Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, философия, әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, экономика, құқық негіздері бойынша білімдерін қолданады, жалпыадамзаттық, ұлттық құндылықтар жүйесіне олардың бірлігінде баулиды, академиялық адалдық мәдениетін түсінеді және сақтайды және қолдайды;
 • жаңа білім мен білімді интеграциялау рәсімдерін дамыту бойынша ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметті жүзеге асырады, өз ойларын жазбаша және ауызша нысанда дұрыс және қисынды ресімдейді, ғылыми-зерттеу қызметі мен академиялық жазудың қолданбалы әдістерін көрсетеді;
 • сандық, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды білім беру процесінде (SMART және STEM технологиялары) жас ерекшеліктеріне сәйкес қолданады;
 • кәсіби этика қағидаларын сақтайды, білім беру жүйесінің даму үрдістерін біледі, өзін-өзі тану және әлеуметтік педагогика саласында теориялық білімдерін практикада қолданады;
 • әр түрлі жастағы балалардың дамуын диагностикалау әдістерін қолданады, оқыту мен тәрбиелеуде олардың субъективтілігін, коммуникативтілігін, адамгершілігін, толеранттылығын, күйзеліске төзімділігін, ынтымақтастыққа және сыни ойлауға қабілеттілігін дамыту үшін әдіснамалық тәсілдерді қолданады;
 • этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарды, қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының ерекшеліктерін, ұлттық тәрбиенің заңдылықтары мен қағидаттарын ескере отырып, көп мәдениетті ортада кәсіби қызметті ұйымдастырады;
 • психикалық, психофизиологиялық дамудың жалпы, ерекше, жеке ерекшеліктерін есепке алу құралдарын пайдалану қабілетіне ие, оқушылардың денсаулығына құндылық қатынасын анықтайды, инклюзивті білім берудің құндылықтарын ескереді;
 • білім беру процесінің барлық субъектілерінің қызметін талдайды, сыни ойлай отырып, зияткерлік қабілеті, дене бітімі мен рухани ой-өрісі дамыған тұлғаны тәрбиелеуге мақсатты бағдарлай отырып, оқу-тәрбие процесін модельдейді;
 • әлеуметтік-педагогикалық зерттеулер әдістерін қолданады, педагогикалық қызметке шығармашылық, зерттеушілік көзқарас танытады; әлеуметтік-педагогикалық қызмет технологияларын пайдаланады, білім беру практикасына мониторингтік зерттеулерді жоспарлайды және жүргізеді;
 • балалар мен олардың отбасы мүшелерінің әртүрлі іс-әрекеттерін ұйымдастыру тәсілдерін қолданады, оқушылардың зерттеушілік және жобалық іс-әрекеттерімен байланысты сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру әдістерін қолданады;
 • кәсіби міндеттерді шешуде пәнаралық және ведомствоаралық өзара іс-қимылға қатысады, білім алушыларды өзгермелі еңбек нарығына бейімдеу үшін қажетті құзыреттерді дамыту үшін ұтқырлыққа ие, әрі қарай оқуды өз бетінше жалғастыру дағдыларын меңгерген;
 • әртүрлі, оның ішінде балама, міндеттерді шешу нұсқаларын әзірлеу, ұсыну біліктерін, іскерліктері мен дағдыларын қолданады, әлеуметтік-педагогикалық процесті жобалау және бағалау әдістерін біледі, критериалды бағалаудың әдістері мен тәсілдерін қолданады.

Ұқсас БББ

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті

6B01801 Құндылықтарға негізделген әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Сулейман Демирель атындағы университеті

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану маманын даярлау

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану , инклюзивті білім беру тьютері

Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

Top