Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01507 Химия-Биология в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Химиялық және биологиялық пәндердің теориясы мен оқыту саласында алған білімдерін қолдану, практикалық жұмыс дағдысы – зерттеу және педагогикалық, еркін ойлай білу, табиғат заңдарын тәжірибеде қолдана білу, коммуникабельділік, командада және өз бетінше жұмыс істей біледі
 • химия және биологияның негізгі мәселелері, өзінің кәсіби білімдерін қолданудағы маңызды аспектілер туралы білім жүйесін меңгеру, химия және биологияны оқытуда оқу-тәрбие міндеттерін анықтай білу, оқушылардың жасын ескере отырып, оқу материалдарының ғылыми мазмұнын бейімдеу, оқу қызметінің тиімді формалары мен әдістерін таңдай білуеді
 • Педагогикалық іс-әрекетке, тұлғаны қалыптастыруға, білім берудегі инновациялық технологияларды меңгеруге, педагогикалық шеберлік пен дағдыларды жетілдіруге жүйелі көзқарасты қалыптастыру, химиялық және биологиялық пәндерді оқыту саласында оң педагогикалық тәжірибені қолданады
 • Заманауи инновациялық және интербелсенді оқытудың әдістерін игеріп, тәжірибеде қолдана білу; Өз бетінше талдай, жинақтай білу, кәсіби қызметтерін жетілдіруде алынған ақпараттарды шығармашылықпен жаңарта білуеді
 • кәсіптік қызметтің ғылыми-зерттеу, өндірістік, технологиялық және кәсіптік міндеттерін шешу үшін заманауи цифрлық және компьютерлік технологияларды қолдану
 • Биологиялық, биотехнологиялық, молекулярлық – генетикалық әдістерді тірі ағзалар қауымдастығының өмір сүру дәрежелеріне анализ жасау кезінде жүзеге асыру
 • химиялық және биологиялық пәндердің теориясы мен оқыту саласында алған білімдерін қолдану, практикалық жұмыс дағдысы – зерттеу және педагогикалық, еркін ойлай білу, табиғат заңдарын тәжірибеде қолдана білу, коммуникабельділік, командада және өз бетінше жұмыс істей біледі, ғылыми зерттеулер мен академиялық хаттардың әдістерін біледі және оларды оқылатын салада қолданады
 • Биологиялық пәндерді оқыту әдістемелері және биологиялық зерттеулерді жүргізу саласында білімді қолдану; биологиялық білім беру саласындағы проблемаларды шешу үшін бастапқы және екінші деректерді жинау, өңдеу және пайдалану
 • Кәсіби қызметте және оқу процесінде оқытудың тиімділігін арттыру үшін инновациялық технологияларды қолдана біледі; академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің мәнін түсінеді
 • оқытудың заманауи ғылыми негізделген тәсілдерін, әдістері мен құралдарын, соның ішінде оқытудың техникалық құралдарын, ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдаланады
 • күрделі жағдайларда тез талдауға және жылдам шарлауға және қазіргі заманғы бизнес-коммуникацияларының қазіргі заманғы тенденцияларын, студенттердің танымдық және физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, педагогикалық басқарудағы түрлерін және формаларын тиімді пайдалану, сандық және инновациялық технологияларды қолдану дағдыларын қалыптастырады
 • Кәсіби педагогикалық қызметті ұйымдастыру кезінде құзыретті шешімдерді әзірлеу үшін химия және биология саласындағы іргелі білім мен дағдыларды қолданады
Top