Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01504 Химия в Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

Пәндер

Профессии

Оқыту нәтижелері

  • Кәсіби өсу мен өзін-өзі дамыту үшін білім беру жүйесінің даму тенденцияларын, Қазақстан Республикасының білім саласындағы нормативтік құқықтық актілерін, адал азамат құндылықтарын, экологиялық мәдениет және кәсіпкерлік негіздерін біледі;
  • Оқыту мен оқуда, сонымен қатар табиғи процестерді модельдеуде АКТ жүйелерін қолдануды белсенді тәжірибеден өткізеді
  • Кәсіби ортасында химия және оған байланысты пәндерден теориялық білімді таратады
  • Заманауи оқыту әдістері, критериалды бағалау технологиялары негізінде тиімді оқыту мен оқуды тәжірибеде қолданады, оқу-бағдарламалық құжаттарды ажыратады, педагогикалық іс-әрекетке рефлексиялық талдау жүргізеді, кәсіби ортада қарым-қатынасты педагогикалық сауатты жүзеге асырады
  • Оқу-зерттеу қызметінде зертханалық құрылғылармен, ыдыспен, реактивтермен, жабдықпен практикалық жұмыс жасау дағдыларын көрсетеді, академиялық сауатты эксперименттік және есептік мәліметтерді бағалайды
  • Жас ерекшеліктеріне сәйкес салауатты, қолайлы және қауіпсіз білім беру ортасын қалыптастырады, адамның қоршаған ортамен өзара әрекетін экологиялық тұрғыдан сауатты бағалайды
  • Ғылыми-зерттеу жұмысын сауатты жүргізеді, білім алушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыру үшін зерттеушілік дағдыларды дамыту жолдарын анықтайды
  • Химиялық өнеркәсіпте еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласында дағдылар мен біліктерді теориялық тұрғыдан қоладанады
  • Педагогикалық және психологиялық ғылымдардың негізгі құралдарын пайдалана отырып білім беру және тәрбиелеу үрдісін бағалайды

Ұқсас БББ

Top