Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D06102 Жүйелік инженерия в Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Оқыту нәтижелері

  • Математикалық модельдерді талдау, модельдерді құруда негізгі математикалық әдістерді қолдану, модельдеу нәтижелерін бағалау және оларды нақты табиғи тәжірибелердің нәтижелерімен салыстыру. Статистикалық модельдеудің өзіндік әдістері, тәсілдері, алгоритмдері.
  • Жүйелердің құрылымдық және функционалдық үлгілерін құрастыру және талдау. Күрделі жүйелердің модельдерін құру әдістемесін меңгеру. Динамикалық жүйелер теориясының негізгі ұғымдары мен принциптері туралы, үздіксіз және дискретті уақыттық динамикалық жүйелерді зерттеудің аналитикалық, сапалық және сандық әдістері туралы түсінікке ие болу. Динамикалық жүйелер теориясының негізгі әдістерін есептерді шешуде қолдану.
  • Ғылыми зерттеудің принциптері мен кезеңдерін меңгеру. Зерттеу әдістерін таңдау және қолдану, ғылыми мәтіндерді талдау және түсіндіру. Стандарттардың талаптарына сәйкес ғылыми мәтіндерді құрылымдау және жазу, ғылыми жұмыстарды ресімдеу және стилі дағдыларына ие болу. Академиялық этика нормаларын сақтай отырып, дереккөздерді сауатты пайдалану және сілтеме жасау. Ғылыми еңбектерді баспаға дайындау, оларды нақты басылымдардың талаптарына бейімдеу.
  • Күрделі есептерді интеллектуалдық технологиялар көмегімен шешу үшін бағдарламалық технологияларды енгізуде адам білімін, процестерді және құбылыстарды талдаушы және модельдеуші нейрокомпьютерлік үлгілерді әзірлеу.
  • IoT-жүйелеріне арналған аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді, сенсорларды қосу әдістерін таңдауды дәйектеу. Деректерді тасымалдаудың негізгі протоколдарын, қашықтағы құрылғылардан деректерді жинау, сақтау және біріктіру әдістерін игеру. IoT құрылғыларына негізделген жүйелерді әзірлеу және жобалаудың әдістерін меңгеру.
  • Интеграцияланған SMART-жүйелердің бағдарламалық жасақтамалы әзірлеме архитектурасын жасау. ЖИ негізінде өздігінен білім алушы SMART-жүйелерін жобалау және әзірлеу, сондай-ақ SMART-жүйесін ауыл шаруашылығы саласының міндеттері үшін кастомизациялау.
Top