Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B05201 Экология в Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

 • Математика
  Несиелер: 5

  Сызықтық алгебра және Аналитикалық геометрия элементтері.Математикалық талдауға кіріспе. Бір айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу. Бір айнымалы функцияны интегралдық есептеу. Кешенді сандар, олардың формалары, өту формулалары. Көптеген айнымалылардың функциялары, анықтау аймағы, қасиеттері, графиктері, шегі. Дифференциалдық теңдеулер, түрлері және шешу әдістері. Сандық және функционалдық қатарлар. Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Бизнес түсінігі, даму тарихы. Орта, шағын бизнесті ұйымдастыру. Ірі бизнесті ұйымдастыру. Венчурлік бизнесті ұйымдастыру. Бизнес түрлерін жіктеу. Бизнесті жүргізу нысандары. Бизнес субъектілерін тіркеу тәртібі. Кәсіпорынның банкроттығы және таратылуы. Бизнес инфрақұрылымын құрудың объективті қажеттілігі. Бизнестегі персоналды басқару және іскерлік этика бизнес инфрақұрылымының элементтері. Бизнестегі менеджменттің негізгі принциптері. Бизнес жоспарлау негіздері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экологиялық биогеография
  Несиелер: 5

  Тіршілік ортасы және оның бөлімдері. Биоценоз және оның құрамы, классификациясы, горизантальді және вертикалдық құрлымы. Биоценоздың жұмыс жасауы және өзгергіштігі. Құрлықтың тіршілік жамылғысының құрылымы. Материктердің флористикалық және фауналық аудандасуы. Түрлік алуантүрліліктің өзгергіштік заңдылықтары. Мұхиттардың биогеографиясы. Тұщы сулардың Аралдардың биогеографиясы. Үй жануарларының және мәдени өсімдіктердің биогеографиясы. География және биологиялық алуантүрлілікті сақтаудың мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сызба геометрия және инженерлік графика
  Несиелер: 3

  Нүктенің проекциясы. Бірыңғай конструкторлық құжаттар жүйесі туралы түсінік (БКҚЖ). Формат. Масштаб. Сызық түрлері. Сызба шрифті (қарпі). Аксонометриялық проекциялар. Өлшемдер қою. Проекциялық құрастыру. Түзудің проекциясы. Проекциялық сызу. Көрнекілік көрінісі бойынша үш проекциясын құрастыру. Нүкте және түзу және эпюрдегі екі түзу. Жазықтық. Кескіндер, қималар, тіліктер, шығару элементтері. Жазықтықтың проекциялары. Түзу және жазықтық

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химия
  Несиелер: 4

  Кіріспе. Химия пәні мен міндеттері. Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары. Химиялық заттардың қазіргі номенклатурасы. Атомдық-молекулалық ілім. Заттың құрылымы. Атом және атом ядросының құрылысы. Бейорганикалық қосылыстардың жіктелуі. Д. И. Менделеевтің периодтық заңы және химиялық элементтердің периодтық жүйесі. Химиялық байланыс және заттың құрылымдық ұйымдасуының әр түрлі деңгейлері. Дисперсті жүйелер. Ерітінділердің негізгі сипаттамалары

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіби шет тілі
  Несиелер: 5

  Мамандық бойынша болашақ мамандықтың ерекшеліктерімен белгіленетін студенттердің шет тілін үйренудегі қажеттілігін есепке алуға негізделген кәсіптік-бағдарлы оқыту, қосымша кәсіби білім алу, лексикалық минимум алу, терминологияны оқу, студенттерді ғылыми мақалалар мен жарияланымдарды өз бетінше оқуға дайындау, кәсіби тілде қарым-қатынас жасау

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 5

  Ациклді қосылыс. Алкандар. Алкендер. Алкадиендер. Алкиндер. Органикалық қосылыстардың қалыптастыру зерттеулеріне спиральды әдісті қолдану. Органикалық қосылыстардың оптикалық изомерия. Галогенді көмірсутектер. Металл және элементорганикалық қосылыс. Бір және көпатомды спирттер. Аналитикалық сигнал шамасын өлшеу негізінде химиялық және физикалық-химиялық әдістермен сапалық және сандық талдауы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физикалық-химиялық талдау әдістері
  Несиелер: 3

  Физикалық-химиялық әдістердің жіктелуі. Электрохимиялық, спектральды, хроматографиялық, радиометриялық, массоспектрометриялық, оптикалық әдістер. Кондуктометриялық және потенциометрлік анализ. Фотометрия. Нефелометрия, рефрактометрия, интерферометрия, полярометрия түсініктері. Рентгеноспектральды әдіс, радиоактивті изотоптар әдісі, анализдің радиоактивационды әдісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби орыс/қазақ тілі
  Несиелер: 5

  Кәсібилендіру терминологияны терең ұғынуға және бекітуге, ғылыми сөйлеу стиліне тән құрылымдарды қолдану дағдыларын қалыптастыруға ықпал ететін арнайы лексиканы іріктеумен қол жеткізіледі. Бұл студенттердің өзіндік жұмысын белсендіруге, кәсіби сөйлеу, ғылыми және іскерлік сөйлеуде теориялық мәліметтерді зерделеуге ықпал етеді. Кәсіп саласы бойынша сөйлеу деңгейлерін кеңейту; терминдерді пайдаланып, кез-келген жағдаятта еркін сөйлесу; өз ойын дұрыс, жүйелі айта алатын дәрежеге жеткізу; естумен қабылдаған мәліметті қорытуға, мәтін, өз мамандықтарына сәйкес еңбектер мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпаратты ала білу дағдысын қалыптастыру,іс қағаздарын сауатты толтыру, ғылыми жұмыстарды мемлекеттік тілде қорғау деңгейлерін кеңейту.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы экология
  Несиелер: 5

  Жалпы экология ғылымына кіріспе. Тіршілік ортасы және биологиялық ырғақтары. Аутэкология. Организм және орта факторлары. Тіршілік ортасы және биологиялық ырғақтары. Демэкология-популяциялар экологиясы. Синэкология-қауымдастықтар (биоценоздар) экологиясы. Экожүйелер экологиясы. Биосфера туралы ілімі. Табиғи ресурстар және оларды тиімді пайдалану. Ерекше қорғауға алынған териториялар. Экологиялық ойлаужәне экологиялық мәдениет.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экотокскологиялық талдау әдістері
  Несиелер: 5

  Экотоксикологияның пайда болуы. Студенттердің биосфераның биогеохимиялық құрылымы, химиялық элементтердің миграциясының негізгі жолдары және бұл процестердегі тірі ағзалардың рөлі. Токсикалық заттардың табиғи және жасанды сипатта болуы мүмкін екендігі, олардың қоршаған ортаға әсерін түсіндіру болып табылады. Биосферамен оның компоненттерінің өзгеруі және тұрақтылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдіктер, жануарлар және микроорганизмдер әралуандылығы
  Несиелер: 3

  Өсімдіктер әлемінің биоалуандылығы. Өсімдік және жануар ағзаларының басты ерекшеліктері. Төменгі және жоғарғы сатыдағы ағзалар және бір-бірінен айырмашылықтары. Систематика ғылым ретінде, оның биология ғылымындағы орны. Жануарлар әлемінің биоалуандылығы. Жануарлардың таксономикалық иерархиялық тiзбегiнде экожүйенiң алуандылығы, әртүрлі таксондар ұйымының морфо – физиологиясы. Жануарлар патшалығының систематикасы, географиялық таралуы. Экожүйедегі микроорганизмдердің деструктивті және концентрационды рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Микробиология
  Несиелер: 5

  Микроорганизмдердің морфологиясы және жүйелеуі. Микроорганизмдердің физиологиясы. Санитария және тамақтанудағы гигиена. Қоршаған ортаның микроорганизмдердің өмір сүруіне әсер етуі. Азық-түліктегі микроорганизмдерден туындаған биохимиялық процестер. Патогендік микроорганизмдер. Тамақтану және улану. Жануарлардан шыққан азық-түлік өнімдерінің микробиологиясы. Өсімдік тамақ өнімдерінің микробиологиясы. Тамақтану үшін санитарлық-гигиеналық талаптар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптердегі статистикалық есеп беру
  Несиелер: 5

  Өндірістік кәсіпорындардағы табиғатты қорғау жұмыстарының статистикалық есептерін толтыру тәртібі.Өндіріс кәсіпорынның табиғатты қорғау қызметінің статистикалық есеп беру формаларымен таныстыру. Экологиялық құжатты жасау, бекіту, толтыру реті. Кәсіпорындардың атмосферадағы ластағыш заттардың ШРШ нормативтер жобасын дайындау. Кәсіпорындардың су қойнауларына ластағыш заттардың ШРТ нормативтер жобасын дайындау. Кәсіпорындардың қалдықтарды шекті рауалды орналастырудың нормативтер жобасын дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Геоэкология
  Несиелер: 5

  Геоэкологиялық көзқарастың маңызы табиғат өзгерісін бағалау мен оның салдарын реттеу, белгілі географиялық жүйе аумағындағы экологиялық жағдайды сақтау. Жаһандық экологиялық дағдарысты коғам мен табиғаттың байланысы арқылы дұрыс алдын алу мүмкіндігі. Бұл жерде, басты тапсырма географиялық жүйелерді ғылыми-техникалық ұсыныста негізінде табиғи ресурстарды пайдалану мен қоршаған ортаның жағдайын экологиялық тұрақтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпорын экономикасы
  Несиелер: 5

  Кәсіпорын-экономиканың негізгі буыны. Ұйымның өндірістік және ұйымдық құрылымы. Өндіріс түрлері және өндірістік үрдісті ұйымдастыру. Кәсіпорынның негізгі және айналым қорлары. Ұйымның еңбек ресурстары. Кәсіпорынның даму стратегиясы. Өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік құны. Кәсіпорынның баға саясаты. Өнімнің сапасы және кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі. Ұйымның инновациялық және инвестициялық қызметі. Кәсіпорынның шаруашылық қызметінің тиімділігін бағалау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Өсімдіктер және жануарлар экологиясы
  Несиелер: 5

  Өсімдіктер, жануарлар және микроорганизмдер экологиясының жетістіктері. Өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қорғау. Өсімдіктер мен жануарлар әлеміне антропогендік әсер. Өсімдіктер мен жануарлар әлеміне антропогендік әсер ету.Әр түрлі систематикалық топтардың өсімдіктерін, олардың шығу тегін, туыстық байланыстарын, таралуын, экологиясын, әртүрлі фитоценоздар мен өсімдіктер бірлестіктерінің түзілуіндегі ролін, табиғаттағы жәнеадам өміріндегі маңызын қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қоршаған ортаның химиялық ластануы
  Несиелер: 5

  Студенттерді табиғи-антропогендік жүйелердің түрлері құрылымы және олардың ерекшеліктерімен таныстыру.Қоршаған ортадағы әлемдік, аймақтық, және жергілікті деңгейдегі экологиялық мәселелер мен, шаруашылық және өзге де қызметке қойылатын экологиялық талаптар.Экологиялық ахуалды сауықтыру мақсатында атқарылып жатқан шаралармен және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі халықаралық ұйымдармен таныстыру. Қоршаған ортадағы экологиялық мәселелерді шешудің әдіс-тәсілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қала қалдықтары
  Несиелер: 5

  Қала қалдықтарының экологиялық мәселелері. Қаланың қатты және қойылтылған қалдықтары. Қалалық ақаба сулары. Қала қалдықтарын жою. Қаланың энергия тұтыну жинақтығы. Қала маңындағы халықтың шоғырлануы. Қала халқының экологиясы. Экожүйеге темір жол көліктерінің әсері. Көлік кәсіпорындарындағы экологиялық шаруашылықты ұйымдастыру. Экожүйеге темір жол көліктерінің әсері. Экожүйеге судағы көліктерінің әсері. Экожүйеге құбырмен байланысты көліктерінің әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экологиялық химия
  Несиелер: 5

  Қоршаған ортаны ластаушы заттардың, химиялық қосылыстардың физика-химиялық өзгерісі, олардың қоршаған ортаға түсу көздері, таралу, жинақталу заңдылықтарын және оларды жою әдістерін зерттеу; табиғаттағы тепе-теңдікке антропогендік әсері туралы және қоршаған ортаның жағдайын бақылау бойынша халықаралық күштер туралы нақты түсінікті қалыптастыру; коршаған ортаның жағдайын бақылау әдістерін зерттеу. Қоршаған ортада химиялық қосылыстардың трансформациясын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жүйелі экология негіздері
  Несиелер: 5

  Қазіргі ғылымда жүйелік әдіс негізгі әлістерлін бірі болып саналады. Әртүрлі масштабтағы антропогендік әрекеттердің қоршаған ортаға әсерін зерттеп жүрген экологтар үшін, жүйелік әдісті меңгеру өте маңызды больш табылады. Жүйелік әдіс кезінде бір қатар мәселелер туындайды, ол экожүйенің жұмысына әсер ететін факторлардың әртүрлігі, әсіресе антропогендік фактор.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндірістік менеджмент
  Несиелер: 5

  Өндірістік менеджменттің мәні. Өндірістік менеджменттің негізгі функциялары. Өндірістік менеджменттің ғылым ретіндегі эволюциясының кезеңдері. Басқару циклінің құрылымы.Кәсіпорын мен ұйымның мәні. Кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасы. Өндірістік процесс және оның кәсіпорында жіктелуі. Өнім сапасының стандарттары. Өнімнің сапасын бағалау әдістемесі. Шығарылатын өнімнің ақауы және оны бағалау және есепке алу тәсілдері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өндіріс және қоршаған орта
  Несиелер: 5

  Табиғатты қорғау шаралары және ғимараттары жайында жалпы сипаттама. Су бұратын табиғатты қорғайтын ғимараттар. Су бұру жүйесіндегі тазалау ғимараттары. Өнеркәсіптік қалдықтардың жиналуы. Ауа бассейнін қорғау шаралары және ғимараттары. Шудан қоршаған ортаны қорғау шаралары және ғимараттары. Биоресурстарды қорғаудың жүйесі және ғимараттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлемдік экология
  Несиелер: 5

  Әлемдік экология пәні және міндеттері: экологиялық кризистен шығудың эколого-экономикалық стратегиясы. Биосфера құрылымы. Биогеохимиялық айналымдар. Әлемдік экологиялық мәселелер. Жердің озон қабатының бұзылуының мәселелері. Экология және адам денсаулығы. Халық санасын экологизациялау. Экология облысындағы халықаралық ұйымдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биогеохимия және экотоксикология
  Несиелер: 5

  Студенттердің биосфераның биогеохимиялық құрылымы, химиялық элементтердің миграциясының негізгі жолдары және бұл процестердегі тірі ағзалардың рөлі. Токсикалық заттардың табиғи және жасанды сипатта болуы мүмкін екендігі, олардың қоршаған ортаға әсерін түсіндіру болып табылады. Тірі организмдерге және жалпы экожүйеге заттардың улы әсерлерін кешенді шешу үшін ғылымның теориялық тұжырымдамаларын практикалық қолданудың негізгі принциптерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биологиялық экология
  Несиелер: 5

  Биоэкологияның қалыптасу тарыхы, оның қазіргі жағдайы. Экологиялық зерттеулердің мақсаты, міндеттері, әдістері. Табиғи орта туралы түсінік. Табиғи ортаның биотикалық және абиотикалық факторлары. Маңызды абиотикалық факторлар және ағзалардың оған бейімделулері. Тіршіліктің негізгі орталары. Биологиялық ырғақ. Популяция өз өзін реттеуші жүйе ретінде. Биоценоздардың құрылымы. Биосфераның тұрақтылық шарттары, қазіргі жағдайы, құрылымы, эволюциясы, биохимиялық циклі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экологиялық сараптау
  Несиелер: 5

  Ғылыми әдістемелік сұрақтардың экологиялық нақтылау регионы және жоба жоспарының материалдарының жоғарылауы. Табиғат қорғау жобасының және қорғау обьектісі. Экологиялық сараптама. Мемлекеттік экологиялық сараптама, жалпылама және жүктемелік қарым қатынасы. Сараптама процедурасы, принциптері, әдістемелік ұжым сұрақтары. Нормалық және жалпы әдістемелік сараптама.Мемлекеттік экологиялық сараптау жүргізу және қоршаған орта бағасының прициптерінің әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Урбоэкология
  Несиелер: 5

  Халық санының артуынан пайда болатын негізгі экологиялық мәселелер. Қоршаған ортаның әртүрлі жиынтығымен оның әсері қалалық инфра құрылымның ерекшеліктері оқылады. Қала аймақтары: өндірістік, іскер орталық, рекреационды (парктер, скверлер, орман паркі) селитебті және тағы басқа. Ластану, ластану көздерінің жәнеолардың атмосфераға, гидросфераға, литосфераға тигізетін әсері. Ластанудан қоршаған ортаны қорғайтын іс-шаралар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі қалалардың даму мәселелері
  Несиелер: 5

  Урбанизация феномені: себептері мен салдары. Қалалардың әуе бассейнінің жағдайы: проблемалары мен шешімдері. Қалаларда және қала маңындағы аймақтардағы топырақ жамылғысының жағдайы. Қалалық қалдықтар: құрылым, білім беру және кәдеге жарату. Урбанизация және қоғамдық денсаулық. Қалалық ортаны оңтайландыру жолдары. Экологиялық мәселелер туралы білімді қамтамасыз ету.Қалалардың ағымдағы жай-күйі туралы идеялар әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биосфераның инженерлік қорғауы
  Несиелер: 5

  Табиғатты қорғау шаралары, ғимараттары жайында жалпы сипаттама. Су бұратын табиғатты қорғайтын ғимараттар. Ауа бассейнін қорғау шаралары және ғимараттары. Шудан қоршаған ортаны қорғау шаралары және ғимараттары. Биоресурстарды қорғаудың жүйесі және ғимараттары. Өндірістік, ауылшаруашылық, транспорттық, энергетикалық, тау-кендік, қайта өңдейтiн және басқада көсіпорында тарапынан қолайсыз әсер етуден табиғатты қорғау жүйесіне арналған объектілерді жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнеркәсіптік экология
  Несиелер: 5

  Қоршаған орта жағдайына әсер ететін шаруашылығының салалары. Шаңнан атмосфераны қорғау құралдары және әдістері. Шаң ұстағыш құрылғылар. Газтәрізді қоспалардан атмосфераны қорғау құралдары және абсорбционды әдістер. Абсорбция үрдісіне қажетті құрал-жабдықтар. Газтәрізді қоспалардан атмосфераны қорғау құралдары және адсорбционды әдістер. Адсорбция үрдісіне қажетті құрал-жабдықтар. Адсорбенттердің сипаттамалары. Электромагниттік өрістерден, дірілден, шудан қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қоршаған ортаға жалпы әсерді бағалау
  Несиелер: 5

  Табиғатқа адам әсері және оныңсалдары. Атмосфералық ауа сапасыннормалау. Атмосфералық ауа сапасынбағалау. Жер бетіндегі су объектілерінің сусапасын бағалау. Топырақтар сапасыннормалау. Топырақтар сапасын бағалау. Шуды нормалау. Қоршаған орта сапасының экологиялық стандарттары мен оған әсер етудің негізгі көрсеткіштерін зерттеу. Қоршаған орта сапасының стандарттары. Өнеркәсіптің қоршаған ортаға әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экологиялық мониторинг
  Несиелер: 5

  Экологиялық мониторингтің негізгі нысандары. Мониторингтік бақылау бойынша экологиялық ақпараттық дерек көздерін өздері ұйымдастыру және оны пайдалануды теориялық және практикалық дағдылар.Экологиялық мониторингтің бақылау станцияларындағы деректерін өңдеу және енгізу дағдысы.Қоршаған орта мониторингінің барлық түрлерін қолдану барысында нақты мәселелерді тұжырымдау және шешу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының экологиялық мәселелері
  Несиелер: 5

  Қазақстанның табиғи-климаттық жағдайының ерекшеліктері. Қазақстанның ресурстарының әралуандылығы, экологиялық аспектілер оларды пайдалану. Экожүйенің тұрақты дамуымен қоршаған ортаны қорғау саласындағы ҚР халықаралық байланысы. Қазақстанда қалыптасқан экологиялық ахуалдар мен табиғатты тиімді пайдалану жолдары. Қоршаған ортаның радиациялық және биологиялық ластану проблемалары. Қазақстан Республикасының экологиялық орынсыздыққа ұшыраған аймақтары. Қазақстан Республикасының атмосфералық ауа мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Табиғат ресурстары тиімді пайдалану
  Несиелер: 5

  Қоршаған ортаның техногенді ластануының деңгейі және қазіргі экономиканың дамуының тенденциялары. Өндіріс қалдықтарының құрылу және өндірістің дамуының қазіргі тенденциялары. Экономикалық дамудың экологиялық бағыттары. Экологиялық проблемаларды шешудің альтернативті варианттары. Қалдықсыз өндіріс туралы Европалық экономикалық комиссиясының декларациясы. Шет елдік және Қазақстан экономикасының салаларында аз қалдықты және ресурстарды үнемдеу технологиясының даму жағдайы және перспективалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Климатология
  Несиелер: 5

  Атмосфераның құрамы және құрылысы. Күн радиациясы. Жер бетінің жылулық режимі. Атмосфераның жылулық режимі. Атмосферадағы су буы. Су буының конденсациясы. Тұмандар және бұлттар. Жауын-шашын. Қозғалысындағы атмосфера. Атмосфераның жалпы циркуляциясының элементтері. Климат түзуші факторлар және үрдістер. Жер бетіндегі климаттық элементтердің бөлінуі. Метеорологиялық мәліметтерді климаттық өндеу. Экологиялық зерттеу жұмыстарында климаттық мәліметтерді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биологиялық және шикізат ресурстарын тиімді пайдаланудың жаңа технологиялары
  Несиелер: 5

  Биосфераның қалпына келетін және қалпына келмейтін ресурстарынтиімді пайдаланудың негізгі бағыттары. Табиғатты тиімді пайдаланудың қазіргі заманғы технологиялары. Қазақстанда шикізат ресуртардың таралу ережелері. Табиғи ресурстарды пайдаланудың қазіргі эффективті технологиясы, биотехнология, минералды шикізатты өндірудегі аз қалдықты технологияны қайта пайдалану жолдары. Жердің қалпына келмейтін ресурстарын тиімді пайдаланудың қазіргі заманғы әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістік экологиялық бақылау
  Несиелер: 5

  Фондық ластану. Табиғи объектілерді іріктеу, алдын-ала дайындау, сақтау және сақтау. Дүниежүзілік метеорологиялық ұйым. Қазақстанның экологиялық мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Экологиядағы бақылау мен жоспарлаудың негізгі шараларын қарастыру. Экологиялық менеджментті ұтымды ету үшін мемлекеттік реттеу құралдарын қолдану мүмкіндіктерін зерттеу. Табиғи ортаны оңтайландырудың теориялық негіздерін нығайту. Мемлекеттік өндірісті басқару негіздері. Мониторингті ұйымдастыру, құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экологиялық нормалау негіздері және сараптау
  Несиелер: 5

  Экологиялық нормалау түсінігі. Санитарлы гигиеналық экожүйе нормасы. Химиялық, биологиялық, физикалық ластану негіздері және олардың нормалау әсері.Экожүйедегі экологиялық нормалау жүктемесі. Қазақстан Республикасының табиғат пайдалануын нормалау. Сапа нормалары: санитарлық-гигиналық, экологиялық, өндірістік-шаруашылық және уақытылы. Экологиялық сараптау және оның түрлері. Қазақстан Республикасындағы экологиялық сараптауды нормалық-методикалық қамтамасыз ету. Экологиялық сараптаудың обьектісі және субьектісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қоршаған ортаға әсерді бағалау және экологиялық сараптама
  Несиелер: 4

  Халық денсаулығы мен қоршаған орта сапасының арасындағы байланыс. Топырақ эрозиясы мәселесі. Ауыр металдармен ластану. Өнеркәсіптік өндірістер орналасқан аймақтардағы халықтың денсаулық көрсеткіштері. Қоршаған ортаға әсерді бағалау мен экологиялық сараптаманы жүргізу.Атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларын түгендеу және олардың көздері. Шекті рұқсат етілген шығарындылар стандарттары жобалары. Шекті рұқсат етілген шығарындылар стандарттары жобалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экологиялық процесстерді модельдеу және бақылау
  Несиелер: 5

  Экожүйелерді модельдеу негіздері. Модельдеу процесінің методологиялық және теориялық негіздері. Модельдердің түрлері. Математикалық модель құрудың негізгі принциптері және математикалық модельді классификациялау. Геоахуалдық көзқарас және экоахуалдарды модельдеу. Элементарлы экожүйелер модельдеу нысаны ретінде. Орман ландшафтының модель динамикасы. Экологиялық – экономикалық модельдер. Статистикалық модельдер. Матрицалық модельдер Су сапасының қалыптасу үрдістерін математикалық модельдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптегі экологиялық құжаттама
  Несиелер: 3

  Өндіріс кәсіпорынның табиғатты қорғау қызметінің статистикалық есеп беру формаларымен таныстыру. Экологиялық құжатты жасау мен бекіту, толтыру реті. Кәсіпорындардың атмосферадағы ластағыш заттардың ШРШ нормативтер жобасын дайындау реті. Кәсіпорындардың су қойнауларына ластағыш заттардың ШРТ нормативтер жобасын дайындау реті. Кәсіпорындардың қалдықтарды шекті рауалды орналастырудың нормативтер жобасын дайындау реті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бүлінген экожүйелерді қалпына келтіру
  Несиелер: 5

  Табиғи экожүйелерді ластаудың көздері. Бүлінген және табиғи экожүйелерді дамудың заңдылықтары мен құрамы. Бүлінген экожүйелерді қалпына келтірудің шаралары. Бүлінген экожүйелердің ережелері мен жалпы талаптары. Экожүйелерді рекультивациялау этаптары мен бағыттары. Табиғатты қорғау, табиғи ресурстардың пайдаланудың халықаралық бірлестігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Атмосфералық ауаны қорғау
  Несиелер: 4

  Атмосфералық ауаға сипаттама. Атмосфераның құрамы және құрылысы. Атмосфералық ауаның ластануы. Атмосфералық ауаны қорғаудың техникасы және технологиясы. Атмосфераға байланысты әлемдік экологиялық проблемалар. Атмосфералық ауаны бақылау әдістері. Әр түрлі отындарды жаққандағы экологиялық проблемалар. Атмосфераның негізгі ластағыштары. Атмосфераны ластайтын заттарды топтастыру. Улы шығарындылардың атмосферада таралуы. Атмосфералық ауаны қорғау заңдылықтары мен ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Адамның табиғи ортамен қарым-қатынасы
  Несиелер: 5

  Экологияның негізгі зерттеу нысандарын. Экологияның негізгі бағыттары. Әлемдегі экологиялық көзқарастардың даму тарихы. Экологиялық білімнің қазіргі заманғы құны. Тіршілік жүйелерін ұйымдастыру деңгейлері. Экожүйелер, экожүйелермен байланыс. Экожүйелердегі энергетикалық процестер. Экология заңдары. Табиғатты ұтымды пайдалану. Организмнің және қоршаған ортаны өзара әрекеттестігі. Дененің қасиеттері өзін-өзі жаңғырту жүйесі ретінде. Организмдердің түрлілік түрлері. Организмдердің энергия көздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ластаушы заттардың жіктелуі
  Несиелер: 4

  Технологиялық ережелер (техникалық процестің карталары). Ластауыштардың тізімін жасау. Кәсіпорындардың картисемиялық өнеркәсіптік орындары, түгендеу. Ластану көздерінің координаттарын кодтау және анықтау. Автокөлік құралдарының, дәнекерлеу өндірісінің, механикалық өңдеудің және сақтау қоймаларының жалпы және бір реттік шығарындыларын есептеңіз. Кәсіпорыннан атмосфераға шығарылатын ластауыш заттардың шығарындыларын талдауды жүргізіңіз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Су ресурстарын қорғау
  Несиелер: 5

  Биосферадағы судың орны және маңызы. Мұхиттар, теңіздер және жер беті сулары, олардың биосферадағы маңызы. Ағынды суларды тазалау әдістері. Суды ластағыш заттардың жіктелуі. Су құрамындағы гетерофазалы қоспаларды шөктіру, фильтрлеу және флотациялау. Суды тұзсыздандыру және тұщыландыру. Суды ауыр металл иондарынан тазалау. Судың иісін, дәмін бұзатын және басқа да улы қоспалардан тазалау..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Радиобиология
  Несиелер: 5

  Сәулелену мөлшерін және сәулелену қуатын есептеу әдістері. Радиоактивті сәулелену көздері және оларға антропогеннің әсері. Атомдық энергетика жағдайы. АЭС-тың қалыпты жағдайдағы жұмысы кезіндегі қоршаған ортаның радиациямен ластануы, радиациялық апаттар кезіндегі ластану.Қоршаған ортадағы радиобелсенді изотоптардың әрекеті.Радиациялық мониторинг ұйымдастыру принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экологиялық аудит
  Несиелер: 4

  Экологиялық аудиттің маңыздылығы. Экологиялық аудиттің түсінігі. Экологиялық аудиттің мақсаттары. Экологиялық аудиттің міндеттері. Экологиялық аудиттің объектісі. Экологиялық аудит жүргізудің бағдарламаларын жасау. Ғылыми әдістемелік сұрақтардың экологиялық нақтылау регионы және жоба жоспарының материалдарының жоғарылауы. Табиғат қорғау жобасының және қорғау обьектісі. Экологиялық сараптама. Мемлекеттік экологиялық сараптама. Сараптама процедурасы, принциптері, әдістемелік ұжым сұрақтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инженерлік экология
  Несиелер: 5

  Инженерлік экология көздері пәні қазіргі деңгейдегі энергияны үгемдеудің жалпы мәселелерін және Қазақстан республикасының энергияны үнемдеу жөніндегі мелекеттік саясатымен таныстырады. Сонымен бірге шекті энергияны үнемдеу әдісін игеруді, энергетикалық ресурстарды тиімді қолдануға бағытталған өндірістік, техникалық және экономикалық шараларды, энергияны үнемдеудің қолайлы шараларын, екінші энергетикалық ресурстарды қолдану және энергия технологияларын қиылыстыру тәсілдерін үйретуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Газдарды тазалаудың техникалық жүйелері
  Несиелер: 3

  Өндірістік газдарды шаңнан тазарту. Газдарды құрғақ инерционды тазалау аппараттары: циклондар, жалюзиялды шаңұстағыштар, күлұстағыштар-түтінсорғыш. Шығарынды газдарды химиялық тазарту әдістері: өрттеу, каталитикалық нейтрализация; аппараттардың конструкциясы, пайдалану аймағы және процестің мәні. Газды шығарындылардың дезодорациясы; негізгі газ және бу тәрізді шығарындылардан тазарту әдістері; өндірстік газдарды тазарту әдістері (механикалық, физикалық, химиялық).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік өндірісті экологизациялау
  Несиелер: 5

  Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану саласындағы негізгі заңдар. Экологиялық бақылауды лицензиялау жүйесін қолдану туралы нақты мәселелер. Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлігінің өкілеттігі. Экологиялық проблемаларды шешудегі экологиялық тәсілдер туралы идеяларды қалыптастыру және өндіріс саласындағы экологиялық шараларды талдау, болжау және енгізу дағдыларын дамыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қалдықтармен жұмыс жасау
  Несиелер: 5

  Тұтыну және өндіріс қалдықтары. Қауіпті қалдықтар. Қалдықтардың классификациясы. Тұтыну және өндіріс қалдықтарының түзіліуін есептеу әдістері. Өндірісте қалдықтармен жұмыс жасау технологиясы. Қалдықтарды қайта өңдеу және залалсыздандыру технологиясы. Қалдықтардың көп ұрпағы бар өндірістік процестер, сондай-ақ оларды қайта өңдеу және қайта пайдалану технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тұлғааралық Әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас жасау қабілеті; қазіргі әлемдегі ұтқырлыққа, сыни ойлауға және дене бітімін өзін-өзі жетілдіруге қабілеттілігі, Қазақстанның тарихи және экономикалық дамуының өзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық позицияны көрсету қабілеті (N 1).

 • Код ON2

  әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің базалық білімін ескере отырып, тұлғааралық, Әлеуметтік және кәсіби коммуникацияның әр түрлі салаларында жағдайлар бере білу; нақты ғылымды зерттеудің ғылыми әдістері мен тәсілдерін пайдалану; тұлғалық және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін көрсету; қазақстандық қоғамның қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларына сүйену (N 2).

 • Код ON3

  экологиялық жүйелердің жұмыс істеу және эволюциясының негізгі принциптерін, жануарлар, өсімдіктер мен микроорганизмдердің географиялық таралу және таралу заңдылықтарын, табиғи ресурстарды пайдалану жолдарын, заттардың айналымындағы микроорганизмдердің рөлін, топырақ түзуші процестер мен топырақ құнарлылығын, Өндіріс қалдықтарын қайта өңдеуде және детоксикацияда (N 3).

 • Код ON4

  тірі организмдердің негізгі қасиеттерін, оларды жіктеу принциптерін және органикалық әлем жүйесіндегі олардың жағдайын анықтайтын қазіргі заманғы прокариоттар мен эукариоттардың негізгі сипаттамаларын, тірі организмдер мен тіршілік ету ортасының өзара әрекеттесуінің жалпы заңдылықтарын білу. Табиғи объектілердегі токсиканттарды анықтау, тіршілік ету ортасының қауіпті және зиянды факторларының деңгейін бағалау бойынша есептер жүргізу (N 4).

 • Код ON5

  биосфера компоненттерінің әртүрлі өнеркәсіптік қалдықтардан туындаған тозу себептері мен салдарларын анықтау, болдырмау және негізгі экологиялық нормалауды пайдалану және құрылтай құжаттары мен коммерциялық шарттарды жасау (N 5).

 • Код ON6

  қоршаған орта компоненттері мен объектілерін және техногендік қызмет өнімдерін және әртүрлі табиғаттағы ластанудың жеке организмдер мен биоценоздарға, адам ағзасына әсер ету ерекшеліктерін зерттеу кезінде химиялық талдау әдістерін қолдана білу (N 6).

 • Код ON7

  қоршаған табиғи ортаның сапасына сараптамалық және аудиторлық баға бере білу және экологиялық сараптама бойынша құжаттарды рәсімдеу және табиғат қорғау құрылыстары мен қоршаған ортаны қорғаудың жаңа технологияларын жобалау және табиғи жүйелер мониторингі (N 7).

 • Код ON8

  қалалық өндіріс қалдықтарын қажеттікке жаратумен, тұтынумен және қалалық тазарту құрылыстарының жұмысымен байланысты қоршаған ортаның жай-күйін және экологиялық проблемаларды бақылау және талдау және далалық және тәжірибелік экологиялық зерттеулер жүргізу қабілеті (N 8).

 • Код ON9

  табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануды бағалау критерийлерін анықтау және неғұрлым ресурс үнемдейтін технологияларды қолдану және су, топырақ, минералдық-шикізат және биологиялық ресурстардың сарқылуы мен ластануының алдын алу бойынша іс-шараларды әзірлеу қабілеті (N 9).

6B05201 Экология
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B051 Қоршаған орта

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B05201 Экология
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B051 Қоршаған орта

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05201 6B05201-Экология
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B051 Қоршаған орта

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05201 Экология
Бакалавриат

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: B051 Қоршаған орта

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05201 Экология
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B051 Қоршаған орта

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05201 Қолданбалы экология
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B051 Қоршаған орта

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05201 Экология
Бакалавриат

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: B051 Қоршаған орта

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05201 Экология
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B051 Қоршаған орта

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05201 Экология
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B051 Қоршаған орта

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05201 Экология
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B051 Қоршаған орта

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05201 Экология
Бакалавриат

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: B051 Қоршаған орта

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05201 Экология
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B051 Қоршаған орта

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05201 Экология
Бакалавриат

Нархоз Университеті

БББТ: B051 Қоршаған орта

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05201 Экология
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B051 Қоршаған орта

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05201 Экология және табиғатты пайдалану
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B051 Қоршаған орта

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B05201 Экология
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B051 Қоршаған орта

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05201 Геоэкология
Бакалавриат

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

БББТ: B051 Қоршаған орта

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05201 Экология-химия
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B051 Қоршаған орта

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05201 Экология
Бакалавриат

Қызылорда "Болашақ" университеті

БББТ: B051 Қоршаған орта

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05201 Экология
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B051 Қоршаған орта

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05201 Экология
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B051 Қоршаған орта

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B05201 Экология
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B051 Қоршаған орта

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
Top