Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D04102 Жобалау менеджменті в Astana IT University

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты 8D04102 "Жобалау менеджменті" (бейіндік) мамандығы бойынша докторантураның білім беру бағдарламасы цифрлық экономика жағдайында жобалық басқару жүйесін түсінетін, ғылыми зерттеулердің дағдылары мен әдістерін, ғылыми мәселелерді тұжырымдап, олардың шешімдерін қабылдай алатын және зерттеу процесін жоспарлап, оны одан әрі іске асыратын және бейімдей алатын, жобалық менеджмент саласындағы ғылыми ақпаратты өңдеп талдай алатын құзыретті ғылыми кадрларды дайындауға бағытталған.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • ЖОО атауы Astana IT University
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D072 Менеджмент және басқару
 • Дайындық бағыты 8D041 Бизнес және басқару
 • Жобаларды басқарудағы деректер аналитикасы
  Несиелер: 5

  Бұл курс Big Data немесе басқа да статистикалық агрегаторларды пайдалана отырып, ақпарат жинап талдау үшін әртүрлі цифрлық технологияларды қолдана отырып, жобаларды басқаруда деректерді талдаудың негіздері мен мүмкіндіктерін зерделеуге; Excel және Google кестелерін, SQL және Python жобалар көрсеткіштерін жинау және талдауға арналған Business Intelligence (BI) ретінде жүйелеу үшін қолдануға; жобалық басқару бойынша деректерді оңтайландыру алгоритмін анықтауға бағытталған. Докторанттар цифрлық трансформация жағдайында ұйымдар мен компаниялардың жобаларын басқарудағы жай-күйін анықтауға және бағалауға бағытталған үлкен деректер негізінде стратегиялық, болжамдық, операциялық және басқа да талдау түрлерін зерделейді.

 • Академиялық хат
  Несиелер: 5

  Пән ғылыми мәтіннің риторикалық және семантикалық аспектісін, ғылыми мәтіндердің құрылымы мен жазылуындағы айырмашылықтарды түсінуге, халықаралық ғылыми қоғамдастықта қабылданған талаптарға сай өз ғылыми мәтіндерін жазуға ықпал ететін құзыреттіліктерді дамытуға бағытталған. Пәнді оқу қорытындысы бойынша докторанттар Web of Science, Scopus, Elsevier, EBSCO және басқа да әлемдік дерекқорларды қолданады. Олар сонымен қатар Mendeley, EndNote және басқа бағдарламаларды қолдануды игереді.

 • Жобаланы басқару негізіндегі ұйымның трансформациясы
  Несиелер: 5

  Пән цифрлық ұйым және цифрлық басқару ортасында жобалық басқару негізінде трансформация жүйелерін зерттеуге бағытталған; белгісіздік жағдайындағы сыртқы және ішкі факторлар; Oracle Primavera, Atlassian Jira және басқа бағдарламалық өнімдерді қолдана отырып, цифрландыру және ақпараттық технологиялар саласындағы өзгерістерді басқару ерекшеліктерін түсінуге бағытталған.

 • Жобалардың тәуекелдерін қаржылық талдау және бағалау
  Несиелер: 5

  Пән қаржылық талдау негіздерін түсінуді, цифрлық трансформация жағдайында ұйымдардың тәуекелдерін талдау мен бағалау әдістерін таңдауды дамытуға; тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау және алдын алу үшін модельдің теориялық негіздерін зерделеуге, сондай-ақ цифрлық шешімдерді енгізу контексінде ұйымдардың тәуекелдерін жіктеуге бағытталған. Шешімдерді қабылдауды талдау үшін докторанттар Имитациялық моделдеуді (Монте-Карло әдісі), САРМ әдісін (Capital Asset Pricing Model – САРМ), SPAN жүйесін (Standard Portfolio Analysis of Risk) және басқаларды пайдаланатын болады.

 • Жобаларды басқарудың икемді және гибридті тәжірибелері
  Несиелер: 5

  Бұл пән технологиялық өнімдер мен технологиялық қызметтерді өндіретін компанияларда жобалауды икемді «Agile» және гибридті басқаруды қолдануды терең түсінуге бағытталған. Докторанттар технологиялық өнімдер мен қызметтерді әзірлейтін ұйымдардың жобаларды басқаруға гибридті тәсілдерді қалай қолданатынын, олардың сипаттамаларын, артықшылықтары мен кемшіліктерін зерттейді, талдайды және қорытындылайды. Олар Scrum, Lean, Kanban, Six Sigma және т.б. сияқты икемді және гибридті шеңберлерді ұйымдық мәдениетті, нақты процестерді, келісім-шарт талаптарын және жобалардың ерекшеліктерін ескере отырып жобаларды басқаруға қолдануды зерттейді. Сондай-ақ докторанттар Microsoft Project, ClickUP сияқты бағдарламалық қамтамасыз етуді меңгереді және қолданады.

 • Жобаларды басқарудың моделі мен әдістері
  Несиелер: 5

  Пән тұрақты даму тұжырымдамасын және бағдарламалық қамтамасыз етуді ескере отырып, жобаларды басқару үлгілерінің, әдістері мен құралдарының әдіснамалық негізі туралы түсінікті дамытуға бағытталған. Бұл пән тұрақты даму қағидаттары мен жобаларды басқару теориясы арасындағы байланысты өңдеудегі ғылыми көзқарасты, модельдеуді, әдістерді таңдау және бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануды, жобаларды басқарудың қолданыстағы стандарттарының үлгілері мен әдістерін талдау және жалпылауды қарастырады. Докторанттар тапсырмалар үшін Trello, Wrike, Basecamp, Miro бағдарламаларын қолданады.

 • Ғылыми зерттеудің әдістері мен құралдары
  Несиелер: 5

  Бұл пән цифрлық трансформация жағдайында макро және микродеңгейлерде түрлі салалардағы зерттеулер мен ғылыми жобаларды генерациялап іске асыру үшін жобалау менеджменті саласындағы ғылыми кадрларға қажетті қазіргі заманның әдіснамасы, заңдылықтары, қағидаттары мен парадигмалары туралы түсінікті қалыптастыруға арналған. Докторанттар жобалау менеджменті саласында орындалған отандық және шетелдік ғылыми зерттеулерді зерделейді және практикада және ғылыми-зерттеу ортасында пайдаланылатын зерттеу әдіснамасы мен әдістері туралы кешенді түсінік қалыптастырады, сонымен қатар жобалау менеджменті бойынша зерттеулер жүргізу үшін инновациялық технологияларды қолдану мүмкін болады. Зерттеу барысында SPSS, STATA, SAS және басқалары қолданылады.

 • Жобаларды тұрақты басқару әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл пән стратегиялық менеджмент негіздерін және цифрлық трансформация жағдайында тұрақты даму тұжырымдамасының қағидаттарын қолдануы негізінде компания қызметін ұйымдастыру қағидаттарын зерттеуге, басқаруды ұйымдастыру үлгілерін әзірлеу әдістемесіне, тұрақтылық стратегиясын және тұрақтылықты қолдауды қолдануға бағытталған. Докторанттар PRiSM әдісін және жобалау менеджментінде тұрақтылық үшін P5 Standart-ын пайдалануды, сондай-ақ әлемдік озық тәжірибелерді зерттейді. Bitrix24, Zoho және басқа бағдарламалардың қолданылуымен танысады.

 • Жобаланы басқару стандарттары мен негізгі құзыреттер
  Несиелер: 5

  Пән стандарттардың негіздерін (PMBOK, IPMA, PMI және т.б.) және жобалық басқарудың негізгі құзыреттерін, Қазақстанда және шетелдегі жобаларды басқарудағы терминологиялық біркелкілікті түсінуді дамытуға бағытталған. USB 3.0 стандарты, Project Manager Competency Development Framework американдық стандарты, APM Competence Framework Британдық стандарты, GAPPS халықаралық бастамасы және басқа да стандарттардың үздік әлемдік тәжірибелері қарастырылады. Сондай-ақ докторанттар жобалық басқару бойынша мамандар үшін зерделенген стандарттар негізінде біліктілікті арттыруды даярлаудың білім беру бағдарламаларын әзірлеуді зерделейді.

 • Код ON1

  Цифрлық трансформация контексінде жобалық менеджмент саласында қолданылатын эксперименттік зерттеу әдіснамасының тұтас жүйесін түсінеді және оны зерттеу жүргізуге, ғылыми тезистер жазуға және зерттеу нәтижелерін стейкхолдерлер мен халықаралық зерттеу қоғамдастығы арасында тарата алады.

 • Код ON2

  Ақпараттық кеңістікте ғылыми мәтіндерді аналитикалық өңдеу дағдыларын және ғылыми мәтіндерді жазуда риторикалық және мағыналық аспектілерді қолдана отырып, ғылыми ауызша және жазбаша сөйлеудің функционалдық стилін меңгереді.

 • Код ON3

  Жобалау менеджменті саласындағы ғылыми-эксперименттік зерттеулерді жүзеге асыру үшін зерттеу әдістерін және жүйелердің заманауи ақпараттық технологиялар жүйесін қолданады.

 • Код ON4

  Ғылыми және эксперименттік зерттеулер жүргізуде сандық және сапалық зерттеу әдістерін, тұрақты даму концепциясын ескере отырып эксперименттік және пәнаралық зерттеу жүргізу дағдыларын қолданады.

 • Код ON5

  Технологиялық өнімдер мен қызметтерде жобаларды басқаруда икемді және гибридтік әдістерді қолданады, ұйым мәдениетін және жобалардың процестері мен ерекшеліктерін ескере отырып қандай әдісті қолдану керектігін негіздейді.

 • Код ON6

  Жобалық басқару үшін стандарттар мен базалық құзыреттер әдіснамасын және жобалық басқарудағы стандарттар мен негізгі құзыреттердің терминологиялық базасы туралы білімдерін меңгереді.

 • Код ON7

  Жобалау менеджменті шеңберінде цифрландыру мен ақпараттық технологияларды ескере отырып, ұйымның трансформациялық процесінің теориялық және практикалық негізін меңгереді.

 • Код ON8

  Цифрлық трансформация жағдайында ұйымдардың тәуекелдерін бағалауда аналитикалық әдістерді қолдана отырып қаржылық талдау жасау білімі мен дағдысын меңгереді.

 • Код ON9

  Цифрлық трансформация жағдайында ұйымдар мен компаниялардың жобаларын басқарудағы жағдайын анықтауға және бағалауға бағытталған үлкен деректер негізінде аналитиканың стратегиялық, предиктивті, операциялық және басқа түрлерінің әдіснамалық негіздерін игереді.

8D04102 Менеджмент
Докторантура

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті

БББТ: D072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
8D04102 Менеджмент
Докторантура

Қазақ-Орыс Халықаралық Университеті

БББТ: D072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04102 Менеджмент
Докторантура

Алматы технологиялық университеті (АТУ)

БББТ: D072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04102 Менеджмент
Докторантура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

БББТ: D072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04102 Іскерлік әкімшілік (DBA)
Докторантура

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: D072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
8D04102 Менеджмент
Докторантура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: D072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
8D04102 Менеджмент
Докторантура

Халықаралық Бизнес Университеті

БББТ: D072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04102 Іскерлік әкімшілік жүргізу
Докторантура

Нархоз Университеті

БББТ: D072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
8D04102 Менеджмент
Докторантура

Торайгыров университеті

БББТ: D072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
8D04102 Менеджмент
Докторантура

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті (Satbayev University)

БББТ: D072 Менеджмент және басқару

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Ағылшын тілі
Top