Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06101 Информатика в Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті

 • Дінтану 2019
  Несиелер: 3

  Дінтану пәні діннің пайда болу заңдылықтарын, дамуы мен қызметін, құрылым ерекшеліктерін, оның көп салалы феноменін, қоғам тарихымен байланысын және діннің мәдениеттің басқа да салаларымен байланысын зерттейді. Қазіргі кезеңде дінтануды оқыту барысында – бұл адам мәдениетінің өзіндік және ерекше саласы, қазіргі заманғы әлеуметтік-мәдени контекстке қосылған "тірі жүйе" екенін ескеруі тиіс.

  Селективті тәртіп
 • Параллельді есептеуді ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - параллельді және үлестірілген бағдарламалау негіздерімен танысу, параллельді есептеулердің модельдерін оқу, параллельді және үлестірілген бағдарламаларды әзірлеудің практикалық дағдыларын қалыптастыру. Есептеудің гибридті моделінің даму бағыттарын, есептеу архитектурасының типтерін, GPU графикалық процессорының архитектурасын оқытады.

  Селективті тәртіп
 • АЖО жобалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қазіргі заманғы экономикалық-математикалық әдістер мен есептеу техникасын қолдануға негізделген күрделі жүйелерді талдау және синтездеу концепциясы мен әдіснамасын, АЖО жобалау принциптерін меңгеру болып табылады. Жалпы автоматтандыру жүйесі мен объектісінің сипаттамасы, процесстер мен әрекеттерді сипаттайтын IDEF0; DFD сұлбалары мен модельдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • UML тілінде жуйелерді жобалау
  Несиелер: 5

  Аспаптық құралдардың мақсаты мен міндеттері. Аспаптық құралдардың дамуының қысқаша тарихы. Негізгі ұғымдар. Бизнес – үрдістері моделдеумен байланысты сұрақтар кешені. Жобалау технологияларына шолу. Құрылымдық түрдегі CASE-жүйелер BRWin, ERWin, Model Mart. UML тілінде, CASE –ортасын пайдалана отырып жүйелерді жобалау. Аспаптық құралдар классификациясы, әдістер және аспаптар, жобалау әдістері және бағдарламалырдың өмірілк циклы, унифицирленген моделдеу тілі (UML), программалық қамтамаларды өңдеудегі өмірлік циклді қолдаудың аспаптық құралдары, программа интерфейсін құру

  Селективті тәртіп
 • Басқарушылық шешім қабылдау
  Несиелер: 5

  Әр саланың даму жағдайларының нақты сұраныстары мен шектеулерін ескере отырып, әртүрлі проблемалық жағдайларда тиімді басқару шешімдерін қабылдаудың жүйелік тәсілін қолдану, мәдениетін дамыту. Басқару шешімін іске асыру процесін ақпараттық және коммуникативтік қолдауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін негізгі ұғымдарды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • Бағдарламалық математикалық қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқытудың негізгі мақсаты MatLab қолдану және оның жұмыс істеу принциптерін оқыту болып табылады. Массивтер мен матрицалар, диаграммалар, гистограммалар, функциялардың графиктері, MatLab бағдарламалау, Simulink пакеті, MathCAD жұмыс істеу және қолдану принциптерін, функциялардың графиктерін құру және теңдеулер мен теңсіздіктер жүйелерін шешу принциптерін оқытады.

  Селективті тәртіп
 • Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау
  Несиелер: 5

  Пән компьютерлік желілерді қорғаудың қолданыстағы технологиялары мен бағдарламалық-аппараттық құралдарын зерттеуге арналған. Пәннің мазмұнына бес негізгі бағыт кіреді: компьютерлік шабуылдарды анықтау, желіаралық экрандау, виртуалды жеке желілерді ұйымдастыру, ақпаратты қорғалған өңдеу технологиясы және компьютерлік желілерде ақпараттық қауіпсіздік аудиті.

  Селективті тәртіп
 • Жастар саясатының негіздері
  Несиелер: 5

  Азаматтық қоғам институттарымен және азаматтармен өзара іс-қимыл негізінде іске асырылатын құқықтық, қаржы-экономикалық, ұйымдық-басқару, ақпараттық-талдау, кадрлық және ғылыми сипаттағы шаралар жүйесін білдіретін ҚР қызметінің бағыты, жастардың тиімді өзін-өзі іске асыруы үшін мүмкіндіктерді белсенді кеңейту және тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуға, жаһандық бәсекеге қабілеттілікке, ұлттық қауіпсіздікке қол жеткізу мақсатында оның әлеуетін арттыру, сондай-ақ әлемдік аренада өзінің көшбасшылық ұстанымын нығайту.

  Селективті тәртіп
 • Visual Basic бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Алгоритмдеу және объектіге-бағытталған бағдарламалау саласындағы білімді меңгеру: Visual Basic 6.0 ортасында бағдарламалар құру және жұмыс істей білу, танымдық қызығушылықты, зияткерлік және шығармашылық қабілеттерін дамыту, күнделікті өмірде жеке жобаларды орындау кезінде, оқу қызметінде бағдарламалауды қолдану дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • Оқытудың электрондық басылымдар мен интернет ресурстарын жасау және пайдалану
  Несиелер: 5

  Электрондық білім беру ресурстары туралы түсінік. Microsoft Office құралдарын пайдаланып қарапайым ESM жасау. Borland Delphi компаниясын ESM жасау үшін мүмкіндіктерін пайдалану. ESM дайындау кезінде HTML, Microsoft Word, google.docs, fcior.edu.ru және wiki.iteache.ru мүмкіндіктерін пайдалану. Оқу сайтын құру үшін ucoz.ru және google.ru құралдарын пайдаланыңыз. Prezi.com арқылы презентацияларды дайындау

  Селективті тәртіп
 • Визуалды жүйелер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-визуалды программалау жүйесімен танысу, графикалық интерфейспен қосымшаларды әзірлеу үшін әдістер мен құралдарды оқу. Borland Delphi және Borland C++ Builder ортасында бағдарламалау, визуалды компоненттер кітапханасымен танысу (VCL , Visual Components Library), визуалды компоненттерді пайдалана отырып, бағдарламалар құру болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Объектілі-бағытталған талдау және жобалау
  Несиелер: 5

  Объектілі-бағытталған талдау және жобалау әдістерін; кодты қайта пайдалануға бағытталған бағдарламалық қосымшаларды әзірлеу тәсілдерін (қайта пайдалану әдістерін); модельдеудің біріздендірілген тілінің (UML) негізгі принциптерін білу; бағдарламалық құралдардың өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде UML модельдерін жобалаудың және пайдаланудың типтік тәсілдерін білу.

  Селективті тәртіп
 • Бағдарламалық қамтаманың архетиктурасы
  Несиелер: 5

  операциялық жүйелердің жалпы мінездемелерімен және есте сақтау құрлымын басқару, адрестік кеңістік, нақты есте сақтау құрлымының типтерімен танысу

  Селективті тәртіп
 • Алгоритмдеу және бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Бағдарламалау тілдерінің даму тарихы: Бағдарламалау тілдерінің топтауы. Бағдарламалауды автоматтандырудың әдістері. Бағдарламалау (программалау) кезеңдері. Алгоритм түсінігі. Компьютерде есепті шешудің негізгі кезеңдері. Pascal алгоритмдік тілінің негізгі сипатталамалары. Мәліметтер түрлері. Программаның құрылымы. Константа. Қарапайым және құрылымдық мәліметтер типі. Turbo 7.0 бағдарламалау ортасын баяндау: Сұхбат терезелерінің элементтерін қолдану. Бағдарламалау текстін сақтау, туралау, жүктеу. Компилятор нұсқаулары. Тармақталған құрылымды ұйымдастыру операторлары: Шартты өту операторы IF. Шартсыз өту операторы GOTO. Массивтер

  Селективті тәртіп
 • Жүйелерді модельдеу
  Несиелер: 5

  Объектілердің математикалық модельдерін және басқару жүйелерін құрудың принциптері мен әдістері, оларды заманауи технологияларды қолдана отырып модельдерді шешудің алгоритмдеу негізінде зерттеу. Күрделі жүйелерді модельдеу, жұмыс істеу принциптері, жұмыс режимдері, негізгі сипаттамалары мен параметрлері, техникалық аспаптар мен кешендердің қосу сұлбалары мен математикалық модельдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • АКТ жобаларын ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Нақты объектілер мен процестердің ақпараттық модельдерін қайта құру, пайдалану және талдау, сондай-ақ басқа да оқу пәндерін зерделеу үшін ақпараттық-коммуникациялық құралдармен жұмыс істеу бойынша дағдылармен, іскерлікпен және базалық біліммен қамтамасыз ету, қоғамдағы ақпараттық процестердің рөлі, адамзат қызметінің түрлі салаларында АКТ құралдарын пайдаланудың техникалық мүмкіндіктері мен перспективалары туралы түсініктерді қалыптастыру

  Селективті тәртіп
 • Деректерді өңдеу және деректерді сақтау
  Несиелер: 6

  Деректерді сақтау жүйелері, деректерді сақтау қоймаларының ерекшеліктері және олардың мақсаты туралы базалық білім алу; деректерді сақтау қоймаларын және бизнес-талдау жүйелерін жобалау дағдысы мен дағдысын қалыптастыру, зияткерлік талдау технологияларымен танысу, деректерді сақтау қоймаларын құру және әзірлеу принциптерін оқу; деректерді сақтау қоймаларын теңшеу дағдыларын алу; деректерді сақтау қоймаларын толтыру процесін жобалау және әзірлеу, деректерді сақтау қоймаларына сұраныстарды іске асыру;

  Селективті тәртіп
 • Операциялық жүйелерді администірлеу
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің мақсаты қазіргі заманғы ОЖ қызметін ұйымдастыру саласында базалық түсініктерді, білім мен іскерлікті қалыптастыру. Көп пайдаланушылық ОЖ-да есептеу ресурстарын басқару үшін тиімді бағдарламалық қамтамасыз етуді құру және қолдану іскерлігін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • Web бағдарламалау
  Несиелер: 6

  Бұл пәнді оқытудың мақсаты "клиент-сервер" технологиясын жүзеге асыру және қызмет ету принциптерімен танысу болып табылады.Web технологиялар және веб-әзірлеу тілдері (HTML, XHTML, CSS, Java Script, PHP, MySQL, web-бағдарламалау технологиясының құралдары); Клиент жағында бағдарламалау негіздері; сервер жағында бағдарламалау негіздері; деректер базасымен жұмыс істеу бойынша web – қосымшаларды әзірлеу принциптерін игеруі тиіс.

  Селективті тәртіп
 • Ассемблерде бағдарламалау
  Несиелер: 6

  Пәнді оқытудың мақсаты ассемблер тілінде программалау саласында білім мен білік алу болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер есептеуіш жүйелердің архитектуралық ұйымдастырылуын, ассемблерде бағдарламалау дағдылары мен білігін, есептеуіштер ортасында ассемблерлік бағдарламаларды реттей алуы керек.

  Селективті тәртіп
 • Сала экономикасы
  Несиелер: 5

  Бұл пән саладағы негізгі ресурстарға және басқа бір жолғы қорларға арналған. Айналмалы қаржы өнеркәсіпте, өнім құны, пайда, баға және қосылған құн, өндірістің тиімділігін, төлемдер, жалақы, ғылыми-техникалық прогресстің экономикаға әсерін қарастырады. Салық жүйесі, Банк жүйесінің экономикаға әсерін, бухгалтерлік есеп негіздері, кәсіпорындағы қаржылық көрсеткіштері және аудит, нарықтық экономикадағы мемлекетаралық қатынастарды зерттейді

  Селективті тәртіп
 • Мәліметтер қорын басқару жүйесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттердің деректер қорын жобалаудың әдістерін, деректер қорын басқарудың қазіргі жүйелерін оқып үйрену және қазіргі Деректер базалары мен ДББЖ-мен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын алу. Таратылған ақпараттық жүйелер және клиент-сервер арқылы өзара әрекеттесу концепцияларын құру. Клиент-серверлік үлгімен өзара әрекеттесу. Ақпаратты автоматтандырылған өңдеудің тиімді жүйелерінің негізгі құрамдас бөліктерінің бірі ретінде мәліметтер базасын басқару жүйесі туралы түсінік қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • Графикалық пайдаланушы интерфейстері
  Несиелер: 5

  Бұл пән компьютерлік графиканың түрлерін, компьютерлік графиканың аппараттық қамтамасыз етілуін, графикалық мәліметтерді ұсыну, растрлық графика, негізгі растрлық алгоритмдер, векторлық графика, фракталдық графика, үшөлшемді графика, Web-графика, заманауи графикалық жүйелерді ерекшеліктері мен жасалу жолдарын қарастырады.

  Селективті тәртіп
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 3

  тұрақты даму мүддесінде экологиялық, әлеуметтік және экономикалық мәселелерді байланыстыратын білім беру парадигмасы. Автор осы парадигманың қалыптасуының негізгі әлеуметтік-мәдени алғышарттарын, негізгі нормативтік-құқықтық құжаттарды талқылайды. Мақалада негізгі принциптер мен мазмұндық желілер, инновациялық тәсілдер мен педагогикалық технологиялар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 3

  Еңбекті қорғау жөніндегі инженердің қызметі құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдық-техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу - алдын алу, оңалту іс-шараларын қамтитын еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика 1
  Несиелер: 5

  негізгі зерттеу объектісі болатын функциялар теориясының басты ұғымдарымен жан-жақты таныстыру. Айнымалы шамаларды негізін дифференциалдық және интегралдық есептеулер теориясы құрайтын ақырсыз аздар анализінің көмегімен зерттеудің іргелі әдістерімен таныстыру. Математикалық анализ бойынша студенттерге классикалық іргелі дайындық жүргізу, басқа математикалық пәндерді меңгеруде математикалық анализ аппаратын қолдану дағдысын қалыптастыру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пән қауіпсіздік мәдениетін тәрбиелеуге, күнделікті өмірде, қауіпті, оның ішінде табиғи, техногендік және биологиялық-әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайларда студенттерді қауіпсіздік іс-шараларына дайындауға, оларда салауатты және қауіпсіз өмір салтын қалыптастыруға, алғашқы көмек көрсету іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыруға, мемлекеттің қорғанысы туралы, азаматтардың әскери міндеттері туралы бастапқы білім алуға, әскери қызмет негіздері бойынша дайындыққа, сондай-ақ азаматтық қорғаныс саласында дағдыларды алуға арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дискретті математика
  Несиелер: 5

  Дискретті математика теңдеулер жүйесін, шексіз бағандарды, белгілі бір түрдегі есептеу сызбаларын, клеткалық автоматтарды, комбинаториканы, орнын ауыстыруды, орналастыруды, қайталау-мен үйлесімділікті, бөлшектеуді оқытады. Дискретті математикалық объектілер: рекурренттік қатынастар, функциялар мен инъекциялар, сюръекциялар, биекциялар және олардың өлшемі, математикалық индукция, Фибоначчи саны және олардың қасиеттері, графтар теориясы, кодтау болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория негіздері
  Несиелер: 3

  «Экономикалық теорияның негіздері» курсы практикалық іс-әрекеттерге қажетті экономикалық экономикалық дағдыларды меңгеруге, объективті экономикалық процесті көрсететін экономикалық ұғымдарды және санаттарды игеру, тиімді басқару шешімдерін таңдау дағдыларын дамытуға бағытталған. Тәртіп экономикалық ойлауды қалыптастырады және экономикалық процестерге өз көзқарастарын қалыптастыруға ықпал етеді, білім механизмдері мен экономикалық механизмге ықпал ету құралдарымен жабдықталады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Аталған іс-шараның мақсаты "сыбайлас жемқорлық", "сыбайлас жемқорлық" ұғымдарына сипаттама беру, сыбайлас жемқорлық көріністерінің түрлері мен түрлерімен, оның салдарларымен, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық қызметі үшін қылмыстық жауапкершілік нормаларымен таныстыру. Студенттер дәріскерге белсенді сұрақтар қойып, айтылған мәселелердің статистикалық мәліметтерімен, тиісті мемлекеттік органдардың қоғамдық өмірдің барлық салаларында сыбайлас жемқорлық көріністерімен күресу тетіктерімен танысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бағдарламалау тілдері және технологиялары
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру мақсаты студенттерді программалау тілдерінің даму тарихымен, бағдарламалау парадигмаларымен, деректер құрылымдарымен таныстыру, бағдарламалауда қолданылатын әдістермен танысу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Объектіге бағытталған бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты Python бағдарламалау тілін, Python мәліметтерінің негізгі түрлерін, Python топтарын (коллекция) оқыту. While, for циклдар, range және enumerate пайдалану функцияларын, аргументтердің, сыныптар мен объектілердің типтерін, мұра және полиморфизм, абстракты базалық сыныптарды Python-да бағдарламалаудың жалпы сипаттамасын түсіндіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 5

  студенттерді болашақ мамандықтарына қатысты лексиканы дұрыс қолдану арқылы қазақ (орыс) тілді терең меңгеріп, қазақша (орысша) кәсіби тілде сауатты сөйлей білуге және мамандыққа қатысты іскери құжаттарды сауатты жазуға үйретеді. Қазақ (орыс) тілінің қоғамдық-әлеуметтік қызметі мен кәсіптік-өндірістік салаларда кеіңнен қолданылуын жүзеге асыруға ықпал етеді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алгоритмдер және деректер құрылымы
  Несиелер: 5

  Алгоритмдерді талдау. Алгоритмдерді талдау принциптері. Алгоритмдерді дайындау. «Бөл және билік жүргіз» принципіне негізделген алгоритмдерді талдау. Деректердің негізгі типтері. Массивтер, көпөлшемді массивтер. Массивтерді өңдеу. Ақпараттық құрылымдар. Ағаштар. Ағаштарды беру. Жадыны динамикалық бөлу. Айырбастап сұрыптау алгоритмін талдау. Шейкерлік сұрыптау. Бөліп сұрыптау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Операциялық жүйелер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-операциялық жүйелер, олардың түрлері мен ерекшеліктері туралы білім мен түсініктерді қалыптастыру. Интернет-технологиялар, компьютерлік желілердің жұмыс істеу мүмкіндіктері мен принциптерін, таратылған деректерге қол жеткізуді ұйымдастыру; әртүрлі форматтарда ұсынылған ақпаратты біртұтас ұйымдастырудың әдістерін, нақты уақыт режимінде адамның осы деректерге белсенді әсерін қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Математика 2
  Несиелер: 5

  негізгі зерттеу объектісі болатын функциялар теориясының басты ұғымдарымен жан-жақты таныстыру. Айнымалы шамаларды негізін дифференциалдық және интегралдық есептеулер теориясы құрайтын ақырсыз аздар анализінің көмегімен зерттеудің іргелі әдістерімен таныстыру. Математикалық анализ бойынша студенттерге классикалық іргелі дайындық жүргізу, басқа математикалық пәндерді меңгеруде математикалық анализ аппаратын қолдану дағдысын қалыптастыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Коммуникативтік және мәдени аралық құзыреттілігін, яғни шет ел тілдерін жете меңгеріп шет тіліндегі кәсіптік әдебиеттерді еркін оқи алатын, құжаттарды еркін өңдейтін кәсіби жұмыстарды еркін презентациялай алатын және ауызша, жазбаша, электронды коммуникацияны шет тілінде көрсете алатын мамандар дайындау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру және архитектурасы/
  Несиелер: 5

  Әртүрлі тағайындаулардағы есептеу жүйелері және жүйелерін құру, ұйымдастыру және зерттеу әдістері аймағындағы жалпы мәдени және кәсіби компетенцияларын қалыптастыру болып табылады.Бір семестрге есептелген және келесі міндеттерді шешуге бағытталған: әртүрлі тағайындаулардағы компьютерлік және телекоммуникациялық жүйелердің функционалдануы және ұйымдастырылуының негізгі базалық принциптарын меңгеру; компьютерлік жүйелер және желілерді құру, баптау және админстрациялауға арналған білімдерді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлы схемотехника
  Несиелер: 5

  Оқу материалын жақсы меңгеру үшін теориялық сабақтарды Оқытудың техникалық құралдарын, плакаттарды, есептеу жүйелерінің қолданыстағы бұйымдарын, сандық және аналогтық құрылғыларды математикалық үлгілеуді қолдана отырып жүргізу қажет.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 5

  Компьютерлік графика - қызмет саласы, онда компьютерлер қатар арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету ретінде пайдаланылады құралы ретінде құру үшін және сурет өңдеу және цифрлау үшін көрнекі ақпаратты, алынған нақты әлемнің мақсатында оны одан әрі өңдеу және сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Компьютерлік математика жүйелер
  Несиелер: 5

  Бұл пән қазіргі заманғы компьютерлердің схемотехникалық базасын оқу, объектілер мен процестердің компьютерлік модельдерін құру және зерттеу, ғылым мен техникада геометриялық модельдеу үшін графикалық технологиялар мен компьютерлік математиканы қолдану дағдыларын үйрету. Компьютерлік математика жүйесін, деректерді машинамен өңдеудің негізгі ұғымдары мен операцияларын, MathCAD, Matlab, Mathematica, Maple жүйесінің негізгі функционалдық мүмкіндіктерін талдайды..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Адамның компьютермен өзара байланысы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - адамның ақпаратты қабылдау ерекшеліктерін, диалог құрылымы мен режимдерін, ақпаратты компьютерлік ұсыну және визуализациялау мәселелерін, адамның компьютерлік ортамен өзара әрекеттесуінің парадигмалары мен принциптерін, диалогтық жүйелердің пайдалылығын бағалау өлшемдерін білу. Жаңа компьютерлік технологиялардың пайдаланушылық интерфейстерінің даму тенденциялары және әзірленетін және пайдаланылатын бағдарламалық жүйелердің пайдалылығын арттыру әдістері туралы түсінік беру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Басқару модельдері мен әдістері
  Несиелер: 5

  Басқару модельдері мен әдістері ұғымын қалыптастыру; басқару модельдері мен әдістерін әзірлеу бойынша шешілетін есептің пәндік саласын сипаттаумен және талдаумен танысу; басқару модельдері мен әдістерін әзірлеу саласындағы жаңа технологияларға үйрету;математикалық модельдерді әзірлеудің теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын меңгеру; басқару модельдері мен әдістерін әзірлеудің негізгі бағыттары мен ерекшеліктерін зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • IT технологиялары
  Несиелер: 5

  IT технологиялар-бұл ақпаратты өңдеу саласындағы заманауи ақпараттық технологиялар, операциялық жүйелерді зерттейтін жаңа ғылым саласы. Веб-технологиялар, Веб-сайттар мен жобаларды құруды, телекоммуни-кациялық технологияларды, Мультимедиялық презентациялар құру. Суперкомпьютерлік архитектура. Электронды оқыту түрлері. Бұлтты технологиялар. Ақпараттық жүйелерді әзірлеу. Түрлі пәндік салалардағы Ақпараттық технологиялар (банк жүйесі, білім беру жүйесі, басқару, құқық, өнеркәсіп салалары және т. б.)

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • АКТ оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Бұл пән Ғаламдық ақпараттандыру контекстінде оқытудың заманауи әдістерін, ақпараттық технологиялар көмегімен оқытудың заманауи әдістерін оқытады. Оқу-танымдық қызметті ұйымдастыру және жүзеге асыру әдістері: сөздік, көрнекі және практикалық (оқу ақпаратын қабылдау және беру аспектісі); индуктивті және дедуктивтік (логикалық аспектілер); репродуктивті және проблемалық-іздестіру (ойлау аспектісі);өзіндік жұмыс (оқуды басқару аспектісі) әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Java - programming
  Несиелер: 5

  Introduction to Java technology. The concept of JDK. The special features of the Java language. NetBeans Platform. Basic data types, variables, operations. The library class Math. Comparison operators and logical operators. Conditional operator. Cycles in Java. Arrays in Java. Sorting of arrays. Multidimensional Arrays. Input and output streams and strings in Java. Exceptions in Java and their processing. Basic concepts of OOP. Classes and methods. Constructors. Inheritance Packages and interfaces. Package java.awt. Programming of graphical user interfaces. Programming graphics and event handling.. Package java.lang. The java.util package. Work with dates and time. Collections. Package java.io and java.swing. Classes of InputStream and OutputStream. A simple MySQL client in NetBeans.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бағдарламаларды өңдеудің құрал-жабдықтары
  Несиелер: 5

  Аспаптық құралдардың мақсаты мен міндеттері. Аспаптық құралдардың дамуының қысқаша тарихы. Негізгі ұғымдар. Бизнес – үрдістері моделдеумен байланысты сұрақтар кешені. Жобалау технологияларына шолу. Құрылымдық түрдегі CASE-жүйелер BRWin, ERWin, Model Mart. UML тілінде, CASE –ортасын пайдалана отырып жүйелерді жобалау. Аспаптық құралдар классификациясы, әдістер және аспаптар, жобалау әдістері және бағдарламалырдың өмірілк циклы, унифицирленген моделдеу тілі (UML), программалық қамтамаларды өңдеудегі өмірлік циклді қолдаудың аспаптық құралдары, программа интерфейсін құру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пәнді оқу барысында мемлекет пен құқықтың пайда болу, даму және қызмет ету заңдылықтары, негізгі заң ұғымдарын анықтау, сондай-ақ конституциялық, азаматтық, қылмыстық және әкімшілік құқық сияқты қазақстандық құқықтың базалық салаларының негізгі ережелері кіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты ақпараттық қауіпсіздік негіздері және ақпаратты қорғау бойынша студенттердің жүйелі базалық түсінігін, іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Оқыту процесінде студенттер ақпараттық жүйелердің құқықтық базасын, ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін, ақпараттық қауіпсіздіҚКе төнетін қауіп-қатерлерді, криптографиялық ақпаратты қоса алғанда, ақпаратты қорғау әдістерін, ақпаратқа және техникалық ресурстарға рұқсатсыз қол жеткізуден қорғау тәсілдерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Гендерлік саясат негіздері
  Несиелер: 3

  біздің еліміз мыналарды қамтиды: әйелдер мен ерлердің билік құрылымдарына тең қатысуы, экономикалық тәуелсіздік, бизнесті дамыту және қызмет бабында алға жылжыту үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету, отбасында тең құқықтар мен міндеттер үшін жағдайлар жасау, гендерлік зорлық-зомбылықтан еркіндік, оларды шешу біздің қоғамымызды дамытудағы және мемлекетіміздің гендерлік саясатындағы әйелдердің рөлін одан әрі арттыру үшін жаңа мүмкіндіктер ашады, сондай-ақ отбасы, әйелдер мен балалар мәселелері жөніндегі тиісті құқықтық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Компьютерлік желілер
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - компьютерлік желілердің құрамы, құрылу принциптері мен жұмыс істеу принциптері туралы түсініктерді қалыптастыру. Компьютерлік желілерді тиімді қолдану көздерін, компьютерлік желілерді құру құралдарын және тиімді қолдану әдістерін түсіну. Компьютерлік желілерді құру принциптері, құрамы мен құрылымы, абоненттік жүйелердің өзара әрекеттесуін ұйымдастыру әдістері мен құралдары, модельдері, компьютерлік желілердің техникалық және бағдарламалық құралдарының даму бағыттары туралы білім мен түсініктерді қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім беру жуйесіндегі инновациялық әдістер
  Несиелер: 5

  Білім беру әдістемесі. Инновациялық модельдерді енгізу тетіктері. Жаңа идеялар мен міндеттерді анықтау, олардың рөлі. Білім берудегі инновациялардың тарихи дамуы. Білім берудегі инновацияларға деген сұраныс. Инновацияның өзектілігі. Білім берудегі инновациялық үрдістердің ауқымы. Білімдегі жергілікті инновация. Білім берудегі инновацияның жеке элементтері. Инновацияға негіздеме. Отандық білімнің тарихы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Студенттердің қоғам мен фирманың әлеуметтік-экономикалық даму заңдылықтары туралы теориялық білімдерін меңгеру, экономикалық ойлау бейнесін қалыптастыру, еркін кәсіпкерлікті дамыту. Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру негіздерін игеру. Бизнесті ұйымдастырудың ғылыми-практикалық негіздерін, оны қазіргі жағдайда дамыту әдістерін қолдау және реттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері
  Несиелер: 3

  жеке дамудың жоғарғы сатысына (акме) жету мүмкіндігін қамтамасыз ететін заңдылықтар мен механизмдерді зерттейтін даму психологиясы бөлімі. Неғұрлым кең түсінікте Пәнаралық ғылыми сала болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жүйелік программалау
  Несиелер: 6

  курстың программасы жүйелік программалаудың негізгі концепцияларын қарастырады. Негізгі назар ядроның жүйелік қызметтеріне бөлінген, яғни оған файлдық жүйе, ағындарды және процесстерді басқару, процесстер арасындағы өзара әрекеттесуі және синхрондау жатады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • BigData
  Несиелер: 6

  "Big Data" пәнін игерудің мақсаты процесс ретінде мәліметтерді талдаумен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Деректерді сақтаудың негізгі құрылымдары мен формаларын зерттеу. Курс барысында Hadoop жүйесі және оның құрамына кіретін компоненттер (HDFS файлдық жүйесі, ДББЖ HBASE, деректер ағындарын сипаттау тілі Pig, Hive сұраныстарын құру құралы, MapReduce есептеу моделі) және Apache Spark үлестірілген есептеу жүйесі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Интернетте бағдарламалау
  Несиелер: 6

  Қазіргі заманғы Интернет-технологиялардың негізгі міндеттері мен, мәселелерін, тәсілдерін, архитектурасы және жұмыс істеуімен танысу; қазіргі заманғы Интернет-технологиялардың құрылу негіздерін және жұмыс істеу принциптерін зерделеу; инсталляциялауда, конфигурациялауда және әкімшілендіруде, web – технологиялардың серверлік және клиенттік бөлігіне мониторингтеуді, Web үшін контент пен қосымшаларды әзірлеудің қазіргі заманғы аспаптық құралдарын іс жүзінде пайдалануды, жергілікті желілерді әкімшілендіруде жұмыс істеу дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Деректер базасының клиент-серверлік технологиялары
  Несиелер: 5

  Клиент-серверлік архитектурасы жүйелерінде корпоративтік деректерді сақтау және талдау технологияларын игеру. Экономикалық міндеттерді шешу үшін көп пайдаланушылық деректер базасы мен корпоративтік сақтау қоймаларын әзірлеу және әкімшілендірудің бағдарламалық құралдарын зерттеу. "Клиент-сервер"архитектурасында WB жобалау. Borland InterBase / Firebird SQL Server. InterBase Manager, IBConsole, утилиттерін, серверді тіркеу әдістерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік модельдеу
  Несиелер: 5

  Компьютерлік модельдеу теориясының негізгі ережелерін және принциптерін баяндау. Модельдердің түрлері, модельдердің типтік кластары және күрделі жүйелерді модельдеу әдістері, күрделі жүйелердің жұмыс істеу процестерінің модельдерін құру принциптері, формализация және алгоритмдеу әдістерін оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Басқару жүйелерін жобалау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып басқару жүйелерін жобалау теориясы мен практикасы мәселелері бойынша білім беру, осы білімді студенттердің меңгеруі, сондай-ақ өз бетінше танымдық іс-әрекетті белсендіру есебінен өз бетінше білім алуымен қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жасанды интеллект жүйесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты жасанды интеллект түсінігі, бейнелерді тану, бейнелерді тану әдістері болып табылады. Жасанды интеллектті қолдану, семантикалық желілер, Фреймдер, сараптамалық жүйелерді құру технологиясын, сараптамалық жүйелерді қолдану, белгісіздік жағдайында білім беру, нейрондық желілерді қолдану және пайдаланудың әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Параллельді сынактеулер архитектурасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - ақпаратты параллель өңдеудің базалық әдістері мен құралдарын оқыту. Нақты уақыт жүйелерінде параллельді есептеу процестерін ұйымдастырудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. Ақпаратты параллель өңдеудің негізгі әдістері мен құралдарын білуді, параллель өңдеудің алгоритмдерін, оларды ұсыну құралдарын, тұрақты матрицалық құрылымдарға алгоритмдерді бейнелеу әдістерін, процессорлық элементтер ортасына матрицалық құрылымдарды бейнелеу әдістерін, параллель есептеулерді бағдарламалау құралдары және оларды жүзеге асырудың әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсінуге, кәсіби қызметті орындауға жоғары мотивацияны меңгеруге қабілетті; Өмір тіршілігінің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын жасаудың білімі мен практикалық дағдыларын меңгеруге қабілетті; Дін, гендерлік саясат, экономика, құқық, экология ұғымдары мен негізгі категорияларын меңгеруге қабілетті

 • Код ON2

  Математика саласындағы іргелі білімді: математикалық, логикалық, статистикалық құралдарды меңгеру, зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты өңдеу, талдау және жүйелеу үшін математикалық аппаратты және аспаптық құралдарды қолдану, ақпаратты тарату жүйесін білу, электроникадағы өлшеу әдістерін, электрондық құралдарды талдау және синтездеу әдістерін, техникалық құжаттамамен және техникалық әдебиеттермен жұмыс істеу принциптерін білу

 • Код ON3

  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін пайдалану дағдыларының: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша Бұлтты және мобильді сервистерді қолдана білуі тиіс; тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша формада коммуникацияға түсе білу; қазіргі заманғы бағдарламалау тілдерінің жіктелуін білу, жобалаудың тиімді әдістерін, құралдары мен технологияларын таңдай білу, техникалық тапсырманы құрастыра білу

 • Код ON4

  Алгоритмдеу және бағдарламалаудың негізгі түсініктері туралы білімдерді, есептерді және олардың бағдарламаларын шешу алгоритмдерін жасаудың практикалық дағдыларын меңгеру, деректердің негізгі құрылымын және оларды өңдеу әдістерін, стандартты кітапхананың негізгі компоненттерін білу; объектілі бағытталған талдау, жобалау және бағдарламалау негіздерін меңгеру; Java тілінде есептерді практикалық іске асыру үшін бағдарламалық қосымшаларды жасай білу; АКТ саласында инновациялар негізінде бизнес-жобаларды құру бойынша бизнес-жоспарларды

 • Код ON5

  Компьютерлік жүйелердің негізгі логикалық блоктарының жұмыс істеу принципі мен ұйымдастырылуын, қазіргі операциялық жүйелердің негіздерін білу, жүйелік бағдарламалаудың негізгі концепцияларын білу; жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету мәселелерін қамтитын бағдарламаларды әзірлей білу; параллель есептеулерді жүргізуге арналған аппараттық-бағдарламалық кешендердің құрылу және жұмыс істеу принциптерін білу, таратылған жедел жады бар есептеу жүйелері үшін параллельді бағдарламалау технологиясын және параллель алгоритмдерді құру дағдыларын меңгеру

 • Код ON6

  Қолданбалы бағдарламаларды пайдалану дағдысы болу керек: негізгі растр алгоритмдерін, векторлық және фракталды графиканы, үш өлшемді графиканы және қазіргі заманғы графикалық жүйелерді білу; қолданбалы бағдарламалардың кең таралған математикалық пакеттерін пайдалана білу: Mathlab, Mathcad; Білім және тәрбиелеуде АКТ-ны оқыту мақсатын білу, АКТ оқыту әдістерін және оқытудың инновациялық әдістерін меңгеру; басқарудың негізгі принциптерін, басқару жүйелерін талдау және синтездеу әдістері мен құралдарының жіктелуін, өндірісті оңтайландыру әдістерін білу

 • Код ON7

  Ақпараттық өзара әрекеттесудің негізгі түсініктерін, процестер мен нысандарды визуалды жобалау кезінде адам-компьютерлік өзара әрекеттесудің қолданбалы аспектілерін білу; компьютерлік желілерді құру әдістері мен тәсілдерін, желілік пакеттердің құрылымын және оларды өңдеу әдістерін, деректерді берудің базалық алгоритмдерін білу; бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу процесінің моделін және әзірлеудің негізгі принциптерін, бағдарламалық қамтамасыз етуді құруды қолдайтын құрал-саймандармен жұмыс істеу тәсілдері мен құрылымын білу

 • Код ON8

  Деректер базасы теориясы облысында білімінің болуы және деректер базасын жобалаудың практикалық дағдысыларына ие болу, қашықтықтағы деректер базасы мен ақпараттық жүйелердің әр түрлі компоненттерін әзірлеу және жобалау дағдысын игеру, деректер қоймасын басқаруды білу, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің аппараттық-бағдарламалық құралдарының жұмыс істеу және әкімшілендіру принциптерін білу және ақпаратты қорғаудың әдістері мен құралдарын қолдана білу

 • Код ON9

  Компьютерлік модельдер туралы, оларды зерттеудің математикалық әдістері туралы білімінің болуы; кәсіпорындарды ақпараттандыру үшін бағдарламалық кешендер жасай алу, бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің толық циклін жүзеге асыру және енгізу әдістерін меңгеру тиіс;интернетте бағдарламалау принциптерін білуі,ақпараттық архитектураны құру үшін және web-сайтта орналастырылған бейнелерді өңдеу үшін графикалық бағдарламаларды қолдана алуы тиіс

6B06101 Информатика
Бакалавриат

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті (АЭжБУ)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (ҚарМУ Е.А.Бөкетов)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика және ақпараттық қауіпсіздік жүйесі
Бакалавриат

Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B06101 Дизайндағы қолданбалы информатика
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Алматы экономика және статистика академиясы

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Атырау инженерлік-гуманитарлық институты

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Информатика
Бакалавриат

Орталық-Азия Университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B06101 Информатика және Web-дизайн
Бакалавриат

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Қолданбалы информатика
Бакалавриат

Қазақ инновациялық гуманитарлық - заң университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B06101 Агроинформатика
Бакалавриат

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

БББТ: B057 Ақпараттық технологиялар

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top