Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01601 Тарих в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты 7М01601-Тарих (магистратура) білім беру бағдарламасының мақсаты шығармашылық әлеуеттің, бастамашылдықтың және жаңашылдықтың дамуына жағдай жасау, тарих ғылымының негізгі пәндері бойынша білім беру; педагогикалық білімдер магистріне қажетті практикалық дағдыларды игерту; магистранттарда олардың жедел жұмысқа орналасуын қамтамасыз ететін мақсатқа ұмтылушылықтың, ұйымдасушылықтың, еңбексүйгіштіктің, жауапкершіліктің, азаматтылықтың, коммуникабелділіктің, толеранттылықтың әлеуметтік-тұлғалық сапаларын және түлектердің еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру болып табылады.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M016 Тарих педагогтерін даярлау
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Тарихи оқиғаларды талдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстары барысында методологиялық көзқарастарды, принциптерді ажырата біледі және зерттеудің жалпы ғылыми, арнайы тарихи әдістерін қолданады.
 • Қазіргі педагогикалық антропология, психология саласындағы білімдерді, жоғары кәсіби педагогтардың тәжірибелерін зерттеу, жалпылау, тарату және қолдану икемділіктері мен дағдыларын меңгерген, басқару үдерісінің психологиялық заңдылықтарын біледі.
 • Шет тілін біліп, түсінетіндігін көрсетеді, іс жүзінде білімі мен оқу қабілетін қолдана біледі, мамандығы бойынша әдебиеттерді конспектілей алады, шет тілінде акадамиялық жазу және ауызша сөйлеу дағдыларын меңгерген.
 • Әлемнің ғылыми бейнесі, дүниежүзі және отан тарихының өзекті мәселелері, әлем тарихы мен жаһандық, этнодемографиялық, миграциялық үдерістердің олардың тарихи, экономикалық және құқықтық жағдайларына қарай даму логикасы туралы білімі мен түсініктерін көрсетеді.
 • Жалпыадамзаттық мәдениет және ұлттық ерекшеліктер жетістіктері негізіндегі қызмет тәжірибесі мен танымын игерген, өз халқының мәдениетін және әлемнің мәдени көпалуандылығын бағалайды; рухани келісім және толеранттылық идеяларын қолдайды.
 • Педагогикалық қызметке деген жоғары мотивациясы бар және өзбетінше білім алуға және өзін-өзі тануға ұмтылады.
 • Тарихи деректермен жұмыс жасаудың әдіс-тәсілдерін қолданады, ғылыми зерттеуде архивтік-ақпараттық технологияларды қолданады, түрлі тарихнамалық мектептердің тұжырымдамаларын сыни тұрғыда қабылдайды, батыстық тарихнама теорияларымен таныс.
 • Басқарушылық және көшбасшылық қабілеттерді қалыптастырады: сыни ойлау, шығармашылық ұстаным, инновациялық көзқарастар жасақтау және кез-келген өмірлік жағдайда шешімдер қабылдау дағдыларын меңгерген.
 • Оқу және тәрбие үдерісін ұйымдастырады, педагогикалық үдерісті жоспарлайды және басқарады, педагогикалық қызметтің қорытындысын диагностикалайды, болжау және түзету дағдыларын меңгерген.
 • Педагогикалық интеграция теориясы, тарихи пәндерді оқыту әдістемесі, педагогикалық жобалау және тарихи білім беруде медиа-контентті қолдану саласының білімдерін; педагогикалық міндеттерді шешуде әртүрлі пәндік салалардан білімді интеграциялау, әлеуметтік серіктестік пен педагогикалық ынтымақтастыққа қабілетті болу біліктері мен дағдыларын меңгерген.

Ұқсас БББ

7M01601 Тарих

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

7M01601 Тарих педагогтерін даярлау

Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атындағы университеті

7M01601 Тарих

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

7M01601 Тарихшы педагог

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

7M01601 Тарих педагогтарын даярлау

Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

7M01601 Тарих

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

7M01601 Тарих

Академик Ебіней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті (ҚарУ Е.А.Бөкетов)

7M01601 Тарих (2 ж)

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

7M01601 Тарих педагогін даярлау

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті (ОҚМПУ)

7M01601 Тарих

Қызылорда "Болашақ" университеті

7M01601 Тарих

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

7M01601 Тарих

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

7M01601 Тарих

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

Top