Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01504 Химия в Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

 • Педагогикалық кәсіпке кіріспе
  Несиелер: 3

  Бұл курс мұғалім мамандығына алғашқы кіріспе ұсынады. Атап айтқанда, студенттер тұтас педагогикалық процесті түсіну және олардың кәсіби жеке бағдарларын қалыптастыру, педагогикалық және психологиялық мәселелер мен жағдайларды сыни тұрғыдан шешу үшін қажетті базалық білім мен дағдыларды дамытады. Курс студенттерге мұғалім мамандығын игеруге деген ынтасын қайта қарауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейорганикалық химия 1
  Несиелер: 6

  Курс бейорганикалық химияның теориялық білімдер жүйесін қарастырады. Студенттер бейорганикалық қосылыстар негізгі кластарының химиялық қасиеттерін талдайды, ерітінділердің мольдік массасын және концентрацияларын, химиялық реакция жылдамдығына әсер ететін факторларды, тұздар гидролизі мен сутектік көрсеткіздерді зертханалық анықтауда құрылғылар, ыдыстар, реактивтер, жабдықтармен жұмыс жасау дағдыларын көрсетеді. Сонымен қатар, курс барысында периодтық жүйе негізінде элементтер мен олардың қосылыстарының қасиеттерін дәл сипаттайды, тотығу-тотықсыздану рекцияларын жүйелі талдайды және есептер шығарады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы
  Несиелер: 3

  Курс салауатты, қауіпсіз және қолайлы білім беру ортасын қалыптастыру мақсатында мектеп жасындағы оқушылардың өсуі мен дамуының физиологиялық ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған. Студенттер балалар мен жасөспірімдердің физиологиялық және гигиеналық ерекшеліктерін, сонымен қатар физиологиялық функциялардың педагогикалық әсерге жауап беру ерекшеліктерін талдайды. Сонымен қатар, курсты оқу барысында студенттер мүшелердің, мүшелер жүйесінің, жалпы организмнің сыртқы ортамен байланысты қызметінің ерекшеліктерін салыстырады. Осыған байланысты студенттер оқу процесін ұтымды етуге, аурудың алдын алуды жүзеге асыруға бағытталған оқушының үйлесімді дамуы мен функционалдық мүмкіндіктерін арттыру әдістерін қолданады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бейорганикалық химия 2
  Несиелер: 6

  Периодтық жүйе негізінде элементтер мен олардың қосылыстарының қасиеттеріне жалпы шолу. Атомдардың қасиеттеріндегі өзгерістердің арасындағы өзара байланыс, кіші топтардағы, топтардағы және кезеңдердегі элементтердің химиялық қасиеттері. s, p, d- сипаттамаларына шолу; және f-элементтері. Химия мен өмір мен өндіріс арасындағы байланыс негізінде ғылыми көзқарас қалыптасады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Органикалық химия
  Несиелер: 12

  Курс органикалық қосылыстардың құрылымы мен қасиеттерін, синтездеу әдістерін және өзара айналу заңдылықтарын меңгеруге бағытталған. Студенттер органикалық қосылыстардың құрылысына байланысты реакцияға қабілеттілік пен қасиеттерін сипаттайды, органикалық заттардың формулаларын құрастырады және түсіндіреді. Курс студенттерге органикалық қосылыстардың құрамын сипаттайтын функционалдық топтарды дұрыс ажыратуға, гомологиялық қатарларды жүйелі сипаттауға, халықаралық және рационалды номенклатура жүйесіне сәйкес анықтауға көмектеседі. Сонымен қатар, ароматты қосылыстар, спирттер, альдегидтер, кетондар, қышқылдар және циклдік қосылыстардың алынуы және химиялық қасиеттері физика-химиялық әдістермен талданады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Бұл курс педагогикаға ғылым ретінде шолу, оның диалектикалық, қарама-қайшылықты және әдіснамалық ерекшелігін ұсынады. Студенттер дүниетанымды, әлеуметтік және жеке маңызды педагогикалық мәселелерді талдайды, тұтас педагогикалық процестің заңдылықтары мен принциптері туралы сыни тұрғыдан ойластырады. Білім беруді цифрландыру жағдайында педагогика, киберпедагогика, киберкеңістік және кибер әлеуметтендірудегі киберонтологиялық тәсілге ерекше назар аударылатын болады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 3

  «Педагогикалық психологиясы» курсы педагогикалық процесс және оқыту тұжырымдамаларына, білім беру психологиясының негізгі бағыттарына, түсініктері мен категорияларына шолу ұсынады. Студенттер оқу іс-әрекетінің құрылымын сыни тұрғыдан бағалауға және талдауға, педагогикалық іс-әрекеттің психологиялық заңдылықтары мен оқу-тәрбие процесінің әр түрлі кезеңдеріндегі педагогикалық әсерге шағылыстыруды үйренеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 9

  Бұл курста аналитикалық химияның сандық және сапалық әдістері талқыланады. Курс барысында студенттерде заттардың құрамын және қасиеттерін анықтаудың негізгі әдістері бойынша практикалық дағдылар қалыптасады. Сонымен қатар, аналитикалық әдістерінің классификациясы мен реакциялардың жіктелуін және сезімталдығын сипаттайды. Сандық талдау әдістері мен гравиметриялық және титриметриялық талдау әдістерін, ионометрия және спектроскопиялық әдістерін сандық талдау әдістерінде оқу зертханаларында жүйелі қолданады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 7

  Курста химиялық зауыттардағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік негіздері қарастырылады. Студенттер еңбек процесінде қауіпсіздікті, тиімділікті және денсаулықты сақтауды қамтамасыз ететін әлеуметтік-экономикалық, техникалық шараларды анықтайды, құқықтық құжаттар жүйесін сипаттайды. Курстың мазмұны: Химия өнеркәсібіндегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы. Қазақстан Республикасының еңбекті қорғау жөніндегі негізгі заңнамалық актілері. Кәсіпорында еңбекті қорғау бойынша жұмысты ұйымдастыру. Жұмыс орындарын бағалау. Химиялық өндірістің зиянды және қауіпті факторлары. Жұмыс жағдайы. Эргономика және жұмыс орындарын ұйымдастыру. Өндірістік жарақаттар, жазатайым оқиғалар және кәсіптік аурулар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  "Кәсіпкерлік негіздері" курсы студенттерге кәсіпкерлік қызметті басқару саласындағы теориялық дайындықтың негіздеріне кең шолуды ұсынады. Студенттер кәсіпкерлік тетіктерін талдайды, кәсіби қызметте ұтымды шешімдер қабылдау механизмін сыни бағалайды. Кәсіпкерлік саласындағы жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру және бақылау әдістерін талдайды. Студенттер осы проблемалық мәселеде жаңа әдіснамалық тәсілдерді қайта қарастырады, кәсіпкерлік объектілері мен субъектілерін жіктейді. Кәсіпкерлікті жоспарлау, қаржыландыру, талдау және бағалау саласында дағдыларды меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сандық және сапалық есептерді шығару практикумы
  Несиелер: 8

  Курс сандық және сапалық есептерді шешудің принциптері мен әдістерін зерделеуге арналған. Студенттер химия заңдары, атом құрылысы, химиялық байланыстар, термохимия, бейорганикалық қосылыстардың алынуы, органикалық химия есептері сияқты тақырыптар бойынша сандық және сапалық есептерді шешудің принциптері мен әдістерін қолдануда практикалық дағдыларды көрсетеді. Сонымен қатар студенттер тапқырлыққа және өз бетімен жұмыс істеуге үйренеді, химиялық құбылыстар мен заңдылықтар, теориялар арасындағы байланысты талдауға, жалпылауға және анықтауға мүмкіндік алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Адал азамат құндылықтары
  Несиелер: 5

  Студенттердің бойында жалпы адамгершілік және ұлттық құндылықтар аясында адал азаматтың құндылықтарын қалыптастырады. Адалдықтың құндылығы мен азаматтық ұстанымды жүйелі білім арқылы меңгереді. Рухани-адамгершілік және азаматтық-патриоттық тәрбиелеу контекстінде адал азаматты қоғам ортасында қалыптастыру мәселелері жүйеленеді. Білім алушылардың ішкі тұлғалық мәдениетін нығайту негіздерінің әлеуметтік-экономикалық, құқықтық, адамгершілік-этикалық аспектілері талданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биохимия
  Несиелер: 7

  Курс тіршілік үшін маңызды процестердің химиялық негіздерін, соның ішінде белоктарды, ДНҚ және тірі жүйелердегі химиялық энергия көздерін зерделеуді қамтиды. Студенттер сабақта ДНҚ молекуласын модельдейді, ақуыздар мен көмірсуларға сапалық реакцияларды, ақуыздың денатурация реакцияларын тәжірибе жүзінде жасайды, ақуыз қасиеттерінің аминқышқылдар құрамына тәуелділігін сипаттайды. Курсты оқу АТФ гидролизінің құрылымы мен схемасын, глюкозаның спирттік, сүт қышқылын, май қышқылын ашыту сияқты реакция теңдеулерін сауатты құрастыруа ықпал етеді. Студенттер ДНҚ молекуласындағы ақуыздың біріншілік құрылымының кодталу және ферменттік катализ процесін, ферменттердің әрекетін модельдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экологиялық мәдениет
  Несиелер: 5

  Экологиялық мәдениет курсы экологиялық сауаттылық және тіршілік қауіпсіздігі саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкес салауатты, қолайлы қоршаған ортаны қамтамасыз ету үшін экологиялық мәдениеттілікті дамыту жолдарын және тіршілік қауіпсіздігі негіздерін үйренуге бағытталған. Студенттер қоршаған ортаның өзара әрекеттесуін сыни тұрғыдан бағалайды, төтенше жағдайларда қорғанудың әдіс тәсілдерін меңгереді, экологиялық мәдениет дамыту үдерісін белсенді ұйымдастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химиядан есептер шығару практикумы
  Несиелер: 8

  Бұл курста студенттер химияның теориялық білімдер жүйесін есептік және тәжірибелік есептерді шешуде жүйелі қолданады. Курста студенттер химиялық есептерді шығаруға дағдыланады және есептерді шығару принциптері мен әдістері негізінде типтік есептерді сауатты талдайды. Сонымен қатыр, мектеп бағдарламасының есептерінің барлық түрлерін қарастырады. Курс студенттердің логикалық ойлауын дамытуға, химиялық құбылыстар мен заңдылықтардың парктикалық маңызын арттыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химиядан күрделенген есептер шығару практикумы
  Несиелер: 9

  Бұл курста студенттер химияның теориялық білімдер жүйесін есептік және тәжірибелік есептерді шешуде жүйелі қолданады. Курста студенттер химиялық есептерді шығаруға дағдыланады және есептерді шығару принциптері мен әдістері негізінде типтік есептерді сауатты талдайды. Сонымен қатыр, мектеп бағдарламасының есептерінің барлық түрлерін қарастырады. Курс студенттердің логикалық ойлауын дамытуға, химиялық құбылыстар мен заңдылықтардың парктикалық маңызын арттыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепте химиялық экспериментті жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 6

  Курста студенттердің зерттеушілік дағдыларын дамыту үшін химияны оқытуда экспериментті жүргізу әдістері қарастырылады.Студенттер химиялық эксперимент жүргізу арқылы танымдық мәселелерді шешіп, жорамалдар ұсынады. Химиялық зертхананың типтік жабдықтары мен аспаптарында жұмыс істеу дағдыларын көрсетеді. Курс мазмүны: Танымдағы эксперименттің рөлі. Химияны оқыту жүйесіндегі көрнекілік тәжірибелер, зертханалық және практикалық сабақтар. Мектептегі химия кабиенетінің құрал-жабдықтары. Қажетті реактивтер мен құралдар жиынтығы. Мектеп химия курсының оқу жоспарында қарастырылған зертханалық тәжірибелер мен тәжірибелік сабақтарды ұйымдастыру және жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Бұл курс қазіргі әлемдегі инклюзивті білім беруге шолу жасап ұсынады. Студенттер «инклюзия» ұғымын ажырата алады, арнайы білім беруді реформалау мәселесін аша алады, ұлттық арнайы білім беру жүйесінің қалыптасуы мен даму тарихын қарастырады, балаларды интеграциялау модельдерін талдайды және салыстыра алады, мүмкіндігі шектеулі, инклюзивті білім беруді басқарудың құқықтық және этикалық негіздерін түсіндіреді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мектепте экологиялық мониторинг ұйымдастырудың методологиялық негіздері
  Несиелер: 6

  Аталған курс мектепте экологиялық мониторинг ұйымдастырудың методологиялық ерекшелігіне талдау жасауға бағытталған. Курс студенттерге ғылыми дүниетанымды қалыптастыру мен дамыту жолдарымен танысуға мүмкіндік береді. Студенттер мектепте экологиялық білім және тәрбие берумен қатар қоршаған ортаның мониторингін жасап, экологиялық мониторингтің жіктелуін жүйелі сипаттайды. Студенттер қоршаған орта сапасын бағалау критерийлерін жасайды, қоршаған ортадағы және адамның ауыл шаруашылық қызметіндегі өзгерістердің себептеріне байланысты химиялық -экологиялық құбылыстардың мәнін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 6

  Бұл курста орта мектепте химияны оқытудың жаңартылған мазмұны, заманауи әдістері мен технологиялары қарастырылады. Студенттер химиялық білім берудің даму тенденциялары мен кезеңдерін, химиялық білім берудің оқу мақсаттары мен мазмұнының құрылымдық принциптерін сипаттайды, оқу бағдарламаларын: ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарларды сауатты ажыратады. Сондай-ақ, курс студенттерге оқытудың тиімді стратегиялары мен әдістерін қолдана отырып заманауи сабақ жоспарын құрастыру және оқушыларды тәрбиелеу әдістемесі негізінде сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру дағдыларын машықтандыруға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химиядан экспериментальды есептер шығару практикумы
  Несиелер: 9

  Бұл курс аясында студенттер химиядан эксперименттік есептерді қоюдың принциптері мен әдістерін зерттейді. Студенттер эксперименттік тапсырманы орындау барысында зертханалық құрылғылармен, шыны ыдыстармен, реактивтермен, жабдықтармен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын көрсетеді. Курс химиядан эксперименттік есептерді шығарудың жалпы әдістерін, бейорганикалық және органикалық қосылыстарды тану үшін эксперименттік есептерді шығару әдістерін, эксперименттік типтік есептерді шешуді, химиядан эксперименттік есептерді шешудің механизмі мен құрылымын, тәжірибелік және есептелген мәліметтерді өңдеу және ұсынуды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
  Несиелер: 4

  Бұл курс болашақ мұғалімнің кәсіби дайындығының міндетті компоненті болып табылады. Бұл пәнді игеру студенттерге «Мәңгілік Ел» және «Рухани жаңғыру» ұлттық идеясына сәйкес мектеп оқушыларымен тәрбие жұмысын жүргізуге, жоспарлар мен конспекттер жасауға, сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруға және өткізуге мүмкіндік береді. Курс студенттерге заманауи мектепте сынып жетекшісінің қызметін қайта қарауға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік химия
  Несиелер: 5

  Курста HyperChem бағдарламасымен химиялық қосылыстардың құрылысы, реакциялық қабілеттері мен қасиеттері зерттеледі. Студенттер HyperChem бағдарламасының көмегімен химиялық заттардың формулалары құрастырады және моделдейді, атомдардың қасиеттерін сипаттайды. Курс мазмұны: Химияда компьютерлік бағдарламаларды қолдану (HyperChem). Атомдар мен молекулаларды өңдеу және суреттеу негіздері. Орташа молекулалардың 2-D және 3-D суреттерін жасау. Молекулалардың қозғалысы, айналуы және масштабталуы. Молекулалық құрылымдардың қасиеттерін өлшеу. Ішкі жиындарды таңдау және көрсету. Жоғары молекулалық қосылыстармен жұмыс істеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Химияны оқытудағы кибер-технологиялар
  Несиелер: 5

  Курс тиімді оқыту мен оқу үшін сандық әдіснамаларды шығармашылық тұрғыдан дайындауға және қолдануға бағытталған. Студенттер оқу, оқыту және бағалау үшін сандық платформалар мен құралдарды (Quizizz, PadLet, Google.classroom, AR-books) қолдануға машықтанады, сонымен қатар, "face-to-face", "blended" және "online" оқыту стратегияларын сауатты ұштастырады, төрт кезеңді процеске (жобалау/салуқұрастыру/оқу/қайта қарау) сәйкес онлайн-курстың мазмұнын ұйымдастырады, құрылымын жобалайды және әзірлейді. Курс студенттерге қолайлы және қауіпсіз оқу ортасын жасау үшін онлайн-студенттердің табиғаты туралы түсінік алуға мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім берудегі жаңа технологиялар
  Несиелер: 6

  Ұсынылып отырған курс орта білім беру мазмұнын жаңарту қағидаттарын, оқыту мен оқудың тиімді әдістерін және критериалды бағалау технологияларын қамтиды. Студенттер білім берудегі көшбасшылықтың рөлін, мұғалімнің оқытуды басқарудағы ұстанымы мен құзіреттіліктерін анықтайды. Сонымен қатар, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес диалогтық оқыту, дарынды және талантты балаларды оқыту, сыни тұрғыдан ойлау, цифрлық технологияларды қолдану қағидаттарына негізделген заманауи стратегияларды сыни тұрғыдан талдайды. Курс студенттерге STEM- және Smart-білім беруді тиімді пайдалануға мүмкіндік береді, қалыптастырушы және жиынтық бағалау тапсырмаларын сауатты құрастыруға көмектеседі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Химияны оқытудағы педагогикалық шеберлік
  Несиелер: 5

  Ұсынылып отырған курс химияны оқытудағы кәсіби іс-әрекетке негізделген педагогикалық шеберлік пен мәдениетті іс жүзінде дамытуға бағытталған. Курс барысында студенттер кәсіби этика мен әдептілік нормаларын сақтай отырып, шағын топтарда педагогикалық қарым-қатынасты тиімді ұйымдастырады, жағымды әлеуметтік-психологиялық климатты орнатуға машықтанады, коммуникативтік іс-әрекетті белсенді жүргізеді, өзін-өзі тәрбиелеу және дамыту жолдарын таңдайды. Сонымен қатар, студенттер химияны оқыту процесінде жағдаяттық мәселелерді сауатты шешеді, және педагогтың этикасы мен шеберлігін рефлексиялық талдау студенттердің шығармашылық әлеуетін дамытуға алып келеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Физикалық және коллоидтік химия
  Несиелер: 5

  Курста молекулалық-кинетикалық теория әдістері мен термодинамика негіздеріне шолу жасалады. Студенттер термодинамикалық жүйелердегі химиялық тепе-теңдік пен денелердің энергетикалық күй заңдылықтарын анықтайды. Курс заттардың агрегаттық күйлері, химиялық термодинамика, энторпия, термодинамиканың заңдары, химиялық және фазалық тепе-теңдік, ерітінділер, Рауль заңы, электрохимия негіздері, химиялық кинетика және катализ сияқты тақырыптарды қамтиды. Курс барысында калориметрлік өлшеу, еру жылуын, бейтараптану энтальпиясы және кристаллогидраттану жылуын анықтау, ерітіндідегі гомогенді химиялық реакциялардың тепе-теңдігін зерттеу сияқты зертханалық жұмыстар жүргізу студенттердің практикалық дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Зат құрылысы
  Несиелер: 5

  Бұл курста химиялық байланыстар табиғаты, молекуладағы атомдардың кеңістікте орналасуы мен геометриясы, молекуланың ішкі энергиясының құрлысына әсері қарастырылады. Студенттер атом және молекулалар құрлысын зерттеуде қазіргі заманғы кванттық механика әдістерін пайдаланады, негізгі заңдарды сипаттайды. Негізгі тақыптар: Зат құрылысының теориясы. Материя және қозғалыс. Дискретті бөлшектер. Негізгі заңдар. Кванттық теория негіздері. Атом құрылысы. Атом спектрлері. Молекуланың кванттық-механикалық моделі. Заттардың агрегаттық күйі. Молекулалардың электрлік және магниттік қасиеттері. Диполь моменті. Заттың құрылысы және химиялық байланыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Нанохимия және минерология негіздері
  Несиелер: 5

  Бұл курс наноматериалдар мен минералдардың маңызы мен ерекшелігін зерделеуге бағытталған. Наноматериалдардың физика-химиялық ерекшеліктері мен диагностикасы, ықшам наноатериалдарды алудың әдістері олардың қолдану аймағы, сондай- ақ, өндірісте бағалы минералдардың ішінде сульфидтерді және басқа да құрамында металдың жоғары мөлшері болатын мыс, күміс, темір және т.б тау жыныстарының ерекшеліктерін сипаттайды. Пәнді оқыту барысында студенттердің материалтанудан қызығушылығы артып, олардың потенциальдық маңыздылығын меңгереді, зерттеушілік дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жасыл химия және инженерия
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде жасыл химия мен техниканың негізгі принциптерін, сұрақтары және мәселелері зерттеледі. Студенттер зертханада атмосфераның, гидросфераның, литосфераның ластану дәрежесін анықтайды, жердің озон қабатының бұзылуының себептері мен салдарын талдайды. Сонымен қатар, курс жаһандық жылыну, парниктік эффект және озон қабатының бұзылуының салдары, жаһандық проблемаларды шешу жолдары, жаңартылатын материалдар, энергия өндіру мен пайдаланудың қазіргі жағдайы, жасыл химия және тұрақты даму экономикасы, жасыл химия сияқты тақырыптарды қамтиды. және токсикология.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Физикалық және химиялық анализдің негіздері
  Несиелер: 5

  Курс физикалық және химиялық анализдің заманауи әдістерін қолдануды меңгертуге бағытталған. Студенттер сандық анализдің физикалық, химиялық және аспаптық әдістерін ажыратады, физика-химиялық процестерінің жеке кезеңдері бойынша есептеулер жүргізеді. Курс мазмұны: Физикалық және химиялық анализдің міндеттері. Физикалық және химиялық анализ. Физикалық және химиялық жүйелер. Термодинамикалық тепе-теңдік. Физикалық және химиялық зерттеу әдістері. Термиялық анализ әдісі. Рефрактометрия және волюмометрия. Физикалық және химиялық анализдің криоскопиялық әдісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Комплексті қосылыстар химиясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән комплексті қосылыстардың номенклатурасы мен изомериясының ерекшеліктерін зерделеуге ықпал етеді. Сонымен қатар, курс барысында студенттер ғылым мен тәжірибеде комплексті қосылыстардың мәнін талдайды, комплексті қосылыстардың химиялық байланыстарын сипаттайды, күрделі қосылыстардың геометриялық пішіндерін модельдейді. Студенттер периодтық жүйе элементтерінің және координациялық қосылыстардың негізгі кластарының комплекс түзу қабілеттеріне тәжірибе жасауға мүмкіндік алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру және академиялық жазылым
  Несиелер: 5

  Ұсынылып отырған курс студенттердің зерттеу құзіреттілігі мен академиялық сауаттылығын дамытуға бағытталған. Курс студенттерге сапалық және сандық әдістерді қолдана отырып, ғылыми зерттеулерді, оның ішінде білім беру саласындағы зерттеулерді сауатты жүргізуге, ғылыми зерттеу этикасына сәйкес жоба жазуға мүмкіндік береді. Мәліметтерді өңдеу мен талдауды жүзеге асырудың практикалық дағдылары студенттерге зерттеу нәтижелерін әртүрлі академиялық формада (мақала, тезис, эссе және т.б.) білім беру ортасындағы тілдерді сауатты қолдана отырып ұсыну үшін пайдалы. Сонымен қатар, студенттерге іс-әрекеттегі зерттеулер мен жағдайлық зерттеулерді қисынды жүргізуге мүмкіндік беріледі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Химиялық қосылыстар синтезі
  Несиелер: 5

  Бұл курс бейорганикалық және органикалық синтездің негіздерін қарастырады. Студенттер синтез әдістерін (металлотерлік, термиялық, электрохимиялық және т.б.) зерттейді, нуклеофильді орын басу, карбон қышқылдары мен ароматты қосылыстар диазотизация, альдол мен протонды конденсациялау реакцияларын, полимерлі материалдардың синтезін қолдануды салыстырады. Зертханалық жұмыс кезінде студенттер кез келген бейорганикалық немесе органикалық заттарды өз бетінше синтездейді, оны таза күйінде бөліп алады және химиялық қасиеттерін эксперименттік түрде зерттейді, мәліметтерді академиялық сауатты бағалайды. Мысалы, магний оксидінің синтезі, жапырақ сығындысынан пигменттер алу, қызыл шарапты айдау, индиго синтезі және пайдалану, көпіршікті диск бағанымен фракцияланған майды айдау және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Химиялық экология
  Несиелер: 5

  Ұсынылған курс экожүйедегі химиялық өзара әрекеттесулерді, химиялық заттардың қоршаған ортаға тікелей және жанама әсерлерінің салдарын және олардың теріс әсерін азайтудың мүмкін жолдарын зерттеуді қарастырады. Студенттер химиялық құрылғылармен, ыдыстармен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын көрсете отырып, атмосферадағы, судағы және топырақтағы ластаушы заттарды академиялық сауатты түрде анықтайды. Сонымен қатар, студенттер табиғи судың физика-химиялық қасиеттерін, ауыз және өндірістік суды тазарту әдістерін зерттеп, ауаның, судың және топырақтың ластануын әлемдік, аймақтық және жергілікті деңгейде шешу жолдарын сыни тұрғыдан бағалайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Химиялық технология
  Несиелер: 5

  Пән химиялық технологияның маңызы мен ерекшелігін зерделеуге бағытталған. Курста студенттер химиялық технологиялық процестерді сипаттайды, материалдық және энергетикалық баланстарды құрастырудың қағидалары мен әдістерін химиялық процестерді жүргізуде тиімді пайдаланады. Сонымен қатар, негізгі химиялық өндірістердің, су және энергетикалық ресурстарды жіктейді, минералды тыңайтқыштар өндірісіне жүйелі сипаттама береді. Курс барысында студенттердің зертханалық құрылғылармен, ыдыстармен, реактивтермен, жабдықтармен жұмыс жасаудың практикалық дағдылары қалыптасады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы
  Несиелер: 5

  Курста жоғары молекулалық қосылыстардың физикалық және химиялық қасиеттері, зерттеу әдістері, химиялық түрлену заңдылықтары оқытылады. Студенттер полимер синтезінің негізгі әдістерін анықтайды, ЖМҚ-ның жеке ерекшеліктерін ғылым мен техника, халық шаруашылығындағы қолданылу аймактары бойынша талдайды. Мазмұны: Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы, негізгі түсініктер. Полимерлердің жіктелуі. Номенклатурасы мен терминологиясы. ЖМҚ мен ТМҚ айырмашылығы. ЖМҚ синтездеу. Тізбекті полимеризация. Радикалдық полимеризация. Поликонденсация. Полимерлердің химиялық түрленулері. Синтетикалық жоғары молекулалық қосылыстар. Карбоциклді полимерлер. Гетероциклді полимерлер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON4

  Кәсіби өсу мен өзін-өзі дамыту үшін білім беру жүйесінің даму тенденцияларын, Қазақстан Республикасының білім саласындағы нормативтік құқықтық актілерін, адал азамат құндылықтарын, экологиялық мәдениет және кәсіпкерлік негіздерін біледі;

 • Код ON7

  Оқыту мен оқуда, сонымен қатар табиғи процестерді модельдеуде АКТ жүйелерін қолдануды белсенді тәжірибеден өткізеді

 • Код ON1

  Кәсіби ортасында химия және оған байланысты пәндерден теориялық білімді таратады

 • Код ON5

  Заманауи оқыту әдістері, критериалды бағалау технологиялары негізінде тиімді оқыту мен оқуды тәжірибеде қолданады, оқу-бағдарламалық құжаттарды ажыратады, педагогикалық іс-әрекетке рефлексиялық талдау жүргізеді, кәсіби ортада қарым-қатынасты педагогикалық сауатты жүзеге асырады

 • Код ON2

  Оқу-зерттеу қызметінде зертханалық құрылғылармен, ыдыспен, реактивтермен, жабдықпен практикалық жұмыс жасау дағдыларын көрсетеді, академиялық сауатты эксперименттік және есептік мәліметтерді бағалайды

 • Код ON6

  Жас ерекшеліктеріне сәйкес салауатты, қолайлы және қауіпсіз білім беру ортасын қалыптастырады, адамның қоршаған ортамен өзара әрекетін экологиялық тұрғыдан сауатты бағалайды

 • Код ON8

  Ғылыми-зерттеу жұмысын сауатты жүргізеді, білім алушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыру үшін зерттеушілік дағдыларды дамыту жолдарын анықтайды

 • Код ON9

  Химиялық өнеркәсіпте еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласында дағдылар мен біліктерді теориялық тұрғыдан қоладанады

 • Код ON3

  Педагогикалық және психологиялық ғылымдардың негізгі құралдарын пайдалана отырып білім беру және тәрбиелеу үрдісін бағалайды

6B01504 Химия
Бакалавриат

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01504 Химия
Бакалавриат

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты (А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті)

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01504 Химия
Бакалавриат

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01504 Негізгі мектептегі химия және биология (көп тілде білім беру)
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01504 Химия мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

"Алматы" Университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01504 Химия
Бакалавриат

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01504 Химия мұғалімдерін оқыту
Бакалавриат

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01504 Химия мұғалімін даярлау
Бакалавриат

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01504 Химия
Бакалавриат

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01504 Химия
Бакалавриат

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01504 Инженерлік профиль бойынша химия пәні мұғалімі
Бакалавриат

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B01504 Химия мұғалімдерін даярлау
Бакалавриат

"Сырдария" университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
6B01504 Химия
Бакалавриат

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті (Yessenov University)

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B01504 Химия мұғалімдерін оқыту
Бакалавриат

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

БББТ: B012 Химия мұғалімдерін даярлау

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Қазақша
Top