, тәуекелдер, бәсекелестік, персоналды басқару және еңбек қатынастары; ұйымдастыру, нормалау және еңбекақы төлеу. Курстың негізгі мақсаты - өз бизнесін құру, қаржылық тұрақтылық, жауапкершілік және қызметті тоқтату, бизнесті дамытуды мемлекеттік реттеу және мемлекеттік қолдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тіршілік қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-студенттерді қауіпті және төтенше қауіпті жағдайларда жағымсыз факторлардан қорғау негіздерімен және өмір сүру ортасымен қауіпсіз қарым-қатынас негіздерімен таныстыру. Авариялардың, төтенше жағдайлардың туындау қаупін азайту негізінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуді зерттейді. Тіршілік ету ортасының қауіптілігін тану, Төтенше жағдайлар кезіндегі сауатты іс-әрекет. Халық қауіпсіздігінің мәселелері, заңнамалық және өзге де нормативтік актілер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша білім жүйесін қалыптастыру және осы негізде осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастыру. Курстың мақсаты: пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымды, студенттердің мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Пәннің мазмұны: сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, оның әр түрлі көріністері. Тұлғаның құқықтық мәдениеті. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл. Сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Толеранттылық негіздері
  Несиелер: 5

  Оқытудың мақсаты курстың дамыту азаматтық бірегейлік қоғамдағы толеранттылықты жүйесі арқылы білім беру және тәрбиелеу. Курстың мақсаты - студенттерде кешенді ғылыми біртұтас жүйе ретінде толеранттылық туралы білім. Курстың мазмұны: этносаралық қатынастардың оң тәжірибесі, этносаралық және конфессияаралық қатынастарды нығайту және үйлестіру. ҚР және т. б. ұлттық саясат элементтері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономика негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтарын, экономиканың қызмет етуін қалыптастыру. Курстың мақсаты-студенттерде ғылыми экономикалық ойлауды қалыптастыруға мүмкіндік береді. Өндірістік ресурстардың қажеттілігі мен шектеулілігі. Экономикалық жүйе және оның құрылымы. Экономикалық қатынастар жүйесіндегі меншіктің орны мен рөлі. Қазақстан: өтпелі кезеңдегі меншік қатынастары. Нарық, оның функциялары мен типтері. Ұлттық экономика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Техникалық аударма
  Несиелер: 5

  Бұлоқу курсы студенттерді болашақ кәсіби қызметтің теориялық базасымен, қазіргі жағдайдағы аударма қызметінің ерекшеліктерімен, аударма түрлерінің жіктелуімен, әркезеңдегі жұмыс технологиясымен таныстырады. Курс студенттердің ғылыми-техникалық сипаттағы мәтіндерді аударумен байланысты дағдылары мен іскерліктерін қалыптастырады, атапайтқандатехникалықаудармапринциптеріноқытады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гендерлік саясат
  Несиелер: 5

  Мақсаты-саяси өмірдің гендерлік өлшемі туралы түсінік қалыптастыру. Пәннің мақсаты-жаңа гендерлік идеологияны қалыптастыру. Курс мемлекеттердің негізгі құжаттары мен халықаралық актілермен жарияланған ерлер мен әйелдердің тең құқықтары мен тең мүмкіндіктерін қамтамасыз ету және іске асыру мәселелерін, гендерлік саясаттың негізгі бағыттарын қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби-бағдарлы шетел тілдесуге үйрету студенттің жеке қасиеттерінің дамуымен, оқытылатын тіл елінің мәдениетін білумен және кәсіби және лингвистикалық білімге негізделген арнайы дағдыларды меңгерумен, пікірталасты жүргізу, презентациялар және ақпаратты сұрау, өз көзқарасын негіздеу дағдыларын қоса алғанда, жалпыкомуникативті және кәсіби міндеттерді шешу үшін өзге тілдік кәсіби бағдарлы сөйлеу біліктерін одан әрі жетілдірумен байланысты.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ақпараттық аударма практикасы
  Несиелер: 6

  "Ақпараттық аударма практикасы" курсы коммуникативтік-мәдениетаралық және студенттердің кәсіби аудармашылық құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. Бұл пәнді оқыту болашақ мамандығының ерекшеліктерімен талап етілетін оқытылатын тілде оқитындардың қажеттіліктерін есепке алуды көздейді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  Мақсаты-діннің пайда болуының, дамуының және қызмет етуінің негізгі заңдылықтары туралы білімді қалыптастыру, діндердің өзара байланысы және мәдениеттің басқа да салалары туралы білімді қалыптастыру. Курстың мақсаты - конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру және діни экстремизмнің алдын алу. Тақырыптар: мемлекет және дін. Діннің ерте формалары. Конфуциандық. Даосизм. Индуизм. Иудаизм. Буддизм. Ерте христиандық. Православие. Католицизм. Протестантизм. Ислам. Дәстүрлі емес діни бағыттар. Діни экстремизмнің алдын алу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Мақсаты-мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың барлық кешенін, құқық пен мемлекеттің даму серпінін, заңдылықтарын қамтитын мемлекеттің типтері мен нысандары туралы түсінік қалыптастыру. Курстың мақсаты-еңбек, азаматтық, қылмыстық, отбасылық құқықта және т. б. түсініктерді қалыптастыру. ҚР және т. б. салалық заңнамаларының негіздері және конституциялық–құқықтық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Мақсаты – қалыптастыру тұтас ұсыну туралы табиғат пен қоғамның тұрақты даму заңдылықтары. Мақсаты-тұрақты даму тұжырымдамасы туралы дүниетанымды кеңейту және оны жаһандық, ұлттық және жергілікті деңгейлерде іске асыру есебінен экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Қоршаған орта құрамының өзгеруін, биосфераның даму заңдылықтарын және сақтау шарттарын зерттейді оның тұрақтылығы және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • «Мәнгілік Ел» құндылықтары және рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Мақсаты - ұлттық студенттерді қалыптастыру,олардың тарихи және әлеуметтік жадысын, ұлттық мәдениетке құндылықты көзқарасын дамыту. Пәннің мақсаты-мәдениаралық қарым-қатынас дағдыларына ие, этникалық стереотиптерді еңсеруге және басқа мәдениет өкілдерімен конструктивті диалог құруға қабілетті тұлғаны тәрбиелеу. Тақырып: пәннің негізгі ұғымдарының мәні: этнос, ұлт, менталитет, ұлттық менталитет, ұлттық идея және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ауызша аударманың негіздері
  Несиелер: 5

  Курс халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық өмірдің түрлі салаларында әртүрлі мәдениет пен Тіл өкілдері арасында өзара түсіністікті ауызша аудару аясында қамтамасыз ету үшін лингвистикалық, аударма және әлеуметтік-мәдени құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы мәтіндер аудармасы
  Несиелер: 6

  Бұл оқу курсы студенттерді кәсіби деңгейде ауызша және жазбаша аудармаларды орындауға қажетті практикалық дағдыларға, аударманың жалпы стратегиясына, сондай-ақ дайын аударманы редакциялауға, аударма қызметінің стратегиясын анықтауға және осы стратегияға сәйкес аударма техникасын таңдауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аудармашыларға арналған терминология
  Несиелер: 6

  Курс терминнің ең жақсы эквивалентін іздеу, өңдеу және жұмыс құралдарын зерттеуге бағытталған, сондай-ақ мынадай аспектілерді қамтиды: терминологиялық жобаны әзірлеу және басқару (сөздіктерді әзірлеу); терминді, ұғымдарды және анықтамаларды талдау; локализация (базалық дағдылар); Корпустық лингвистика; терминологиядағы стандарттау; көптілді елдердегі терминология; халықаралық ұйымдардағы терминология және т. б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жазбаша аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің жазбаша аударманың ерекшеліктері, түрлері, кезеңдері және технологиясы туралы түсінігін қалыптастыруға бағытталған; тілдік коммуникация жағдайын да баламалы жазбаша аударманы қамтамасыз ету үшін лингвистикалық және аудармашылық және әлеуметтік-мәдени құзыреттіліктерді қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлеуметтік-саяси мәтіндерді аудару
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - студенттерді әртүрлі түрдегі публицистикалық мәтіндерді аудару, мәдениетаралық коммуникация, оның нәтижелерін өзіндік бағалау саласындағы кәсіби қызметті ұйымдастыруға дайындау. Мәтіннің аударма алдындағы талдауының ерекшеліктеріне, сондай-ақ мәтіндердің осы типтерін қайта өңдеуден кейінгі редакциялауға, аудармашының жұмысында заманауи құралдар мен технологияларды пайдалануға ерекше көңіл бөлінген

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Арнайы мақсатқа арналған шет тілі (С1деңгей) 2
  Несиелер: 6

  Курс ауызша және жазбаша сөйлеуді меңгеруді, сөйлеуді есту арқылы түсінуді, оқу іскерлігін одан әрі жетілдіруге, сондай-ақ С1 деңгейі үшін қарастырылған көлемде дұрыс грамматикалық және лексикалық сөйлеу дағдыларын дамытуға бағытталған. Курс келесі аспектілерді қамтиды: үйдегі оқу, түпнұсқалық мәтіндерді жазу, ағылшын тілінде әр түрлі-жанрлы түпнұсқалық мәтіндерді (диалогтар мен монологтарды) тыңдау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көркем аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Бұлоқу курсы болашақаудармашылардыкөркеммәтіндіқұрастырузаңдылықтарыменжәнеоныңнегізгіфункцияларымен, көркемаудармапроцесініңзаңдылықтарыменжәнеаудармашылықсәйкестіктермен; көркемаударманыңтеориялықнегіздерімен, аудармашылыққұзыреттіліккеқажеттідағдылар мен біліктердікезең-кезеңменқалыптастырументаныстырады, соныменқатаркөркемаударманыңпрактикалықдағдыларынмеңгеругежәнедамытуғабағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқытылатын тілдің мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді оқытылатын тілдің саяси құрылымының негіздерімен, мәдениетімен, қоғамның дамуының негізгі үрдістерімен, мемлекеттің конституциялық негіздерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Іскери ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Бұл оқу курсы студенттерді кәсіби деңгейде ауызша және жазбаша аудармаларды орындауға қажетті практикалық дағдыларға, аударманың жалпы стратегиясына, сондай-ақ дайын аударманы редакциялауға, аударма қызметінің стратегиясын анықтауға және осы стратегияға сәйкес аударма техникасын таңдауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын, орыс және қазақ тілдерінің салыстырмалы типологиясы
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді ағылшын және ана тілінің салыстырмалы анализімен байланысты сұрақтардың кең спектрімен таныстырады. Курс салыстырмалы типология туралы түсінік, салыстырмалы типологияның лингвистиканың басқа салаларымен байланысы, тіл туралы түсінік, халықаралық қарым-қатынас тілі ретінде ағылшын тілі, салыстырмалы фонетика, грамматика, лексикология, ағылшын және қазақ/орыс тілінің морфологиясы сияқты тақырыптардан тұрады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Функционалды стилистика
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді ағылшын және анна тілінің ауызша және жазбаша сөйлеуінің функционалды әртүрлерімен байланысты сұрақтардың кеңспектрімен таныстырады, тілдік құралдардың стильдік дифференциациясы, тілдіңстилистикалыққұралдарыныңжүйесі,функционалдық стиль түсінігі, функционалдық стильдердің бөліну критерийлері, тілдің лексикалық бірліктерінің стилистикалы қжіктелуі, бейтарап және стилистикалық таңбаланған лексика, көркем әдебиет стилінің лингвистикалық және экстралингвистикалық ерекшеліктері сияқты тақырыптарды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауызша ілеспе аударма
  Несиелер: 5

  Курс лексикалық баламалылық нормаларын сақтай отырып, грамматикалық, синтаксистік және стилистикалық нормаларды сақтай отырып, парақтан Ауызша аударма және ауызша аударма жасай білуді дамытуға бағытталған.Аударма процесінде қолданылатын негізгі аударма тәсілдерімен және трансформацияларымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Арнайы мақсатқа арналған шет тілі (С2деңгей)
  Несиелер: 5

  Курс ауызша және жазбаша сөйлеуді меңгеруді, сөйлеуді есту арқылы түсінуді, оқу іскерлігін одан әрі жетілдіруге, сондай-ақ С2 деңгейі үшін қарастырылған көлемде дұрыс грамматикалық және лексикалық сөйлеу дағдыларын дамытуға бағытталған. Курс келесі аспектілерді қамтиды: үйдегі оқу, түпнұсқалық мәтіндердің мазмұндамаларын жазу, әртүрлі жанрлы түпнұсқалық мәтіндерді (диалогтар мен монологтарды) тыңдау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заң саласындағы мәтіндерді аудару
  Несиелер: 5

  Студенттерде заң бағытындағы мамандандырылған мәтіндерді екі жақты аударудың практикалық дағдыларын қалыптастыру, екі жақты аударма процесінде тілдік бірліктерді қайта құру тәсілдері, құралдары мен әдістері туралы жүйелі түсінік қалыптастыру, сондай-ақ ағылшын тілінде іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыру дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аудармашылық жазба практикасы
  Несиелер: 5

  Курс аудармашыға бастапқы мәтіннің мағыналық құрылымын тереңірек ойлауға, прецизиондық ақпаратты (сандар, есімдер және т.б.) тіркеуге, кейбір аудармашылық шешімдерді қабылдауға, аударма мәтінін құруға дайындалуға қосымша мүмкіндік беретін аудармашыға тез аударманы сауатты қолдану дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Оқып жатқан елдің әдебиеті
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді физикалық және экономикалық географиямен, тарихи даму ерекшеліктерімен, қоғамдық-саяси құрылыммен және елдің қазіргі заманғы мәдени және әлеуметтік өмірімен, Ұлыбританиядағы және басқа да ағылшын тілді елдердің әдеби және өнертанушылық бағыттарымен таныстыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Іскери құжаттарды аудару
  Несиелер: 5

  Курс ағылшын тілін ауызша және жазбаша түрдегі іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде меңгеруге, мәдениетаралық қарым-қатынас саласында кәсіби қызметте коммуникативтік ниеттерді жүзеге асыруға қажетті арнайы дағдылар мен іскерлікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық ұйымдардың құжаттарын аудару
  Несиелер: 5

  Курс іскерлік хаттарды жасаудың жалпы қабылданған Халықаралық ережелерімен, ағылшын тіліндегі негізгі жазбаша мөртабандармен және қысқартулармен, сондай-ақ оларды ресімдеудің қазіргі заманғы критерийлерімен танысуға бағытталған, нақты материалды бақылаудан дербес қорытынды жасау қабілетін дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON8

  Командалық зерттеу жұмысында және алынған нәтижелердің тұсаукесерінде көшбасшылық қасиеттерді көрсету

 • Код ON5

  Функционалдық жүйелер мен ағзаның мүмкіндіктері туралы, географиялық, әлеуметтік-экономикалық, мәдени факторлардың әсері туралы, өзге мәдени орта жағдайында диалогтық қарым-қатынасты конструктивті құру үшін білімді қолдану

 • Код ON7

  Қарым-қатынастың кәсіби, оқу және әлеуметтік-тұрмыстық салаларында ауызша және жазбаша түрде екінші шет тілін іс жүзінде қолдану

 • Код ON4

  Кәсіби аудармашылық тапсырмаларды шешуде цифрлы бағдарламалық өнімдерді қолдану;

 • Код ON10

  Лингвистикалық технологиялардағы негізгі аударма білімін қолдана отырып, тарспециалды және түрліжанрлық мәтіндердің материалын талдау

 • Код ON1

  .Қазақстан тарихындағы маңызды кезеңдер мен оқиғаларды, Еуразиялық әлем халықтарының ортақтығын, қоғамның әлеуметтік және экономикалық даму үрдістерін білу;

 • Код ON9

  Халықаралық, қоғамдық-саяси, экономикалық, мәдени өмір салаларында әр түрлі мәдениет пен Тіл өкілдері арасында өзара түсіністікті қалыптастыру үшін ауызша және жазбаша аударма негізінде Теориялық оқыту процесінде алынған пәнаралық дағдылар мен біліктерді іс жүзінде қолдану;

 • Код ON3

  техника және технология саласында кәсіби аударма деңгейінде жазбаша және ауызша сөйлеу формаларын қолдану

 • Код ON2

  құқық саласында, білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі стратегиялары мен векторлары; мемлекеттің жастар саясаты; балалар мен жастарды тәрбиелеудің ұлттық идеологиясы саласында бағдарлау;

 • Код ON6

  Тиімді коммуникацияға қол жеткізу мақсатында жеке пікірлерді қалыптастыру кезінде сыни ойлау

6B02302 6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Зулқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 6B02302-Аудармашы-референт
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі (ағылшын тілі)
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B02302 Аударма ісі
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B036 Аударма ісі

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top