Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01703 Орыс тілі және әдебиеті в Шымкент университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты 1. Шығармашылық ойлауға қабілетті жан-жақты дамыған тұлғаны дайындау; 2.Орыс тілі мен әдебиетінің теориялық және практикалық білімін, лингвистикалық пәндерді оқыту әдістерін меңгерген, алған білімдерін қолдана алатын, білім берудің қазіргі жағдайын бағалай және талдай алатын, сондай-ақ оқу-педагогикалық міндеттерді тиімді шешу мен қолдана алатын педагогты дайындау; 3.Мемлекеттік және шет тілдерін еркін меңгерген, тұжырымдамалық, аналитикалық және логикалық ойлау дағдыларын көрсететін, ұлттық және интернационалдық ұжымда жұмыс істеуге қабілетті, өмір бойы оқу стратегиясын меңгерген маманды даярлау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
 • Білім беру саласы 6B01 Педагогикалық ғылымдар
 • Оқушының даму физиологиясы
  Несиелер: 3

  Адам мүшелерінің, мүшелер жүйесінің, ағзаның тұтастай алғанда өсіп, дамып келе жатқан мүшелерінің қызметтерін, осы функциялардың әр жас кезеңіндегі ерекшеліктерін зерттейді. Мүшелер мен олардың жүйелерінің қызметі құрылымға байланысты, сондықтан жасқа байланысты физиология басқа ғылымдардың білімдерін пайдаланады: анатомия, адам физиологиясы, цитология, гистология және т.б.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 5

  Тіл, оның шығу тегі мен мәні, оның құрылымының ерекшеліктері туралы алғашқы мәліметтерді зерттейді, тіл білімінің негізгі ұғымдары мен терминдерін, әлем тілдерінің алуан түрлілігін, олардың тарихи даму заңдылықтарын келтіреді, хаттың тарихы мен түрлерін баяндайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіптік педагогикаға кіріспе
  Несиелер: 3

  Педагогикалық мамандықтың пайда болу және даму тарихын, білім философиясын: мәртебесін, проблемаларын, болашағын зерттейді. Қазіргі әлемдегі білім берудің рөлін қарастырады, педагогикалық кәсіптің рөлі мен мақсатын сипаттайды, мұғалімнің кәсіби қасиеттерінің типологиялық жіктелуін жасайды, кәсіби қарым-қатынас ерекшеліктерін зерттейді, қазіргі мектептегі оқушылардың лингвистикалық дайындығының мақсаттары, міндеттері мен ерекшеліктерін ұсынады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Оқу практикасы (сөйлеу)
  Несиелер: 2

  Орыс тілінің мәдениеті саласындағы білімді тереңдетуді жүзеге асыру. Орыс тілінің мәдениеті туралы білімді тереңдетуге бағытталған іс-шаралар өткізіледі. Қазіргі сөйлеу мәдениетін көрсететін тілдік материалдарды жинау және талдау (сөйлеу этикетін зерттеу; талдау сөйлеу және стилистикалық қателер мен кемшіліктер, әдеби норманың бұзылуын бекіту). Орыс халқының мәдениеті туралы білімдерін тереңдетуге бағытталған оқу және дамыту іс-шараларын ұйымдастырады және өткізеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәнерлеп оқу
  Несиелер: 5

  Мәтіндерді мәнерлеп оқуды, әдеби сөйлеу нормаларының бұзылуын тануды, көркем шығармаларды игеруді, содан кейін бұл жұмысты дыбыстық сөзге айналдыруды үйретеді. Мұндай шығармашылық процесс әдеби шығармаға терең енуді, дәуір туралы білімді, суретшінің өмірбаянын, дүниетанымын, оның қоғамдық-саяси және әдеби өмірдегі орнын талап етеді. Көпшілік алдында сөйлеудің ең жақсы үлгілерін талдайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттануға кіріспе
  Несиелер: 5

  Әдебиеттің ерекшеліктерін, оның құрамы мен құрылымын сипаттайды. Негізгі әдеби терминдер мен ұғымдардың мағыналарын түсіндіреді. Қолда бар теориялық және әдеби білімге сүйене отырып, әдеби құбылыстарды талдайды. Ғылыми және анықтамалық әдебиеттерді, библиографиялық дереккөздерді және заманауи іздеу жүйелерін пайдалану дағдыларын қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі орыс тілінің лексикасы
  Несиелер: 4

  Қазіргі орыс тілінің лексика, коммуникация теориясы, мәтінді филологиялық талдау және түсіндіру саласындағы негізгі ережелер мен түсініктерді түсіндіреді. Орыс тілінде әр түрлі ауызша және жазбаша қарым-қатынас түрлерінің негізгі әдістері мен тәсілдерін қарастырады. Тілдің сөздік қорының дәйектілігі, оны болашақ кәсіби іс-әрекетте сауатты түсіндіру категорияларын талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі орыс тілінің фонетикасы
  Несиелер: 4

  Ол қазіргі орыс тілінің фонетикалық жүйесін және айтылуының негізгі ережелерін зерттейді. Қазіргі орыс тілінің фонетикасы туралы ғылыми лингвистикалық дүниетанымды қалыптастырады. Қазіргі орыс тілінің фонетикалық бірліктерін жүйелік-құрылымдық және функционалдық тәсілдер тұрғысынан сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі орыс тілінің фразеологиясы
  Несиелер: 4

  Қазіргі орыс тілінің фразеологизмдері туралы ғылыми түсінік қалыптастырады, негізгі фразеологиялық бірліктерге мінездеме береді, қазіргі орыс фразеологиясының өзекті мәселелерін зерттейді, фразеологиялық бірліктердің құрылымдық типтерін, олардың семантиканы, фразеологиялық сабақтастықтарды, бірліктерді, тіркестер мен тіркестердің кең және тар түсінуін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тіл нормалары
  Несиелер: 4

  Орыс әдеби тілі нормаларының жүйесін зерттейді; коммуникативті құзыреттілікті қалыптастырады, бұл адамның өзінің сөйлеу әрекетін ұйымдастыра алу қабілетін білдіреді; жазудың лингвистикалық құралдарының жұмыс істеу ережелерін зерттейді: (құжаттарды ресімдеу) ресми (басқарушылық, іскерлік, қызметтік) ақпаратты (өтініш, өмірбаян, түйіндеме, сенімхат, түсіндірме жазба және т.б.).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі заман орыс тілінің морфемикасы
  Несиелер: 4

  Ол орыс тілінің морфемаларын, функционалды морфемикасын, морфемиялық анализін, жүйелік-құрылымдық сөзжасамын, морфемика мен сөзжасамдағы диахрондық процестерді зерттейді. тілдің морфемалық деңгейінің құрылымы мен ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастырады, морфемика мен сөзжасамның негізгі түсініктері мен терминдері жүйесін меңгеруге көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі орыс тілінің сөздік құрамы
  Несиелер: 4

  Орыс лексикасындағы тілдік жүйенің күйін зерттейді, тілдің жүйелік лексикасының категориясын түсінеді; лексикалық бірліктердің парадигматикалық және синтагматикалық қатынастарын, лексикалық бірліктердің өзара байланысы мен тәуелділігін номинативті және ақпараттық сипаттағы бірліктер ретінде қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Оқу практикасы (танымдық)
  Несиелер: 2

  Білім алушыларды мұғалім мамандығымен таныстырады, өзін-өзі дамыту дағдыларын қалыптастырады және мектеп оқушыларымен жұмысты ұйымдастыру мен жүргізуде бастапқы педагогикалық дағдыларды айқындайды. Сабақтың жалпы дидактикалық, психологиялық талдауын, сабақтың психологиялық-педагогикалық сипаттамасын, пән мұғалімі сабағына дидактикалық материалдарды зерттейді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жеке жетістер негіздері
  Несиелер: 5

  Оқу және жеке жетістіктер деңгейінің салыстырмалы сипаттамаларын алу, білім беру мазмұнының сәйкестігін бағалау және оның мақсаты - өміршең тұлғаны дамыту беріледі. Адамға өзінің өмірлік мәселелерін шешу үшін білімдерін тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін жобалық-бағытталған ойлауды қалыптастыру; тұлғааралық, мәдениаралық, мемлекетаралық деңгейде жағымды қарым-қатынасқа қабілеттілік пен дайындықты, сондай-ақ өзіне, жақын қоршаған ортаға, қоғамға, мемлекетке, адамзатқа, табиғатқа деген әлеуметтік жауапкершілікті қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 3

  Педагог ғалымдардың ғылыми-теориялық негіздері мен идеяларын зерттейді. Педагогикалық қызмет түрлерін жоспарлайды. Кәсіби қызметте оқыту мен тәрбиелеудің заманауи педагогикалық технологияларын қолданады. Ұжымда тәрбие процесін ұйымдастырады. Жоғары педагогикалық білім беру мәселелерін және оны одан әрі дамыту перспективаларын талдайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Имиджелогия
  Несиелер: 5

  Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи әдістері туралы теориялық және практикалық білімдерді қалыптастыра отырып, экономиканы, кәсіпкерлік іс-әрекеттерді, кәсіпкерлік қызметтің түрлерін, экологиялық білім, білік пен дағдыларды қоршаған ортамен қалыптастырудың теориялық негіздерін оқып үйрену. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтығын жүйелі түрде білу арқылы сыбайлас жемқорлық саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетаным мен құқықтық мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көркем мәтінді филологиялық талдау
  Несиелер: 4

  Тек коммуникативті ғана емес, эстетикалық қызметтерді де орындайтын мәтін туралы идеяларға қатысты бірқатар мәселелерді қарастырады. Мәтіннің қолданыстағы анықтамаларын және оның категориялық ерекшеліктерін талдайды, көркем мәтіннің бірліктерін құру жүйесін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тіл тарихы және жазу тарихы
  Несиелер: 4

  Ежелгі Рустың, Ұлы орыс халқының әдеби тілі, ұлттық орыс әдеби тілінің қалыптасуы мен дамуы туралы нақты түсінік қалыптастырады. Славян тілдері тарихының негізгі кезеңдері, славян жазуы, көне славян тілінің фонетикалық және грамматикалық құрылымының ең ежелгі славян әдеби тілі ретіндегі ерекшеліктері, оның славян тілдерінің, оның ішінде орыс тілінің дамуына әсері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мифопоэтика
  Несиелер: 4

  Ол мәтіннің идеялық, тақырыптық және эстетикалық мазмұнын беретін тілдік құралдар жүйесін зерттейді. Көркем мәтінді талдау мазмұндық жоспар мен экспрессия жоспарының бірлігінде болатын, мәтіннің идеялық және тақырыптық мазмұнын да, оның лингвистикалық ұйымдастырылуын да қамтитын тұтас көркем шығарма ретінде жүзеге асырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жас өспірімдер психологиясы
  Несиелер: 3

  Адамның бүкіл өмірінде психикалық функциялар мен жеке тұлғаның дамуын зерттейді. Даму психологиясы туралы жалпы заңдылықтар мен идеяларды ғылым ретінде және зерттелген материалдарды студенттердің болашақ кәсіби іс-әрекетінде қолдану мүмкіндігі қарастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Орыс фольклоры
  Несиелер: 4

  Орыс фольклорының жалпы түсінігін, олардың орыс мәдениетінің эстетикалық және рухани тәжірибесін түсіну қабілетін қалыптастырады. Дүниежүзілік және ұлттық мәдениет жүйесіндегі орыс халық шығармашылығының рөлі, орны мен маңызын түсінуге талдау жасайды. Ауызша халық шығармашылығы жанрларының мазмұны мен көркемдік ерекшелігін ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Критериалды бағалау технологиясы
  Несиелер: 3

  "Критерий", "бағалау", "білім беру нәтижесі" ұғымдарымен; оқушыларды критериалды бағалау технологиясымен, жобалау қызметінің, оқу-тәрбие процесінің, білім алушының оқу қызметінің нәтижелерімен таныстырады. Әлеуметтік-педагогикалық және консультациялық жұмыс теориясы, принциптері мен негіздері саласында зерттеу, кәсіби білім мен құзыреттілікті қалыптастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік дағдылар
  Несиелер: 5

  Тактикалық әдістерді, стратегияны, кәсіпкерлік бәсекелестікті, тәуекелдер мен іскерлік білімді, құрылымды, бизнес-жоспардың мазмұнын және кәсіпкерліктің теориялық, әдістемелік және практикалық негіздерін ұйымдастыру және ұлттық экономика салаларында бәсекелестіктің күшеюі жағдайында бизнес-жоспар құру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Білім беру мекемелері мен балалар тәрбиелеу ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктерін зерттейді, тәрбие жұмысын тиімді жүзеге асыру бойынша ұсыныстар әзірлейді. Тәрбие әдістері, әдетте, тәрбиелік мәселелерді шешуге бағытталған, осы қызметті ұйымдастырудың бағыты немесе тактикасы, оқытушылар мен студенттердің өзара ынтымақтастығы ретінде анықталады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауызша шығармашылық эстетикасы
  Несиелер: 4

  Орыс әдебиетіндегі сөздік шығармашылық эстетикасына тұтас көзқарас қалыптастырады; өмірбаяндық, тарихи, әдеби-библиографиялық табиғаты туралы кең білімді және көркем шығарманы дамыту мен білуді, яғни көркем мәтіндерді талдау дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ежелгі дәуір әдебиет
  Несиелер: 4

  Ежелгі орыс әдебиетінің периодизациясы, оның жанрлық жүйесі; XII ғасырдың ескерткіші ретінде "уақыт жылдарының повесі", "Игорев полкі туралы сөз", моңғол-татар шапқыншылығы туралы повестердің циклі; XVI ғасырдың публицистикасы; XVII ғасырдың тұрмыстық адамгершілік-рухани және сатиралық повестері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 3

  Қазіргі менеджменттің мәнін, мақсаттары мен міндеттерін түсіндіреді. Педагогикалық менеджменттің принциптері мен заңдылықтарын сипаттайды. Оқытудағы инновациялық тенденцияларды бағалайды. Өндірісті басқарудағы жаңа әдістердің кәсіби тиімді технологияларын сипаттайды. Интегралды педагогикалық процестің диагностикасын жүргізеді. Білім беру мектептерінің жоспарланған жұмыс формаларының орындалуын бағалайды. Мектепті басқарудың инновациялық технологиялық моделін жасайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі орыс тілінің сөзжасамы және морфологиясы
  Несиелер: 6

  Тілдің сөзжасамдық жүйелерін, туындының жүйелік-құрылымдық және функционалдық аспектілерін сипаттайды. Орыс тілінің тілдік жүйесінің даму тарихымен таныстырады. Сөздің сөйлеудің белгілі бір бөлігіне қатыстылығын, оның грамматикалық мағынасын және осы грамматикалық мағынаны білдіру тәсілін бағалайды. Сөзжасам саласындағы проблемалық мәселелерді және ғылымдағы бар көзқарастарды талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Орыс тілінен арнайы семинар
  Несиелер: 6

  Қазіргі орыс тілі туралы ғылыми түсінік қалыптастырады, қазіргі заманғы орыстанудың өзекті мәселелерін қарастырады. Бағдарламаның мазмұны студенттердің коммуникативті қажеттіліктерімен анықталады. Орыс тілін оқытудың перспективалық мақсаты күрделі, оның ішінде коммуникативті, нормативтік, білім беру және тәрбиелеу аспектілері бар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ареалдық лингвистика
  Несиелер: 6

  Тілдердің аумақтық таралуын және лингвистикалық құбылыстар мен лингвистикалық аймақтарды, типологияның негізгі ережелері туралы, әлем тілдерінің құрылымы туралы ақпаратты кодтау тәсілі ретінде зерттейді; тілге тән фонетикалық, морфологиялық және лексикалық құбылыстардың таралу бағыттары туралы, орыс тілінің аумақтық диалектілері мен диалектілерінің интегралды және дифференциалды белгілері туралы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектепте әдебиетті оқытудың жаңартылған бағдарламасы
  Несиелер: 5

  Жаңартылған бағдарлама бойынша әдебиеттерге арналған білім және оқу шарттарының жүйесін кеңейтеді. Осы пән бойынша теориялық білімді әдебиет сабағын оқытуда қолданады. Әдебиет курсының негіздері мен тұжырымдамасы туралы түсінікті, қазіргі заманғы мектеп жағдайында практикалық қызметке қажетті кәсіби дағдыларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогикалық практика (үзіліссіз)
  Несиелер: 8

  Кәсіби педагогикалық қызметті ұйымдастырудың ғылыми негіздерімен таныстырады,қызығушылықты дамытады және тұтас педагогикалық процесс, оның субъектілері туралы түсінік қалыптастырады. Мұғалім мамандығына тұрақты қызығушылық танытады; педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеру қажеттілігін қалыптастырады; теориялық білімді бекітеді және тереңдетеді; педагогикалық қызметке шығармашылық, зерттеушілік көзқарасты дамытады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Инклюзивті білім берудің тұжырымдамасын, ерекшеліктерін, педагогикалық процесті, тәрбие мен оқытуды түсіндіреді. Әр түрлі жастағы бұзылулардың әртүрлі кезеңдерінде психикалық және психофизиологиялық дамудың нақты заңдылықтарын бағалайды. Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған білім беру және дамыту ортасын талдайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әдеби процесс
  Несиелер: 4

  Орыс әдебиетінің ерекшеліктерін және оның соңғы онжылдықтардағы даму заңдылықтарын қарастырады. Бұл әртүрлі әдеби қозғалыстардың, бағыттардың және мектептердің күрделі жүйесі туралы түсінік алуға мүмкіндік береді, әлемнің жаңа көркем суреттерін жасайтын жеке жазушылар мен ақындардың жеке шығармашылық әдістерін ажырата білуге үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сөйлем және сөз тіркесі теориясы
  Несиелер: 4

  Сөйлемдер мен сөз тіркестері сияқты негізгі синтаксистік бірліктерді сипаттайды. Оларды дұрыс қолдану мәтінде, сөйлем коммуникативтік, ал фраза номинативті қызмет атқарады. Қазіргі орыс тілінің синтаксистік бірліктер жүйесіндегі сөз тіркестері мен сөйлемдердің орнын: сөздердің, сөз тіркестерінің және сөйлемдердің арақатынасын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көркем мәтінді лингистикалық талдау
  Несиелер: 3

  Мәтінді ұйымдастырудағы мәтінаралық өзара әрекеттесудің ерекшеліктерін, лингвистикалық талдаудың түсінігі мен аспектілерін қарастырады. Мәтіннің құрылымдық-семантикалық ерекшеліктерін, оның күшті позицияларын, әртүрлі деңгейдегі тілдік бірліктердің мәтіндік мүмкіндіктерін үйретеді. Мәтінді талдау, білімді қолданудың көркем мәтінін кешенді талдау дағдылары мен дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел әдебиетіндегі романтизм және реализм
  Несиелер: 3

  Ол шетел әдебиетінің тұжырымдамасы мен өзіндік ерекшеліктерін, көркем шығармалардағы романтизм мен реализм ерекшеліктерін, олардың идеялық мазмұнын, ұлттық-хронологиялық принциптің теориялықпен ұштасуын зерттейді. Әдеби тенденцияларды сипаттайды, ірі әдебиетшілердің шығармашылық жолының монографиялық қамтылуын біріктіре отырып, ұлттық әдебиеттің дамуындағы нақты кезеңдерге шолу жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 18 ғасырдың орыс әдебиеті
  Несиелер: 4

  Әдебиет теориясы мен тарихы саласындағы негізгі ережелер мен түсініктерді, 18 ғасырдағы тарихи-әдеби процестің даму кезеңдерін зерттейді. Зерттелетін кезеңдегі әдебиет теориясы мен тарихындағы негізгі терминдерді, ережелер мен түсініктерді қарастырады. Зерттелген авторлардың жұмысын және әдеби фактілерді 18 ғасырдағы тарихи-әдеби процестің даму кезеңдерімен талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазіргі орыс тілінің синтаксисі
  Несиелер: 4

  Ол тілдің синтаксистік құрылымын, жасалу заңдылықтарын және синтаксистік бірліктердің мағынасын, сөз тіркестері мен сөйлемдегі сөздердің тіркесу тәсілдерін, сөйлем түрлерін, олардың құрылымын, қызметтері мен қолдану шарттарын зерттейді. Орыс зерттеулеріндегі орыс синтаксистік теориясының негізгі кезеңдері мен бағыттарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әдебиетті оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Орыс әдебиетінің көркем шығармаларын талдау әдістері мен тәсілдерін қарастырады. Талаптар мен оның формасы мен мазмұнын ескере отырып, әдебиет сабағын жоспарлауға үйретеді. Ғылыми және әдеби-сыни мәтіндермен сауатты жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады. Мұғалімнің мәдени-әлеуметтік тәжірибесін, шығармашылық жеке және кәсіби қасиеттерін талдайды.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мәтінді әдеби талдау
  Несиелер: 3

  Отандық және әлемдік әдебиеттерді де әдеби тұрғыдан қалай талдауға болатындығын үйретеді. Ол көркем шығарманың идеясын идеялық-көркемдік тұтастық ретінде қарастырады, көркем шығарманы талдауда практикалық дағдыларды дамытады, әдеби сынның негізгі түсініктері мен санаттарының мазмұнын анықтайды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Лингвомәдениеттану
  Несиелер: 4

  Болашақ маманға оқытудың лингвомәдениеттанымдық тәсілін үйретеді: лингвомәдени талдаудың теориясы мен практикасы туралы ақпараттармен қаруланған. Ол мәдени объектілерді тілде бейнелеудің тәсілдері мен тәсілдерін, белгілі бір халықтың менталитеті тіліндегі бейнелеу ерекшеліктерін, мәдениеттің құндылық-семантикалық категорияларының лингвистикалық бірліктерінің семантикасындағы рефлексия заңдылықтарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Антикалық әдебиет
  Несиелер: 3

  Ежелгі әлем әдебиетінің әлемдік маңызын, ежелгі әдебиеттің кезеңделуін, архаикалық кезеңді, мифологиялық эпосты зерттейді. Ол мифологияны ежелгі грек өнерінің «арсеналы» және «топырағы» ретінде зерттейді, яғни мифологияны дүниетанымнан көркемдік техникаға қабылдау; ежелгі авторлар шығармаларының күрделі философиялық, діни, көркемдік-эстетикалық қабылдауын қалыптастырады; әдеби жанрлардың генезисі саласындағы білімдерін кеңейтеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Балалар әдебиеті
  Несиелер: 3

  Балалар әдебиеті жанрларының ерекшелігі мен жүйесін, орыс және шетелдік балалар әдебиеті тарихының негізгі кезеңдерін, XVII - XIX ғасырлардағы Батыс Еуропа және орыс әдеби ертегілерін зерттейді. Қазіргі балалар әдебиетінің даму тенденцияларын талдайды. XX ғасырдың аяғы-XXI ғасырдың басындағы балалар оқуы шеңберіндегі реалистік және ертегі - фантастикалық жанрлардың шығармалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Орыс тілін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Орыс тілін оқыту әдістемесі туралы негізгі идеяларды қалыптастырады. Орыс тілін оқыту әдістемесінің жалпы ғылыми, әдістемелік және қолданбалы аспектілерін үйретеді. Ана тілін жетілдіру және орыс тілін оқыту саласындағы орфографиялық дағдыларды, жобалау және инновациялық қызметті қалыптастыруға ықпал етеді. Әр түрлі типтегі сабақтардың құрылымы мен мазмұнын, орыс тілінде ауызша және жазбаша жұмыстарды бақылауды талдайды

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел әдебиетінің тарихи-әдеби процесі
  Несиелер: 3

  Әлемдік әдебиеттің пайда болуы мен дамуының жалпы заңдылықтары туралы білімді қалыптастырады. Шетел әдебиетінің тарихи-әдеби үдерісімен таныстырады. Шетел әдебиеті бойынша негізгі көркем шығармаларды және оқулықтарды зерттейді және талдайды. Негізгі әдеби ағымдарды сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Классикалық әдебиет
  Несиелер: 4

  Классикалық әдебиетті дәуір бойынша зерттейді, ең ірі авторлардың шығармаларының идеялық мазмұны мен жеке ерекшеліктеріне мән береді; әдеби жанрлардың генезисі саласындағы білімдерін кеңейтеді, әдеби процестің негізгі бағыттары мен тенденцияларын ашады, классикалық әдебиеттің және оның жанрлық жүйесінің даму ерекшеліктерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанның орыс тілді прозасының поэтикасы
  Несиелер: 6

  Қазіргі Қазақстанның орыс тілді прозасын ұлттық сана-сезімнің көркемдік формасы, оның ерекшеліктері, қазақ және орыс мәдениетінің өзіндік тілдік және мәдени байланыстары, Қазақстанның орыс тілді жазушыларының өмірі мен шығармашылығы туралы тарихи-библиографиялық мәліметтер ретінде қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • 19 ғасырдың орыс әдебиеті
  Несиелер: 5

  Ол 19 ғасырдағы орыс әдебиетінің ұлттық ерекшеліктерін зерттейді, 19 ғасырдағы ең ірі орыс жазушыларының жеке көркемдік жүйелерінің өзіндік ерекшелігін ашады. 19 ғасырдағы орыс әдебиетіндегі дәстүр мен жаңашылдықтың динамикасын зерттейді. Көркем шығармалардың формасын мазмұнымен бірлікте талдайды. 19 ғасырдағы орыс жазушыларының мәтінін түсіндіреді, гипотеза тұжырымдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орыс әдебиетінің көркем әлемі
  Несиелер: 5

  орыс әдебиеті туралы басынан бастап бүгінгі күнге дейін бағдарлау жүйесін қалыптастырады, әдебиет тарихымен, оның алға қарай қозғалуымен, көркемдік дәстүрлерімен таныстырады: орыс әдебиеті дамуының негізгі кезеңдері, негізгі әдеби жанрлар мен тенденциялардың ерекшеліктері, орыс әдебиетінің көрнекті өкілдері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ балалар әдебиетінің өзекті мәселелері
  Несиелер: 6

  Ол қазақ балалар әдебиетінің дамуы мен қалыптасу тарихын зерттейді: жазушылардың өмірі мен шығармашылығы туралы тарихи-библиографиялық ақпараттармен таныстырады, қазақ балалар әдебиетінің аса маңызды шығармалары туралы, олардың өзіндік ерекшелігі, қоғамдағы қазіргі тенденциялар туралы ақпараттарды ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Күміс ғасырдың орыс әдебиеті.
  Несиелер: 5

  Күміс дәуіріндегі орыс әдебиеті туралы білімдерін тереңдетеді, осы кезеңдегі әдебиет шеңберіндегі екі негізгі ағыммен таныстырады, реалистік және символистік ағымдар мен олардың терең өзара әрекеттесуінің айырмашылықтарын көрсетеді. Күміс ғасыр жазушылары мен ақындарының өмірбаяны мен шығармашылық жолын, жанрлық-рулық эволюция мәселелерін және поэтиканың, әдіс пен стильдің негізгі мәселелерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиеті
  Несиелер: 6

  Қазақ әдебиетінің тарихын, оның әр түрлі даму кезеңдерін білдіретін түрлі әдеби ағымдармен, прозаның, поэзия мен драматургияның жанрлық-стилистикалық формаларымен зерттейді, көрнекті қазақ жазушылары мен ақындарының шығармашылығымен және көркемдік жүйелерімен таныстырады..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел әдебиеті
  Несиелер: 5

  Ол шетел әдебиеті тарихына қатысты бірқатар мәселелерді зерттейді, шетелдік әдебиеттің маңызды құбылысын, сонымен қатар студенттерге шетелдік әдебиеттің күрделі құбылыстарына сенімді түрде бағыт беруге мүмкіндік беретін негізгі тенденцияларды қарастырады. Шетел әдебиетінің негізгі көркем шығармаларын дәуір бойынша талдап, таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі орыс зерттеулерінің категориялық және тұжырымдамалық аппараты
  Несиелер: 5

  Ол болашақ мамандардың тілдік құзыреттілігін арттыру туралы орыс тілінің категориялық және тұжырымдамалық аппаратын және қазіргі қоғамдағы тілдің деңгейлік моделін зерттейді. Талдаудың фонологиялық, морфологиялық, синтаксистік, дискурсивті-семантикалық және басқа түрлерінің негізгі әдістерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел әдебиетінің процесі
  Несиелер: 5

  Ол шетел әдебиетінің әдеби процесін, оның бағыттарын, ағымдары мен ерекшеліктерін зерттейді, оның соңғы онжылдықтардағы дамуының жалпы белгілері мен заңдылықтарын таныстырады. Бұл әртүрлі әдеби қозғалыстардың, ағымдардың және мектептердің күрделі жүйесі туралы түсінік алуға мүмкіндік береді және әлемнің жаңа көркем суреттерін жасайтын жеке жазушылар мен ақындардың жеке шығармашылық әдістерін ажырата білуге үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиетінің тарихы
  Несиелер: 6

  Қазақ әдебиетінің көрнекті жазушылары мен ақындарының шығармаларымен таныстырады, тарихи-әдеби процестің кезеңдерін анықтайды; Қазақстанның әлеуметтік өмірі мен әдебиет қозғалысы арасындағы байланыс; қазақ әдеби процесі дамуының негізгі заңдылықтарын; отандық әдебиет ескерткіштерінің көркемдік ерекшелігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аударманың теориясы және тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Аударма теориясы мен практикасының тарихын, оның қазіргі тенденциялары туралы, аударма мәселелері туралы, аударма түрлері мен формаларының жіктелуі, аударманың лексикологиялық, грамматикалық, стилистикалық аспектілері, аударманың қиындықтары және аудармашының құзіреттілігін игеру туралы зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шығыс Лирикасы
  Несиелер: 6

  Ол Шығыс халықтарының көркем сөзбен көрінетін тарихи жадының тереңдігін ашады. Рудаки, Фердоуси, Омар Хайям, Низами, Руми, Саади, Хафиз, Джами, Науаидің шығармашылық мәнерінің зерттелген өзіндік ерекшелігінің тарихи-мәдени ахуалының ерекшеліктерін дәуірдің көркемдік жаңалықтары аясында анықтауға басты назар аударылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бұқаралық ақпарат құралдары және филология
  Несиелер: 5

  Болашақ филологтардың тілдік құзыреттілігін жетілдіру, нормативтік қолдану дағдыларын дамыту және жетілдіру, сөз және форма қалыптастыру, емле, пунктуациялық сауаттылық, білім алушыларда әр түрлі деңгейдегі синтаксистік бірліктерді грамматикалық талдау дағдыларын қалыптастыру туралы бұқаралық ақпарат құралдарымен филологияның өзара байланысын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы халықтарының әдебиеті
  Несиелер: 6

  Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы халықтарының әдебиеттерімен таныстырады, әдеби қауымдастықтардың тарихи-этникалық негіздерін және олардың өзіндік менталитетін зерттейді, әдебиеттің қалыптасуы мен дамуының тұрақты жемісті факторы ретінде жеке әдеби аймақтарға кіретін әдебиеттердің өзара байланысы мен өзара тәуелділігін зерттейді; әдебиеттің ұлттық бірегейлігі мәселелерін зерттейді; әдебиеттер тарихының кезеңдеуін, ондағы негізгі әдеби-көркемдік бағыттарды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жаңғыру дәуірі және 19,20 ғасырдың қазіргі заманғы шетел әдебиеті
  Несиелер: 5

  Орта ғасырлар мен Қайта өрлеу дәуіріндегі әлемдік әдебиеттің пайда болуы мен дамуының жалпы заңдылықтары туралы білімді қалыптастырады, бірқатар басқа өнер түрлеріндегі әдебиеттің ерекшеліктері туралы түсінік береді; шетел әдебиетін кезеңдеу туралы ойларын дамытады; көркем шығармалар мәтіндерін форма мен мазмұн бірлігінде қарастыру дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістік (педагогикалық) дипломалды практика – 8апта
  Несиелер: 8

  Таңдалған дайындық бағыты бойынша кәсіби дағдылар мен практикалық жұмыс дағдыларын шоғырландыруға ықпал етеді және болашаққа мүмкіндігінше жақын жағдайларда жүзеге асырылады кәсіби қызмет. Болашақ кәсіби қызметке уәждемелік, танымдық және ұйымдастырушылық дайындығын қалыптастырады, бітіру біліктілік жұмыстарын орындау шеңберінде ғылыми-әдістемелік және ғылыми-зерттеу сипатындағы зерттеулерді жүргізеді.

  Оқу жылы - 4
 • Орыс тілінің тарихи грамматикасы
  Несиелер: 4

  Ескі славян тілінің фонетикалық және грамматикалық құрылымының ерекшеліктерін, оның славян тілдерінің дамуына әсерін қарастырады. Орыс тілін, оның фонетикалық, грамматикалық жүйелерін қалыптастыру процестерін оқытады. Қазіргі орыс тілінің фактілеріне тарихи түсінік беру дағдыларын қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әдеби сын тарихы
  Несиелер: 4

  Негізгі әлеуметтік-әдеби және әдеби-көркем басылымдардағы әдеби-сыни жұмыстардың жанрлық әртүрлілігін, көрнекті сын шеберлерін, әдеби шығармаларды талдау әдістері мен тәсілдерін, полемиканы жүргізу әдістерін зерттейді. Ғылыми және әдеби-сыни мәтіндермен Құзыретті жұмыс жасау дағдыларын қалыптастырады, ауызша және жазбаша сөйлеу жанрларын игереді (баяндама, хабарлама, реферат, рецензия, шолу және т.б.).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әдебиет теориясы
  Несиелер: 5

  Көркемөнер түрі ретінде әдебиеттің табиғаты мен мәнін, оның адам мен қоғам өміріндегі рөлін сипаттайды. Әдеби шығармашылықтың негізгі заңдылықтарын оқып үйрену. Әдеби шығармаларды теориялық талдаудың заманауи әдістері мен тәсілдерін үйретеді. Әдебиеттанудың ұғымдары мен категорияларын бағалайды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стилистика
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы стилистика теориясының негіздерін, стилистикалық нормаларды және оларды кәсіби іс-әрекетте қолдана білу, сөйлеу стилистикасы мен мәдениеті туралы теориялық ақпаратты түсіну, жинақтау және жүйелеу; стилистикалық шеберлікті дамыту және жетілдіру; ауызша және жазбаша сөйлеу мәдениетін жетілдіру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жалпы тіл білімі
  Несиелер: 5

  Тіл туралы ғылымның даму кезеңдерін ғылыми бағыттарымен, мектептерімен және олардың негізін қалаушылардың еңбектерімен таныстырады; студенттерді лингвистиканың теориясы мен әдіснамасындағы білімдер жүйесімен, сондай-ақ тілді үйренудің зерттеу әдістерімен және оны талдау әдістерімен қаруландырады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 20 ғасырдың 50-ші жылдарындағы драматургияның даму ерекшеліктері
  Несиелер: 5

  20 ғасырдың 50-жылдарындағы орыс драматургиясының даму тарихына, оның тарихи даму кезеңдері туралы тұтас көзқарасты зерттейді; белгілі бір кезеңдегі әдеби тенденциялар мен тенденциялардың қызмет ету ерекшеліктерімен таныстырады; осы дәуірдің тарихи-әдеби процесінде дәстүрлер мен жаңашылдықтардың өзара байланысының мәнін ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 20 ғасырдың 20-жылдарындағы жанрлық алуан түрлі әңгімелер
  Несиелер: 5

  Ол ХХ ғасырдың 20-жылдарындағы оқиғалардың жанрлық түрін ашады. Ресейдің тарихи дамуының заңдылықтары мен кезеңдері, олардың тарихи-әдеби процесімен байланысы туралы жеке авторлық стильдің өзіндік ерекшелігі, көркем мәтінді ұйымдастыру ерекшеліктері және сөздік нақыштау үлгілері; 20 ғасырдағы орыс әдебиетін кезеңдеудің әртүрлі тәсілдері туралы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • 20 ғасыр және қазіргі орыс әдебиеті
  Несиелер: 5

  20-21 ғасырлардағы орыс әдебиетімен, осы кезеңдегі орыс әдебиетінің ірі өкілдерінің шығармашылығымен таныстырады, қазіргі әдеби процесс, әдебиеттің негізгі даму тенденциялары, әр түрлі ағымдардың маңызды өкілдері туралы жүйелі білімдер береді, 20-21 ғасырлардағы орыс әдебиетін ғылыми және сыни қабылдауға дайындықты қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тіл жүйелерінің типологиясы
  Несиелер: 4

  Лингвистикалық типологиямен оның құрылымы, тарихы, теориясы, объектіні сипаттаудың негізгі әдістері мен модельдері аспектісінде ғылыми пән ретінде таныстырады; жүйенің әртүрлі деңгейлеріндегі еуропалық және басқа тілдерді типологиялық сипаттау саласындағы қазіргі заманғы жетістіктерге сүйене отырып, теорияның негізгі сәттерін нақтылайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепте орыс тілін оқытудың жаңартылған бағдарламасы
  Несиелер: 5

  Жаңартылған білім беру мазмұны шеңберінде «орыс тілі» (5-9 сыныптар) оқу бағдарламасының ерекшеліктерін, пәнді оқытуды ұйымдастырудың формалары мен әдістерін зерттейді; қысқа мерзімді жоспарларды жоспарлау тұжырымдамаларын ашады, 5-9 сыныптарға арналған «орыс тілі» академиялық пәні бойынша болжамды ұзақ мерзімді жоспарларды талдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Орыс тілінің практикумы
  Несиелер: 5

  Оқушылардың мектепте алған орыс тілі туралы білімдерін жүйелейді, оларды толықтырады және тереңдетеді, сонымен қатар орфографиялық және пунктуациялық дағдыларды қалпына келтіру және бекіту. Орыс тілінің маңызды лексикалық, орфоэпиялық, сөзжасамдық, грамматикалық, пунктуациялық және стилистикалық нормаларын меңгеруге ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • 20 ғасыр және қазіргі заман шетел әдебиеті
  Несиелер: 6

  20 ғасыр мен 21 ғасырдың басындағы әлем әдебиетінің күйін, оның даму перспективаларын талдайды; осы кезең шығармаларының ерекшелігі, оның дамуының негізгі заңдылықтарын, шетелдік әдебиеттің ірі өкілдерінің еңбектерін зерттейді, мәтіннің белгілі бір әдеби бағытқа жататындығы туралы негізделген тұжырымдарды үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қазіргі америка әдебиеті
  Несиелер: 6

  Осы кезеңдегі тарихи жағдаймен, эстетикалық және дүниетанымдық позицияларымен Америка Құрама Штаттарындағы қазіргі заманғы әдебиеттің негізгі даму тенденцияларын ұсынады. Ол ХХ және ХХІ ғасырлар кезеңіндегі ең көрнекті жазушылардың шығармашылығын және қазіргі Америка әдебиетін жалпы Америка Құрама Штаттарының әдеби процесінің бөлігі ретінде түсінуін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Германиядағы романтизм және реализм
  Несиелер: 6

  Ол неміс романтизмі мен реализмін, сондай-ақ неміс әдебиетінің даму ерекшеліктерін зерттейді, Германиядағы ең таңқаларлық жазушылардың жеке тұлғалары туралы, көркемдік әдістері, түрлі идеялық-көркемдік тенденциялар мен неміс әдебиетінің стилистикалық құбылыстары, негізгі тарихи-мәдени дәуірлер, әдебиеттегі жанрлық ізденістер, эстетика туралы түсінік береді. германдық адам тұжырымдамасын және әлем суретін бейнелеу формалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Орыс тілін оқытудың инновациялық әдістері
  Несиелер: 5

  Инновациялық технологиялар эволюциясының қазіргі кезеңдерін және оларды оқу процесінде қолдану мүмкіндіктерін түсіндіреді. Қашықтықтан оқыту процесінде білім беру технологияларының негізгі бағыттары, білім берудің Интернет желілеріндегі жұмыс жағдайындағы ғаламдық ойлау және қарым-қатынас мәдениеті туралы түсінік қалыптастырады. Тілдік материалмен және мәтінмен практикалық жұмыс барысында білімдерін көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Әдебиетті оқытудың интерактивті әдістері
  Несиелер: 5

  Заманауи білім беру технологиялары, әдебиет сабақтарын интерактивті оқыту әдістемесі, сабақтарды оқу-әдістемелік қамтамасыз ету туралы, әдебиет сабақтарында ақпараттық технологиялардың рөлі мен мақсаты туралы интерактивті әдістерді қолдану туралы түсінік қалыптастырады. Оқу-анықтамалық материалдарға арналған мультимедиялық қосымшалардың табиғатын сипаттайды .

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қазіргі мектептегі шешендік өнер
  Несиелер: 5

  Шешендік (көпшілік) сөйлеудің ерекшеліктерін зерттейді; қарым-қатынас этикасын қолдана отырып, ойларды нақты және нақты білдіру қабілетін, әдеби тіл нормаларын саналы түрде сақтауды және қазіргі мектепте өзінің және басқалардың сөйлеуін барабар бағалауды ашады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON11

  Қазақ қоғамының әлеуметтік, іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларымен жұмыс жасау; қиын педагогикалық жағдайларды шешу үшін оқушылармен және олардың ата -аналарымен тиімді қарым -қатынас жасай білу; қазіргі білім беру технологияларын, педагогикалық диагностика технологияларын қолдану (сауалнама, жеке және топтық сұхбат); инклюзивті және кіріктірілген оқыту теорияларына ие және практикада қолдана алады.

 • Код ON9

  Ақпараттық -коммуникациялық технологиялардың әр түрін жеке іс -әрекетте қолдану: Интернет -ресурстар, ақпаратты іздеуге, сақтауға, өңдеуге, қорғауға және таратуға арналған бұлтты және мобильді қызметтер; орыс тілінің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық құбылыстары мен жұмыс істеу заңдылықтары, оның функционалдық түрлері туралы білімді қамтитын лингвистикалық білім жүйесіне ие; орыс, әлемдік және қазақ әдебиетінің теориясы мен тарихы саласындағы білім жүйесін меңгеру қабілетін дамыту; ұлттық әдебиеттің қалыптасу процестерін бағдарлау.

 • Код ON1

  Ғылыми түсінік пен табиғи және әлеуметтік әлемді ғылыми -философиялық таным әдістерімен зерттеуді қамтамасыз ететін философияның негіздерін білу арқылы қалыптасқан идеологиялық позиция негізінде қоршаған шындықты бағалаңыз.

 • Код ON6

  Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пікірлерге негізделген пайымдаулар жасау үшін ақпаратты жинау және түсіндіру; оқу саласындағы қосымша білімді өз бетімен жалғастыру үшін қажетті оқу дағдыларын қолдану.

 • Код ON7

  Тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым -қатынас мәселелерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде қарым -қатынасқа түсу; қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет -ғұрыптарға негізделген әлеуметтік және мәдени құндылықтардың маңыздылығын түсінеді және оларды өз қызметінде қолдана алады.

 • Код ON12

  Білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану, аргументтер құрастыру және оқу саласындағы мәселелерді шешу; мектепте және мектептен тыс мекемелерде бұқаралық іс-шаралар ұйымдастыра білу; сын тұрғысынан ойлау дағдыларына ие болу, талдауды, тұжырымды, бағалауды түсіндіруде шығармашылықпен қарау; студенттерді ғылыми -зерттеу қызметіне, жобаларға тарту; Кәсіпкерлік дағдылар мен HR менеджментін көрсетіңіз.

 • Код ON2

  Мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен спецификалық ерекшеліктерін түсіндіру; Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдері, заңдылықтары мен өзіндік ерекшеліктерін терең түсіну мен ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымды көрсету; Оқу саласындағы алдыңғы қатарлы білімге сүйене отырып, оқу саласындағы білім мен түсінікті көрсету.

 • Код ON4

  Ақпараттық -коммуникациялық технологияларды кәсіби қызметте қолдану; қашықтықтан білім беру қызметін жүргізу дағдылары мен дағдыларына, электронды тасымалдағышта мектеп құжаттамасын жүргізуге; өз бетінше және ғылыми жұмысты дайындау барысында орыс тілі мен әдебиеті бойынша оқу сайттарын пайдалану.

 • Код ON5

  Жеке моральдық және азаматтық позицияңызды дамытыңыз; өзін-өзі дамыту мен мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім беру траекториясын құрыңыз, дене мәдениеті әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби белсенділікті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтына көңіл бөліңіз.

 • Код ON10

  Ғылыми зерттеу мен академиялық жазу әдістерін білу және оларды оқу саласында қолдану; лингвистикалық және әдеби талдаудың негізгі әдістері мен әдістерін қолдану; орыс тілі мен әдебиеті бойынша бағдарламалар мен оқу-әдістемелік кешендерді қолдану.

 • Код ON13

  Халықаралық мойындауы бар әлеуметтік -гуманитарлық ғылымдар саласындағы білімді практикада қолдануға; әдістеме мен талдауды таңдау; теориялық және практикалық білімдерді оқу аймағындағы оқу, практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін қолдану; зерттелетін аймақта фактілер, құбылыстар, теориялар мен олардың арасындағы күрделі қатынастар туралы білім мен түсінікті қолдану; интегративті процестердің заманауи өнімі ретінде осы ғылымдар туралы білімді синтездеу.

 • Код ON3

  Әлеуметтік және өндірістік салада болып жатқанның барлығына өзіндік баға беріңіз; Қазақстанның жаңа тарихындағы оқиғалардың себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттау әдістері мен әдістерін қолдану; әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану мен психология бойынша негізгі білімді ескере отырып, тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым -қатынастың әр түрлі салаларындағы жағдайларды бағалау; жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілікті көрсету; қарым -қатынасқа қатысушылардың әрекеттері мен істерін бағалау. академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңыздылығын түсіну.

 • Код ON8

  Грамматикалық білім жүйесіне негізделген тілдік және сөйлеу құралдарын қолдануды жүзеге асыру; ақпаратты коммуникация жағдайына сәйкес талдау; шет тілінде қарапайым қарым -қатынас дағдыларына ие болу; пәндік саланы түсіну және білімді кәсіби қызметте ауызша және жазбаша түрде қолдану; медиация және мәдениетаралық түсіністік дағдыларына ие болу; басқа тілдермен типологиялық қарым -қатынас негізінде орыс тілінің туыстық байланыстарын анықтау мүмкіндігіне ие болу.

 • Код ON14

  Нақты ғылымды, сондай-ақ бүкіл әлеуметтік-саяси кластерді зерттеу үшін ғылыми әдістер мен әдістерді қолдану; зерттеу нәтижелерін қорытындылау; жаңа білімді синтездеу және оны гуманитарлық әлеуметтік маңызы бар өнім түрінде ұсыну; оқытушы-зерттеуші, сонымен қатар әр түрлі қорлар мен жобалардың қызметкері ретінде дағдылар мен дағдыларды қолдану; дағдылар мен дағдыларды мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдарда әр түрлі деңгейдегі көшбасшы ретінде қолдану.

Top