Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M04201 Құқықтану (ғылыми-педагогикалық бағыт) в Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты ҚР Білім беру жүйесін дамыту Тұжырымдамасына сәйкес білім беру бағдарламасының мақсаты сапалы жоғары білім алу кезінде қоғамның, мемлекеттің және жеке тұлғаның мүдделерін қанағаттандыру, әрбір адамға оқытудың мазмұнын, нысанын және мерзімін таңдауда кең мүмкіндіктер беру болып табылады. Негізгі білімі бар, бастамашылық, заңнама мен мемлекет саласындағы құқықтық талаптарға бейімделуге қабілетті, сондай-ақ командада жұмыс істеуге қабілетті және заң саласында қажетті білімі бар қоғам қажеттіліктеріне мамандар дайындау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M078 Құқық
 • Дайындық бағыты 7M042 Құқық
 • Жоғарғы мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  "Педагогика" пәнінің негізгі мақсаты магистранттарды оқыту мен тәрбиелеудің теориялық негіздерімен таныстыру, Педагогикалық құзыреттілік деңгейін арттыру, оқу және кәсіби іс-әрекеттерді жүзеге асыру және меңгеру табыстылығының факторы ретінде адамның тұлғалық ерекшеліктері туралы тұтас түсінік қалыптастыру, оқу іс-әрекетін, ақыл-ой еңбегінің мәдениетін, өздігінен білім алуды дамыту, педагогикалық білімге сүйене отырып тиімді шешім қабылдай білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы 2019
  Несиелер: 3

  Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясы зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құқықтық талдау методологиясы 2019
  Несиелер: 5

  Аналитикалық қызметтің методологиялық негіздемелеріне деген түсінікті нығайту. Құқықтану саласындағы кез келген деңгейдегі аналиталық қызметте құқықтық анализ әдістерін қолданудың тұрақты дағдысын қалыптастыру. Магистранттардың толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде пікір қалыптастыру, сондай-ақ нақты құқық нормалары немесе нормативтік құқықтық актілерді қолдану салдарын болжау дағыдыларын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби) 2019
  Несиелер: 3

  Шет тілі бойынша тілдік дайындық қазіргі заманғы техникалық ЖОО-ның инновациялық үлгідегі түлектерінің кәсіби даярлығының бір бөлігі болып табылады. Шетел тілін білу халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырудың маңызды шарттарының бірі болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы 2019
  Несиелер: 5

  "Басқару психологиясы" пәні адамның ұйымдағы мінез-құлқының психологиялық ерекшеліктері туралы, Басқару жүйелерінің қызмет ету заңдылықтары туралы алған психологиялық білімдерді және түсініктерді тереңдетуге және кеңейтуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу құқықтарын құқықтық реттелуі 2019
  Несиелер: 5

  Қылмыстық процестің негізгі принциптерін, дәлелдемелер теориясын, дайындалып жатқан және жасалған қылмыс туралы ақпаратты тексеруді және істі қозғаудан бастап іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу тәртібін, сотқа беру және сот талқылауын, апелляциялық сатыдағы соттарда істерді қарау және үкімді орындау, қадағалау тәртібімен іс жүргізу және жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша істерді қайта бастау мәселелерін толық көлемде білген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚР адам және азаматтың құқықтарының қорғалу жағдайы 2019
  Несиелер: 5

  ҚР азаматтарының конституциялық құқықтары туралы, олардың азаматтардың міндеттерімен ажырамайтын байланысы туралы ілімнің мәнін ашу, ҚР азаматтарының құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету мен қорғаудың конституциялық-құқықтық тетігінің мазмұнын, ерекшелігі мен құрамдас элементтерін ашу, оны жаңа Республикалық Конституциялық заңнамаларда бекіту ерекшеліктерін белгілеу. Пәнді оқу нәтижесінде студент қабілетті болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бюджеттік құқықты оқыту әдістемесі2019
  Несиелер: 5

  Бюджеттік құқық әдістері реттелетін бюджет қатынастарымен негізделген, олар өз кезегінде орталықтандырылған ақша қаражаты қоры, яғни бюджет түрінде мемлекеттік меншікті қалыптастырудың өміршеңдігінен туындаған. Тиісті аумақтық деңгейдегі орталықтандырылған ақша қорларына жария меншік құқығы мемлекетке немесе өздерінің құзыретті органдары арқылы бюджеттік құқықтық қатынастарға кіретін муниципалдық білімге тиесілі. Бюджеттік-құқықтық реттеу әдісі деп сол арқылы мемлекет заңдық нормалардың белгілі бір жиынтығы негізінде оған қажетті бюджеттік құқық субьектілерінің мінез-құлқын қамтамасыз ететін ерекше тәсілді түсіну керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқықты пайдаланудың теоритикалық аспектілері 2019
  Несиелер: 5

  Алдын ала қамтамасыз ету болашақ сот шешімінің неғұрлым тиімді орындалуына, сондай-ақ өтініш берушіге залалдың ықтимал ұлғаюының алдын алуға кепілдік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қылмыстық-қылмыстық іс жүргізу құқығын қолдану тәжірибесіндегі өзекті мәселелері 2019
  Несиелер: 5

  Пән бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасын, оны қолданудың теориялық және практикалық мәселелерін зерттейді. Курсты оқу барысында студенттер құқық қорғау органдары мен қылмыстық процеске қатысушылардың құқық қолдану іс жүргізу қызметінің мәселелерімен, оның ерекшеліктерімен, заңнама мәселелерімен танысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқықтану мамандықтарындағы пәнді оқыту әдістемесі2019
  Несиелер: 5

  Студенттерге ұсынылатын материалдың мазмұнын құрылымдау, осы материалдың қажетті бірліктерін іріктеу, іріктелген бірліктерді тарту, олардың қызығушылығын дамыту, зейіннің дамуы, оларға ұсынылатын материалды игеруге деген жоғары уәждемесін ұстап қалу, олардың материалды меңгеру процесін бақылау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі замандағы құқықтық жүйелердің классификациясы 2019
  Несиелер: 5

  Заң қызметінде шешімдерді дайындау, негіздеу, қабылдау және орындау үшін маңызды құқықтық ақпаратты іздеу және алу үшін қажетті ақпараттық жүйелерді негізді таңдауды орындау; заңгердің кәсіби қызметінің түрлі салаларында құқықтық нормаларды жүзеге асыру үшін маңызы бар ақпаратты іздеу және талдаудың әртүрлі әдістері мен тәсілдерін қолдана отырып, құқықтық ақпаратты іздестіруді, жүйелеуді, енгізуді, беруді, өңдеуді және талдауды орындау; заң құжаттарын жасау және ресімдеу, мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының нормативтік құқықтық актілерін, құқық қолдану актілерін әзірлеу және сараптау кезінде қазіргі заманғы ақп��раттық технологияларды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқықтық жүйелерге оқытудың қазіргі заманғы әдістемесі2019
  Несиелер: 5

  Құқықтық оқыту саласында ел азаматтарын құқықтық білім беру мен тәрбиелеудің негізгі міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін әдістердің өз жүйесі қалыптасты. Осыған байланысты құқықты оқыту әдістері оқушылардың құқықтық білім беру, тәрбиелеу және дамыту мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған мұғалім мен оқушылардың өзара байланысты қызметінің тәсілдері ретінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекет және құқық теориясының мәселелері2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет және құқық теориясының пәні мен әдістерінің мәселелері, құқық пен мемлекеттің пайда болуының жаңа теориялық аспектілері, жаһандану жағдайындағы мемлекеттік билік мәселелері, қазіргі мемлекеттің белгілері, типологиясы, құрылысы мен функциялары зерттеледі . Құқықтың мәні мен парадигмалары, формаларға, құқықшығармашылыққа және нормативтік-құқықтық актілерді жүйелеуге жаңа тәсілдер, сондай-ақ құқықтық қатынастар теориясының мәселелері, демократиялық қоғамдағы құқық және жауапкершілік нормаларын жүзеге асыру, түсіндіру қарастырылады. Мемлекет пен құқықтың даму мәселелеріне қызығушылық танытатын студенттер, аспиранттар, Заң жоғары оқу орындары ме�� факультеттердің оқытушылары үшін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мемлекеттің типологиясы2019
  Несиелер: 5

  Соңғы уақытқа дейін формальды тәсіл бізде жалғыз мүмкін және ғылыми тәсіл ретінде мойындалды, өйткені мемлекеттің түрі туралы мәселеге марксистік көзқарас білдірді. Оның мәні-мемлекет түрін анықтау тарихты қоғамдық-экономикалық формацияларды ауыстырудың табиғи тарихи процесі ретінде түсінуге негізделеді,олардың әрқайсысы сынып болған жағдайда мемлекеттің белгілі бір түріне сәйкес келеді. Мемлекет типінің ұғымына ұқсас бір әлеуметтік-экономикалық формацияның барлық мемлекеттеріне тән жалпы, неғұрлым маңызды белгілер қамтылады. Мемлекет типі нақтылауды, оның экономикалық негізінің айқындылығын, сыныптық мәнін және әлеуметтік мақсатын білдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚР банк құқығы 2019
  Несиелер: 5

  Банк жүйесі-нарықтық экономиканың аса маңызды және бөлінбейтін құрылымдарының бірі. Банктердің және тауар-ақша қатынастарының дамуы тарихи түрде қатар жүрді және тығыз түптелді. Банктер басқарудың барлық деңгейлерінде халық шаруашылығының жұмыс істеуіне тікелей және күнделікті байланысты. Олар арқылы ұдайы өндіріс процесіне қатысушылардың экономикалық мүдделері қанағаттандырылады. Бұл ретте банктер қаржы делдалдары ретінде шаруашылық органдардың капиталдарын, халықтың жинақ ақшаларын және шаруашылық қызмет процесінде босайтын басқа да бос ақша қаражатын тартады және оларды зеамшыла��ға уақытша пайдалануға береді, ақша есептерін жүргізеді және экономика үшін басқа да көпт����ен қызметтер көрсетеді, сол арқылы өндірістің тиімділігі мен қоғамдық өнімнің айналымына зиян келтірмейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Азаматтық және азаматтық іс жүргізу құқықтарын құқықтық реттелуі 2019
  Несиелер: 5

  Реттейтін қоғамдық арасында туындайтын сот және қатысушылар істі сот төрелігін іске асыру кезінде азаматтық істер бойынша басымдық сот нысандары құқығын қорғау, ажырағысыз байланыс нормаларын құқықтарын, олардың практикалық қолдану, әзірлеу тыңдаушылар мен студенттердің құқықтық дүниетанымды, дұрыс ұсыну туралы барлық негізгі іс жүргізушілік институттар мен ұғымдар: мәні саласының азаматтық іс жүргізу құқық, азаматтық процесс қызмет ретінде соттың сот төрелігін жүзеге асыру бойынша, ерекшелік іс жүргізу қатынастары, құқықтары мен міндеттері сот және іске қатысушы адамдардың, сатыларында процесс, яғни Қазақстан Республикасының А��аматтық іс жүргізу құқығын басқаратын құқықтық ұғымдар мен санаттар туралы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • ҚР адам және азаматтың құқықтық мәртебесі
  Несиелер: 5

  Қазақстандағы жеке тұлғаның құқықтық жағдайының негіздерін қарастыру, оның мазмұнын құрайтын элементтерді анықтау, құқықтар мен бостандықтардың қорғалу жай-күйін көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Азаматтық және азаматтық іс жүргізу заңнамасын қолданудың теориясы мен практикасы2019
  Несиелер: 5

  Азаматтық процесс-бұл іске қатысушы адамдар мен процестің басқа да қатысушыларының, сондай-ақ сот қаулыларын орындау органдарының азаматтық іс жүргізу құқығымен реттелген қызметі азаматтық процесс жалпы юрисдикция соттарындағы құқықты қорғаудың заңмен белгіленген нысанын білдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қылмыстық құқықтың теориялық мәселелері 2019
  Несиелер: 5

  Қылмыстық құқық теориясының, қылмыстық заңнаманың және оны қолдану тәжірибесінің проблемаларына назар аудара отырып, қылмыстық құқықтың қағидаттары, санаттары мен ережелері туралы негізгі теориялық ережелерді жүйелендіріп баяндау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР-ның қылмыстық құқығының келелі мәселелері 2019
  Несиелер: 5

  Негізгі ұғымдарымен және белгілерімен, қылмыс құрамының белгілерімен, қылмыстарды саралау мәселелерімен, Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасын қолдану мәселелерімен байланысты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқықтық ойлау және логика 2019
  Несиелер: 3

  Заң тұрғысынан ойлау қандай салаларда: норма шығармашылығы, тергеу қызметі, сот тәжірибесі, теорияда-бірқатар тұрақты жалпы сипаттамаларға ие.Заңды ойлауға қаталдық, айқындық, сенімділік, пәрменділік беруге тырысамыз. Логика нысаны мен мазмұнының нақты байланыстылығынан алаңдатады және дәл осы алаңдатудан шыға отырып, өз қорытындыларын жасайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әкімшілік жаза2019
  Несиелер: 5

  Әкімшілік жаза түсінігі мен мақсаттары. Әкімшілік жаза тағайындау. Әкімшілік жаза түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР Конституциялық құқығының мәселелері 2019
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамды қалыптастыру демократиялық құқықтық мемлекеттің қалыптасуы мен дамуы процесінде дамыған елдердің көптеген демократиялық құқықтық институттарын белсенді пайдалану қажеттігі айқын. Қоғамның мемлекеттік-құқықтық институттарының идеологиялық қызметін ұйымдастыруды құқықтық реттеу Қазақстан Республикасының құқықтық базасын дамытудың маңызды бағыттарының бірі болып табылады, өйткені Конституциялық заңнама ең алдымен мемлекеттің экономикалық, саяси әлеуметтік мәдени негіздерін нығайтуға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі замандағы құқықтық жүйелердің классификациясы 2019
  Несиелер: 3

  Заң қызметінде шешімдерді дайындау, негіздеу, қабылдау және орындау үшін маңызды құқықтық ақпаратты іздеу және алу үшін қажетті ақпараттық жүйелерді негізді таңдауды орындау; заңгердің кәсіби қызметінің түрлі салаларында құқықтық нормаларды жүзеге асыру үшін маңызы бар ақпаратты іздеу және талдаудың әртүрлі әдістері мен тәсілдерін қолдана отырып, құқықтық ақпаратты іздестіруді, жүйелеуді, енгізуді, беруді, өңдеуді және талдауды орындау; заң құжаттарын жасау және ресімдеу, мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының нормативтік құқықтық актілерін, құқық қолдану актілерін әзірлеу және сараптау кезінде қазіргі заманғы ақп��раттық технологияларды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әкімшілік құқықтағы алдын алу шаралары2019
  Несиелер: 5

  Алдын ала қамтамасыз ету шаралары институтының негізгі мақсаты даудың мәні бойынша болашақ сот актісінің нақты орындалуын қамтамасыз ету, сондай-ақ істі неғұрлым тиімді және орынсыз қарау үшін стимулятор болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ҚР Сайлау құқығы 2019
  Несиелер: 5

  Сайлау қоғамның саяси жүйесін тікелей көрсетеді және өз тарапынан оған әсер етеді. Барлық сайлау ұйымы, олардың нәтижелерін анықтау саяси партиялармен байланысты. Сайлаудың мәні барлығының өз еркіндігін шектеусіз білдіре алуы, ал мемлекеттік билік-осы еркіммен құрылған болуы. Сайлау арқылы қоғамдық өмірде тұрақтылық пен тәртіпке қол жеткізіледі. Шынайы демократиялық сайлау-азаматтық соғыстың және билік туралы мәселені күшпен шешудің антиподы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  "Шет тілі" ағылшын тілінің фундаментальды негіздерін қалыптастыру мен жүйелендіруге бағытталған және кәсіптік-бағытталған, «Жоғары білім беру педагогикасы» пәні педагогикалық процесті ұйымдастыру, Басқару жүйелерінің қызмет ету заңдылықтары туралы алған психологиялық білімдерді және түсініктерді тереңдетуге және кеңейтуге бағытталған

 • Код ON2

  Мемлекет және құқық теориясының пәні мен әдістерінің мәселелері зерттеледі, жақында дейін формальды тәсіл бізде жалғыз мүмкін және ғылыми тәсіл ретінде мойындалды, өйткені мемлекеттің түрі туралы мәселеге марксистік көзқарасты білдірді. Студенттерге ұсынылатын материалдың мазмұнын құрылымдау, осы материалдың қажетті бірліктерін іріктеу, іріктелген бірліктерді тарту, олардың қызығушылығын дамыту, зейіннің дамуы, оларға ұсынылатын материалды игеруге деген жоғары уәждемесін ұстап қалу, олардың материалды меңгеру процесін бақылау. Құқықтық оқыту саласында ел азаматтарын құқықтық білім беру мен тәрбиелеудің негізгі міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін әдістердің өз жүйесі қалыптасты. Банк жүйесі-нарықтық экономиканың аса маңызды және ажырамас құрылымдарының бірі

 • Код ON3

  Аналитикалық қызметтің методологиялық негіздемелеріне деген түсінікті нығайту сондай ақ ғылыми және педагогикалық дайындық кезінде: құқықтық салада туындайтын жеке және заңды тұлғаларды, жоғары оқу орындарын, ғылыми-зерттеу, заң институттарын қорғау, қамтамасыз ету, мемлекеттің заңды құқықтары мен мүдделерін сақтау кепілдігі

 • Код ON4

  Әкімшілік жаза түсінігі мен мақсаттары. Әкімшілік жаза тағайындау. Әкімшілік жазалардың түрлері, алдын ала қамтамасыз ету шаралары институтының негізгі мақсаты даудың мәні бойынша болашақ сот актісінің нақты орындалуын қамтамасыз ету,сондай-ақ істі неғұрлым тиімді және ауырлатпай қарау үшін стимулятор болып табылады, алдын ала қамтамасыз ету болашақ сот шешімінің неғұрлым тиімді орындалуына, сондай-ақ арыз берушіге залалдың ықтимал ұлғаюын болдырмау үшін кепілдік болады

 • Код ON5

  Пән бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасын, оны қолданудың теориялық және практикалық мәселелерін зерттейді. Сайлау қоғамның саяси жүйесін тікелей көрсетеді және өз тарапынан оған әсер етеді. Барлық сайлау ұйымы, олардың нәтижелерін анықтау саяси партиялармен байланысты. Қазақстан Республикасындағы адам мен азаматтың құқықтық жағдайы

 • Код ON6

  Қылмыстық құқық теориясының, қылмыстық заңнаманың және оны қолдану тәжірибесінің проблемаларына назар аудара отырып, қылмыстық құқықтың қағидаттары, санаттары мен ережелері туралы негізгі теориялық ережелерді жүйелендіріп баяндау. Заң тұрғынынан ойлау қандай салаларда: норма шығармашылығы, тергеу қызметі, сот тәжірибесі, теорияда-бірқатар тұратын жалпы сипаттамаларға ие.Заңды ойлауға қаталдық, айқындық, сенімділік, пәрменділік беруге тырысамыз

7M04201 Құқықтану (Бейінді)
Магистратура

«Bolashaq» академиясы (Болашақ)

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
7M04201 Құқықтану
Магистратура

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай Өңірлік университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Қазақстан-Американдық еркін университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Инновациялық Еуразия университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Торайгыров университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Д.А. Қонаев еуразиялық заң академиясы

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Silkway Халықаралық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Ақтау гуманитарлы-техникалық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

"Астана" Университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

M.S. Narikbaev atyndaǵy KAZGUU Universiteti

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

"Алматы" Университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Ө.А.Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Ө.А.Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Мирас Университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
7M04201 Құқықтану 2 жыл
Магистратура

Кенжеғали Сағадиев атындағы Халықаралық Бизнес Университеті

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
7M04201 Құқықтану
Магистратура

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: M078 Құқық

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top