Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01507 Химия-Биология в Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

 • Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты адам мен жануарлар ағзасының құрылысы, негізгі жұмыс заңдылықтары, физиологиялық функцияларды оларды ұйымдастырудың әртүрлі деңгейінде реттеу механизмдері туралы және организмнің тұтастай сыртқы ортамен өзара әрекеттесуін қамтамасыз ету жайлы білім жүйесін қалыптастыру. Пән тірі ағзаның тіршілік әрекетін, оның қоршаған ортамен өзара әрекеттесуін, табиғи ортадағы тіршілік процестерінің динамикасын зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Мектепте химиялық экспериментті жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - мектеп оқулықтарының жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес оқыту сапасын арттыру, оқу процесіне оқытудың жаңа техникалық құралдары мен белсенді әдістерін игеру. Пән мектептегі химиялық эксперименттің теориялық негіздері мен әдістемесін зерттеуге оның ішінде эксперименттік сапалық және сандық есептерді шешу, химиялық кабинетте жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы, негізгі кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – болашақ мамандардың құқықтық мәдениеті мен саналы парасаттылығын қалыптастыру. Пән білім алушыларды әлеуметтік процестерді құқықтық реттеудің негізгі жолдарымен, мемлекетті, экономиканы басқарудағы, құқықтық тәртіп пен ұйымдастыруды қамтамасыз етудегі құқықтың рөлімен таныстыруға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша білім мен болашақ кәсіби қызметтегі осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды, дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Кейбір бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - химиялық технологияның іргелі, теориялық және эксперименттік негіздері туралы білім жүйесін игеру. Пән күкірт және азот қышқылдары, тұтқыр материалдар, минералды тыңайтқыштар сияқты кейбір бейорганикалық заттардың химиялық технологиясының теориялық негіздерін, химиялық-технологиялық процестердің физика-химиялық негіздерін, негізгі химиялық өндірістердің технологиялық схемаларын, технологиялық режимді, процестердің жүру жағдайларын анықтайтын негізгі технологиялық параметрлерді зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Эволюциялық ілім
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты білім алушыларды эволюцияның даму кезеңдерімен және эволюциялық процесті зерттеудің негізгі әдістемелік тәсілдерімен таныстыру болып табылады. Пән жердегі органикалық әлемнің дамуының жалпы заңдылықтарын, бағыттары мен механизмдерін, жер тарихы мен оны зерттеу әдістерін, жердегі тіршіліктің пайда болуын, түр мен түрлену проблемаларын, адамның пайда болуын, Ч. Дарвин ілімінің негізгі ережелерін, эволюциялық теорияның қолданбалы аспектілерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Бейорганикалық химия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - шығармашылық ойлауды дамыту, жаратылыстану сауаттылығын қалыптастыру, химияның басқа ғылымдармен байланысын ашу, «гипотеза-тексеру-дәлелдеу» жоспары бойынша жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру. Пән термохимия, эргохимия, хронохимия, атомдар мен молекулалардың құрылысы, химиялық байланыс теориялары, химиялық және электрохимиялық процестер теориясы, бейорганикалық заттарды талдау мен синтездеудің заманауи әдістері және оларды қолдану туралы заманауи идеяларды зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Педагогтың электрондық портфолиосы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты мұғалімнің және оның кәсіби іс-әрекетін одан әрі жетілдіруде, ақпараттық сауаттылықты қалыптастыруда теориялық дағдыларды меңгеруде маңызды рөл атқаратын мұғалімнің электрондық портфолиосы туралы студенттер арасында білім жүйесін қалыптастыру. Басқа мұғалімдермен, студенттермен және оқу үдерісінің басқа қатысушыларымен желілік мәдениет, сонымен қатар практикалық құзыреттіліктерді меңгеру, шығармашылық жетістіктерін көрсету, мұғалімнің озық тәжірибесін тарату.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - сапалық және сандық талдаудағы химия заңдылықтарының негізгі ұғымдарын, талдау әдістерінің жіктелуі мен теориялық негіздерін игеру. Пән аналитикалық сигналды, метрология негіздерін анықтау шегін, гравиметриялық, титриметриялық және аспаптық талдау әдістерінің мәні мен маңыздылығын түсінуге, сондай-ақ ғылыми зерттеулер мен өндірістік қызметке қажетті әртүрлі аналитикалық есептерді шешуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты білім алушыларда экология негіздері және қауіпсіз тіршілік ортасы туралы білім жүйесін қалыптастыру болып табылады. Пән халықты табиғи және техногендік сипаттағы қауіптердің ықтимал салдарларынан қорғау бойынша экологиялық ойлау, болжау және төтенше жағдайлар кезінде дұрыс шешімдер қабылдау дағдыларын, адам қызметінің қауіпсіздігі мен қолайлы жағдайларын қамтамасыз ету әдістері мен құралдары туралы білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Физикалық және коллоидтық химия
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты физикалық және коллоидтық химияның негізгі ұғымдарын, теориялық негіздерін, денелердің дисперсті күйі туралы заманауи ілімнің негіздерін зерттеу болып табылады. Пән физикалық және коллоидтық ерітінділердегі беттік құбылыстарға, химиялық реакция жылдамдығына, химиялық тепе-теңдік пен катализге, электролиттер мен электролиттер емес ерітінділер теорияларына, электрохимиялық және тотығу-тотықсыздану процестеріне, электролиз заңдарын оқуға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
 • Элементтер химиясы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты келесі профильдік пәндерді оқу үшін қажетті периодтық заң негізінде химиялық элементтер мен олардың қосылыстарының қасиеттері туралы білім кешенін қалыптастыру болып табылады. Пән электронды құрылымды, қышқыл-негіз элементтерінің атомдық қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын, тотығу-тотықсыздану қасиеттерін, жер қыртысында таралуын, негізгі минералдарды, алу әдістерін, қарапайым заттардың, қосылыстар мен қолдану салаларының физикалық және химиялық қасиеттерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Талдаудың аспаптық әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты талдаудың кейбір аспаптық әдістерін (рефрактометрия, поляриметрия, интерферометрия, рентген-флюоресцентті әдіс) пайдалана отырып, сараптамалық зерттеулер жүргізудің негізгі дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Пән студенттердің аспаптық әдістердің негізгі ережелері мен заңдылықтарын, аспаптардың негізгі түйіндерін, олардың сипаттамаларын, сапалық және сандық талдаудың теориялық негіздерін, сараптамалық зерттеулер тәжірибесінде әдістерді практикалық қолдануды игеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Химияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында химияны оқыту әдістемесінің ғылыми-теориялық және сарамандық жетістіктерін меңгеру болып табылады. Пән мектепте химияны оқыту үдерісінің негізін қалауға, жаңа заманауй технологиялар негізінде орта мектепте оқушыларға білім беру, тәрбиелеу және дамыту мақсаттары, міндеттері, принциптері, ұйымдастыру формаларын пән мазмұны мен құрылымдарын меңгертуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
 • Биологияны және жаратылыстануды оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты мектепте биология мен жаратылыстану пәндерін оқыту саласында әдістемелік құзыреттіліктерді қалыптастыру болып табылады. Пән білім берудің жаңартылған мазмұны және оқытудың заманауи технологиялары бойынша пәнді оқытудың теориясы мен әдістемесін; оқытуды ұйымдастырудың әдістері, құралдары мен нысандарын, Мета-пәндік, реттеуші әмбебап оқу іс-әрекеттерін тұжырымдауды; педагогтің кәсіби стандартына сәйкес болашақ пән мұғалімінің белгілі бір қызмет түрлерін оқуға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
 • Микробиология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты микробиологияның пайда болу және даму тарихы, микробиология пәні мен әдістері, микробтық әлемнің әртүрлілігі, микроорганизмдердің құрылымы, қызметі және жіктелуі туралы білімді қалыптастыру. Пән микроорганизмдердің өсуі мен метаболизміне физикалық және химиялық факторлардың әсерін анықтау және микроағзаларды өсіру, сонымен қатар алынған теориялық және практикалық білімді кәсіби қызметте қолдану дағдыларын игеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Гистология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты көп жасушалы ағзалардың тарихи және жеке дамуы барысында жасушааралық өзара байланыс пен жасушалардың интеграциялық үрдістерін түсіну үшін ұлпалардың негізгі түрлері мен реттеу, даму туралы іргелі теориялық білімді қалыптастыру. Пән онтогенезді тұтас процес ретінде түсінуге және оларды кәсіби қызмет мақсаттары мен міндеттерін шешуде, мамандық бойынша әрі қарай оқуды жалғастыруда қажетті деңгейде игеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Генетика
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты классикалық және қазіргі генетиканың жетістіктері негізінде тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтары туралы ғылыми білімді қалыптастыру. Пән генетиканың негізгі заңдылықтарын, гендердің өзара әрекеттесуін, организмдердің жыныс генетикасын, жыныспен тіркес белгілердің тұқым қуалау заңдылықтарын, өзгергіштіктің жіктелуін, молекулалық, популяциялық генетика негіздерін, адам генетикасын, генетикалық инженерияны, сондай-ақ, осы білімдерді қолданудың ғылыми және қолданбалы аспектілерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Оқыту мен бағалаудағы жаңа тәсілдер
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – инновациялық технологиялармен, құралдармен, нысандармен, жолдармен, әдістермен, әдістемелермен, стратегиялармен және оқыту құралдарымен, сапалық және сандық бағалау көрсеткіштерімен, инновациялық бағалау тенденцияларымен және оларды оқу-тәрбие қызметінде практикалық қолданумен таныстыру. Пән іс-әрекеттің мазмұны мен түрін дамытуға, бағалау нәтижелерін қадағалауға, талдауға, рефлексия жүргізуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
 • Экономика және кәсіпкерліктің негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты экономика негіздері мен кәсіпкерлікті қалыптастыру болып табылады. Пән кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциясы мен рөлін, бизнесті жүргізудің ұйымдастырушылық және қаржылық негіздері мен кәсіпкерлікті аспаптық қолдауды, кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу, өміртіршілігінің әртүрлі салаларында экономикалық білім мен экономикалық ғылымдардың әдістерін қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласында оңтайлы ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер қабылдау қабілетін дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Химиялық талдау элементтері бар агрохимия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - топырақ пен өсімдіктердің химиялық құрамының агрохимия негіздерін, тыңайтқыштарды қолдану формалары мен әдістерін және агрохимияда қолданылатын талдау әдістерін игеру. Пән топырақтың физико-химиялық, химиялық-биологиялық қасиеттерін, өсімдіктердің химиялық құрамын, минералды тыңайтқыштарды, минералды қоректену процестерін және оны реттеу әдістерін, тыңайтқыштар мен химиялық мелиоранттарды қолданудың экологиялық аспектілерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Ғылыми зерттеу негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – білім алушыларда ғылыми зерттеулердің негіздері, ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау үшін қажетті ғылыми танымның негізгі тәсілдері мен әдістері туралы білім жүйесін қалыптастыру. Пән ғылыми зерттеулердің принциптерін, заңдарын, нысандарын зерделеуге және зерттеу әдістерін таңдау, іске асыру, зерттеу процесін ұйымдастыру технологияларын қолдану, талдау, жалпылау, ғылыми зерттеу нәтижелерін ресімдеу дағдыларына бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Инклюзивтті білім беру
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты –білім алушылардың ерекше білім беру қажеттіліктерін ескере отырып, оларды оқыту, тәрбиелеу және дамыту туралы түсініктерді, диагностикалық технологиялар мен ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқыту әдістері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. Пән білім алушының ерекше қажеттіліктерін ескеретін кедергісіз дараланған білім беру инклюзивті ортасын құру үшін ұйымдастырушылық-басқару, тәрбиелік, әлеуметтік-педагогикалық, мәдени-ағартушылық дағдылар мен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
 • Биохимия және жоғары молекулалық қосылыстар негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - тірі организмдердің құрылымы, құрылымы және химиялық құрамы, биомолекулалар мен жоғары молекулалық қосылыстардың жіктелуі, метаболизм процестері қалыптастыру. Пән биологиялық молекулалар мен жоғары молекулалық қосылыстардың жіктелуін, тірі жасушалардың құрамына кіретін негізгі биомолекулалардың биологиялық рөлі мен метаболизм жолдарын, генетикалық ақпаратты сақтау және беру әдістерін, биожүйелердегі энергияны түрлендіру принциптерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Химиядағы статистикалық талдау әдісі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – талдау қателіктерінің есептеулерін және химиялық заттарды анықтау кезінде оларды сандық бағалау әдістерін игеру. Пән дұрыстық, репродуктивтілік және дәлдік ұғымдарын, кездейсоқ шаманың таралу функцияларын, репродуктивтіліктің сандық сипаттамаларын, Q-критерийін, Пирсон мен Стьюденттің критерийлерін, қалыпты таралу функциясының сипаттамасын, дисперсиялық, корреляциялық және регрессиялық талдау негіздерін, бітіру сипаттамаларын құру және статистикалық өңдеу талаптарын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Химиядан есеп шығару әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты химияның негізгі бөлімдері бойынша сандық және сапалық есеп шығару әдістерін меңгертіп, оны іс тәжірибеге қолдана білуге бағыттау. Пән химиядан есептердің көп түрлілігін шығарудың негізгі әдістерін меңгеруге, есептер шығару барысында химиялық ойлау дағдысын қалыптастыратын, есеп шығарудың қосымша жолдарын іздестеруді талап ететін химиялық типтік және дәстүрлі емес есептерді шығару икемділігін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Педагогтың сандық сауаттылығы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - өмірлік және кәсіби маңызды дағды ретінде мұғалімнің сандық сауаттылығын; педагогтің сандық сауаттылығының компоненттерін, индексін, стратегиялық тәсілдерін, қағидаттарын; сандық экономиканы, қызмет көрсету саласын, әлеуметтік саланы және педагогиканы; оқытудың ұтқыр және әлеуметтік-медиалық технологияларын; сауаттылықтан жеке оқытатын контентті жасауға дейінгі сандық құзыреттерді; білім алушылардың сандық қауіпсіздігінің ерекшеліктері мен қағидаттарын зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Тамақ өнімдерінің сапасын бақылау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - тамақ жүйелерінің химиялық құрамын зерттеу. Пән тамақ жүйелерінің құрамына кіретін қосылыстардың химиялық қасиеттерін, технологиялық ағымдағы макро - және микроэлементтердің негізгі химиялық өзгерістерін, тамақ өнімдерінің сапалық және сандық компоненттік құрамын, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін анықтауға қажетті биологиялық белсенді қоспаларды анықтауға арналған заманауи талдау әдістерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Педагогтың әдістемелік қызметінің психологиялық-педагогикалық аспектілері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - болашақ мұғалімнің әдістемелік мәдениетін және кәсіби құзыреттілігін, өз бетінше ойлануын қалыптастыру. Пән жаңартылған білім беру бағдарламасын, білім беру ортасын ұйымдастыру әдістерін, білім алушылардың дамуының психикалық және психофизиологиялық ерекшеліктері негізінде оқу және тәрбие процесін жүзеге асырудың әдістерін пайдалануға мүмкіндік беретін оқыту мен тәрбиелеудің инновациялық педагогикалық технологияларын пайдалануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Омыртқалылар зоологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты білім алушыларды жануарлар әлемімен, оның дамуымен, негізгі ерекшеліктерімен таныстыру. Пән хордалы жануарларының сыртқы және ішкі құрылымын, қаңқасын, систематикасын, экологиясын және шығу тегін, шеміршекті, сүйекті балықтар, қосмекенділер, бауырымен жорғалаушылар, құстар, сүтқоректілер класының биологиялық сипаттамаларын, систематикасын, морфологиясын, ішкі ағзалар жүйесін, омыртқалы жануарлар класының дамуы, филогениясын, табиғат пен адам өміріндегі маңызын зерттей білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Органикалық химия
  Несиелер: 7

  Пәннің мақсаты - органикалық химияның іргелі, теориялық және эксперименттік негіздері туралы білім жүйесін игеру. Пән оның негізін құрайтын органикалық химияның бөлімдерін, органикалық заттардың құрылыс теориясын, байланыс әсерлерін, жіктелуін, органикалық қосылыстар номенклатурасының ерекшеліктерін, органикалық молекулалардың изомерленуін, қосылыстар арасындағы генетикалық байланысты, физикалық, химиялық қасиеттер мен олардың механизмдерін, сондай-ақ органикалық заттарды қолдануды зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
 • Ботаника
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты білім алушыларда өсімдіктер анатомиясы, морфологиясы, систематикасы, фитоценология, өсімдіктер әлемінің пайда болуы мен дамуы туралы теориялық және практикалық білімді қалыптастыру болып табылады. Пән өсімдік мүшелерінің құрылыс ерекшеліктері, көбею түрлері, даму циклдері, төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктердің жіктелуі туралы білімді қалыптастыруға, өсімдік ағзаларын ғылыми зерттеу дағдыларын игеруге және табиғи қорды сақтау бойынша іс-шараларды ұйымдастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Біртұтас педагогикалық үрдістің теориясы мен практикасы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - Қазақстанда және шет елде әртүрлі кезеңдерде білім беру жүйелері туралы түсініктерін қалыптастыру. Пән тәрбие мен білім берудің әдістері, формалары, құралдары, принциптері, инновациялық технологиялары, стратегиялары, бағалау критерилері, ынтымақтастық ортасын құру тәсілдері, оқу және тәрбие қызметін модельдеу және басқару, оны әдістемелік сүйемелдеу, мониторингті жүзеге асыру туралы теориялық білім беруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
 • Практикум: Генетикалық есептерді шығару
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - білім алушыларды болашақ кәсіби қызметте қажетті генетикалық міндеттерді шешу әдістемесі шеңберінде біліммен қаруландыру. Пән білім алушылардың генетиканың негізгі бөлімдеріндегі есептерді шешу іскерліктері мен дағдыларын дамытуға; мектеп биологиясы курсында генетика бөліміндегі оқушылардың білімі мен дағдыларын кеңейту, тереңдету, оқуға деген танымдық қызығушылығын арттыру мақсатында генетика бойынша есептерді шешу әдістемесін игеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Қарапайым заттар мен бейорганикалық қосылыстар химиясы
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты – жай және күрделі бейорганикалық қосылыстарды жіктеу, атау, физико-химиялық қасиеттерінің өзгеруіне байланысты сұрақтар аймағын оқыту. Пән периодтық заң мен перодтық жүйе негізінде жай және күрделі заттардың физикалық, химиялық қасиеттерін, жай және күрделі заттарды алу әдістері, қасиеттері белгілі жаңа материалды синтездеу тәсілдерін меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Қазіргі жаратылыстану концепциясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты білім алушыларды біртұтас мәдениеттің құрамдас бөлігі – жаратылыстану және қалыптасуымен таныстыру. Пән заманауи жаратылыстану бейнесін, тіршіліктің пайда болуы мен оның эволюциясының тұжырымдамасын, жаратылыстану ғылымдарының іргелі бірлігін, олардың өзара байланысы мен өзара әсерлесуіндегі негізгі жаратылыстану тұжырымдамаларын, принциптерін, теорияларын, даму тарихи аспектілерін, жаратылыстанудың әртүрлі салаларында кең таралған зерттеу әдістерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Жалпы физика курсы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты білім алушылардың физиканың негізгі идеялары мен заңдары туралы түсініктерін қалыптастыру болып табылады. Пән білім алушылардың физиканың негізгі физикалық процестерін, модельдерін, формулалары мен заңдарын, оларды кәсіби және өндірістік қызмет процесінде туындайтын міндеттер мен мәселелерді шешуде қолдану мүмкіндіктерін, заманауи оқу және ғылыми жабдықтардың құрылымы мен жұмыс принципін игеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
 • Бейорганикалық химияның теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - химиялық үдерістердің өту заңдылығының іргетасты түсініктерімен заңдылықтары жайлы түсініктерді тереңдету, алған білімдерін арықарай іс-әрекетінде қолданудың сарамандық икемділіктерін қалыптастыру. Пән негізгі заңдылықтар, атом мен молекула құрылысын, химиялық байланысты, кинетика мен химиялық тепе-теңдікті, ерітінділер теориясын, электролиттік диссосацияны және тотығу-тотықсыздану үдерістерін оқытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Болашақ педагогты даярлауды әдістемелік қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты заманауи мектептің өзгермелі жағдайларында білім алушыларды тәрбиелеудің нәтижелілігін, білім беру мен оқытудың сапасын қамтамасыз ететін кәсіби құзыреттіліктерді жетілдіру, қалыптастыру болып табылады. Пән әртүрлі типтегі сабақтарды, сыныптан тыс іс-шараларды жоспарлауға, жобалауға, білім алушылардың субъективті іс-әрекетін ұйымдастыруға, оқу және тәрбие процесінің әртүрлі кезеңдерінде осы қызметті басқаруға, өз қызметін де, білім алушылардың қызметін де талдауға және бағалауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Зоология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты білім алушыларда жануарлардың барлық топтарының эволюциялық дамуы және олардың тіршілігін қамтамасыз ету жүйелері туралы ұғымды қалыптастыру. Пән жануарлардың морфологиялық ерекшеліктері, жануарлардың алуан түрлері, жер шарындағы жануарлардың географиялық таралуы және жануарлар эволюциясының негізгі заңдылықтары, жануарлардың негізгі топтарының филогениясы, жіктелудің пайда болуы, жануарлардың адам өміріндегі рөлі, бақылау әдістері және жануарлардың экожүйесі туралы білімді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Талдаудың физико-химиялық әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - талдаудың кейбір физика-химиялық әдістерін (ультракүлгін және көрінетін фотометрия, ИҚ спектроскопиясы, атомдық-абсорбциялық және эмиссиялық спектроскопия) пайдалана отырып, аналитикалық зерттеулер жүргізудің негізгі дағдыларын қалыптастыру. Пән әртүрлі сипаттағы объектілерді аналитикалық зерттеуде физико-химиялық әдістер тобының теориялық және практикалық негіздерін зерттеуді жүзеге асыруға арналған аспаптық базаларын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Академиялық жазу негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – білім алушылардың академиялық жазу саласындағы білім жүйесін, академиялық жанрлардың ерекшеліктерін, ғылыми мәтіндерді жазу ережелері мен принциптерін қалыптастыру. Пән әртүрлі көздерден алынған ақпаратты синтездеу және талдау дағдыларын қалыптастыруға және дамытуға, өз идеяларын құрылымдық түрде баяндауға, ғылыми жұмыстың ерекшеліктерін ескере отырып, ғылыми және академиялық жанрдың әртүрлі мәтіндерін құра білуге ​​бағытталған.

  Оқу жылы - 1
 • Химиялық талдау нәтижелерін математикалық өңдеу әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - талдау қателіктерінің есептеулерін және химиялық заттарды анықтау кезінде оларды сандық бағалау әдістерін игеру. Пән дұрыстық, репродуктивтілік және дәлдік ұғымдарын, кездейсоқ шаманың таралу функцияларын, репродуктивтіліктің сандық сипаттамаларын, Q-критерийін, Пирсон мен Стьюденттің критерийлерін, қалыпты таралу функциясының сипаттамасын, дисперсиялық, корреляциялық және регрессиялық талдау негіздерін, бітіру сипаттамаларын құру және статистикалық өңдеу талаптарын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Микроағзалар және қоршаған орта
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты микроағзаларды зерттеу және даму тарихымен, зерттеу әдістерімен зерттеу. Пән прокариоттық және эукариоттық микрооағзалардың құрылымы мен атқаратын функцияларын, физиологиясын, биохимиясын, генетикасын, микробтық әлемнің әртүрлі топтарының экологиясын, микроорганизмдердің қоршаған ортамен өзара әрекеттесуімен танысуға, сондай-ақ заманауи әдістерді қолдана отырып, ауру тудыратын микроағзалармен күресуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Биологиядағы статистикалық әдістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты биологиялық құбылыстарды талдауда статистикалық тұрғыдан зерттеудің қажеттілігін, статистикалық ойлауды, экспериментті жоспарлауды және математикалық өндеудегі тиімді әдістерді, соның ішінде математикалық статистика және ықтималдылықтар теориясы бөлімдерін биологияда қолдану икемділігін қалыптастыру. Пән математикалық статистиканың негізгі идеялары мен ұғымдарын, статистикалық модельдердің тілін, биологиялық объектілерді талдаудың көп өлшемді статистикалық әдістерін зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
 • Цитология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты цитологияның негізгі аспектілері туралы білімді қалыптастыру болып табылады. Пәннің бағыты тірі материяны ұйымдастырудың жасушалық деңгейінің жалпы заңдылықтары туралы білімді қалыптастыруға, тірі организмдердің жалпы бірліктері ретінде жасушалардың құрылымы мен қызметін зерттеуге, жеке жасушалық компоненттердің функцияларын, бөліну, жөндеу, саралау, патология және жасуша өлімін зерттеуге бағытталған. Бұл мамандық бойынша әрі қарай оқуды жалғастыру үшін қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Химиялық технология
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - химиялық технологияның іргелі, теориялық және эксперименттік негіздері туралы білім жүйесін игеру. Пән химиялық технологияның теориялық негіздерін, химиялық- технологиялық процестердің физика-химиялық негіздерін, негізгі химиялық өндірістердің технологиялық схемаларын, технологиялық режимді, процестердің жүру жағдайларын анықтайтын негізгі технологиялық параметрлерді, шикізат пен дайын өнімнің шығым коэффициенттерін есептеуді, процестердің материалдық балансын, мақсатты өнімнің шығуын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Биогеография
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – тірі ағзалардың аумақтық таралу заңдылықтары туралы қолданбалы білімдерді қалыптастыру. Пән биогеографияның дамуының негізгі кезеңдерін, өсімдіктер мен жануарлардың жер бетінде географиялық таралу заңдылықтарын, фаунаның материктік және аралдық түрлерін, мәдени өсімдіктер мен жануарлар географиясын, арнайы биогеографиялық өсімдіктерді орналастырудың географиялық принциптерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
 • Код ON10

  Өзінің кәсіби дамуының нәтижелілігін басқару үшін заманауи педагогикалық технологиялар негізінде оқытудың белсенді әдістерін, электрондық ресурстарды пайдалана отырып, химия және биология сабақтарын өткізу әдістемелерін жетілдіру.

 • Код ON4

  Білім берудегі жаңғыртуды ескере отырып, химия мен биологияны оқыту үшін физикалық, химиялық, физика-химиялық, биологиялық талдау әдістерін қолдана отырып, ерітінділерде, дисперстік, коллоидтық жүйелерде жүретін химиялық процестердің заңдылықтарын, химиялық және технологиялық процестерді қолдану.

 • Код ON11

  Функционалдық жаратылыстану-ғылыми сауаттылығын қалыптастыру және кәсіби қызметте одан әрі пайдалану үшін қарапайым заттарға, бейорганикалық, органикалық және жоғары молекулалық қосылыстардың, биологиялық молекулалардың негізгі кластарына салыстырмалы сипаттама беру.

 • Код ON5

  Заттар мен олардың қосылыстарының сапалық және сандық құрамын анықтау мақсатында химиялық және биологиялық талдау жүргізу.

 • Код ON7

  IT - технологияларды, математикалық есептерді, химиялық және биологиялық зерттеулердің нәтижелерін статистикалық өңдеуді пайдалана отырып, әртүрлі күрделілік деңгейіндегі химия бойынша эксперименттік және сандық есептерді, оның ішінде стандартты емес есептерді шешуді оқып-үйрету алгоритмдерін дайындау.

 • Код ON9

  Бейорганикалық және органикалық химияның заңдары мен заңдылықтарын, теориялық тұжырымдамаларын, химиялық өндіріс негіздерін қолдана отырып, химия сабақтары мен басқа да негізгі бейіндік пәндерді жобалау.

 • Код ON3

  Заманауи технологиялардың жетістіктерін ескере отырып, химия және биология бойынша оқыту нәтижелеріне қол жеткізу үшін АКТ мүмкіндіктерін қолдану.

 • Код ON1

  Экономика, кәсіпкерлік, мәдени мұра, академиялық жазу, тіршілік қауіпсіздігі, толеранттылық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және заңдар мен адам құқықтарына, психологияға негізделген жеке құқықтардың бұзылуы мәселелерінде білімдерін көрсету.

 • Код ON6

  Дәстүрлі және аралас оқытуды ескере отырып, ботаника, зоология, жасуша биологиясы, цитология, гистология, анатомия және морфология, өсімдіктер, жануарлар мен микроорганизмдердің систематикасы, генетика заңдары, эволюциялық ілім, заманауи жаратылыстану тұжырымдамалары, тірі организмдердің таралуы туралы білімді пайдалана отырып, биология бойынша оқу процесін ұйымдастыру.

 • Код ON2

  Оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін дәстүрлі және инклюзивті білім беру ортасын, заманауи педагогикалық технологияларды, критериалды бағалауды пайдалана отырып, оқу-тәрбие процесін басқару.

 • Код ON8

  Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін академиялық және ғылыми қоғамдастыққа одан әрі тарату мақсатында академиялық жазу бойынша білімдерін, ғылыми зерттеу әдістерін пайдалана отырып, химия мен биология саласында ғылыми зерттеулер жүргізу.

6B01507 Химия және биология (көп тілде білім беру)
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01507 Химия-Биология
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01507 Химия-Биология
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B01507 Химия-Биология
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01507 Химия - Биология мұғалімін даярлау
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01507 Химия және биология пәні мұғалімі
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01507 Химия-Биология мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01507 Химия және биология мұғалімдерін дайындау
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01507 Химия-Биология
Бакалавриат

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top