Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау в Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

 • Дарынды балалармен әлеуметтік- педагогикалық жұмыс
  Несиелер: 5

  Курс әлеуметтік педагогикалық мәселелерге, дарынды баланы диагностикалау әдістеріне сипаттама береді. Ғылыми әдебиеттердегі «дарындылық», «дарынды балалар» ұғымдарына берілген талдауларды жүйелейді. Дарынды балаларға арналған әлеуметтік білім беру қызметін зерделейді.Курс дарынды балаларымен жүргізілетін әлеуметтік - педагогикалық жұмыстың әдісетемесі мен технологияларын ашады.

  Селективті тәртіп
 • Денсаулық психологиясы
  Несиелер: 5

  Курс адамның дене, психикалық және әлеуметтік денсаулығының критерийлері, психологтың адам денсаулығын сақтаудағы міндеттері, денсаулық ауытқушылықтарын диагностикалаудың әдістері, денсаулықты сақтау үшін психологиялық әсерлесу әдістері қарастырылады. Сонымен бірге кәсіби денсаулықтың төмендеу факторлары, тұлғаның кәсіби құлдырау сипаттары суреттеледі.

  Селективті тәртіп
 • Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Несиелер: 4

  Бастауыш сынып оқушыларының жасына сай анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін және ғылыми- теориялық мәселелерін, негізгі гигиеналық талаптарды; соның ішінде мектеп гигиенасын қарастырады. Жасерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасы теориясы мен әдіснамасын меңгерте отырып, мектептің санитарлық нормалары жөнінде білімдерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жасерекшелік психологиясы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқып-үйрену барысында болашақ маманның әр жас кезеңінің психологиялық сипаттамаларын дамыту және зерттеу әдістерін ұйымдастыру және нәтижелерді синтездеу туралы білімдері қарастырылады; жас ерекшелік психологиясының теориясы мен әдіснамасы; жас ерекшеліктерінің кезеңдері, жас мәселесі және психикалық даму ерекшеліктері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 3

  Пәнді оқу барысында тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесінің ғылыми-теориялық негіздері, оның мақсаттары, міндеттері, мазмұны, мәні қарастырылады. Курста келесі теориялық мәселелер қарастырылады: оқушыларды, сынып ұжымын және жалпы тәрбие үдерісін диагностикалау, мақсатты тұжырымдау, мектеп пен сыныпта тәрбие жұмысын жоспарлау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Психологиялық кеңес беру және психологиялық түзету жұмыстарының негіздері
  Несиелер: 5

  Курс студенттерге психологиялық кеңес берудің құрылымдық компоненттері, кеңес беру кезеңдері жөнінде мәлімет береді. Психологиялық кеңес беру және психотерапияның теориялық негіздері; психокоррекция процесінің мәні, психокоррекциялық жұмыстың негізгі бағыттары, қабылдаудың көпфункционалдық механизмдері қарастырылады. Клиенттің тұлғасын дамытуға, коммуникативтік дамуға, тұлғааралық қарым-қатынасқа байланысты мәселелер бойынша психологиялық кеңес беруге, отбасылық, іскерлік, психологиялық және педагогикалық кеңес беру мәселелері бойынша ұйымдастыруға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Өзін-өзі бағалау психологиясы
  Несиелер: 5

  Курс болашақ мамандарды өзін-өзі бағалау негіздерімен, психология тарихындағы өзін-өзі тану мен өзін-өзі бағалау туралы пікірлермен таныстырады. Курсты оқып-үйрену барысында өзін-өзі бағалаудың себептері мен механизмдері; өзін-өзі бағалауды қолдау және қорғау тәсілдері; өзін-өзі бағалаудың жас ерекшеліктері мен өзін-өзі бағалау әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Этнопсихология
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің этнопсихологиядан пәнаралық ғылым саласы ретінде түсініктерін қалыптастыруға, адамның адамгершілік және мәдени ерекшеліктерін психологиялық тұрғыдан зерттеуге көмектеседі. Курс студенттердің этнопсихологиялық зерттеулерде психологиялық әдістерді қолдану қабілетін қалыптастыруға, көпұлтты қазақстандық қоғамдағы күрделі мәселелерге

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Этнопедагогика
  Несиелер: 5

  Курс халықтардың этномәдени дәстүрлері туралы студенттердің білім жүйесін қалыптастыруға ықпал етіп, қазіргі заманғы мұғалімге этнопедагогикалық білім берудің функцияларын тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Курсты оқып - үйрену барысында студенттер этнопедагогиканың тұжырымдамасы, этнопедагогикалық білімді оқу үдерісінде қолдану механизмі туралы негізгі мәліметтермен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Коррекциялық психология
  Несиелер: 5

  Студенттерді қазіргі заманғы психологиялық көмек көрсету, оның ішіндегі коррекциялық көмек көрсету салалары бойынша түзету арқылы әсер ету жолдарын, тұлғаның жан-жақты дамуының коррекциялық және профилактика негіздерімен таныстырылады. Коррекциялық психология пәні бала психикасының даму заңдылықтары мен ерекшеліктерін ескере отырып, сондай ақ бала психикасының дамуындағы кейбір ауытқуларға түзету жүргізу үшін олармен коррекциялық жұмыстардың механизмі мен психокоррекциялық технологияларды меңгеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Берілген курста қоғамдық қатынастар әлеуметтік нормалар ретінде, мемлекет қоғамның саяси ұйымдастырылуы ретінде зерттеле отырып, құқықтық нормалар мемлекеттік-құқықтық әрекет ету нәтижесі ретінде қарастырады. Берілген пән бір жағынан қандай да бір құқықтық нормалардың ролі туралы жалпы көріністер беретін, екінші жағынан әрбір адамның өмірінде қатар жүретін мәсллерді шешуде бағдар беру үшін қажетті білімдерді көрсететін құқықтың негізгі салаларының мәселелерін зерттейді. Құқық негіздерін оқу өмірлік маңызды ситуацияларды сауатты бағалауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазіргі мектеп оқушыларының өзін-өзі бағалауын қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық негіздер
  Несиелер: 5

  Курс студенттерді педагогикалық қызметте және педагогикалық адаптациялауда кәсіби шеберлік қалыптастырып, бағалау бағдарын психологиялық тұрғыдан бейімдеуге; болашақ мұғалімдердің дүниетаным ұстанымын дамытуға көмектеседі. Болашақ мұғалімнің кәсіби маңызды тұлғалық қасиеттерін (ізгілік, педагогикалық ойлау, коммуникативтік дағды, педагогикалық әдеп, толеранттылық және т.б.) дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты кәсіпкерлік қызметте кәсіпкерлік қызметтің және бизнес бағалаудың, өз бизнесін құрудың және коммерциялық қызметтің негізін пайдалану болып табылады. Өз бизнесін құрудың құқықтық және экономикалық аспектілері туралы қажетті ақпаратты біледі. Күнделікті өмірдегі нақты жағдайларды талдайды. Тиісті іскерлік шешімдер қабылдау үшін қажетті жылдам өзгеретін экономикалық ақпаратты болжайды және орындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 5

  Бұл курс өзін-өзі танудың адам өміріндегі мәнін, өзін-өзі танудың тарихын; қазіргі даму бағыттарын қарастырады. Жалпыадамзаттық құндылықтар, рухани-адамгершілік тәрбиенің құнды қасиеттер, оның ерекшеліктері мен түрлері, көшбасшылық, оған тән қасиеттер сипатталады. Қазіргі білім беру үрдісінде ішкі, сыртқы білім берудін қажеттіліктері, адамдармен қарым—қатынас жасауда мәні ашылады және пәнді оқытудағы интеграциялау мүмкіндіктері қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Педагогика, әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану тарихы
  Несиелер: 3

  Курс студенттерді пәннің теориялық негіздерімен жүйелі қаруландырады. Тарихи-педагогикалық зерттеу мен әлеуметтік педагогика тарихының ғылыми әдістері қарастырылады. Қазақстандағы әлеуметтік-педагогикалық білім және өзін-өзі тану мәселелері мазмұндалады. Педагогиканың қазіргі жағдайына, әлеуметтік педагогика және өзін-өзі танудың мүмкіндіктеріне сипаттама беріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Тұлғаны психологиялық - педагогикалық диагностикалау
  Несиелер: 5

  Курс болашақ әлеуметтік педагогтарға тұлғаның типологиялық құрылымының теориялық және әдіснамалық негіздерінен мәлімет береді. Курста психологиялық-педагогикалық диагностика ұғымы, психологиялық-педагогикалық диагностиканың міндеттері мен негізгі кезеңдері, сондай-ақ педагогикалық құбылыстарды диагностикалық зерттеудің мәні имен мазмұны ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру арқылы педагогика ғылымының негізгі жетістіктері, қазіргі проблемалары мен даму тенденциялары, пәні мен басқа ғылым салаларымен байланысы ашылады. Сонымен қатар маманның жеке және кәсіби сапаларына қойылатын қазіргі талаптар, жалпы білім беру мен кәсіби білім жүйелеріндегі оқыту мен тәрбиенің мәні, мақсаты мен проблемалары қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Әлеуметтік коммуникация
  Несиелер: 3

  Курс студенттерге қоғамдағы әлеуметтік қарым-қатынас әдіснамасы туралы теориялық білім беріліп, әлеуметтік коммуникация компоненттерін, әлеуметтік құбылыстар мен толеранттылықты қалыптастыруды жүйелі зерттеу жасалады. Әлеуметтік-коммуникативтік дағдылар мен іскерлік қарым-қатынас туралы мәлімет беріледі. Курста сөйлеу мәдениеті мен қарым-қатынас ерекшеліктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Психологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің психологияны оқытудың мақсаттары мен мазмұны туралы білім жүйесін қалыптастырады. Пәнді оқып үйрену білім алушылардың жалпы теориялық білім негіздерін, педагогикалық қызметке оң көзқарастарын қалыптастыруға, психология пәнін өткізудің негізгі формалары мен әдістерін игеруіне және оқыту мен тәрбиелеу практикасында психология ғылымының жетістіктерін пайдалануына ықпал етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Әлеуметтік педагог қызметіндегі педагогикалық шығармашылық
  Несиелер: 3

  Курс шығармашылықты, оның түрлері мен іс жүргізу үдерістерін; педагогикалық қарым-қатынасты шығармашылық үдеріс ретінде; тұлғаның шығармашылық мәнін; тұлғаның объективті және субъективті шығармашылығын қарастырады. Сонымен қатар ғылыми-зерттеу қызметі барысында болашақ мұғалімдердің шығармашылығын дамытудың педагогикалық шарттары ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Психологиялық-педагогикалық практикум
  Несиелер: 5

  Курс мазмұны студенттерге психологиялық-педагогикалық міндеттерді қою, талдау және шешуде теориялық және практикалық білімдерді меңгеруге, кәсіби психологиялық-педагогикалық қызметті дұрыс құруға, психологиялық-педагогикалық қызметтің жеке және ұжымдық формаларын диагностикалауға, жоспарлау және жүргізу әдістерін қолдана отырып, педагогикалық жағдайларды шешуге, практикалық дағдылар мен іскерліктерді қалыптастыруға көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Психологиялық-педагогикалық диагностика
  Несиелер: 5

  Курс болашақ әлеуметтік педагогтарға диагностика жасаудың теориялық және әдіснамалық негіздерінен мәлімет береді. Психологиялық-педагогикалық диагностиканың ерекшеліктері әрбір жас кезеңдеріне байланысты қарастырылады. Психологиялық-педагогикалық диагностиканың құрамды бөліктеріне талдау жасалады және психологиялық-педагогикалық диагностика бойынша жүйелі зерттеу әдістері жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жеке тұлға психологиясы
  Несиелер: 3

  Курс студенттерге «индивид», «тұлға», «даралық» ұғымдарын түсінуге көмектеседі. Пәннің мазмұны психикалық үдерістер мен тұлға қасиеттерінің ерекшеліктерін, тұлғаны тұлға теориясының танымал теориялары тұрғысынан қарастыру және талдау ерекшеліктерін, өмір жолындағы тұлғаның даму заңдылықтарын, сондай-ақ тұлғаны теориялық және практикалық зерттеудің негізгі әдістерін, олардың тұлға туралы әртүрлі концепциялардағы ерекшеліктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Отбасымен әлеуметтік - педагогикалық жұмыс
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру барысында отбасымен жұмыс әдістемесі интегративті оқу пәні ретінде ашылады. Пәннің мақсаттары, міндеттері және негізгі ұғымдары; «отбасылық дағдарыс» ұғымының мәні, отбасылық дағдарыстарды диагностикалау және жіктеу критерийлері қарастырылады. Сондай-ақ әлеуметтік педагогтың отбасымен жұмысындағы әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық кеңес беру ерекшеліктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Даму психологиясы
  Несиелер: 5

  Курс адам психикасының негізгі концепциялары, психикалық даму периодизациясын құрастырудағы әртүрлі көзқарастар, психологиялық белсенділік тұрғысынан алғанда адам дамуының, өмір сүруі мен өшуінің жалпы заңдылықтары, сондай-ақ психикалық дамудың тәрбие және оқытумен өзара байланысының ерекшеліктері, адам психикасының жас және дербес ерекшеліктері қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Әлеуметтік педагогика
  Несиелер: 5

  Курс болашақ әлеуметтік қызметкерлерге әлеуметтік педагогиканың теориясы мен практикасы туралы ғылыми идеялар қалыптастырады. Курстың мазмұны әлеуметтік педагогика дамуының қазіргі деңгейін адам және қоғам туралы ғылым ретінде және әлеуметтік тәжірибенің нақты қажеттіліктерін зерттеуді қамтиды. Ғылыми фактілерді, тұжырымдамаларды, идеяларды меңгеруге, олардың одан әрі дамуын болжауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Әлеуметтік психология
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік психология - бұл әлеуметтік өзара әрекеттесудің арқасында адамдардың үлгілерін, мінез-құлқын және белсенділігін зерттейтін психология саласы. Бұл бөлікте жеке тұлғаны әлеуметтендіру, оның мінез-құлқын әлеуметтік-психологиялық реттеу және адамның әлеуметтік көзқарасы қарастырылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ата-аналар және балалардың практикалық психологиясы
  Несиелер: 5

  Бұл курс балалар мен жасөспірімдер психологиясы, ата-аналар психологиясы мәселелерін, әлеуметтік институт пен кіші әлеуметтік топ ретінде отбасы мен ата-ананы зерттеудің ерекшеліктерін қарастырады, аталмыш көзқарастар аясындағы негізгі категорияларды талдайды. Сонымен бірге отбасылық-неке және ата-аналық қарым-қатынастың, әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштердің негізгі тенденциялары ашылып көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс жалпы білім беретін мектептегі өзін-өзі тану жұмысының мазмұнын; сабақ өткізудің әдіс – тәсілдерін, ұйымдастыру формаларын қарастырады. Әлеуметтік педагогтың оқушылармен, ата- аналармен қарым – қатынас іскерлігін қалыптастырады. Танымдық қызметтің әртүрлі нысандарын қалыптастыру қабілетін; өзара қарым-қатынас жасау мен оқу-тәрбие жағдаяттарын ұйымдастырудың тиімді ерекшеліктерін анықтайды; мұғалімнің өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі ұйымдастыруына дайын болу себептерін қарастырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Педагогикалық анимация
  Несиелер: 5

  Курс анимациялық қызмет жөніндегі негізгі түсінігін қалыптастырып, оның ерекшеліктерін анимацияда қолданудың негізгі қызметін қарастырады. Аниматор жұмысын жоспарлау, әдістер мен формаларды таңдауды, жас ерекшелікке сай құралдарды нақтылауды, мерекелер, тәрбиелік шараларды жобалау мен құрастыруды үйретеді. Практикалық тұрғыдан анимациялық бағдарлама құрастыруға көмектеседі, анимациялық қызметте практикалық әдістерін қолдануды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Арнайы педагогика
  Несиелер: 5

  Курсты оқыту барысында ауытқуы бар балалардың психологиялық және физиологиялық даму ерекшеліктері зерттеледі, сондай-ақ оларды оқыту мен тәрбиелеу жолдары, түзету, қалыптастыру әдістері анықталады. Курсты меңгеру барысында арнайы білім, түзету-ағарту жұмысы, оңалту және т.б. арнайы педагогиканың негізгі категориялары анықталады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тұлғааралық қарым-қатынас психологиясы
  Несиелер: 5

  Курс студенттерге әртүрлі аспектілерде кәсіби, мәдениетаралық және тұлғааралық қарым-қатынас мәселелерін меңгеруіне және теориялық-эмпирикалық талдау дағдыларының қалыптасуына көмектеседі. Студенттердің қарым-қатынас жасау дағдыларын; іскерлік және тұлғааралық коммуникацияның әр түрлі жағдайларын талдау дағдыларын дамытады. Сондай-ақ тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін тиімді коммуникация дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Көшбасшылық және басқару
  Несиелер: 5

  Курс көшбасшылық теориялық негіздерін , ұжым, топ түсінігін ашады. Ойлау мәдениетін игеруге; көшбасшылық психология заңдылықтарын талдау дағдыларын дамытуға; көшбасшылықта басқарудың түрлі стильдерін қолдану іскерлігін қалыптастыруға; кәсіби қызметте басқару әдістері мен технологияларын игеруге көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Білім саласындағы әлеуметтік - психологиялық қызмет
  Несиелер: 5

  Курс білім беру саласындағы психологиялық қызметтің қағидалары мен әдістерін қарастырады. Оқу орнында психологиялық қызмет пен психологиялық зерттеуді ұйымдастыруға көмектеседі. Практикалық психологтың құқықтық аспектілері, балалардың практикалық және жеке қасиеттері; практикалық психологтың этикалық нормалары мен кәсіби талаптары меңгеріледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кәсіби этика
  Несиелер: 5

  Курс студенттердің білім беру ісіндегі кәсіби әдеп нормаларын қалыптастырып, педагогикалық іс-әрекеттер туралы білімдерін жүйелеп, педагогикалық қабілеттерін дамытады. Пән кәсіби этиканың пайда болу тарихын ашып, «этика», «мораль» ұғымдарының мәнін, аталмыш ұғымдардың даму тарихын ашады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Педагогтың кәсіптік өзін-өзі тануы және дамуы
  Несиелер: 5

  Курста (өзі-өзі тану, дамыту, кәсіби мәдениеттілік, құзыреттілік және т.б.) ұғымдарға анықтамалар беріледі. Осы курсты оқыту болашақ педагогтың рухани қабілеттерін дамытуға және нығайтуға ықпал етіп, оның негізгі күштерінің бірі ретінде кәсіби шығармашылықты дамытады. Студенттердің өзін-өзі тану және өзін-өзі дамыту үрдісіндегі ғылыми көзқарастарды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Әлеуметтік - педагогикалық жұмыс технологиялары
  Несиелер: 5

  Курс мазмұнында студенттермен әлеуметтік педагогикалық жұмыстарды ұйымдастыруда қолданылатын әртүрлі педагогикалық технологиялардың түрлері және олардың құрылымы, әлеуметтік-педагогикалық технологиялардың басқа педагогикалық әрекеттермен (әдістермен, әдістемелермен, тәсілдермен) ара қатынасы, әлеуметтік педагогтың қызметтік міндеттері мен мамандану саласы қарастырылады. Сонымен бірге әлеуметтік-педагогикалық жұмыспен айналысатын мекемелердің жұмыс істеу ерекшеліктеріне сипаттама беріледі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Педагогикалық ұжым психологиясы
  Несиелер: 5

  Курс болашақ мамандарды педагогикалық ұжым психологиясының жалпы негіздерімен және оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық аспектілерімен таныстырады. Педагогтардың құзыреттілігін қамтамасыз ету үшін қажетті психологиялық білімді қалыптастыру және кәсіптік педагогикалық қызметте және кең қоғамдық қатынастарда құзыретті үйлесімді қарым-қатынас құру мүмкіндігі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Конфликтология
  Несиелер: 5

  Курс студенттерге жанжал құбылыстарының себептерін зерттеуге мүмкіндік берумен қатар, болашақ әлеуметтік педагогтардың дау-дамай мен жанжалға психоло¬гиялық даярлығын қалыптастыруға мүмкіндік беретін теориялық және практикалық білімдермен қаруландырады. Конфликтологияның негізгі міндеттері, құрылымы, конфликттердің түрлері мен пайда болу ерекшеліктері, дау-дамайдың себептерін болдырмау жолдары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 3

  Инклюзивті білім беру пәнін оқытуда жалпы инклюзивті білім беру, негізгі міндеттері, ерекшелігі, халықаралық тәжірибесі, принциптері оқытылады. «Білім баршаға» бағдарламасы, Қазақстандағы инклюзивті білім беру мәселелері көрсетілген. Инклюзивті білім беру деңгейінің дамуы, мемлекеттік бағдарлама негізінде инклюзивті білім берудің мазмұны мен инновациялық жолдарын жүзеге асыру туралы қарастырылған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Білім берудегі арттерапия
  Несиелер: 5

  Курс мазмұнында арт-терапияның теориялық-әдіснамалық мәселелері; Қазақстанда және шетелде арт-терапияның даму тарихы; балалармен және жасөспірімдермен жұмыс жасауда арт терапияны қолдану мәселелері қарастырылады. Сонымен қатар білім беру жүйесіндегі арт-терапияның орны мен негізгі принциптеріне және ресурстарына жалпы сипаттама беріледі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Девиантология
  Несиелер: 3

  Курста тұлғаның девианттық әрекетін қалыптастыру концепциясының мәні, тұлға қозғалысын реттеудің әлеуметтік нормаларының маңызы мен ерекшеліктері, тұлғаның девиантты әрекетінің критерийлері мен көрсеткіштері, тұлғаның девиантты әрекетінің негізгі түрлерінің жіктелуі қарастырылады. Сонымен қатар девиантты әрекетті реттеу мен диагностикалаудың әдістері мен технологиялары, мамандардың тұлға ауытқушылығы мәселесін шешудегі пәнаралық байланыстың ролі көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Инновациялық педагогика
  Несиелер: 3

  Курс мазмұнында білім беру инновацияларының өзектілігі және жіктемесі; білім берудегі инновациялық үдерістердің әдіснамалық негіздері; білім беруді басқару саласындағы қазіргі заманғы инновациялық үдерістер; тәрбие саласындағы инновациялық үдерістер; инновациялық үдерістерді дамытудағы жалпы тенденциялар қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Отбасы психологиясы
  Несиелер: 5

  Курс студенттерге отбасы - жеке тұлғаны қалыптастырудың әлеуметтік институты; отбасының сипаттамасы, оның даму тенденциялары; отбасы тәрбиесінің психологиялық-педагогикалық негіздері туралы түсінік береді. Пән курсы келесі тақырыптардан тұрады: баланы отбасында тәрбиелеу, отбасы мен білім беру мекемелерінің өзара іс-қимылы, отбасын жүйелі түрде зерттеу, отбасы психологиясының функциялары мен міндеттерін отбасылық білім беру саласындағы теориялық және тәжірибелік біліммен қамтамасыз ету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Психологиядағы әдіснамалық мәселелер
  Несиелер: 5

  Курс студенттерге психологияның әдіснамалық мәселелері туралы ғылыми талдау жасауға мүмкіндік береді. Болашақ маманның өз бетінше білім алуына және кәсіби дамуына жауапкершілігін арттыратын тәсілдер мен әдістер қарастырылады. Студенттер қазіргі психология ғылымындағы әдіснамалық мәселелердің маңыздылығы жөнінде мағлұмат алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлеуметтік-педагогикалық менеджмент
  Несиелер: 5

  Курс студенттерге басқарудың негіздері туралы білімдер жүйесін меңгертіп, менеджмент саласындағы дағдыларды игеру арқылы кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті тұжырымдамалар мен шешімдерді қалыптастырады. Педагогикалық және басқа да кәсіби қызметті тиімді қалыптастыруға мүмкіндік береді. Білім берудегі менеджменттің ғылыми негіздері және білім беру жүйесін дамытуды басқару туралы білімдер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Әлеуметтік-психологиялық тренингтердің әдістемесі
  Несиелер: 3

  Курс студенттерге әлеуметтік-психологиялық тренингтерді өткізу мен ұйымдастыру туралы теориялық және практикалық білімдерді, адамдар арасындағы қарым-қатынас стильдерін диагностикалаудың алғашқы дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік жасайды. Студенттерді әлеуметтік-психологиялық тренингтің базалық техникалары мен әдістеріне үйретеді және әр-түрлі жастағы топтар арасында тренинг өткізу ерекшеліктерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 5

  Курс әлеуметтік педагогтың кәсіби қызметіндегі оқу-тәрбие үдерісінің психологиялық сипаты мен ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік береді. Педагогикалық психология пәні, міндеттері, құрылымы, зерттеу әдістері. Пәнде педагогикалық іс-әрекеттің стилі, қабілеттері, педагогикалық әрекеттің тактикасы, сондай ақ білім беру үдерісінің әртүрлі кезеңдеріндегі мұғалімнің педагогикалық әрекетінің психологиялық әсер етуі ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Волонтерлық қызметке психологиялық дайындық
  Несиелер: 5

  Курс болашақ мамандарды еріктілік қызметтің әлеуметтік-психологиялық аспектілерімен таныстырады. Студенттердің әлеуметтік жұмыстағы волонтерлық қызметті жүйелі түсінуін, осы қызмет түріне байланысты кәсіби және тұлғалық құзіреттілікті қалыптастыруын, сондай-ақ волонтерлық еңбеТҚе психологиялық тұрғыдан дайын болуы мен оны практикалық талдай алуын қалыптастыру, қоғамда болатын әртүрлі жағдайларға бейімделе алуын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Педагогикалық шеберлік
  Несиелер: 5

  Курс cтуденттерді педагогикалық шеберлік бойынша және мұғалімнің кәсіби қызметі туралы негізгі білімдермен қамтамасыз етеді. Пәннің мазмұны педагогикалық шеберлікті педагогикалық мәдениеттің компоненті ретінде қарастырады. Оның мәні мен мазмұны, педагогикалық эрудиция мен құзіреттілікті педагогикалық шеберліктің шарты ретінде және мұғалім тілінің ерекшеліктерін педагогикалық шеберліктің шарты ретінде қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Психикалық денсаулық және суицид превенциясының алдын алу
  Несиелер: 5

  Курс болашақ мамандарды негізгі тірек ұғымдарының құрылымымен, психикалық денсаулық туралы мәліметтермен және суицидті алдын-алу тәртібімен таныстырады. Суицидтің типологиясы мен себептері, суицидтің қауіп факторлары; отандық және шетелдік тәжірибедегі суицидтік мінез-құлықтың мәні мен маңызы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Педагогикалық үдерісті жобалау және ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Курс болашақ мамандарды педагогикадағы жобалау идеяларын дамыту сатыларымен таныстырады. Жобалық топ құрудың әдістері; жобаны іске асырудың негізгі механизмдері; жобаны басқару, болжау және сараптама жүргізу; педагогикалық жобаның теориялық негіздері; жобалық қызмет субъектілері мен объектілері; жобалардың түрлері; педагогикалық процесте жобалық қызметті ұйымдастыру мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Денсаулығы мүмкіндігі шектеулі (ДМШ) бала мен оның отбасын педагогогикалық - психологиялық қолдау
  Несиелер: 3

  Курс балалар мен жасөспірімдер психологиясы, ата-аналар психологиясы мәселелерін, әлеуметтік институт пен кіші әлеуметтік топ ретінде отбасы мен ата-ананы зерттеудің ерекшеліктерін қарастырады, аталмыш көзқарастар аясындағы негізгі категорияларды талдайды. Сонымен бірге отбасылық-неке және ата-аналық қарым-қатынастың, әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштердің негізгі тенденциялары ашылып көрсетіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Курс болашақ педагогтарға ғылыми-педагогикалық зерттеудің негізгі міндеттерін, құрылымын; ғылыми педагогикалық зерттеудің болжамын, әдістерін (теориялық, эмпирикалық), деңгейлерін сипаттайды. Педагогикалық зерттеудің әдіснамалық принциптері, зерттеу әдістерінің жіктелуі мен ғылыми зерттеудің негізгі компоненттері қарастырылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON1

  Тұлғаның адамгершілік және рухани құндылықтары мен ұстанымдарын қалыптастыру, әлеуметтік-педагогикалық білім беруде теориялық және практикалық білімді интеграциялау(кіріктіру) дағдыларын меңгеру

 • Код ON2

  Жаһандандырудың, интернацияландырудың, әлеуметтендірудің, қоғамдық және жеке өмірді мәдениеттендірудің қазіргі заманғы тенденцияларын қолдана білу қабілеті

 • Код ON3

  Кәсіби қызметке, әлеуметтік-психологиялық және әлеуметтік-педагогикалық жағдайларды, жеке тұлғаның қажеттіліктері мен жетістіктерін диагностикалау қабілетінің болуы

 • Код ON4

  Әлеуметтік педагогика және психология аясында ақпараттық-коммуникациялық технологиялар көмегімен жобалау қызметін жүзеге асыру және зерттеу әдістерін қолдану

 • Код ON5

  Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану, арнайы және түзету педагогикасы, ерекше білім беру және психологиялық қажеттіліктері бар балалармен жұмыс істеудің қолданбалы дағдыларын меңгеру

 • Код ON6

  Білім алушылармен жұмыс істеу әдістері мен тәсілдерін меңгеру, халықтың түрлі топтары арасында әлеуметтік-педагогикалық жұмыс жүргізу, командада, соның ішінде психологиялық-педагогикалық консилиум аясында жұмыс істей білу дағдысын қалыптастыру

 • Код ON7

  Халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтарына әлеуметтік көмек көрсету және оларды әлеуметтік қорғау мақсатында ғылыми-теориялық және инновациялық әзірлемелерді практикада қолдана білу қабілетінің болуы

 • Код ON8

  Білім беру мен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс саласында халықаралық және отандық заңнамалық пен нормативтік құжаттарды, инновациялық, әлеуметтік және психологиялық-педагогикалық ғылымның теориялық негіздерін қолдана білу

Top