Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01401 Музыка (1.5) в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

 • Музыкалық туркология
  Несиелер: 6

  Түркі музыкасын зерттеу, этно-музыкалық құбылыстардың генезисі мен типологиясын анықтау отандық музыканың дамуындағы жаңа кезең болып табылады. Музыкалық түркология мен алтаистика аясында Ұлы даланың жеті қырын және бүкіл түркі музыкасының генезисін анықтау мүмкіндігі ұсынылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Арнаулы пәнді үйрету әдістері
  Несиелер: 6

  Болашақ мамандарды музыкалық орындаушылыққа баулу арнайы әдістемелік жүйені қажет етеді. Пән осы шеберлік дағдыларын қалыптастырудың жолдары мен әдіс-тәсілдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Басқарудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Басқарудың психологиялықтеорияларының дамуы. Басқару психологиясының жалпы теориялық мәселелері. Басқарушылық ісәрекетті талдау. Менеджердің тұлғалық ерекшеліктері. Басқару міндеттерінің психологиялық ерекшеліктері. Меншік психологиясы. Басқарушының кәсіби іс-әрекеті. Басқару субъектісінің қызметтері. Басқарушылық қарым-қатынас психологиясы. Қызметкерлердің психологиялық сипаттамалары. Қызметкерлерді ынталандыру психологиясы. Ұйымның адам ресурстарын басқару технологиясы. Ұйымның кадрлық саясатын психологиялық қолдау. Ұйымдағы дау-дамалар психологиясы. Тұлғаның кәсіби деформациясының алдын алу технологиялары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыкалық іс-әрекет психологиясы
  Несиелер: 4

  Музыка және психология. Адамның психологиясы мен музыкалық қызметі туралы түсінік. Музыкалық шығармашылықтың түрлері мен формалары. Шығармашылық психологиясы. Танымдық категориялар, оның түрлері, формалары, типтері.Музыкалық-психологиялық үдерістегі музыкалық қызмет түрлері. Музыкалық-шығармашылық қызметтің мазмұны мен әдістері. Музыкалық-шығармашылық қызметті ұйымдастыру. Репродуктивті және өнімді музыкалық қызмет. Музыка сабақтарындағы шығармашылық іс-әрекеттердің психологиялық аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Курс менеджменттің мазмұнын ашып, қазіргі заманғы басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін, сондай ақ ұйымның өмір сүруін және бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудегі рөлін, басқарушылық қызметтің әртүрлі түрлерін жүзеге асырудың нақты дағдыларын, басқару жүйелерін және жобалық талдауды қалыптастырады, сондай-ақ басқарудың даму тарихын қарастырады. болашақ менеджерлердің кәсіби біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыруға қызмет етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнер саласындағы менеджмент
  Несиелер: 6

  Өнер саласындағы басқару; өнер саласындағы кәсіпкерлік мүмкіншіліктерді қағидалар, әдістер мен оны іске асыру құралдар жиынтығы.Менеджмент туралы кең білімді және мәдени әкімшілікті толықтай құра отырып, көркем өнерге ең басты көңілін аударады (яғни, «жоғары», нонпрофитті, мұра, бұқаралық мәдени секторы) және оның ішіне ойын-сауық кешендері: өнер түрлері, медиа, қызығушылар үйірмелері жатады. Менеджмент музейтану, мәдени – тынығу жұмысы, орындаушылық өнері, кинометаграфия, өнер-театры, шоу биснес саласында. Театрландырылған – концерттік мекемедегі маркетинг.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнер саласында ұйымдастыру және басқару
  Несиелер: 6

  Менеджмент туралы түсінік. Менеджмент принциптері. Басқару әдістері. Мәдениет және өнер саласындағы менеджменттің ерекшелігі. Өнер саласындағы басқару. Өнер саласындағы стратегиялық менеджмент. Жобалық қызмет, маркетингтік стратегиялар. Стратегиялық менеджмент ресурстары. Мәдени-ағарту және демалыс саласындағы Менеджмент. Орындаушылық өнер саласындағы менеджмент.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Меңгерілген тілдік білім мен сөйлеу біліктерін жүйелеу. Шет тілінде ауызша қарым-қатынас формаларының дағдыларын жетілдіру, баяндамалар мен хабарламалармен таныстыру, кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру. Жазбаша дағдыларды жетілдіру. Қазіргі заманғы техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби саладағы коммуникативтік міндеттерді шешуді жетілдіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Арнайы пәнді оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Бұл курс бірқатар базалық пәндердің интеграциясы болып табылады (фортепиано, баян, домбыра, хор дирижерлау, вокал). Магистранттың оқытушы жетекшілігімен бакалавр-студенттермен жеке сабақ түрінде өткізіледі. Магистрант сабақ кестесі бойынша жүргізеді және таңдалған пәнді оқыту әдістемесін өңдейді. Таңдау бойынша магистрант бакалавриаттың дәрістік-тәжірибелік пәндерін оқыта алады. Сабақ беру қорытындысы бойынша алған білімдері мен біліктерін көрсету мақсатында ашық сабақтар өткізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыкалық алтаистика
  Несиелер: 6

  Түркі халықтарының отаны – Алтай. Алтай халықтарының музыкалық мәдениетін зерттеу мен түркі тайпаларының музыкалық өнерін зерделеудің түірі бір. Ғылымда музыкалық түркология деген ұғым қалыптасса да, музыкалық аслаистика деген ұғым орныға қоймаған. Бірақ бұл бағыттағы ізденістер жоқ емес. Түркі музыкасын зерттеу, этномузыкальды құбылыстардың генезисі мен типологиясын анықтау отандық музыканың дамуындағы жаңа кезең болып табылады. Музыкалық түркология мен алтаистика аясында түркі халықтарының музыкалық мәдениетін анықтаудың жаңа мүмкіндіктері туындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыкалық психология
  Несиелер: 4

  Музыкалық психология туралы түсінік. Музыкалық қабілеттер. Музыкалық қабылдау. Музыкалық қабылдау механизмдері. Музыкалық орындаушылық психологиялық аспект. Музыкалық тәрбие мен білім берудегі музыкалық психологияның мәселелері.Музыка сабақтарында түрлі іс-әрекет түрлерінің психологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Магистранттың оқу-әдістемелік дайындығы
  Несиелер: 5

  Магистранттарда мамандық бойынша қажетті оқу-әдістемелік білім мен іскерлікті қалыптастыру. Музыкалық-педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі. Оқу-әдістемелік құжаттарды рәсімдеу және әзірлеу. Педагогикалық және зерттеу тәжірибелерін ұйымдастыру және өткізу. Оқыту әдістері мен тәсілдері. Оқу үрдісінде заманауи білім беру технологияларын қолдану. Магистранттарды оқу-әдістемелік қызметке дайындау, практикалық дағдыларды дамыту, дайындық теориясы мен әдістемесін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ЖОО-да музыкалық-педагогикалық пәндерді оқыту
  Несиелер: 5

  Болашақ педагог-музыкант студенттерді жоғары мектепте дәріс, семинар, практикалық, зертханалық және жеке сабақтар сияқты оқыту түрлерін оқып, өзінің дербес қызметін тиімді ұйымдастыруды үйренеді, дәстүрлі және интерактивті оқыту негіздерін меңгереді, практикалық сабақтар мен педагогикалық практика процесінде дидактикалық және интерактивті әдістерді, сондай-ақ АКТ және оқытудың танымал технологияларын қолдануды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі заман музыкасы
  Несиелер: 6

  Жоғары музыкалық-педагогикалық оқу орындарында Әлемдік және отандық музыканың тарихын зерттеу 19 ғасырмен, веналық классиктердің, романтиктер мен импрессионистердің шығармашылығымен шектелді. ХХ ғасыр бойы оқу бағдарламасынан шыққан. Бұл музыка мұғалімдерінің Заманауи музыка үлгілерін түсінбеуіне әкелді. Қазіргі заман музыкасының курсы қазіргі заман музыкасының даму ерекшеліктерін қамтиды, оның ішінде веберн, Шенберг, Пендерецкий, Денисова және т. б. шығармашылықтарында пайдаланылатын додекафония, атональность, сериялық техника және т. б. түрлі ағымдар мен бағыттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетелдік музыкалық-педагогикалық білім
  Несиелер: 5

  Кеңес дәуіріндегі музыкалық-педагогикалық білім беру негізінен жалпы білім беретін мектептегі музыка сабақтарын өткізу практикасымен шектелді. Болон процесі жағдайында шет елдердегі музыкалық білім алуды зерттеп-үйрену қажеттілігі туындады. Батыс және Шығыс елдеріндегі музыканы оқыту білім беру бағдарламалары мен құзыреттілігі осы пәнде қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Музыкалық білімнің әлемдік жүйесі
  Несиелер: 5

  Кеңес дәуіріндегі музыкалық-педагогикалық білім беру негізінен мектепте музыка сабақтарын өткізу практикасымен шектелді. Болон процесі жағдайында шет елдерде Музыкалық білім алуды үйрену қажеттілігі туындайды. Батыста және шығыста музыканы оқыту қандай білім беру бағдарламалары мен құзыреттілігі негізінде жүзеге асырылады – бұл пәннің негізгі мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Магистранттың ғылыми-зерттеу әрекетін ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы негізгі түсінік. Ғылыми шығармашылық методологиясының негіздері. Ғылыми таным әдістері. Ғылыми-әдеби өнімдердің түрлері; диссертацияны дайындау жолдары баяндалады.Магистрлік диссертация туралы түсінік, оны жазу ережелері ашылады. Жазу әдістемесі, сондай-ақ безендіру талаптары. Диссертациялардың ғылыми аппараты диссертациялық мәтінмен жұмыс істеу талаптары, қорғау ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Концерттік орындаушылық
  Несиелер: 5

  Концерттік орындаушылық-жеке оқыту және магистранттардың орындаушылық шеберлігінің жоғары деңгейі. Ол сахналық өнермен тығыз байланысты. Орындаушылық дағдыларды жетілдіру барысында магистранттарда концертте өнер көрсету, сонымен қатар өнер көрсету алдында психологиялық қорқынышты жеңу дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі дәуір мәдениеті
  Несиелер: 6

  Музыка мәденитетінің бүгінгі даму белестері. Негізі музыкалық бағыттар мен стильдер. Музыкалық жанрлар мен шығармалар. Ірі музыкалық туындылар: опера, оратория, кантата, симфония, т.б. Вокалдық эстрадалық музыканың дамуы, түрлі шығармашылық ұжымдар. Дәстүрлі музыка өнері: қобыз, домбыра және шертер аспаптарына арналған музыкалық шығармалар табиғаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастырудың маңызын айтып жату артық. Ғылыми шығармашылық – методологиялық ізденістердің жемісі. Магистрлік диссертация туралы жалпы түсінік. Диссертацияны жазу әдістемесі, сондай-ақ безендіру талаптары. Диссертациялардың ғылыми аппараты диссертациялық мәтінмен жұмыс істеу талаптары, қорғау ережелері. Педагог-музыканттың зерттеу мәдениеті. Музыкалық-педагогикалық үрдісті ғылыми зерттеу әдістемесі. Зерттеу жұмысына жеке-шығармашылық қатынасы. Ғылыми зерттеудің кезеңдері мен нәтижелері. Музыкалық-педагогикалық қызметті зерттеу түрлері. Педагог-музыканттың зерттеу жұмысының әдістері. Музыкалық білім беру педагогикасының мәселелерін әдіснамалық талдау. Музыкалық-педагогикалық тәжірибемен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  Музыкалық білім беру жүйесінің маманын кәсіби тереңдетіп даярлауға бағытталған философиялық, тілдік, психологиялық-педагогикалық, тарихи-теориялық, орындаушылық пәндердің мазмұнынан білімдерін көрсетеді.

 • Код ON2

  Осы білім беру бағдарламасының мақсаттары, міндеттері, бағыттары мен мазмұнын, оны жүзеге асыру перспективасын, музыкалық білім беру саласын, сондай-ақ қазіргі өзгермелі әлемде кәсіби құзыреттілікке және әлеуметтік ұтқырлыққа кепілдік беретін аралас ғылымдар саласын түйсінуді көрсетеді.

 • Код ON3

  Мәдениетаралық және тілдік (қазақ, орыс,ағылшын) коммуникацияда мамандық бойынша білім беру бағдарламасының мазмұнын меңгеру процесінде алған білімдерін, іскерліктерін және дағдыларын қолданады.

 • Код ON4

  Ақпараттық-коммуникациялық, білім беру технологияларын, оқыту және тәрбиелеу әдістерін қолданады.

 • Код ON5

  Кәсіби қызметте зияткерлік даму деңгейін, ойлау мәдениетін, қоғамдағы этикалық және құқықтық нормаларды меңгеруді жүзеге асырады.

 • Код ON6

  Орындаушылық және музыкалық-педагогикалық қызметті жобалайды.

 • Код ON7

  Алынған нәтижелерді тиісті басылымдарда мақалалар мен баяндамалар түрінде жариялай, ғылыми зерттеулер жүргізеді.

 • Код ON8

  Өзінің зерттеу мәдениетін, орындаушылық және оқу-әдістемелік қызметін жетілдіреді.

 • Код ON9

  Білім алушылардың музыкалық білімі мен іскерлігін жетілдіру мақсатында орындаушылық өнерге оқытудың тиімді әдістері мен тәсілдерін, қажетті оқу-әдістемелік құжаттаманы әзірлейді.

 • Код ON10

  Оқу процесіне еліміздің және шетелдердің танымал орындаушылық өнер шеберлері мен педагог-музыканттарының озық тәжірибесін енгізеді.

 • Код ON11

  Отандық және халықаралық конкурстарға, концерттер мен форумдарға қатысу арқылы орындаушылық өнердегі кәсібилікті жетілдіру үшін жағдай жасайды.

 • Код ON12

  Қазіргі еңбек нарығы жағдайында орындаушылық және музыкалық-педагогикалық қызмет саласындағы өзінің бәсекеге қабілеттілігін болжайды.

Top